Uppdragsbeskrivning

advertisement
Uppdragsbeskrivning
Skolkuratorns roll inom Elevhälsan
Upprättad av skolkuratorerna inom Falu kommun
Vi utgår ifrån Akademikerförbundet SSR:s policy för skolkuratorer 2015 och Sveriges
skolkuratorers förenings yrkesbeskrivning 2013.
Styrdokument
Skolkuratorn arbetar enligt det övergripande uppdrag för skolans verksamhet som finns
angivet i skolans nationella styrdokument- Skollagen (2010:800) samt läroplaner och
förordningar för respektive skolform. Exempel på andra tillämpliga lagar och styrdokument för
skolkuratorns arbete är utöver kommunala styrdokument, Diskrimineringslagen (2008:567),
Arbetsmiljölagen(1977:1160), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Förvaltningslagen
(1986:223) och Socialtjänstlagen (2001:453) samt FN:s konvention om barnets rättigheter
(1998) och Salamancadeklarationen (1994).
Mål för skolkuratorer
•
•
Tillföra kompetens i socialt arbete.
Bidra med insatser i socialt och psykosocialt arbete på individ-, grupp- organisationsoch samhällsnivå.
• Medverka till att alla elever uppnår kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt
i en miljö som främjar lärande.
• Uppmärksamma elever som far illa, elever i socialt utsatta sammanhang och elever som
visar tecken på psykisk ohälsa.
• Medverka till att elev och vårdnadshavare i elevhälsoarbetet blir bemötta med respekt
för människors självbestämmande och integritet.
• Tillsammans med elevhälsans övriga professioner medverkar till att elever i behov av
särskilt stöd får sina behov allsidigt kartlagda och bedömda.
• Bidra till att elever som är i behov av särskilt stöd för sin sociala och emotionella
utveckling får adekvata insatser inom skolan.
• Samverka kring insatser för enskilda elever med verksamheter och myndigheter utanför
skolan som har barn och ungdomar som målgrupp.
• Medverka till att skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande mot psykisk ohälsa,
mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
• Medverka till att skolan har en kris- och katastrofberedskap.
• Samverka med verksamheter och myndigheter utanför skolan inom ramen för
socialtjänstens övergripande preventiva arbete.
• Motivations-, kris- och konfliktsamtal med elever enskilt och/eller i grupp.
• Ha kännedom om vilka stödinstanser samhället tillhandahåller för barn och familjer och
vid behov slussa vidare till sådana instanser.
• Känna till och informera skolpersonal om gällande lagstiftning kring t ex sekretess och
anmälningsskyldighet till socialtjänst.
Arbetsuppgifter
Skolkuratorn kan arbeta med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utveckling av värdegrund och likabehandling
Samverkan med skolans personal i arbete med skolans likabehandlingsplan
Hälsofrämjande och förebyggande insatser
Skolsocial kartläggning/utredning av enskild elev
Flerpartssamtal elev – föräldrar – lärare – nätverk
Stödsamtal med enskild elev
Arbete med elever i grupp, klassarbete, gruppsamtal
Konsultation och stöd till skolpersonal
Samverkan skola – socialtjänst, barn och ungdomspsykiatrin- habiliteringen eller andra
myndigheter för insatser kring enskild elev
Samverka skola, socialtjänst, fritid och polis för förebyggande insatser inom ramen för
socialtjänstens preventiva arbete
Krishantering
Studieekonomi
Utbildningsinsatser inom skolsocialt arbete
Medverka till goda överlämningar mellan olika stadier och skolformer
Download