Information och utbildningsmaterial

advertisement
Information och utbildningsmaterial
Älvstädar-SM
Ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum
Syftet med Älvstädar-SM är att involvera föreningar i miljöaktiviteter kring älvar där Fortum
verkar. Föreningarna plockar skräp på utvalda sträckor utmed Klarälven, Ljusnan och
Dalälven. Föreningarna tävlar också om att värva ”Älvsupportrar” till miljöarbetet på
fortum.se/alv
Alla föreningar som deltar får betalt för sitt arbete. Den förening som lyckas samla flest
älvsupportrar vinner Älvstädar-SM och 25 000 kronor, och Fortum anslår minst 100 000
kronor för ett miljöprojekt i den vinnande älven.
Städa Sverige
Städa Sverige är landets största operativa miljöorganisation. Städa Sverige ägs av
idrottsrörelsen och arbetar tillsammans med 20 000 idrottsföreningar mot nedskräpning och
för en bättre miljö. Älvstädar-SM är ett av flera projekt under 2013. Andra projekt som Städa
Sverige driver är strandstädning och vägstädning. Vill du veta mer om Städa Sverige, titta in
på vår hemsida www.stadasverige.se, kontakta någon av våra projektledare på
[email protected] eller ring tfn 08-683 30 00.
Nedskräpning – ett miljöhot
Varje år slängs nästan 9000 ton skräp på marken i Sverige. Det skadar både växt- och djurliv.
Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år när de fastnar i skräp eller kvävs och förgiftas när
de misstar skräp för mat. Nedskräpningen skapar både otrivsel och ekonomiska problem.
Attityder skapas tidigt
Naturen är allas gemensamma tillgång och ansvar. Det är viktigt att tidigt få insikt som
nedskräpning, kunskaper som följer med genom hela livet. De som har förståelse för de små
sammanhangen agerar också lättare rätt i de stora. Vi vill påverka beteenden och attityder till
nedskräpning.
Energi utan klimatpåverkan
Vattenkraft är den största energikällan för förnybar el i Norden, som har topografi, nederbörd
och temperatur lämpad för vattenkraft. Fortum är en av de största producenterna av
vattenkraft i Norden. År 2011 var 85 % av Fortums kraftproduktion inom EU helt
koldioxidfri, vilket gör Fortum till ett av de kraftbolag i Europa som släpper ut minst
koldioxid i relation till produktionen. Fortum utvecklar vattenkraften kontinuerligt genom att
renovera och effektivisera kraftverken.
Hur fungerar det?
Vatten dunstar från haven och faller som regn eller snö över land. Därefter rinner det smälta
vattnet nedåt mot haven. Vattnets lägesenergi blir elenergi med hjälp av turbiner i kraftverk.
Det som avgör hur mycket el som kan produceras är hur stor fallhöjden är och hur mycket
vatten som passerar turbinen. Fortum satsar på att framställa energi som inte tär på jordens
resurser, men som ändå är effektiv. Fortums Miljöfond arbetar för att vattenkraften inte ska
skada den biologiska mångfalden. En del av pengarna till fonden kommer direkt från Fortum,
och som kund kan du också bidra genom att välja el märkt med Bra Miljöval. För att klassas
som Bra Miljöval ska företag som tillverkar el avsätta pengar till en miljöfond. Fortum är den
största leverantören av el märkt med Bra Miljöval i Sverige. Fortums Miljöfond stöder olika
miljöprojekt, till exempel bedriver vi projekt gällande den utrotningshotade flodpärlmusslan,
bevarande av lax och öring i Klarälven samt förbättring av lekplatser för den hotade
Sommenöringen.
Små okända djur
Biologisk mångfald innebär att det finns många olika arter, att arter varierar och att det finns
många olika ekosystem. Tillsammans bildar arter och ekosystem en biologisk mångfald. I
naturen bor det många små okända djur som alla är en del av naturens kretslopp och för oss på
Fortum är det är viktigt att bevara alla växter och djur. Fortums miljöfond syftar till att stödja
projekt som skapar förutsättningar för den biologiska mångfalden. I vårt
kommunikationsarbete pratar vi om "Små okända djur", om vad vi gör för att bevara den
biologiska mångfalden kring våra vattenkraftverk. De djur vi berättar om är Flodpärlmusslan,
Raggbocken, Bäcknejonögat och Bastardsvärmaren.
