en broschyr om avonex

advertisement
EN BROSCHYR
OM AVONEX
Till dig som har fått
broschyren
Den här broschyren vänder sig till dig som har multipel skleros, MS, och
som har ordinerats AVONEX (interferon beta-1a) av din läkare. Tanken
är att ge dig grundläggande kunskaper om hur läkemedlet fungerar, vad
innehåll
behandlingen innebär och även en introduktion till sjukdomen MS. Ju mer
du vet om MS och AVONEX desto enklare och smidigare blir det att leva med
behandlingen och din sjukdom.
Tveka inte att fråga din läkare eller MS-sköterska om det är någonting annat
• Till dig som har fått broschyren
som du undrar över. Och kom ihåg att du är långt ifrån ensam. Omkring 15 000
• Broschyrens upplägg
svenskar har MS och varje år får ytterligare cirka 450 personer diagnosen.
• Om AVONEX
Världens mest använda MS-medicin
Broschyrens upplägg
Bromsar sjukdomsutvecklingen
Broschyren innehåller fyra delar som tillsammans ger dig en bra och infor-
En gång i veckan
mativ grund att stå på när det gäller MS och AVONEX. Den första delen ger
• Fakta om AVONEX
dig fakta om läkemedlet AVONEX, hur det fungerar och hur det kan påverka
En sjukdom med många ansikten
din sjukdom. Den andra delen handlar om behandlingen och hur du tar
Hur verkar AVONEX
AVONEX med flera praktiska råd och tips. Därefter kommer en del med
• Tidig behandling
• Biverkningar
• Neutraliserande antikroppar
• En spruta i veckan
• Så tar du AVONEX
• Vanliga frågor och svar
vanliga frågor och svar om läkemedlet.
Den fjärde och avslutande delen ger dig grundläggande kunskaper om MS.
Här kan du läsa om sjukdomen, vad som händer i kroppen, vem som får MS och
teorierna kring varför, samt en övergripande information om bromsmediciner.
Du får även hänvisningar till mer information samt en tom lista där du kan
skriva in viktiga telefonnummer till din läkare och MS-sköterska.
• Fakta om MS
• Mer information
2
3
Kort om Avonex
AVONEX är världens mest använda medicin vid MS
AVONEX är världens mest använda medicin vid behandling av skovvis förlöpande MS. Läkemedlet är en bromsmedicin vilket innebär att det bromsar
utvecklingen av sjukdomen. I dagsläget finns ingen medicin som botar eller
helt stoppar utvecklingen av MS.
>>
AVONEX är världens mest
använda medicin vid
skovvis förlöpande MS.
AVONEX bromsar sjukdomsutvecklingen
AVONEX bromsar sjukdomsutvecklingen genom att minska funktionsnedsättningen och antalet skov. AVONEX är godkänt för tidig behandling.
Det innebär att behandlingen kan påbörjas redan efter ett skov om man
samtidigt, med magnetkamera, kan se MS-typiska förändringar på det
centrala nervsystemet.
>>
AVONEX minskar
funktionsnedsättningen och antalet skov.
AVONEX tas en gång i veckan
Eftersom AVONEX bara tas en gång i veckan slipper du att ständigt bli
4
påmind om din sjukdom.
5
Fakta om AVONEX
En sjukdom med många ansikten
MS brukar kallas ”en sjukdom med många ansikten”. Det beror på att sympStorhjärnan
tomen kan skilja sig mycket från en person till en annan och från skov till skov.
Vid MS uppstår inflammationer i det fettrika skikt, myelinet, som omsluter
nervtrådarna i det centrala nervsystemet, CNS. Inflammationen och nedbrytningen av myelinet hämmar överföringen av nervsignalerna i nervtrådarna
vilket resulterar i olika typer av symptom. Vilka symptom som uppkommer
beror på var i CNS inflammationerna uppstår. Därför är det viktigt att ha en
Hjärnstammen
helhetssyn på behandlingen av MS och att se till hela människans välmående.
