Fördjupningsarbete om en psykisk sjukdom

FÖRDJUPNINGSARBETE OM EN PSYKISK SJUKDOM
Ni ska skriva ett fördjupningsarbete som handlar om en psykisk sjukdom. Arbetet sker i
grupp där ni alla tillsammans har ansvaret för att gruppen kan presenterar en gemensam
skriftlig samt muntligt del. Arbetsprocessen kommer även att innefatta en skriftlig analys
som fenomförs i slutet av detta moment, denna skrivs enskilt.
Fakta (Skriftligt 4-5 A4 och muntligt 5 min)
Faktadelen ska vara objektiv. Ni ska utgå ifrån följande punkter i faktadelen, men ni
anpassar dessa så att de passar just den psykiska sjukdom ni har valt att fördjupar kring:
1. Vad innebär sjukdomen?
o Vilka olika riskfaktorer ligger till grund för att man ska drabbas av sjukdomen?
o Hur många i Sverige/världen innehar denna sjukdom?
 statistik
2. Hur diagnostiseras sjukdomen utifrån DSM-IV, d v s vilka symptom ska man ha
för att betraktas ha sjukdomen?
o Symptom och tidskrav
3. Vilka behandlingsmetoder används för att hjälpa den sjuke och hur fungerar dessa
metoder? (tänk ut ifrån så många perspektiv inom psykologin som du kan)
o Vilka behandlingsmetoder är vanligast förekommande för denna sjukdom och
koppla dessa behandlingsmetoder till respektive perspektiv
4. Hur är det att leva med sjukdomen som anhörig/sjuk? (sjukdomsbild)
o När det kommer till att presentera hur det är att leva med sjukdomen kan man
t.ex. leta efter litteratur som är skriven av släktingar till en sjuk, men det finns
också bra anhörigforum på nätet. Det bästa sättet är att söka upp
intresseföreningar i vår närhet, alternativt någon som arbetar med människor som
är drabbade av sjukdomen för att på så sätt få mer levande material. Ett alternativ
är att hitta en film som på ett tillförlitligt sätt skildrar sjukdomen.
Använd fotnotsystem när ni refererar i arbetet. (exempel på giltig referens och källa visas
i slutet av detta dokument)
Analys (skriftligt 3-4 A4)
Analysen skrivs enskilt även om du arbetar i grupp. Du kommer få två lektionstillfällen på dig att
skriva denna analys. Du har redan i förväg fått reda på analysfrågorna och kan redan nu förbereda
svar till dessa. Det är även tillåtet att jobba med analysen hemifrån mellan de två lektionstillfällena
som ni har till förfogande för att skriva denna analys. Ni ska utgå ifrån den psykiska sjukdom som
er grupp blev tilldelad. Följande frågeställning skall besvaras:
1. Utgå från fakta samt analysera själv hur sjukdomen kopplas till ärftliga respektive
miljömässiga faktorer?
2. Analysera vilket psykologiskt perspektiv som ger bäst förklaring för sjukdomsbilden
och för behandling av sjukdomen?
Förslag på sjukdomar att göra fördjupningsarbete om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Fobi
Panikångest
Tvångssyndrom
Depression
Bipolära syndrom/manodepressiv
Anorexi
Bulimi
Hetsätning
Paranoid schizofren
Katonisk schizofren
Desorganiserad schizofren
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Odifferentierad schizofreni
Antisocial personlighetsstörning
Borderline personlighetsstörning
Narcissisk personlighetsstörning
ADHD
ADD
Damp
Autism
Aspergers syndrom
21. Tourettes syndrom
Förslag på hur du refererar i text med fotnot
För att referera med fotnot trycker du högst uppe i menyraden på ”referenser”. Du markerar därefter i
texten med musen där du vill infoga din referens (alltid efter ny fakta skall där finnas en referens från
vart du fått denna information). Klicka sedan infoga fotnot. Nu kommer det komma upp en siffra där
du markerat och längs ner på sidan står samma siffra och en blankrad där du skriver in källan vart du
hittat din information1.
Ovanför ser ni att jag nu har skapat en sådan fotnot och nedanför ser ni referens till denna fotnot.
Till fotnoterna behöver man även skapa en referenslista som alltid är i slutet av arbetet. Där förtydligar
man sina referenser/källor så den som läser arbetet enkelt kan hitta de.
Referenslista:
Allard (2012): Psykologiska sjukdomar, Lund: Studentlitteratur.
Namn (år boken trycktes): Bokens namn i kursivt, Stad som boken trycktes: tryckförlag.
Allard, Erik (publicerat: ÅÅÅÅ-MM-DD) ”Internet i källförteckningen”. (Hämtat: 2014-03-15)
http://polhembibliotek.files.wordpress.com/2013/04/internet-i-kc3a4llfc3b6rteckningen1.pdf
Internetsajtens namn (datum för publicering) ”Titel på sidan”. (hämtningsdatum) Internetadress.
1
Allard, 2012