UEFA HatTrick programme

advertisement
HatTrick programme II.
Fotbollshallar och konstgräsplaner
Målsättning
Att med hjälp av UEFA medel få tillstånd 20 projekt d v s fotbollshall, uppvärmd
konstgräsplan eller konstgräsplan i de kommuner som saknar detta idag.
SvFF ska verka för att det skall finnas en konstgräsplan eller fotbollshall med
konstgräsunderlag i varje kommun i Sverige. Detta projekt är en del i det arbetet.
Vilka kan få bidrag?
Föreningar, kommuner och bolag, dock måste ett avtal finnas med SvFF och ett
nyttjanderättsavtal måste finnas på minst 10 år.
Ett anläggningsprojekt som får bidrag från HatTrick programme kan inte samtidigt
få bidrag från Anläggningsfonden.
Storlek på bidrag
Totalsumman är på 8 miljoner kronor fördelat på 20 projekt.
Kriterier
För fotbollshall och uppvärmd konstgräsplan gäller samma kriterier som i
Anläggningsfonden.
Fotbollshall
Fotbollshallen ska ha en spelyta på minst 20 x 40 meter, dessutom bör extra utrymme finnas
så att ett lag på upp till 20 spelare kan sysselsättas på ett meningsfullt sätt i fotbollshallen. Vi
rekommenderar att fotbollshallen består av 3 stycken ytor på 20 x 40 meter.
Spelunderlaget ska vara fotbollanpassat d v s ett av Svenska Fotbollförbundet godkänt
konstgräsunderlag.
Takhöjden ska inte understiga 7 meter
Nyttjandetid och upplåtandetid: Det är av stor vikt att det är fotbollshallar som byggs. Om det
sker ett samutnyttjande med andra idrotter eller om kommunen upplåter hallen, skall avtal om
nyttjande tecknas. I ansökan ska redovisas vilka tider fotbollen har i hallen och vilken
upplåtandetid som är överenskommen. Fotbollens företräde ska framgå i avtal.
Följande är önskvärt: Bra belysning samt läktare för publik.
Konstgräsplan
För att bidrag ska kunna utgå så skall konstgräsen vara testade och därmed finnas med på
Svenska Fotbollförbundets lista över godkända konstgräs. Konstgräsytan som läggs ska
vara 111 x 71 meter med en spelyta på 105 x 65 meter.
Konstgräsen ska vara godkända enligt SvFF krav för FIFA 2 star- och/eller breddfotboll.
Projekt som erhåller bidrag för breddfotboll ska även vid upphandlingen av konstgräset ha
med en klausul om eftertester av konstgräset efter läggning. Vi rekommenderar att även en
eftertest innan garantitidens utgång. För FIFA 2 star gäller annat regelverk.
Det ska vara den första fotbollshallen alternativt uppvärmda konstgräsplanen eller
konstgräsplanen i kommunen. Vi ser positivt på alternativa energikällor.
Dokumentation
Projektbeskrivning med kontaktpersoner
Ritningar
Kostnadskalkyl
Finansieringsplan
Driftkalkyl
Förfrågningsunderlag
Nyttjanderättsavtal
Tidplan
Avtal
Efter klartecken om att UEFA godkänt projektet tecknas avtal med den som ansökt.
Ansökningstider
Svenska Fotbollförbundets Anläggningskommittè kommer att vara beredningsorgan för
ansökningar om bidrag.
Sista ansökningsdag är den 31 december 2010.
För mer information kontakta undertecknad på tel: 08 - 735 09 26
Ansökan skall ställas till:
Svenska Fotbollförbundet
Att: Ronni Lundqvist
Box 1216
171 23 Solna
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards