Stockholms läns landsting 13-09- 03 0 002 3 Motion 2012:25 av

advertisement
Stockholms läns landsting
Landstingsradsberedningen
1(2)
SKRIVELSE
2013-08-21
LS 1212-1647
LANDSTINGSSTYRELSEN
Landstingsstyrelsen
13-09- 03 0 002 3
Motion 2012:25 av Paul Lappalainen (MP) om att
lämna begreppet andragenerationsinvandrare
Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg
Ärendebeskrivning
Paul Lappalainen (MP) har lämnat en motion om att Stockholms läns
landsting ska sluta använda begreppet andragenerationsinvandrare.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Landstingsrådsberedningens motivering
Alliansen anser att integrationen av invandrare och nya svenskar är en
viktig uppgift för hela samhället, det offentliga såväl som det civila.
Stockholms läns landsting har en central roll, som tillhandahållare av
livsviktig och oundgänglig samhällsservice i form av hälso- och sjukvård
och kollektivtrafik, genom kulturverksamheten och som en av regionens
och landets största arbetsgivare.
Begreppet andragenerationsinvandrare avser personer som är födda i
Sverige och som har minst en förälder som är född i ett annat land.
Begreppet är vedertaget och används bland annat av Statistiska
centralbyrån. Landstingets verksamheter följer de språkliga riktlinjer som
fastställs av fullmäktige och de skrivregler som gäller för myndigheter.
Motionärens förslag om ett ändrat språkbruk har ett gott syfte men är dock
sannolikt inte ägnat att i sig bidra till en bättre integration. Att landstinget
på eget bevåg skulle ändra det vedertagna uttrycket andra generationens
invandrare torde leda till förvirring. Vårt arbete för ökad jämlikhet och
Stockholms läns landsting
2(2)
SKRIVELSE
2013-08-21
integration fortgår och utvecklas på andra sätt som ett viktigt uppdrag till
alla våra verksamheter.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 augusti 2013
MpJtion £012:25
1
André Assärsson
LS 1212-1647
1 (2)
Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsdirektörens
stab
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-08-07
Ankom
Stockholms läns landsting
Handläggare:
Kajsa
LS 1212-1647
Bellander
Landstingsstyrelsen
Motion 2012:25 av Paul Lappalainen (MP) om att
lämna begreppet andragenerationsinvandrare
Ärendebeskrivning
Paul Lappalainen (MP) har lämnat en motion om att Stockholms läns
landsting ska sluta använda begreppet andragenerationsinvandrare.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 augusti 2013
Motion 2012:25
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
arr anse motionen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Paul Lappalainen (MP) föreslår att landstingsfullmäktige ska fatta beslut
om att ett annat begrepp än andragenerationsinvandrare ska användas
inom Stockholms läns landsting. Landstingets texter utgår från de språkliga
riktlinjerna som beslutats av landstingsfullmäktige. Enligt riktlinjerna ska
skribenter inom Stockholms länds landsting använda välkända ord som
underlättar för läsaren att ta till sig texten. Förvaltningen anser därför att
landstinget ska undvika att använda begrepp som inte är vedertagna och
som kan missförstås.
2013 -08- 0 7
JL Stockholms läns landsting
2 (2)
TJÄNSTE UTLÅTANDE
2013-08-07
Bakgrund
Paul Lappalainen (MP) har lämnat en motion om att landstingsfullmäktige
ska ställa krav på att när ett begrepp behövs i rapporter, dokument eller för
andra behov inom landstingets verksamheter ska något annat begrepp än
andragenerationsinvandrare användas, förslagsvis andragenerationssvenskar. Motionären skriver att det finns ett behov av liknande ändringar i
andra kommuner och landsting, men anser att Stockholms läns landsting
ska gå före och införa en ändring.
Överväganden
Begreppet andragenerationsinvandrare syftar på personer födda i Sverige
och som har minst en förälder född i ett annat land. Begreppet är
vedertaget och används av bland annat Statistiska centralbyrån.
