Kiwa Sveriges Allmänna villkor Livsmedel

advertisement
Version 1
KIWA SVERIGE AB´S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR
CERTIFIERING INOM LIVSMEDEL
1.
TJÄNSTER – MED HÄNVISNING TILL REGLER
1.1
Detta avtal gäller certifiering inom följande områden:

KRAV

EU-Ekologiskt

Svensk standard för livsmedelshantering i butik

Modul enligt Sigill Kvalitetssystem AB

GLOBALG.A.P

MSC/ASC

BRC

UTZ
2.
ALLMÄNT
2.1
Certifieringsförfarandet går till på följande sätt.
2.1.1
Part ansöker om certifiering hos Kiwa
2.1.2
Part och Kiwa undertecknar avtal om certifiering/anslutningsavtal
2.1.3
Part erlägger avgift till Kiwa för certifieringsförfarande enligt gällande prislista
som återfinns på www.kiwa.se eller enligt annan separat överenskommelse
2.1.4
Kiwa utför revision/utvärdering.
2.1.5
Part erlägger licensavgift i förekommande fall enligt respektive standard.
2.1.6
Efter godkännande så utfärdar Kiwa relevant certifikat, för vissa standarder
krävs också att licensavgift har erlagts för att certifikat skall utfärdas.
2.1.7
När certifikat utfärdats är Part certifierat och tillerkänns rätten att använda
varumärken m fl rättigheter enligt tillämpliga regler för den aktuella standarden.
2.1.8
Kiwa och Part är bundna av de villkor som framgår av reglerna för den aktuella
standarden samt detta anslutningsavtal.
2.2
Det åligger Part som certifierad att följa de certifieringsvillkor, regler och övriga
bestämmelser som följer av den vid varje tidpunkt senaste utgåvan av den
standard/regelverk som Parts ansökan/ansökningar om certifiering avser.
2.3
Part åtar sig också att hålla sig informerad om eventuella ändringar i villkor,
regler, standarder eller bestämmelser som kan påverka certifieringen.
3.
KIWAS ÅTAGANDEN
3.1
Kiwa skall för respektive aktuell standard följa de regler som gäller för
certifieringsorgan.
KIWA SVERIGES ALLMÄNNA VILLKOR LIVSMEDEL VER 1.DOCX
3.2
Kiwa skall i de fall det krävs tillse att certifieringen utförs under giltig
ackreditering, och med tillämpning av sina ackrediterade metoder fatta beslut i
de certifieringsfrågor som påverkar Part.
3.3
Kiwa skall hålla sig med en certifieringskommitté eller motsvarande instans som
enligt tillämpliga regelsystem kan överpröva fattade beslut. I händelse att Part
skulle anse att Kiwa fattat felaktigt certifieringsbeslut kan Part att där så är
möjligt söka överprövning hos certifieringskommittén eller annan motsvarande
instans, varvid beslut från certifieringskommittén eller motsvarande annan
instans skall anses utgöra full rättelse, om det följs av Kiwa.
4.
PARTS ÅTAGANDEN
4.1
Part skall utan onödigt dröjsmål meddela Kiwa uppkommande förändringar i
Parts kvalitetsledningssystem, produktion och/eller verksamhet som kan
påverka efterlevnaden av kraven i den standard/regelverk som certifieringen
avser.
4.2
Part skall betala för certifiering och upprätthållande av certifiering, enligt de
priser, avgifter och förfaranden som fastställs av Kiwa och/eller
standardägaren. Kiwa har rätt att med 30 dagars varsel ändra sina priser och
avgifter.
4.3
Part skall för certifiering och kontroll ge tillträde till personal från Kiwa och/eller
standardägaren och/eller ackrediteringsbolag som utför tillsyn och ackreditering
av Kiwa. Ackrediteringsbolag och standardägare kan också få tillgång till
konfidentiell information om Part i den omfattning aktuella standarder kräver så.
4.4
Part bekräftar att man är införstådd med hur certifieringen går till samt att Part
är insatt i det regelverk/standard som certifieringen avser.
4.5
Part intygar att de uppgifter man lämnat och lämnar till stöd för certifiering,
upprätthållande av certifiering eller i övrigt enligt detta avtal är korrekta.
5.
AVTALSTID OCH UPPSÄGNING M M
5.1
I den mån annat ej anges i aktuell standard gäller detta avtal löpande med två
(2) månaders uppsägningstid.
5.2
Uppsägning skall alltid ske skriftligen, via email eller till den adress som står
ovan i avtalet, i den mån ej annan adress meddelats på samma sätt.Kiwa kan,
definitivt eller temporärt, återkalla certifikat om innehavaren begärt det eller:
2
5.2.1
i det fall felaktigheter i certifikatet upptäckts
5.2.2
vid förändringar i lagar eller föreskrifter
5.2.3
om inkorrekt information föreligger så att certifikatets innebörd, omfattning och
förutsättningar kan missuppfattas
5.2.4
om innehavaren åsidosätter sina skyldigheter i utövande av det arbete
certifikatet ger behörighet för
5.2.5
om innehavaren på annat sätt brutit mot villkoren för/i certifikatet
5.2.6
om innehavaren ställt in betalningarna, försatts i konkurs, gått i likvidation,
överlåtit verksamheten eller annars kan antas ha kommit på obestånd.
5.2.7
om innehavaren underlåtit att betala avgift
5.2.8
Vid upphörande av avtalet, eller återkallande av certifikat oavsett skälet därtill,
skall Parten omedelbart upphöra med att (i) i marknadsföring eller i övrigt ange
att Parten eller dess produktion är certifierad av Kiwa, och (ii) åberopa
certifiering som omfattas av avtalet. Parten är skyldig att omgående upphöra
med all hänvisning till certifikat samt logotyper. Kiwa har inget ansvar för skada
vid upphörande eller återkallande enligt ovan.
6.
ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
6.1
Part som bryter mot detta avtal skall, där rättelse inte ägt rum, ersätta andra
parten för skada som förorsakas andra parten, oavsett om avtalet sagts upp
eller inte.
6.2
Part skall inte ansvara för indirekt förlust eller följdskada i form av utebliven
handelsvinst, uteblivna intäkter, uteblivna kostnadsbesparingar, onyttiga
omkostnader, förlust av data eller förluster till följd av ersättningsanspråk från
tredje man.
6.3
Kiwas eller standardägares eller licensgivares rätt till avgifter eller ersättning,
även i fall av missbruk av varumärke eller annan rättighet, skall inte anses som
indirekt förlust eller följdskada.
6.4
Kiwas ansvar enligt detta avtal är begränsat till maximalt SEK 500.000
6.5
Kiwa ansvarar inte för förändringar i lagstiftning, ackrediteringsvillkor samt
villkor från standard/regelägare över vilka Kiwa inte råder och som kan påverka
Kiwas åtaganden gentemot kund.
7.
SEKRETESS
7.1
Kiwa och Parten förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell
information som man erhållit från varandra om varandras verksamhet och
produktionsmetoder, om inte annat överenskommits skriftligen. Kiwa har dock
rätt att avslöja sådan information till följd av lag, förordning eller annan
bestämmelse, beslut eller dom av standardägare, behörig myndighet, domstol,
eller skiljenämnd. När standardägaren kräver att information skall vara officiell
följer Kiwa dessa standardkrav.
7.2
Kiwa får, om inte annat skriftligen överenskommits, till tredje man lämna ut icke
konfidentiella uppgifter om Part, inklusive dess namn, adress, kontaktperson
och verksamhetens art. Detta får även ske genom publicering på Internet.
3
8.
TVIST
8.1
För detta avtal gäller svensk rätt. Tvister avseende detta avtal som inte löses i
godo skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Uppsala. Oberoende av vad som anges ovan
får Kiwa vid behörig svensk domstol väcka talan mot Parten om talan vid
tidpunkten för talans väckande uppenbarligen inte avser högre belopp än tio
(10) prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring.
4
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards