Brief EuroPride 2018

advertisement
Brief
EuroPride 2018
1. PROCESSEN FÖR ATT BLI
BYRÅ FÖR EUROPRIDE 2018
Denna brief är ett förfrågningsunderlag från EuroPride 2018 som
kommer att ligga till grund för att inleda ett långsiktigt samarbete från
och med 2016 och över EuroPride 2018.
EuroPride är ett årligt återkommande
arrangemang, där en Pridefestival i
Europa får rättigheten att använda
titeln EuroPride.
EuroPride är ett internationellt
arrangemang som lockar besökare
från hela Europa. 2018 genomförs
EuroPride i Sverige för tredje gången.
Unikt för EuroPride 2018 är att det
för första gången någonsin som
arrangemanget görs gemensamt
mellan två festivaler – Stockholm
Pride och West Pride. Genom ett
gemensamt värdskap för EuroPride
vill Stockholm Pride och West Pride
utmana EuroPride-konceptet och
skapa en glädjefest som sträcker sig
över tre veckor och som binder ihop
Sveriges två största städer, Stockholm
och Göteborg.
Genom det nytänkande upplägget
kommer vi att skapa ett fokus på
mänskliga rättigheter och frågor
rörande hbtq som sträcker sig över
merparten av sommaren och bidrar
till att skapa ett helt annat medialt
genomslag för EuroPride 2018 – både
i Sverige och i Europa. Tillsammans
skapar vi något helt nytt och vi söker
nu en byrå som vill hjälpa oss att nå
ut med vårt budskap till resten av
Europa.
Briefen är tillgänglig för byråer att
delta i till och med 15 augusti 2016.
En byrå väljs ut efter dialog och
förhandling och bör vara redo att
börja arbeta omgående under hösten.
En byrå arbetar operativt mot både
West Prides kansli och Stockholm
Prides festivalledning. Vem som är
motpart kan variera beroende på
vilken beställning som görs. Ytterst
ska dock alla beställningar och
förfrågningar till EuroPridebyrån
godkännas av styrgruppen för
EuroPride. På detta vis säkras att en
grupp har ett övergripande ansvar
och överblick över alla processer
relaterade till EuroPride.
2.
UPPDRAG
2016
EuroPride 2018 behöver
kommunikativt stöd för att ta fram
en gemensam grafisk profil som
enkelt går att använda tillsammans
med och parallellt med de befintliga
varumärkena West Pride och
Stockholm Pride och där de befintliga
logotyperna eventuellt kan integreras
eller ej.
Arbetet omfattar både kreativt
arbete med att ta fram och stödja
styrgruppen för EuroPride 2018 i
varumärkesarbetet och att arbeta
med såväl att ta fram idé som
produktion av digitala kampanjer och
printkampanjer.
Närmare festivalen kommer också
behov finnas av kampanjmaterial och
produktion av digitala kampanjer.
Notera att ett sådant behov finns
även redan under hösten 2016 och
i synnerhet första halvåret 2017, då
EuroPride 2018 ska marknadsföras
mot World Pride i Madrid och flera
andra liknande evenemang.
• Strategiskt kommunikativt stöd till
styrgruppen i arbetet att utforma
ett varumärke (kärnvärden, tonalitet,
positionering mm)
• Grafiskt manér och logotyp för
EuroPride
• Gemensam payoff
2017
• Kampanjidéer för kampanjer
nationellt och internationellt (koncept,
budskap, form etc) presenteras
• Produktion av kampanj- och
kommunikationsmaterial för print och
webb, enligt produktionsplan från
EuroPride.
• Utformning och produktion av
hemsida – våren 2017
2018
• Produktion av kampanj- och
kommunikationsmaterial för print och
webb, enligt produktionsplan från
EuroPride.
3.
KRAV
En EuroPridebyrå ska erbjuda EuroPride 2018 följande:
Kompetensområden
• Kreativ kompetens kring B2Ckampanjer och varumärkesarbete
• Kompetens att producera
kampanjmaterial både digitalt och i
print
• Den byrå som antar uppdraget gör
ett långsiktigt åtagande och signar
upp på att vara EuroPridebyrå till och
med och över 2018 års festivaler
• Vi önskar att ansökande byrå gör
en uppskattning av omfånget av
uppdraget och presenterar ett förslag
på tidsåtgång för att möta våra
behov, som beskrivna under punkt 2.
Uppdraget.
• Möjlighet att vid behov delta vid
möten på kvällar eller helger, då
organisationerna i stor utsträckning
består av ideellt engagerade.
• Uppdraget kräver varierande grad
av tillgänglighet och flexibilitet.
Ersättning
• Utgångspunkten för arbetet är att
det utförs pro bono.
• Om omfattningen av arbetet
markant skulle övergå uppskattningen
av behovet av antal timmar så är
EuroPridebyrån skyldig att i god tid
informera om detta. I det läget finns
möjlighet att lyfta en diskussion om
eventuell ersättning, men någon
utfästelse om detta görs ej från någon
av festivalernas sida.
• I det fall arbete begärs som vida
överskrider och frångår vad som
är sagt i ursprungliga avtal och i
denna brief kring tillgänglighet och
kompetensområden så finns också
möjlighet lyfta en diskussion om
eventuell ersättning, men någon
utfästelse om detta görs ej från någon
av festivalernas sida.
4.
TILLKOMMANDE ÖNSKEMÅL
En hög tillgänglighet från byrån kommer att ges mycket stor
betydelse när en byrå väljs ut.
Utöver vad som angetts under punkten 3 så är det en fördel men ej ett krav
om en byrå har någon eller några av följande kompetensområden:
• MarknadsPR/konsumentPR, B2C (Business to Consumer)
• Corporate Communications (medierådgivning, medieträningar)
• Kriskommunikationsstöd
Kunskap om och närvaro i både Göteborg och i Stockholm kommer att
värdesättas när en byrå väljs ut. Sådan kunskap gäller i synnerhet kunskap om
konsumenterna och hbtq-communityt i respektive stad, men även om
näringslivet och det politiska systemet.
Erfarenheter av att arbeta med andra stora evenemang som riktat sig mot
både en svensk och en internationell publik värdesätts.
Erfarenhet av att arbeta med kunder inom ideell sektor och/eller med en stor
mängd volontärer inblandade värdesätts.
5.
VAD VI ERBJUDER DE SOM
VILL VARA EUROPRIDEBYRÅ
Synlighet
Synlighet under bägge festivaler
under EuroPride 2018, i motsvarande
värde av insatsen. Detta innebär bland
annat synlighet i Stockholm Prides
och West Prides sociala medierkanaler, hemsidor, tryckta material,
LCD-skärmar bakom scener etc.
Stockholm Pride har idag ett
besöksantal i parken på 35 000 och
en parad med 45 000 deltagare och
över 450 000 åskådare. West Pride
som har ett besöksantal på 125 000
under verksamhetsåret kommer
under EuroPride 2018 att arrangeras i
samband med Göteborgs Kulturkalas.
Göteborgs Kulturkalas är en
av Nordens absolut största
kulturfestivaler med över 1,5 miljoner
besök där hela Göteborg kommer att
kläs i regnbågsflaggor 2018. EuroPride
2018 kommer även att marknadsföras
i flera internationella sammanhang,
bland annat World Pride i Madrid 2017.
Varumärkesbyggande
Rätt att använda det arbete som görs
som ett case, möjligt att använda
i offentliga upphandlingar, andra
processer och att redovisa på sin
egen hemsida.
Referenser
Stockholm Pride och West Pride
kan vara referens i offentliga
upphandlingar och i andra processer
för EuroPridebyrån.
Exklusivitet
Exklusivitet som ”EuroPridepartner”,
vi kommer inte att ha fler byråer som
får rätten att benämna sig detta eller
som arbetar med det gemensamma
projektet EuroPride 2018. Båda
festivalerna förbehåller sig dock rätten
att ha mindre byråsamarbeten vid
sidan av det gemensamma arbetet
med en byrå.
6.
VILL NI VARA MED?
Så här gör ni som vill delta:
• En kort allmän beskrivning av er
byrå, er bakgrund, vilka ni är och hur
ni arbetar.
• Kort CV (max ½ sida) på minst två
personer som ni tänker er ska arbeta i
projektet.
• Redogör i skrift på max 1 sida för er
byrås erbjudande till EuroPride 2018
gällande de krav som beskrivs kring
kompetensområden under 3. Krav.
• Skicka in minst två, max fyra case
som är relevanta för detta uppdrag.
• Redogör i skrift på max 1 sida för er
byrås erbjudande till EuroPride 2018
gällande de krav som beskrivs kring
tillgänglighet under 3. Krav, inklusive
er uppskattning av tidsåtgång.
• Redogör i skrift på max ½ sida för er
byrås erbjudande till EuroPride 2018
gällande de krav som beskrivs kring
ersättning under 3. Krav.
Casen ska visa på er byrås bredd och
er kreativitet samt gärna relatera till
liknande projekt, till exempel arbete
mot större evenemang/festivaler,
arbete mot ideell sektor, positionering
av nya varumärken och/eller
marknadsföring där en internationell
publik ska lockas till Sverige.
Casen kan redovisas i skrift, bild, rörlig
bild etc på valfritt vis och ska bifogas
ansökan.
Underlaget skickas senast
15 augusti 2016 till [email protected]
Download