Stockholms läns landsting strävar efter att använda ett sakligt och korrekt
språk i tal och skrift. Språkliga avvägningar görs utifrån de av
landstingsfullmäktige beslutade språkliga riktlinjerna för Stockholms läns
landsting och myndigheternas skrivregler. Enligt riktlinjerna ska skribenter
använda välkända ord som underlättar för läsaren att ta till sig textens
innehåll. Användning av begrepp som inte är vedertagna kan leda till
missförstånd och bör därför inte ske. Det är dock angeläget att alla som
skriver texter inom Stockholms läns landsting följer med i den språkliga
utvecklingen så att språket som används är korrekt och lätt att förstå.
Med hänvisning till ovanstående resonemang anser förvaltningen att
motionen kan anses besvarad.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
Toivo Heinsoo /
Landstingsdirektör
LS 1212-1647
Stockholms läns landsting
miljöpartiet do rör>a
9
MOTION
Ankom
.
Stockholms läns landsting i
2012-12-04
2012-12-0 4
Dnr
Motion av Paul Lappalainen (MP) om att lämna begreppet
andragenerationsinvandrare
I många länder i Europa används begreppet andragenerationsinvandrare.
Det är resultat av ett gammalt tankesätt som delvis har med
blodsbandstänkandet att göra. Detta präglade medborgarskapsjuridiken - i
synnerhet i länder som Sverige och Norden, som influerades av Tyskland på
1800-talet och 1900-talet. Det var blodet som överförde medborgarskap.
Juridiken har utvecklats till viss del - det är relativt sett lättare att förvärva
svensk medborgarskap idag. Dubbelt medborgarskap är tillåten sedan 10 år
tillbaks. Men i vissa fall hänger begreppen och inramningen kvar från en
föråldrad tidigare tid.
Ätt personer som invandrat betecknas som invandrare är inte orimligt
eftersom de faktiskt har invandrat. Detta är en juridisk beskrivning.
Begreppet "invandrare" kan vara negativt eller positivt eller neutralt. Tyvärr
fmns en stigmatisering som har påverkat ordet i Sverige och Europa till att bli
en beteckning för de andra - de med en annan hudfärg, religion, inställning
till lagar, regler mm. Därför är överförandet av begreppet på barn till
invandrare som är födda i Sverige märkligt. Dels överförs de negativa
bilderna av invandrare till nästa generation, dels överförs en helt felaktig
juridisk beteckning. Barn som är födda i Sverige till "invandrare" är för det
mesta svenska medborgare. Och människor som är födda i Sverige bör
hursomhelst behandlas som "svenskar".
Det finns rapporter och andra dokument som produceras inom ramen för
olika offentliga verksamheter i Sverige där samma begrepp, dvs.
andragenerationsinvandrare, används.
Situationen kan jämföras med den i Kanada. Barn till invandrare betecknas
som "second generation Canadians" (andra generationens kanadensare).
Rent tankemässigt innebär detta att deras föräldrar, även om de är
invandrare, är "first generation Canadians" (första generationens
kanadensare). Detta är ett sätt att visa respekt för alla individer som finns i
Kanada - oavsett deras rötter. Det är även intressant att konstatera att
svensk media accepterar ett språkbruk gällande USA:s invandrare " tredje
generationens amerikaner" (SvD 2010-07-25, s 18) som inte används
gällande barn till Sveriges invandrare.
Lika rättigheter och möjligheter (och motverkande av diskriminering) är
nyckeln till "integration" i Kanada. Även om idealet skulle vara att sådana
begrepp inte behövdes, är det kanadensiska begreppet "second generation
Canadians" ett steg i rätt riktning. Lika rättigheter och möjligheter oavsett
etnisk bakgrund gäller också i Sverige - åtminstone i teorin. Tyvärr verkar
man ha haft svårare att gå till handling i Sverige.
1
Stockholms läns landsting
miljöpartiet de gröna (O'
1
Landstinget bör ställa krav på att i alla dokument, uttalande och liknande där
ett begrepp om barn till invandrare behövs, så skall något annat begrepp
användas. Ett förslag är till exempel ordet andragenerationssvenskar. Detta
är ett litet men viktigt sätt att visa respekt för Stockholms alla invånare inklusive barn till invandrare.
Naturligtvis finns det behov av liknande ändringar i andra kommuner,
nationellt och i andra länder. Men detta är inget hinder till att Stockholm läns
landsting går före.
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att
landstingsfullmäktige ställer ett krav på att när ett begrepp behövs i
rapporter, dokument, eller för andra behov inom landstingets
verksamhet skall något annat begrepp än
andragenerationsinvandrare användas, förslagsvis
andragenerationssvenskar (andra generationens svenskar)
Paul Lappalainen
2(2)
JIL
Stockholms läns landsting
miljö-pö.rttet ém g r ö n a
MOTION
Ankom
Stockholms läns landsting
2012-12-04
2012-12-0 4 '
MM*
Kokl
Motion av Paul Lappalainen (MP) om att l ä m n a begreppet
andragenerationsinvandrare
I många länder i Europa används begreppet andragenerationsinvandrare.
Det är resultat av ett gammalt tankesätt som delvis har med
blodsbandstänkandet att göra. Detta präglade medborgarskapsjuridiken - i
synnerhet i länder som Sverige och Norden, som influerades av Tyskland på
1800-talet och 1900-talet. Det var blodet som överförde medborgarskap.
Juridiken har utvecklats till viss del - det är relativt sett lättare att förvärva
svensk medborgarskap idag. Dubbelt medborgarskap är tillåten sedan 10 år
tillbaks. Men i vissa fall hänger begreppen och inramningen kvar från en
föråldrad tidigare tid.
Att personer som invandrat betecknas som invandrare är inte orimligt
eftersom de faktiskt har invandrat. Detta är en juridisk beskrivning.
Begreppet "invandrare" kan vara negativt eller positivt eller neutralt. Tyvärr
finns en stigmatisering som har påverkat ordet i Sverige och Europa till att bli
en beteckning för de andra - de med en annan hudfärg, religion, inställning
till lagar, regler mm. Därför är överförandet av begreppet på barn till
invandrare som är födda i Sverige märkligt. Dels överförs de negativa
bilderna av invandrare till nästa generation, dels överförs en helt felaktig
juridisk beteckning. Barn som är födda i Sverige till "invandrare" är för det
mesta svenska medborgare. Och människor som är födda i Sverige bör
hursomhelst behandlas som "svenskar".
Det finns rapporter och andra dokument som produceras inom ramen för
olika offentliga verksamheter i Sverige där samma begrepp, dvs.
andragenerationsinvandrare, används.
Situationen kan jämföras med den i Kanada. Barn till invandrare betecknas
som "second generation Canadians" (andra generationens kanadensare).
Rent tankemässigt innebär detta att deras föräldrar, även om de är
invandrare, är "first generation Canadians" (första generationens
kanadensare). Detta är ett sätt att visa respekt för alla individer som finns i
Kanada - oavsett deras rötter. Det är även intressant att konstatera att
svensk media accepterar ett språkbruk gällande USA:s invandrare " tredje
generationens amerikaner" (SvD 2010-07-25, si8) som inte används
gällande barn till Sveriges invandrare.
Lika rättigheter och möjligheter (och motverkande av diskriminering) är
nyckeln till "integration" i Kanada. Även om idealet skulle vara att sådana
begrepp inte behövdes, är det kanadensiska begreppet "second generation
Canadians" ett steg i rätt riktning. Lika rättigheter och möjligheter oavsett
etnisk bakgrund gäller också i Sverige - åtminstone i teorin. Tyvärr verkar
man ha haft svårare att gå till handling i Sverige.
1
£
Stockholms läns landsting
miljöpartiet 4m gröna
Landstinget bör ställa krav på att i alla dokument, uttalande och liknande där
ett begrepp om barn till invandrare behövs, så skall något annat begrepp
användas. Ett förslag är till exempel ordet andragenerationssvenskar. Detta
är ett litet men viktigt sätt att visa respekt för Stockholms alla invånare inklusive barn till invandrare.
Naturligtvis finns det behov av liknande ändringar i andra kommuner,
nationellt och i andra länder. Men detta är inget hinder till att Stockholm läns
landsting går före.
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att
landstingsfullmäktige ställer ett krav på att när ett begrepp behövs i
rapporter, dokument, eller för andra behov inom landstingets
verksamhet skall något annat begrepp än
andragenerationsinvandrare användas, förslagsvis
andragenerationssvenskar (andra generationens svenskar)
Paul Lappalainen
2(2)
Download