Om Flodpärlmusslan
Människan har i århundraden varit fascinerad av Flodpärlmusslan. De värdefulla pärlorna
ledde tidigare till ett omfattande pärlfiske över hela
landet. Pärlfiske förbjöds 1994 och då fridlystes musslan i hela landet. Musslor kan leva i
över 200 år och den äldsta funna musslan var 280 år gammal. Flodpärlmusslan lever i friskt,
rinnande vatten med rena bottnar, gott om fisk och skyddande skog längs med vattnet. Den
växer hela livet och bildar precis som träd årsringar där man kan utläsa vattendragets historia
och är ett tecken på friskt vatten. Musslan kan tillverka pärlor om det kommer in ett sandkorn
eller parasit innanför skalet. I sällsynta fall blir det fina och runda pärlor. Musslan har en
spännande biologi, den börjar som en larv som följer med öring eller lax innan den utvecklas
till en mussla. Fortum har studerat flodpärlmusslan i flera projekt, bland annat med Karlstads
Universitet. I projekten studerades flodpärlmusslans livscykelstadier i syfte att ge svar på när
den är mest känslig. Med studien ville vi också ta reda på mer om vad som påverkar musslan
negativt eftersom den inte reproducerar sig i alla vattendrag. Resultaten ska användas för att
fastställa vad vi kan göra för att skapa hållbara livsmiljöer för flodpärlmusslan.
Om Raggbocken
Raggbocken är en skalbagge som tillhör familjen långhorningar. I Sverige är den klassad som
sårbar. Skalbaggen är mörkbrun och lite glansig och hårig. Huvudet är kort och brett med
stora fasettögon. Raggbockens är en larv i fyra år. Då bor den i döda tallstammar. De gångar
som larverna gnager kan gå ända in i kärnveden. Som färdig skalbagge lever baggen bara en
sommar. Skalbaggen är nattaktiv och flyger bra. Då letar den upp en kärlekspartner för
parning och en tallstam för äggläggning. Samma stam kan tjäna som bo åt raggbockar under
flera decennier.
Om Bäcknejonögat
Nejonögat är en käklös fisk. Den kallas också för Stensugare, Lamprick och Sillapipare. Den
har en rund mun och 7 hål på sidorna bakom huvudet i stället för vanliga gälar. Nejonögat
lever större delen av sitt liv som en blind larv nedgrävd i botten. När Nejonögat har blivit
vuxen och ska skaffa barn så suger den sig fast i andra fiskar som vandrar upp för vattendrag
och liftar upp. När Nejonögat har lekt färdigt (alltså fortplantat sig) så dör de.
Om Bastardsvärmaren
Den lilla Bastardsvärmaren är en giftig fjäril som lever uteslutande på växten Käringtand. På
grund av förändringar i landskapet har den lite svårt att klara sig själv. Vid nedre Dalälven
pågår arbete med att rädda den lilla Bastardsvärmaren och många andra små okända djur.
Planering av arbetet
Sopsortering
Grovsortera soporna i brännbart och icke brännbart. (I vissa kommuner krävs annan sortering
och då har ni i så fall fått separat information om det). Ta gärna hand om pantbara
förpackningar – panten tillfaller såklart gruppen. Sortera säckarna i högar av samma sort så att
det blir enkelt för dem som hämtar säckarna. Lämna säckarna på angiven plats på er karta. Ni
kan komma att hitta skräp som klassas som farligt avfall, ex burkar och flaskor med okänt
innehåll. Dessa ska behandlas med största försiktighet! Kalla på städledaren som avgör om ni
kan ta hand om det. Om ni hittar skräp som är för stort för säckarna, lägg detta i en hög
bredvid. Sortera även dessa högar i brännbart och icke brännbart. Tar ni inte hand om
pantbara förpackningarna själva skall dessa sorteras i separata säckar.
Säkerhet
Försäkring och säkerhet: Föreningen gör detta uppdrag på frivillig basis och ska ha en
försäkring. (Samma försäkring som gäller vid vanliga matcher/tävlingar och träningar på
fritiden). Åldersgränsen är 14 år. Om ni inte fått andra direktiv från oss så ska ni hålla er 2
meter från älvkanten när ni städar. Ni städar alltså inte i vattnet. Det är det skräp som ligger
intill älvbankarna, som tillslut hamnar i älven och då påfrestar dess ekosystem, som är
miljöinsatsens syfte.
