ISO 22000 - Kiwa Sverige

advertisement
14­07­2017
ISO 22000
Kiwa Sverige
www.kiwa.se
Mer information
Peter Erlöv
[email protected]
072­ 386 92 95
Relaterade tjänster
ISO 9001
ISO 14001
FSSC 22000
OHSAS 18001
Version: ISO 22000:2005, last reviewed 2009
Kiwa Sverige erbjuder ISO 22000, den globala standarden för certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet.
Systemet baseras på HACCP, och utnyttjar styrkorna i den väl etablerade ledningssystemsmodellen ISO 9001. Målet med
standarden, som kan integreras med både ISO 9001 och ISO 14001, är att ert företag ska ha en väl etablerad styrning över
faror kopplade till livsmedelssäkerheten. Ert företag ska leverera säkra livsmedel och revisionen enligt ISO 22000
förutsätter bland annat:
God tillverkningssed ­ GMP (Good Manufacturing Process)
Säkra grundförutsättningar (pre­requisite programmes)
Egenkontrollsystem enligt HACCP
Ett fungerande ledningssystem med specifika krav på beredskap för oförutsedda händelser
Standarden heter i sin helhet Ledningssystem för livsmedelssäkerhet – Krav för organisationer som verkar i
livsmedelskedjan (Food safety management systems – Requirements for any organisation in the food chain).
Mer information om ISO 22000
För vem?
Standarden omfattar hela livsmedelskedjan, från primärproduktion till förädlingsindustrin. Den stora fördelen med
standarden är att den är heltäckande och omfattar alla företag som på något vis är knutna till livsmedelsindustrin, i
produktions­ eller distributionskedjan. Det innebär att den även omfattar foderproducenter och tillverkare av maskiner,
förpackningar, distributörer, grossister och butiker.
När behövs denna certifiering?
ISO 22000 ger ett verktyg att införa HACCP genom hela leverantörskedjan av livsmedel, eftersom standarden är användbar
för alla länkar i denna. Detta är också en möjlighet att åstadkomma en internationell harmonisering av standarder för
livsmedelssäkerhet. ISO 22000 är enkelt att integrera i ett företags befintliga kvalitets­ och miljöledningssystem,
exempelvis ISO 9001 och ISO 14001.
En certifiering enligt ISO 22000 innebär också att ni som leverantör av livsmedel har säkra livsmedel för slutkonsumenten
som den viktigaste frågan i er verksamhet.
Varför välja Kiwa?
Kiwa Sverige erbjuder revision och certifiering mot standarden ISO 22000, och vi kan även erbjuda ett brett utbud av andra
certifieringar inom kvalitet och miljö, som kan genomföras vid samma tillfälle, exempelvis KRAV/EU­ekologisk certifiering
och MSC spårbarhetscertifiering.
Download