Förlängningsavtal Simlinjen år 20__
Föreningen __________________________________ansöker härmed om att fortsätta att
vara en certifierad Simlinjeförening.
Bakgrundsinformation
Svenska Simförbundet arbetar för att alla medlemsföreningar ska ha verksamhet av god
kvalité. För att säkerställa kvaliteten i verksamheten har Svenska Simförbundet arbetat fram
en certifiering för simundervisning/simskoleverksamhet.
Svenska Simförbundet äger rätten till Simlinjen och det är endast certifierade föreningar som
får använda begreppet Simlinjen, eller Simlinjens logotype.
Certifiering
Svenska Simförbundet upplåter härmed en certifiering på de villkor som anges i detta avtal.
Avgift
För förlängning betalar föreningen en certifieringsavgift på 500 kronor.
En licensierad förening har rätt att
 Använda certifieringen för egen marknadsföring.
 Erhålla ett certifieringsdiplom som kan användas för egen marknadsföring.
 Erhålla en certifieringslogotyp som kan användas på den egna hemsidan samt i
andra av föreningen framtagna trycksaker.
 Använda Simlinjen för egen marknadsföring.
 Använda Simlinjelogotypen på den egna hemsidan samt i andra av föreningen
framtagna trycksaker.
 Uppmärksammas på SSF:s hemsida.
 Erhålla 15 procents rabatt på simmärken vid den första beställningen efter
godkänd certifiering.
 Erhålla 2000 kronor i utbildningsstöd per person för simlärarkandidat- och
simlärarutbildning.
För att kunna förlänga certifieringen är förening skylig att
 Bedriva verksamhet enligt kraven för certifiering.
Om avtalet inte efterlevs
Om certifieringstagaren inte följer sina åtagande i avtalet fråntas rättigheterna i avtalet.
Avtalstid
Detta avtal gäller till och med den 31 december det år förlängningen avser. Avtalet upphör att
gälla med omedelbar verkan om föreningen begär utträde ur Svenska Simförbundet eller inte
uppfyller sina åtaganden som medlem i Svenska Simförbundet.
Ordförande i föreningen
_____________________________
Ort och datum
_____________________________