Material
Varje förening får ett kit hemskickat till ansvarig ledare. Det innehåller arbetshandskar, tshirts och säckar. Samla gruppen och dela ut material till deltagare såsom t-shirts, handskar,
och säckar. Ta med kamera/mobiltelefon och ta ett foto av gruppen och bilder under dagen.
Fotografera gärna också skräp som ni hittar. Se till att ta med matsäck så att ni orkar med
dagen.
Tänk på att ta det försiktigt och inte gå nära vattnet. Gå inte ut vid branta områden där
det finns risk att ramla i vattnet.
Dela in gruppen
Det kan vara lämpligt att dela in deltagarna i grupper om 2-3 personer som får varsitt område
att städa och informera om hur skräpet ska sorteras och var ni ska ställa säckarna med skräp
så att kommunens personal kan ta hand om dem.
Städningen börjar
Under dagen kan det komma besök från lokal press. Berätta gärna om ert uppdrag och er
förening. Frågor som ni inte kan svara på kan ni hänvisa till Städa Sverige. En faktadel om
projektet inleder detta utbildningsmaterial.
Ta gärna en paus mitt i passet.
Samlas, fyll på energi och stäm av hur långt ni kommit. Kanske behövs det göras vissa
omdisponeringar så att ni hinner med det tilldelade området? Målsättningen ska alltid vara att
städa det tilldelade området under dagen. Skulle ni inte hinna med hela området rapporterar ni
det till Städa Sverige.
Avslutning med rapport och analysblankett
Via Städa Sveriges hemsida:
http://www.stadasverige.se/for-foreningar/rapportera/rapportkort-stada-alv-2013/ hittar ni det
rapportkort som ska fyllas i. Skriv gärna ut en kopia och ta med er ut på städningen så ni vet
vilken information som efterfrågas. Notera på rapportblanketten hur många säckar ni samlat
in (inkl. pantbara förpackningar), notera också om ni hittat något skräp som ni tycker är värt
att notera. Berätta gärna om er förening och vad ni skall använda ersättningen till.
Analysblanketten använder ni efter städning när ni tittar på vad för typ av skräp som finns i
en slumpvis utvald säck.
Värva Älvsupportrar
En del av Älvstädar-SM består i att värva älvsupportrar till miljöarbetet. På hemsidan
fortum.se/alv kan supportrar anmäla sig till de olika lag och föreningar som är med och städar
älvarna. Det lag som lyckas samla flest supportrar vinner 25 000 kronor. Fortum kommer att
anslå minst 100 000 kronor till ett miljöprojekt i den älv som städas av det vinnande laget.
För att anmäla sig som älvsupporter går man in på fortum.se/alv och letar upp sitt lag. Sedan
fyller man i namn och kontaktuppgifter. En viss kontroll kommer att ske av det vinnande
lagets älvsupportrar så se till att fylla i mejl och telefonnummer. Personuppgifterna kommer
inte att användas i något annat sammanhang och sparas inte när tävlingen är avslutad.
___________________________________________________________________________
CHECKLISTA INFÖR ÄLVSTÄDNINGEN
- Hur många deltagare
- Text till er sida på kampanjsiten
- Foton till er sida på kampanjsiten
- Få en städsträcka
- Ta emot ett materialpaket via post
-
CHECKLISTA UNDER STÄDNINGEN
Genomgång av utbildningen med alla deltagare på plats
- Gå igenom säkerheten på plats
- Ta med allt städmaterial plus tuschpenna
- Ladda upp bilder under dagen
- Räkna deltagare och ledare
- Hålla reda på hur många säckar som plockas upp
- Sortera skräpet
- Placera säckarna på angiven upphämtningsplats
CHECKLISTA EFTER STÄDNINGEN
Fylla i all information på rapportkortet på: http://www.stadasverige.se/forforeningar/rapportera/rapportkort-stada-alv-2013/
- Fortsätta samla älvsupportrar fram till och med 2 september.
- Hålla utkik efter vinnaren
__________________________________________________________________________
-
"Älvarna är för Sverige vad blodådrorna är för kroppen. För att vi ska kunna vara där, fiska,
bada och må bra. Ja då måste vi också sköta om dem!
Gör en insats för miljön och dra samtidigt in pengar till klubben! Häng med mig och hjälp till
att Städa Sverige!"
– Björn Ferry, Olympisk guldmedaljör i skidskytte och ambassadör för Städa Sverige
LYCKA TILL!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards