Infektionskänslig patient

advertisement
1 (2)
Infektionskliniken,
Hygiengruppen 2012-03-27
Gäller t o m 2014-03-27
Infektionskänslig patient Hygienrutiner
Basala hygienrutiner tillämpas.
Plastförkläde/rock och handskar.
Patienten läggs på slussat rum.
•
•
•
•
•
Sopor
Tvätt
Desinfektion
Spill
Disk
Vanlig sophantering
Vanlig tvätthantering
Värme, alternativt Ytsprit
Ytsprit
Vanlig diskhantering
Vård av patient
• Undvik onödigt spring ut och in i rummet.
• Så få personer som möjligt ska vara inblandade i vården av patienten.
• Personal med pågående infektion får ej deltaga i vården.
Kost
• Vid kostbeställning gå in på avvikelselistan, markera infektionskänslig.
• Får dricka kranvatten.
Städning
Daglig städning, rumsbunden:
• Damning
Allrengöringsmedel
• Golv
Allrengöringsmedel (lokalvårdare)
• Vid slutstädning se hygienrutiner vid ej smittsam patient.
2(2)
Förflyttning
• Mottagande avdelning informeras om att patienten är infektionskänslig.
• Vid behov hänvisa till Vårdhygieniska enheten.
Närstående
• Närstående informeras om att patienten är infektionskänslig och vikten
av god handhygien samt handdesinfektion.
• Sparsamt med besök. Inga skyddskläder, såvida de ej deltager i
patientvården.
• Närstående med pågående infektion får ej besöka patienten.
Jonas Bonnedahl
Verksamhetschef
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards