Upplysningar om Årsbesked - Investeringssparkonto

advertisement
Information Årsbesked
Sida 1 av 1
Upplysningar om Årsbesked - Investeringssparkonto
Allmän deklarationsinformation avseende Investeringssparkonto
De skatteregler som tas upp här gäller främst för i Sverige
obegränsat skattskyldiga fysiska personer, d v s. för den som är
bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas i Sverige eller som
har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt
här samt för dödsbo efter sådan person. Personer som har
skatterättslig hemvist i utlandet får söka råd beträffande beskattningen i sitt hemland.
Beskattningsunderlag
Syftet med investeringssparkontot (ISK) är att förenkla sparande i aktier och andra värdepapper. På kontot kan olika transaktioner göras utan att vinster beskattas eller förluster får dras
av. Avkastning i form av utdelningar och räntor tas inte heller
upp till beskattning.
Beskattning sker genom en schablonintäkt som beskattas som
inkomst av kapital och därmed får kvittas mot kapitalförluster
och utgifter i inkomstslaget kapital.
Schablonintäkten ska beräknas utifrån ett s k kapitalunderlag.
Kapitalunderlaget beräknas varje år och är en fjärdedel av
summan av:
1. Värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal,
2. Belopp som betalats in till investeringssparkontot under
året,
3. Värdet av finansiella instrument som förts över till investeringssparkontot av kontoinnehavaren under året, och
4. Värdet av finansiella instrument som överförts från någon
annans investeringssparkonto under året.
Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan
30 november året före beskattningsåret. Den framräknade
schablonintäkten tas sedan upp som en kapitalinkomst och
beskattas med 30 %.
2016-01-01
Fr o m inkomståret 2016 ska statslåneräntan ökas med
0,75 procentenheter. Som lägst ska en statslåneränta motsvarande 1,25 % användas vid beräkning av schablonintäkten.
Kontrolluppgiftens innehåll
Kontrolluppgift på schablonintäkten och eventuell avräkningsbar utländsk källskatt lämnas av banken för den som innehar
ett ISK. Eftersom beskattning sker genom att räkna fram en
schablonintäkt, innehåller banken ingen preliminärskatt.
Värdepappersfonder på ISK
Den som äger andelar i en värdepappersfond schablonbeskattas i förhållande till värdet av de egna andelarna. Schablonintäkten är 0,4 % av kapitalunderlaget, vilket i sin tur utgörs av
värdet vid ingången av kalenderåret på de fondandelar som vid
denna tidpunkt ägs av den skattskyldige. För fondandelar som
förvaras på ISK beräknas dock inte denna schablonintäkt. Värdet på fonderna ingår istället i beräkningen av kapitalunderlaget
för schablonintäkten på ISK:t.
Överföringar till ISK
Överföring av egna aktier och andra finansiella instrument till
ISK ses som en försäljning till marknadsvärdet vid överföringen. En eventuell kapitalvinst eller kapitalförlust beskattas respektive dras av. Marknadsvärdet av de överförda tillgångarna
läggs till kapitalunderlaget. När en godkänd investeringstillgång
förvaras på ett ISK får den överföras till eget eller annans ISK
utan att överföringen mellan de båda ISK ses som en avyttring.
Överföringar från ISK
Det finns begränsningar i hur investeringstillgångar får föras ut
från ett ISK.
Ett värdepapper går inte att föra ut från ISK:t till en vanlig depå.
Värdepappret måste avyttras i ISK:t. Denna avyttring är skattefri. Den erhållna likviden kan sedan föras ut från ISK:t skattefritt
och köp av motsvarande (eller annat) värdepapper kan göras
utanför ISK:t.
Kontofrämmande tillgångar kan (ska) flyttas ut från ett ISK.
Anskaffningskostnaden för en från början tillåten investeringstillgång, som ändrat karaktär till att bli kontofrämmande och
flyttas från ISK:t, anses vara marknadsvärdet vid tidpunkten för
flytten från ISK:t.
Utländska värdepapper på ISK
Om du har utländska värdepapper på ISK, kommer i de flesta
fall utländsk källskatt att innehållas vid aktieutdelning. Den utländska källskatten är vid taxeringen avräkningsbar mot skatten på schablonintäkten. För det fall den utländska källskatten
överstiger skatten på schablonintäkten, kan den under vissa
förutsättningar sparas till ett senare år. Den utländska källskatten på utdelningar på värdepapper på ISK får bara avräknas mot skatten på schablonintäkten på ISK och inte mot någon annan skatt.
Danske Bank A/S, Danmark,
Sverige Filial – Org.nr 516401-9811
Bolagsverket
Danske Bank A/S
CVR-nr. 61 12 62 28 – København
Erhvervsstyrelsen
Download