centralt innehåll drömresan år 1-3

advertisement
CENTRALT INNEHÅLL DRÖMRESAN ÅR 1-3
Bild

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
Matematik

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning
och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika
situationer.

Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym
och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på
världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga
varor och tjänster kan kosta.
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar.
Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel
närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till
exempel plats, läge och gräns.
SO



Svenska










Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form
och innehåll.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra
förtydliganden.
Handstil och att skriva på dator.
Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika
mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards