Blankett Periodisk översyn/rapportering

advertisement
Årsrapportering
Information Security Management Professional (ISMP)
uppdrag / fortbildning.
Namn
Personnr
Certifikatsnr
Enligt certifieringsreglerna är ISMP skyldig att varannat år inlämna rapport till certifieringsorganet
(”Periodisk översyn”). Den certifierade ska därför vartannat år till certifieringsorganet skriftligen
intyga att denna har arbetat eller genomgått utbildning informationssäkerhetsområdet under
perioden. Vid denna redovisning ska den sökande ange antal månader som denna arbetat eller
genomgått utbildning, minst halvtid, inom något de fyra kompetensområdena under perioden.
Antalet månader med minst halvtid måste minst uppgå till minst 18 för tvåårsperioden.
Ej utförd rapportering medför automatiskt återkallelse av certifiering som ISMP.
Först när rapporten kommit till SP Certifiering skickar vi en faktura. Efter granskning skickar vi på begäran
ett nytt certifikat.
Du kan även sända in rapporteringen till [email protected]
Adressändring/Uppgiftsändring:
Ändring av dina privata eller företagets uppgifter gör du på hemsidan www.sp.se/personcertifiering under
Uppgiftsändring. Du kan även fylla i Uppgiftsändringsblanketten.
Fortbildning:
Redovisa självstudier och/eller kurser, seminarier och dylikt, arrangör och genomförandedatum.
Kurs:
Utbildare:
Datum:
Uppdragsredovisning på nästa sida
Jag intygar rapporteringen (*obligatoriskt)
*____________________________________
Signatur
*_______________________________
*____________________________________
Ort och datum
Namnförtydligande
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Certifiering
Postadress
Besöksadress
Telefon / Telefax
E-post / Internet
Org.nummer
SP Certifiering
Box 553
371 23 Karlskrona
Bastionsgatan 6
Stumholmen
371 32 Karlskrona
010-516 63 00
0455-206 88
[email protected] se
www.sp.se/personcertifiering
556464-6874
Årsrapportering
Information Security Management Professional (ISMP)
uppdrag / fortbildning.
Jag redovisar följande för perioden 20______-______ -______ fram till 20_____-______-______
Arbetsgivare 1
Företag
Arbetat som
Övrigt tex förändrat ansvar inom den egna organisationen
Tidsperiod
Arbetsgivare 2
Företag
Arbetat som
Övrigt tex förändrat ansvar inom den egna organisationen
Tidsperiod
Arbetsgivare 3
Företag
Arbetat som
Övrigt tex förändrat ansvar inom den egna organisationen
Tidsperiod
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Certifiering
Postadress
Besöksadress
Telefon / Telefax
E-post / Internet
Org.nummer
SP Certifiering
Box 553
371 23 Karlskrona
Bastionsgatan 6
Stumholmen
371 32 Karlskrona
010-516 63 00
0455-206 88
[email protected] se
www.sp.se/personcertifiering
556464-6874
Download