Lillhjärnan
Hur verkar AVONEX
Ryggmärgen
Symptomen beror på
vilka delar av CNS som
drabbats av MS
Om båda benen drabbas
rör det sig sannolikt om en
inflammation i ryggmärgen.
Är symptomet t ex yrsel
eller balansrubbningar är
påverkan störst i hjärnstammen och lilllhjärnan, medan
synnedsättning oftast
beror på skador i synnerven.
6
>>
Läs mer om
sjukdomen MS
på sidan 20.
Sjukdomen MS antas vara autoimmun. Det betyder att det är kroppens
Det kan vara ett nytt MS-symptom eller ett tidigare
immunförsvar som angriper den egna vävnaden vilket leder till inflamma-
symptom som tilltar under en tid, för att sedan oftast
tioner på myelinet. Genom att bromsa kroppens eget immunsystem från
försvinna. Graden och typen av symptom beror bland
att skada myelinet påverkar AVONEX sjukdomsutvecklingen på flera sätt.
annat på hur omfattande inflammationen är samt
vilka områden i CNS som är drabbade.
Fördröjer sjukdomsförloppet
Det kan vara ett lindrigt skov, såsom en domning
Effekten av behandling vid MS kan inte endast bedömas i antalet skov.
i ett begränsat hudområde, eller ett mer dramatiskt
Den viktigaste aspekten i behandlingen är effekten på sjukdomsförlop-
skov med förlamningar i en eller flera delar av krop-
pet. Med det menas den gradvisa funktionsnedsättning, till exempel
pen. Skoven läker oftast ut men inflammationen kan
nedsatt muskelkontroll, känselfunktion eller kognitiv förmåga (att tänka,
lämna ärr och ibland bestående symptom. Antalet
planera och minnas), som sjukdomen kan leda till.
skov kan variera kraftigt från en person till en annan.
Flera studier visar att AVONEX fördröjer sjukdomsförloppet genom att
minska antalet skov och hämma utvecklingen av funktionsnedsättning.
AVONEX minskar antalet skov med en tredjedel.
Det innebär att man fortfarande kan få skov trots
medicinering. Ett skov betyder därför inte att be-
Minskar antalet skov
handlingen inte fungerar. Det är viktigt att man inte
Med skov menas en tillfällig försämring av sjukdomen som orsakas av den
avbryter behandlingen eftersom den på sikt bromsar
uppflammande inflammationen i CNS och som resulterar i olika symptom.
sjukdomsutvecklingen. 7
FUNktionsnedsättning
SKOv
I efterhand kan man med magnetkameraundersökning, MR, se spår efter
dessa tysta skov då man ser ärrbildningar efter tidigare inflammationer.
Med AVONEX minskar inflammationerna i hjärnan och med hjälp av MR kan
man se hur placken, alltså ärren efter inflammationer i CNS, blir färre.
>>
kognition
INFLAMMATION
Atrofi
Skoven vid MS kan liknas vid toppen av ett isberg. Under ytan kan sjukdomen vara aktiv utan att det märks. Magnetkameraundersökningar har
visat att aktiva inflammationer i hjärnan kan pågå utan att man upplever några symptom.
Antalet skov
blir färre med
tidig behandling.
Motivationen viktig för behandlingen
Den egna motivationen spelar stor roll för att
Tidig behandling
behandlingen skall fungera. Även om det finns
tillfällen då det känns motigt är det viktigt att du
följer din läkares ordination.
AVONEX är en bromsmedicin och därför kan
AVONEX redan efter första skovet
det hända att du ändå får skov. Det innebär alltså
AVONEX är godkänt för tidig behandling. Det innebär att behandlingen kan
inte att läkemedlet inte fungerar. Tvärtom, med
påbörjas redan efter ett skov om man samtidigt, med magnetkamera, kan se
AVONEX minskar sjukdomsutvecklingen på sikt.
MS-typiska förändringar på det centrala nervsystemet.
