Intern styrning och kontroll HfR - Uppsala universitet

advertisement
Utgångspunkt
HL, HF o RB – viktigaste styrdokument
Intern styrning från konsistoriet till inst
Interna styrdokument
Rutiner att ta hand om regelförändringar
Uppföljning (kontroll)
Delegations- o beslutsordningar
Administrativa system (EA, PA, LADOK)
Intervjuer med ledning på alla nivåer
• hur fungerar ISK, risker, utvecklingsmöjligheter
Riskseminarier med institutioner
Identifierat hinder, risker och
utvecklingsmöjligheter
Kommunikation med styrelsen
Start i dec 2007
Engagerad och drivande styrelse
Kontinuerlig rapportering
ISK inom vissa områden
• Ekonomi, personal, studerande och
områdeskanslier
EA väsentliga kontroller
Slutrapport i december
Interna miljön – kultur o ledarskap
Styrdokument
Organisation och prefektuppdrag
Information o kommunikation
Små institutioner – adm stöd
Rekrytering – personal o studenter
Resursplanering o resursbrist
Gällande rätt
Rättvisande redovisning
Beskrivning i ÅR
Beskrivit processen
Utgångspunkten
Rapportering till konsistoriet
Konstaterade problem
Sammanlagd bedömning
• Betryggande ISK som helhet
• Verksamhetens mål
• God resurshushållning
Konstaterade problem
Antal interna styrdokument för många o
disparata
Stöd till prefekter inte tillräckligt
Upphandling o inköp
Examination av stud av icke lärare
Arbetsmiljö - förutsättning
Fokusområden inför 2009
Integrering i ordinarie VP-process
Utbildning - utgångspunkt självvärdering
inför HSVs lärosätesbedömning
IT-området – organisationen
Utveckling och samordning av adm
system
Säkerställa 2008 års arbete
24 enskilda utvecklingspunkter
Download