Interpellation av Maria Halkiewicz (fp) om PEG

advertisement
Folkpartiet liberalerna
Interpellation av Maria Halkiewicz (fp) om PEG - operation
(slang direkt i magsäcken) av äldre inför hemgång
I årsrapporten för år 2004 från Stockholms medicinska råd framhålls att
sjukhem ställer krav på att äldre patienter ska genomgå en PEG-operation
innan de sänds hem från akutsjukhuset. Annars vill inte sjukhemmen ta
emot patienten. PEG är en operation som innebär att en slang sätts in i
magsäcken direkt via bukväggen för att möjliggöra näringstillförelser.
Samtidigt har inte sjukhemmen tillräckligt med särskilda platser för att
kunna ta emot dessa patienter.
Detta är ett etiskt dilemma för vårdpersonalen eftersom patienten inte alltid
behöver genomgå operationen av medicinska skäl. Bakgrunden är istället att
operationen underlättar för kommunens omsorgspersonal. Det finns
alternativ t ex genom matning eller att en nasogastrisk (via näsan) sond sätts
in (det är ett mindre ingrepp).
Med anledning av detta vill jag fråga ansvarigt sjukvårdslandstingsråd
följande:
-
-
Stämmer uppgifterna att äldre patienter opereras med PEG-sond
enbart efter krav från äldreomsorgen innan de sänds hem från
sjukhus?
Om uppgifterna stämmer, vilka åtgärder tänker du vidta?
Stockholm den 7 december 2005
Maria Halkiewicz (fp)
Download