Genom att börja behandlingen tidigt och genom
Det finns flera studier som visar på betydelsen av tidig behandling för att
8
att fortsätta att ta den, har du en större möj-
förebygga uppkomsten av bestående skador och funktionsnedsättning.
lighet att må bra och kunna fortsätta att leva ett
Vid MS sker en nedbrytning av cellerna i hjärnan vilket är en process som kan
normalt liv.
starta tidigt i sjukdomsförloppet. Redan innan det första skovet har sjukdo-
Tveka inte att tala med din läkare eller MS-
men ofta varit aktiv en tid utan att man har märkt något. Sådana inflamma-
sjuksköterska om du är orolig för om behandlingen
toriska attacker som inte gett några märkbara symtom kallas för tysta skov.
verkar eller om du känner att motivationen tryter.
9
Biverkningar
De flesta läkemedel orsakar någon typ av biverkning och det gäller även
Neutraliserande antikroppar
AVONEX. Några biverkningar är mer vanliga medan andra endast upplevs av
Vårt immunsystem känner skillnad på ämnen som finns normalt i kroppen
några få. Tala alltid med din läkare om du upplever andra biverkningar än de
och ämnen som kommer utifrån, till exempel bakterier, virus och vissa
som beskrivs här.
mediciner. Om kroppen uppfattar ett ämne som främmande, kan den bilda
antikroppar som neutraliserar eller oskadliggör ämnet. Man kan säga att
Influensaliknande symptom
De vanligaste biverkningarna vid behandling med AVONEX är influensa-
man blir immun mot ämnet. Detta kan också hända med vissa mediciner.
Det innebär att kroppen utvecklar
liknande symptom som huvudvärk, feber, frossa och muskelvärk. Detta beror
antikroppar för att ”oskadliggöra”
på att immunförsvaret påverkas, precis som det gör vid en vanlig infektion.
det främmande ämnet – i det här
Symptomen startar i regel 2-6 timmar efter injektionen och avtar inom ett
fallet läkemedlet. Konsekvensen
dygn. Besvären är vanligare i början av behandlingen och minskar med tiden.
är att läkemedlet kan få minskad
Interferonet fäster
sig till mottagare
på cellens yta
och läkemedlet
har effekt.
Interferon
(läkemedel)
Mottagare
eller utebliven effekt. Bara ett fåtal
personer som får AVONEX upplever
Lindra besvären
För att lindra influensaliknande symptom kan man ta smärtstillande eller febernedsättande medel i samband med injektionen och dagen efter. Det bästa är att ta injektionen på
kvällen och på så sätt ”sova bort” biverkningarna under natten.
Hudbiverkningar
Hudreaktioner på injektionsstället är ovanliga med AVONEX. Eftersom
AVONEX tas intramuskulärt och därmed djupare under hudytan än en så kallad subkutan injektion som är ytligare, uppstår sällan någon svullnad eller
rodnad. Tänk ändå på att inte använda samma injektionsställe två veckor
efter varandra.
10
detta. Med AVONEX är risken att Cell
utveckla antikroppar dessutom
1. Effekt av behandlingen
mindre än jämfört med övriga
>>
interferon-beta-behandlingar.
Risken att utveckla antikroppar med
AVONEX är liten.
Mottagare
Interferon
(läkemedel)
Neutraliserande
antikroppar binder
till interferonet och
hindrar det från att
fästa sig på cellens
mottagare. Effekten
av läkemedlet upphävs
helt eller delvis.
Cell
Neutraliserande
antikroppar
2. Minskad behandlingseffekt p g a neutraliserande antikroppar
11
En spruta i veckan
bromsar MS
AVONEX behöver bara tas en gång i veckan. Det beror på att AVONEX injiceras
direkt i muskeln. På så sätt finns medicinen kvar längre i kroppen i effektiv
mängd.
>>
AVONEX tas
bara en gång
i veckan.
Injektioner i muskeln
AVONEX ges i en stor muskel, vanligtvis i låret. Fördelen med intramuskulära
injektioner är att man bara behöver ta sin medicin en gång i veckan istället för
flera, och att risken för svullnad och rodnad på injektionsstället är obetydlig.
Att ta AVONEX på egen hand
De allra flesta väljer att ta sprutan själv. Din MS-sköterska ger dig den träning du behöver så att du känner dig trygg med behandlingen. Du kan även
få en injektor (personal injektor) som kan göra det lättare att ta sprutan.
Vill du inte ta sprutan själv kan du få hjälp av distriktssköterskan där du
bor. Du kan även be en anhörig eller god vän att hjälpa dig med injektioner-
12
>>
Kom ihåg att ta medicinen!
Beställ påminnelse via sms på
www.multipelskleros.nu
na. Han eller hon kommer då att få den utbildning som behövs. Det viktigaste
motig. Tala då med MS-sköterskan. Kanske underlättar det att få hjälp med
är att du känner dig tillfreds med det sätt du har valt. Även om du bara tar
injektionerna under en tid. Genom att berätta hur du känner kan du få råd och
AVONEX en gång i veckan, kan det komma perioder då behandlingen känns
stöd för att hålla motivationen uppe.
13
Så tar du AVONEX
Innehåll i AVONEX-förpackningen
det ena benet över det andra så lyfts muskeln och nålen hamnar på rätt plats
AVONEX levereras i en förpackning med fyra förfyllda sprutor färdiga att
när du sticker i lårets framsida.
använda. Varje spruta innehåller 0,5 ml klar och ofärgad injektionsvätska
och är förpackad i en plastförpackning förseglad med sigill. Förpackningen
Injektion i lårets sida
innehåller även en enskild injektionsnål för injektion. Förvara AVONEX-
Vid injicering i lårets sida kan du sittande vrida benet genom att rikta tår
förpackningen i kylskåpet.
och knä inåt. På så sätt framträder lårets sidomuskel. Fokusera sedan på
den mittersta tredjedelen av låret. Ett sätt att hitta rätt ställe är att lägga en
Förberedelser
hand på längden från lårets början och en vid slutet från knäet och uppåt.
• Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.
Injektionsstället ligger i mitten av den kvarvarande tredjedelen.
• Ta ut en nål och en förfylld spruta ur kartongen i kylskåpet och låt den ligga en halvtimme till en timme i rumstemperatur.
• Sätt fast nålen ordentligt på sprutan genom att vrida nålen medurs. Det är viktigt att nålen sitter fast ordentligt, annars kan det uppstå läckage.
Injektionsmetod
• Dra av nålens skyddshylsa (vrid inte) och lägg den åt sidan.
• Sträck ut huden ordentligt runt injektionsstället med ena handen.
Var noga med att inte röra vid själva injektionsstället. Håll sprutan
Kom ihåg
med den andra handen och stick in hela nålens längd med en bestämd stöt i 90° vinkel, genom huden och in i muskeln. Det är normalt att
Lösningen ska injiceras snarast efter det att sprutan har gjorts
känna ett visst motstånd.
i ordning. Är det inte möjligt kan spruta med nål och nålskydd
förvaras i kylskåp i högst sex timmar. Låt lösningen bli rumstempererad innan du injicerar.
• Släpp den utspända huden när nålen stuckits in och tryck långsamt in
kolven tills sprutan är tom.
• Dra nålen rakt ut. Ha gärna en kompress i beredskap då det ibland kan
komma några droppar blod. Tryck kompressen mot injektionsstället
Injektionsställen
under några sekunder. Sätt på ett plåster vid behov.
Du kan välja att injicera i lårets framsida eller lårets sidmuskel. Din MS–
• Sätt på skyddshylsan på nålen innan du slänger den. Kasta nålen i en
sköterska kan visa dig var om du är osäker.
avfallsbehållare. Tvätta händerna efter injektion och se till att allt
använt material kastas.
Variera injektionsställe varje vecka, exempelvis genom att växla mellan
höger och vänster lår. Försäkra dig om att huden på det utsedda stället inte
är irriterad.
Injektion i lårets framsida
14
Vid injicering i låret ska du sticka i den mittersta tredjedelen av låret. Korsa
15
Svar på vanliga
frågor om AVONEX
Hjälpmedel vid AVONEX-behandling
Det finns flera olika hjälpmedel som kan underlätta behandlingen med
AVONEX. Din MS-sköterska kan berätta mer och det är också via honom eller
Hur förvaras AVONEX?
henne som du får hjälpmedlen.
AVONEX förvaras i kylskåp (vid 2°– 8°) i originalförpackningen. Medicinen
Personal injektor
får inte frysas. En injektor kan underlätta AVONEX-behandlingen och göra det lättare och
Kan jag fortsätta resa?
mer bekvämt att genomföra injektionen. Det gäller särskilt dig som har
Med AVONEX kan du även i fortsättningen leva ett aktivt liv och till exempel
stickrädsla.
resa. Vid resor i upp till en vecka (7 dagar) kan du ta med en AVONEX-spruta
AVOCLIP-spruthållare
Om du har svårt för att hantera sprutan kan det underlätta med en spruthållare som hjälper dig att injicera AVONEX.
Kanyler i olika storlek
Det finns två olika storlekar på kanylen som du sätter på sprutan. Din MSsköterska hjälper dig att hitta den som passar din kroppsbyggnad.
och förvara den i rumstemperatur (15° – 30°). Därefter måste den användas
och får inte sättas in i kylskåp igen för senare användning. Vid längre resor
än en vecka skall du förvara läkemedlet i kylskåp på ditt resmål.
Med en AVONEX-kylväska transporterar du enkelt och säkert läkemedlet
till ditt resmål. Den håller medicinförpackningen kall under sex timmar.
Du kan få en kylväska från din MS-sköterska och den ingår även i startpaketet
som delas ut vid behandlingens start. Om du istället vill ha ett AVONEX-preparat som kan förvaras i rumstemperatur under hela din resa, kan din läkare skriva ut AVONEX BioSet torrsubstans
och lösningsmedel. Din MS-sköterska kan lära dig hur du skall späda torrsubstansen och använda BioSet-förpackningen.
Viktigt!
Tänk på att alltid förvara AVONEX-förpackningen i handbagaget när du flyger.
Komplettera dina resehandlingar med ett patientpass där det står varför du
behöver AVONEX. Ett patientpass kan du få av din MS-sköterska och det ingår
även i startförpackningen.
Finns det hjälp att få för stickrädsla?
En del människor känner rädsla för nålsticket. För att underlätta behandlin16
gen finns det därför ett flertal olika hjälpmedel för dig som upplever stick-
17
rädsla. En personal injektor gör det till exempel lättare och mer bekvämt att
lingen under graviditeten och amningsperioden men kan därefter fortsätta
ta injektionen. Det finns även olika typer av nålar, både kortare och tunnare,
att ta AVONEX.
som kan påverka hur du upplever sticket. Upplevelsen av nålsticken kan även
påverkas av motivationen. Påminn dig själv om att injektionerna är viktiga
Kan jag amma?
och kan ha stor betydelse för ditt framtida välmående.
Det är inte känt om AVONEX går över i bröstmjölk. Om du behandlas med
AVONEX skall du därför inte amma.
Är det farligt med luftbubblor i sprutan?
Nej, det är inte farligt med luftbubblor i sprutan.
Kan jag ta andra läkemedel?
Tala med din läkare om du tar eller tills nyligen har tagit andra mediciner.
Vad gör jag om jag glömmer en dos?
Om du missar att ta en spruta, tar du den så snart du kommer ihåg. Återgå se-
Hur vet man att behandlingen fungerar?
dan till det normala schemat. Tänk på att inte ta två sprutor med kortare tids
AVONEX botar inte sjukdomen utan bromsar dess förlopp. Läkemedlet kan
mellanrum än fem dagar och ta aldrig mer än rekommenderad dos. Tala med
inte få sjukdomen att gå tillbaka eller reparera tidigare skador. Det innebär
>>
din MS-sköterska om du känner dig osäker.
att du kanske inte kommer att känna dig bättre. Kanske märker du inte några
förändringar överhuvudtaget.
Tips! Lätt att glömma medicinen?
Beställ påminnelse via sms på
www.multipelskleros.nu
Det innebär i praktiken att sjukdomen inte försämrats. AVONEX har genomgått omfattande prövning och i de kliniska studier där man jämfört med
patienter som inte har fått behandling, har läkemedlet visat effekt.
Kan man ta AVONEX om man är gravid?
Det finns inga studier där AVONEX har getts till gravida kvinnor. Om du är
gravid, eller försöker att bli det skall du därför inte använda läkemedlet.
Detsamma gäller så länge du ammar. Vad gör jag om jag blir gravid?
Tala med din läkare om du blir gravid. Du får göra ett uppehåll med behand-
18
19
Fakta om MS
Vad är MS?
Vad händer vid MS?
MS är en kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar nerver i det centrala
Vid MS, som ofta förlöper i attacker, skov, uppstår inflammationer som
nervsystemet, CNS. Sjukdomen kallas autoimmun då det är kroppens eget
skadar och bryter ned myelinet, vilket påverkar och ibland helt förhindrar
immunförsvar som angriper nervvävnaden. Normalt skyddar immunsystemet
överföringen av de elektriska signalerna.
kroppen genom att stöta bort främmande virus eller bakterier, men vid MS
Det betyder att hjärnan inte längre kan kommunicera effektivt med andra
har immunsystemet av någon anledning misstagit nervvävnaden för någon-
delar av kroppen, och därmed inte till fullo kontrollerar nerverna för motorik
ting främmande och angriper denna.
och känsel. Det i sin tur påverkar känselsinnet och musklernas förmåga.
Hur fungerar det centrala nervsystemet?
Fysiska symptom
CNS består av hjärna och ryggmärg och kan beskrivas som kroppens ”styr-
Förlusten av känseln och kontrollen över musklerna är orsaken till fysiska MS-
och kommunikationscentral”. Genom CNS tar vi emot och sänder information
symptom som exempelvis svaghet, darrningar, muskelstelhet och trötthet.
med hjälp av nervceller. Dessa är sammanlänkade med nervfibrer som kallas
Kognitiva symptom
axoner eller nervtrådar.
Mellan nervcellerna och längs nervtrådarna skickas information i form av
Kognition är ett begrepp för de funktioner i hjärnan som styr vår möjlighet
svaga elektriska signaler. För att överföringen av information skall gå snabbt
att förstå, bearbeta, lagra och använda information. De flesta av oss drab-
och smidigt omsluts nervtrådarna av ett vitt fettrikt skikt som kallas myelin
bas någon gång av kognitiva besvär, som till exempel kan orsakas av stress
och som är nödvändigt för att signalerna skall kunna ta sig fram.
eller trötthet. Det kan handla om att glömma bort saker, att inte komma
på vad någonting heter eller att ha svårt att hålla sig koncentrerad. Det är
ingenting konstigt och behöver inte heller vara särskilt besvärande för den
Nervcell
som upplever det.
Nervtråd
Om man däremot upplever det hela tiden kan det bli ett problem både i
det sociala och yrkesmässiga livet. Nästan hälften av alla som har MS drabbas
Elektrisk
signal
Myelin
Elektrisk
signal
av lättare kognitiva besvär och runt en av tio får en mer betydande nedsättMyelin
ning av den kognitiva förmågan. Man vet inte säkert varför, men en orsak
kan vara att hjärnans olika delar inte kan kommunicera som de skall med
varandra. Något som beror på de skador som uppkommit i CNS. De kognitiva
20
Frisk nervtråd
Nervceller sänder information i form av elektriska
signaler till andra celler genom nervtrådar. Dessa
omsluts av ett fettrikt skikt som kallas myelin och
som fungerar som isolering och underlättar framkomligheten för signalerna.
Skadad nervtråd vid MS
Vid MS uppstår inflammationer som skadar myelinet
vilket hindrar signalöverföringen. Inflammationerna
kan uppstå i olika delar av hjärna och ryggmärg,
vilket är anledningen till att många olika kroppsfunktioner kan påverkas vid MS.
besvären är ofta tillfälliga, men kan ibland bli bestående.
Olika delar av CNS drabbas
Inflammationerna på myelinet kan uppstå i olika delar av CNS vilket är anled-
21
ningen till att många olika kroppsfunktioner kan påverkas, och att symp-
Bromsmediciner
tomen kan variera från skov till skov och mellan olika personer. När inflam-
Kunskapen om MS har ökat markant de senaste decennierna och för ett tiotal
mationerna i CNS läker kan nervsystemet återhämta sig och myelinet runt
år sedan kom de första bromsmedicinerna. Dessförinnan fanns ingen specifik
nervtrådarna byggas upp igen. Har inflammationen täckt ett stort område
behandling mot sjukdomen utan MS-patienter var hänvisade till olika typer
kan den lämna ärr. På sikt ökar även den kroniska skadan i CNS.
av symptomlindrande läkemedel.
Bromsmediciner stoppar inte sjukdomsutvecklingen, utan precis som
Vem drabbas av MS?
namnet antyder bromsar de sjukdomens förlopp. Trots att de inte botar sjuk-
I Sverige har omkring 15 000 människor MS och ungefär 450 personer får
domen har de en stor betydelse för människor med MS, bland annat genom
diagnosen varje år. Två av tre drabbade är kvinnor och sjukdomen debut-
att minska antalet skov.
>>
erar ofta i 20-40 års ålder.
Det finns idag ingen fullständig kunskap om vad som orsakar sjukdomen.
Den starkaste teorin är att MS beror på en kombination av olika faktorer, och
att vissa virusinfektioner eller andra infektioner kan bidra. Även ärftligheten
har betydelse, och MS är vanligare hos personer med sjukdomen i släkten.
Risken för att ett barn till en MS-patient skall utveckla sjukdomen är dock
väldigt liten. MS är vanligare i norra Europa, Nordamerika, Kanada och de
södra delarna av Australien. Vad detta beror på är oklart.
Vad betyder MS?
Läs mer om MS
www.multipelskleros.nu
Mer information om AVONEX och MS
Multipel skleros betyder många ärr vilket syftar på de ärr, eller plack som de
också kallas, som blir kvar på CNS när en inflammation har läkt ut.
Tala med din läkare eller MS-sköterska om du har frågor kring sjukdomen eller din behandling. De är oftast bäst
insatta i din situation. På www.multipelskleros.nu kan du även hitta en mängd information om sjukdomen. Du kan
Hur fungerar immunsystemet?
också beställa en kostnadsfri prenumeration på tidningen MS, som vänder sig till dig som lever med MS och dina
Kroppens immunsystem är ett avancerat försvar som har utvecklats för att i
anhöriga. Av din MS-sköterska kan du även få skriften ”En bok om MS”. Den ger svar på många frågor om sjukdo-
första hand skydda kroppen mot infektionssjukdomar. Immunsystemet
men och innehåller även flera intervjuer där människor med MS ger sin syn på vardagen och livet med sjukdomen.
reagerar på främmande virus eller bakterier som kommit in i kroppen.
Ibland kan immunsystemet av någon okänd anledning förväxla vad som
är kroppseget och vad som är främmande, och attackera den egna vävnaden.
Viktiga telefonnummer och adresser
Vid MS attackeras kroppens nervvävnad av immunsystemet, och det uppstår
inflammationer på nervtrådarna som skadar och bryter ned myelinet.
22
Neurologiskt handikappades Riksförbund, NHR
Min läkare:
Min MS-sköterska:
Lokal MS-förening:
Multipel skleros, MS
Box 49084
100 28 Stockholm
Telefon: 08-677 70 10 | E-post: [email protected] | www.nhr.se
23
navigator | 2008
BiogenIdec Sweden AB, Kanalvägen 12, plan 6, 194 61 Upplands Väsby
Tel: 08-594 113 60, fax: 08-594 113 69
www.multipelskleros.nu
AV00-NDC-23522
© 2008 BiogenIdec
Download