FODERVÄRDSAVTAL
Avtal slutet den
/
mellan Stuteri MW/Maria Winberg (hästägare) och fodervärden
Namn:_____________________________________Personnummer:____________________
Adress:_____________________________________________________________________
Telefonr:_______________________________Mobilnr:_____________________________
E-postadress:_______________________________________________________________
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt.
Kontraktet gäller hästen ______________________under tiden ___________och är bindande för
båda parter förutsatt att nedanstående överenskomna villkor uppfylles. I annat fall äger hästägaren
rätt att säga upp fodervärden med omedelbar verkan. Fodervärden står då för
uppstallningskostnaderna resterande del av hyresperioden, max 2700 kr/ månad.
Hyressumman är ______________kr inkl. moms och erläggs då hästen hämtas. Något av
hyressumman återbetalas ej.
Hästägaren svarar för att hästen är försäkrad till sitt fulla värde samt har en veterinärvårds
försäkring.
1.
Under kontraktstiden har fodervärden det vårdnadsmässiga och ekonomiska ansvaret för
hästen.
2.
Hästen skall hållas i gott hull, fodergivan ska bestå av vatten, hö/hösilage, havre, betfor,
vitaminer, mineraler och salt av god hygienisk kvalitet. Foderstat medföljer.
3.
Utfodras hästen med hösilage skall det hålla en hög ts halt (minst 55%). Allt foder skall vara
av hygieniskt utmärkt kvalitet. All utfodring skall ske med stor noggrannhet.
4.
Hästen skall vistas i hage _______ timmar dagligen. Hagstängslet skall vara helt och anpassat
för häst. Godkänt material är elrep, plaststaket, trästaket eller en kombination. Finns elrep,
elband eller dyl. skall elen vara påslagen. Hagen skall vara fri från skräp eller annat som kan
skada hästen.
5.
Hästen skall stå uppstallad på_____________________________________________, telnr
till stallet______________ och skall nattetid bo i box i stallet. Stallet skall vara väl ventilerat.
Boxen skall vara rikligt ströad, minst 15 cm jämt fördelat över hela golvet. Tillåtet strö är spån,
torv, papper eller halm av god hygienisk kvalitet. Hästen får inte flyttas till annat stall utan att
hästägaren har kontaktats.
6.
Hästen får inte utan hästägarens medgivande hyras ut i andra hand, dock kan foder-värden ha
en medryttare några dagar i veckan förutsatt att denna uppfyller avtalet.
7.
Hästen ska avmaskas i oktober och maj med ________________________________. Kvitton
från avmaskningarna sparas.
8.
Vintertid skall hästen broddas vid halt väglag, snö eller is. Transporteras hästen ska broddarna
tas bort under färden.
9.
Fodervärden ombesörjer att hästen blir vaccinerad mot stelkramp och hästinfluensa mellan
den___________och den__________. Alla vaccinationer införs i hästens pass. Fodervärden
betalar för vintervaccinationen alt. både vinter och sommar vaccinationerna om hästen är på
foder året runt.
10. Om hästen skadas eller blir sjuk eller inte beter sig normalt ska hästägaren kontaktas utan
dröjsmål (även nattetid!). I samband med skada eller sjukdom betalar fodervärden en självrisk
på 2500kr samt 10% av veterinärvården samt eventuell transport till och från djursjukhus. Om
hästen är skadad då den återlämnas och skadan är av sådan art att hästägaren behöver anlita
veterinär, betalar hyrestagaren självrisken även efter kontraktstiden. Om veterinärarvodet
överskrider 2500kr betalar hästägaren resterande kostnader förutsatt att behandlingen sker i
samråd med hästägaren.
11. Hästägaren äger rätt att besiktiga hästen hos fodervärden, transportera den till lämplig veterinär
samt själv bestämma om hästen ska avlivas.
12. Blir hästen oanvändbar för hyrestagaren i mer än tre månader får den lämnas tillbaka.
13. Fodervärden förbinder sig att sköta hästen enligt veterinärens instruktioner gällande vård, vila
och medicinering tills dess att hyresavtalet löper ut eller tre månader gått.
14. Hästen får klippas fram till nyår om den hålls täckad med väderbeständigt täcke utomhus och
ett stalltäcke inomhus. Man får inte klippas eller stubbas, men ska ryckas regelbundet. Svansen
får klippas nedanför bakkotorna, inte upptill.
15. Hästen skall tränas regelbundet för instruktör eller tränare.
16. Om hästen tävlas skall resultaten (både bra och dåliga) dokumenteras och rapporteras då hästen
återlämnas.
17. Hästen får inte spännas för, dra skidor, pulka el. dyl. eller köras, de är inte inkörda.
18. Hästen skall vid återlämnandet vara nyskodd________________________, i annat fall
debiteras kostnaden för skoning. (Med nyskodd menas att skoningen får vara max en vecka
gammal och att hästen försetts med nya skor). Hovslagaren ska vara utbildad och ha Fskattsedel.
19. Hästen får ej lämnas uppbunden utan tillsyn.
20. All bandagering och lindning av hästens ben är helt otillåten utan hästägarens medgivande, är
hästen skadad måste ett tjockt lager bomull läggas under hela lindan.
21. Transporter till och från Stuteri MW ombesörjer fodervärden. Hästerfaren vuxen person ska
följa med hästen. OBS! Stäng transportluckan innan du binder fast hästen och lossa hästen innan
du öppnar luckan!
22. Med hästen följer sadel och träns i funktionsdugligt skick. Fodervärden ansvarar för
utrustningen (försäkringen täcker ej denna). Bett som medföljer hästen är det bett som hästen
skall ha, önskar fodervärd byta bett skall hästägaren kontaktas först.
23. För personskada eller skada på sak orsakad av hästen ansvarar inte hästägaren för.
24. Fodervärden ansvarar för att hästen inte rids mer än högst _______timmar per dag och tillser
att ryttare överstigande __________kg ej rider hästen.
25. Hästen får tränas i hoppning max en gång per vecka och ej över högre hinder än ________m.
Vid hoppträning ska alltid en erfaren vuxen finnas på plats om ryttaren är under 16 år.
26. Hästen får starta i max två tävlingar per månad och max två starter per gång.
27. Ryttare under 16 år får inte rida ut själva utan ska rida i sällskap med annan ryttare.
28. Om fodervärden så önskar kan hästen köpas för ____________kr fram till den 15/4, sker köpet
före den 1/1 dras halva hyressumman av från köpesumman.
29. Skulle gården där hästen står drabbas av virus, kvarka, ringorm eller annan smittsam sjukdom
är hyrestagaren skyldig att behålla hästen på samma villkor som nedtecknats i detta avtal till
dess att behandlande veterinär skriftligt intygar att risk för smittspridning inte längre föreligger.
30. Hästägaren äger rätt att när som helst se till hästen, någon förvaring behöver ej ske.
ÖVRIGT: Fodervärden har tagit del av de anvisningar som finns i bilagan ”Råd & Anvisningar”.
MEDFÖLJER: Sadel med sadelgjord, träns, grimma och grimskaft. Hästpass med
vaccinationsintyg, mätintyg till ponnyerna samt ___________________________________.
FODERSTAT: Foderstat ingår och är uträknad utan tillgång till foderanalys och ska ändras vid
behov.
Detta avtal godkänns i sin helhet av
______________________________________ och ___________________________________
(hästägare)
Väröbacka den __________________________
(fodervärd)