SSR:s synpunkter på och ställningstagande till SLK:s förslag till Mål

advertisement
SSR-föreningen
i Nacka kommun
2007-10-20
SSR:s synpunkter på och ställningstagande till SLK:s förslag
till Mål och Budget 2007 osv
Ställningstagande
 SSR stödjer inriktning om långsiktig arbets- och förhållningssätt (sid 8, ”Öppenhet
och mångfald” osv)

SSR anser att antalet mål och styrdokument behöver minskas

SSR är inte överens med arbetsgivaren om förslaget till budget för Socialnämnden.
Synpunkter och motiveringar
Kommunens verksamhet och ekonomi behöver styras och planeras mer långsiktigt,
istället för som nu ett år i taget eller fram till mandatperiodens slut. En planering som
sträcker sig över en längre tidsperiod än vad som nu är fallet är bra både för verksamheten och personalen. Att kommunens ekonomi ibland blir bättre och vid andra tillfälle
kan knappast komma som någon överraskning. Det är därför önskvärt att kunna arbeta
med utveckling av verksamheten på längre sikt utan att drabbas av hastigt uppkomna
direktiv om att öka eller dra ned på verksamheten.
Floran av olika mål och styrdokument blir att mer vildvuxen. Vision, värdering, verksamhetsidéer, mål på olika nivåer, styrkort, resultatkontrakt osv. Antalet mål och former
av styrdokument behöver minskas. Av flera skäl. Det blir allt svårare för personalen att
planera och sköta verksamheten enligt alla dessa mål. Det blir också svårare att överblicka och dyrare att följa upp verksamheten och utvärdera måluppfyllelsen.
Stadsledningskontoret har i detta förslag till Mål och Budget (daterat 2007-10-16)
avslagit Socialnämndens förslag att utöka budgetramen med 2 Mkr för att kunna utöka
personalen för att möte ökad efterfrågan på tjänster mm. Enligt SSR:s uppfattning är det
viktigt att denna utökning förverkligas. Satsa hellre kommunens pengar på service till
medborgarna för att förbättra måluppfyllelsen än exempelvis att utöka Kommunstyrelsens ram med "”1,5 Mkr för strategiska satsningar inför en ny mandatperiod”. En
minskning av antalet mål och andra styrdokument borde också kunna minska kostnaderna på andra håll.
För SSR
Håkan Sundblad
Bil 5
Download