Innehåll och mål kurs 3 vt17

Sva grundläggande kurs 3
Innehåll:
Du tränar att läsa, skriva, höra och tala under kursen.
Läsa: Fakta. Berättande texter, artiklar, roman.
Skriva: Skriva och sammanfatta olika typer av texter med
betoning på språkriktighet.
Tala: Boksamtal. Muntlig presentation av en känd svensk
person.
Höra och förstå: Fakta, reportage, krönika.
Grammatik: Adjektiv-komparera och böja. Nutids- och
dåtidssystemet. Ordföljd i huvudsatser och bisatser..
Enklare transitiva/intransitiva verb och partikelverb.
Mål med kursen:
 förstå och sammanfatta olika typer av texter
 skriva berättande, diskuterande/argumenterade texter
 kommentera, värdera och diskutera innehållet i en roman
 förstå och formulera sammanhängande tal
 använda ord och fraser för att skapa struktur och
sammanhang
 använda språkliga strategier och hjälpmedel i olika
sammanhang
 kunna välja och sammanställa fakta från olika källor samt
resonera kring källornas användbarhet.