FODERVÄRDSAVTAL
Hästägare, Namn
____________________________________________
Person/Org. Nummer
____________________________________________
Adress
____________________________________________
____________________________________________
Telefon; hem, mobil
____________________________________________
Fodervärd, Namn
____________________________________________
Person/Org.nummer
____________________________________________
Adress
____________________________________________
____________________________________________
Telefon; hem, mobil
____________________________________________
Häst
____________________________________________
Härstamning
____________________________________________
Kön, födelseår, ras
____________________________________________
Färg, tecken
____________________________________________
Registreringsnr, passnr ____________________________________________
Mankhöjd
____________________________________________
Utbildningsnivå
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
1
Avtalstid
Hästen skall vara i fodervärdens vård från den _______
till den__________. Avtalet förlängs automatiskt med
____ månader i taget om uppsägning ej skett senast ___
månader före avtalsperiodens utgång.
Uppsägningstid
Uppsägningstiden uppgår till ______månader från
vardera sida. För den händelse uppsägningen icke sker
löper avtalet vidare med _____månader i sänder.
Skötsel
Fodervärden förbinder sig att väl vårda, utfordra och
använda hästen enligt de anvisningar som skriftligen
erhålles från hästägaren. Se bilaga 1.
Användning
Parterna är överens om att hästen får användas för
följande ändamål;
Promenadridning_____________________________
Körning____________________________________
Tävling _________tävlingsgren_________________
Nivå_______________________________________
Avel_______________________________________
Kostnader
Fodervärden skall under avtalstiden handha hästen och
svara för samtliga kostnader såsom för stallplats, foder,
vård, skoning och veterinärvård mm. Beträffande
försäkring se nedan.
Ersättning
† Ekonomisk ersättning skall inte utgå till hästägaren.
† Ekonomisk ersättning skall utgå till hästägaren med
_________kr förskottsvis per månad.
† Hästägaren skall inte betala fodervärden någon
ersättning.
† Hästägaren skall betala fodervärden ersättning med
_________kr förskottsvis per månad.
† Moms tillkommer utöver ersättningen med ____ kr
per månad.
Ersättning insättes på av mottagaren anvisat konto utan
avisering.
I den mån hästen genom utbildning eller på annat sätt
förkovras
under avtalstiden har fodervärden inte rätt till
ersättning härför.
2
Försäkring
† Det åligger fodervärden att hålla hästen A1
försäkrad (eller motsvarande) till ett värde om
____________kr under hela avtalsperioden.
† Det åligger hästägaren att hålla hästen A1 försäkrad
(eller motsvarande) till ett värde om _____________kr
under hela avtalsperioden.
† Parterna delar kostnaderna enligt följande:
__________________________________________
Om försäkring ej kan tecknas enligt ovanstående villkor
har fodervärden rätt att omgående återlämna hästen.
Veterinärundersökning Hästen skall veterinärundersökas på fodervärdens
bekostnad före leverans till fodervärden. Fodervärden
äger rätt att utse veterinär. Intyg från sådan
undersökning skall ligga till grund för ansökan om A1
försäkring.
Dokumentation
Hästens utseende och skick har dokumenterats genom
fotografering och/eller videofilmning. Särskilt noteras
att _________________________________________
Information
Hästägaren skall skriftligen informera fodervärden om
hästens temperament och om händelser och eventuella
skador eller sjukdomar som hästen haft vilka kan ha
betydelse för hästens framtida handhavande och
funktion.
Fodervärden är skyldig att utan dröjsmål informera
hästägaren om hästen skadas, drabbas av sjukdom
eller beteendestörning eller om hästens allmäntillstånd
försämras.
Ansvarsfrågor
För skada eller sjukdom på hästen som uppkommer
under avtalsperioden ansvarar inte ägaren i den mån
denne inte handlat avsiktligt eller vårdslöst.
För skador som kan härledas från tid före
avtalsperioden svarar hästägaren.
För skada på fodervärden eller tredje man som orsakats
av hästen ansvarar inte hästägaren i den mån denne inte
handlat avsiktligt eller vårdslöst.
För upplåtelsen gäller allmänna skadeståndsregler
vilket kan medföra ersättningskrav från hästägaren om
3
hästens skick avsevärt försämras beroende på
försumlighet eller oaktsamhet från fodervärdens sida.
Avtalets upphörande
Om ägaren eller fodervärden i väsentligt avseende
bryter mot detta avtal äger andra parten omedelbart
säga upp avtalet till upphörande utan iakttagande av
uppsägningstid.
Om hästägaren under avtalstiden säljer hästen till annan
förbehåller sig fodervärden rätt att behålla hästen under
hela avtalsperioden.
Fodervärden äger rätt att under avtalstiden köpa hästen
under följande förutsättningar:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Återlämnande
Hästen skall återlämnas av fodervärden till ägaren på
plats______________ Återlämnade sker på
fodervärdens bekostnad.
Övrigt
I övrigt gäller_________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Tvist
† Vid tvist härrörande ur detta avtal eller till
bedömning av om kontraktsbrott föreligger skall
avgörande lämnas till allmän domstol.
† Vid tvist härrörande ur detta avtal eller till
bedömning av om kontraktsbrott föreligger förbinder
sig parterna att rätta sig efter bedömning gjord av
nedanstående två personer eller den någon av dem utser
i sitt ställe.
4
Namn _______________________________________
Personnummer________________________________
Namn _______________________________________
Personnummer________________________________
Om dessa två personer har olika uppfattning skall dessa
enas om att utse en tredje person vars mening skall bli
gällande.
Underskrifter
Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får
inskrivas eller överlåtas, har upprättats i två likalydande
exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Ort och datum
___________________
___________________
Hästägare
Fodervärd
5