Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2012

Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen
Verksamhetsplan
2012-2013
Toltorps Förskola
Arbetsplan för det pedagogiska arbetet
Fokusområden:
Bemötande
Varför har vi valt detta?
Vi vill fördjupa vårt värdegrundsarbete och konkretisera vårt arbete med
”En förskola för alla”.
Hur ser dagens situation ut?
Värdegrundarbetet finns i verksamheten hela dagen, som en naturlig del, men reflektionen i
arbetet behöver fördjupas. Detta för att få en större medvetenhet om vad som händer.
Målsättning:
Vad vill vi uppnå?
Att vi med hjälp av diskussion och reflektion kan sätta ord på vad vi menar med ett bra
bemötande på vår förskola. Det gäller både barn, föräldrar och personal.
Dokumentation
Varför har vi valt detta?
Vi behöver få svar på frågorna:
Varför dokumenterar vi?
För vem dokumenterar vi?
Vad ska vi dokumentera för att få syn på barnens och vårt eget lärande?
Hur ser dagens situation ut?
Vi dokumenterar, men på olika sätt. Vi behöver diskutera gemensamma riktlinjer för att få ett
gemensamt tänk.
Målsättning:
Vad vill vi uppnå?
Att skapa en gemensam struktur för dokumentation på vår enhet.
Lpfö 98/10
”Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och
särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling”
Lärmiljöer
Varför har vi valt detta?
Vi vill skapa dynamiska inne och utemiljöer, som utgår från barnens intressen och behov.
Vi vill ta till vara barnens initiativ och bekräfta det kompetenta barnet.
Hur ser dagens situation ut?
Vi har kommit olika långt i bygget av våra lärmiljöer. Bland annat har vi börjat med att
förändra en av våra ”gamla lekhallar”. Vi inser att lärmiljön har stor betydelse för barnens
lärande.
Målsättning:
Vad vill vi uppnå?
Att skapa ett arbetssätt där vi förändrar våra lärmiljöer utifrån barnens intressen och behov.
Lpfö98/10
”Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska
verksamheten. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av
barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet”
Naturvetenskap och teknik
Varför har vi valt detta?
Vi vill att barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom
sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
Hur ser dagens situation ut?
Natur och miljö är en viktig del i vår verksamhet. Nu vill vi gå vidare och fördjupa oss i
naturvetenskapen och sambanden i naturen.
Målsättning:
Vad vill vi uppnå?
Att barnen får en inblick i och en förståelse för olika naturvetenskapliga fenomen.
Styrdokument Lpfö 98/10.
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska,
dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap”
Handlingsplan för en tillfredsställande
arbetsmiljö
Fokusområde
Bemötande
Varför har vi valt detta?
Vi vill fördjupa vårt värdegrundsarbete och konkretisera vårt arbete med
”En förskola för alla”.
Hur ser dagens situation ut?
Värdegrundarbetet finns med i verksamheten hela dagen, som en naturlig del, men
reflektionen i arbetet behöver fördjupas för att få en större medvetenhet.
Målsättning:
Vad vill vi uppnå?
Att vi med hjälp av diskussion och reflektion kan sätta ord på vad vi menar med ett bra
bemötande och en bra arbetsmiljö på vår förskola. Det gäller både barn, föräldrar och
personal.
Mål från styrdokument
”Mölndals stads styrdokument”.
Plan för minskad miljöbelastning
Fokusområde
Grön Flaggrapportering och målsättning se http://www.hsr.se/gronflagg
IKT
Toltorps förskolas IKT-strategi(se bifogat dokument).
IKT-strategi Toltorps förskola. 2012-05-14
Vi började med att alla medarbetare gjorde en självskattning av sin egen kompetens när det
gäller IKT. Det blev ett underlag för fortsatt arbete. Vi kom fram till att vi måste hitta en
miniminivå som vi kan kräva att alla ska ha.
Därefter är det fritt fram att varje medarbetare fördjupar sin kompetens så mycket man vill,
efter intresse.
Vi gjorde en inventering av vad IKT kan innehålla:
PS
Time-Pool
Fronterrum. Lägga in dokument och redigera en fil.
Maila/bifoga fil.
Skriva ett dokument och infoga en bild.
Fota med digitalkameran/lägga in bilder.
Dokumentera med IPad
IMovie
Anteckningar i IPad
Koppla IPad till projektorn
Blogga
Leta kreativa appar och presentera för sina kollegor
STRATEGI
I arbetslaget kan vi lära av varandra. Hitta tid till lärande.
Ex ta en del av tiden på de tre reflektionsdagar vi har/ termin till att lära av varandra.
IKT-lärgruppen(en från varje arberslag), som träffas en gång/månad har ansvar och är
drivande i att IKT-lärandet fortlöper.
Tid på APT till IKT-lärande.
IKT-fokus i lärgrupperna.
Få konkreta uppgifter(läxor) som ska göras mellan mötestillfällena. Detta för att alla ska få
pröva på olika digitala verktyg.
MÅLSÄTTNING
Alla medarbetare ska ha ett mål med IKT-arbetet i Unikum, barn, föräldrar och personal.
Mål från styrdokument.
Lpfö98/10”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder,
texter och olika medier, samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala
om dessa”