Nätverksträff – tema hållbarhet Women on the Board

advertisement
www.pwc.se/wob
Nätverksträff –
tema hållbarhet
Women on the Board
Gabriella har ordet
I år firar Women on the Board 10
år. Vi är stolta och glada över att
nätverket lever vidare och att vi får
så mycket positiv respons och konstruktiva tips från er!
Bland nystartade företag noterade
panelen att många affärsidéer har
ett tydligt hållbarhetstänk – den
senaste trenden är att hyra och dela
istället för att äga.
Det var extra roligt att hälsa välkommen till vår höstträff eftersom temat
hållbarhet var ett önskemål från er
i nätverket. I panelen samlade vi tre
kvinnor från olika typer av verksamheter som gav oss flera perspektiv på
hållbarhetsarbete.
Nu går vi mot jul- och nyårshelger
och nästa gång vi ses är det vår. Håll
utkik efter en save-the-date för en
kväll i april.
Panelen vittnade om att hållbarhet
har gått från att vara en mjuk fråga
till en affärskritisk fråga och styrelseledamöterna i publiken uppmanades att mäta och följa upp eftersom
det är först då man når framgång.
Gabriella Hermansson
Partner PwC
Från oss alla, till er alla, en riktigt
god jul!
TEXT Anna Holmquist
FOTO Johanna Berglund
Women on the Board Innovation i styrelsen
2
Hållbarhetsfrågan
på agendan för
kvinnor i styrelser
Höstens nätverksträff för kvinnor i bolagsstyrelser, Women on the Board, fokuserade på hållbar
utveckling, inte bara som en strategisk fråga som
är högt prioriterad på styrelsens agenda, utan
även i utmaningen i ”hur långt man ska gå”.
Liksom tidigare gånger var nätverksträffen Women on the Board
mycket välbesökt. Drygt 60 kvinnor
bänkade sig i Bonnierhuset på Torsgatan i Stockholm för att inspireras
av en intensiv paneldebatt på temat
hållbarhet som, föga överraskande,
bekräftade att detta är en viktig
ingrediens i företagandet.
Att det var just hållbarhet som var
temat för kvällen, valt av kvinnorna
i nätverket, var inte någon tillfällighet menade en av kvällens talare,
– Flera styrelseledamöter har tidigare avfärdat hållbarhetsfrågan som
en fråga utan finansiell betydelse,
men nu har man börjat tänka om.
Kvinnorna har sedan länge tagit
tag i frågan och jag tror att det
bland annat beror på det tidigare
ointresset. Detta är helt enkelt en
fråga som är ledig för kvinnorna
att ägna sig åt och det ska vi fortsätta att göra, sa Carina Lundberg
Markow, ansvarig för ansvarsfullt
ägande på Folksam.
3 Innovation i styrelsen Women on the Board
Hållbarhetsfrågan har tagit klivet in
i de strategiska rummen, integreras
numera i affärsstrategin och börjar
mätas, förklarade Anna Ryott, VD
Swedfund.
– Den digitaliserade omvärlden
ställer också krav, Det går fort att
i sociala medier förstöra ett varumärke. För att lyckas bör man arbeta
tillsammans med intressenter, till
exempel kunder och leverantörer, sa
Anna Ryott.
Anna Ryott berättade också om hur
man på Swedfund lyckats balansera
kraven som ligger i deras ägardirektiv att genom sin verksamhet bidra
till fattigdomsbekämpning med
kraven på god finansiell avkastning.
Båda delar är lika viktiga och man
kan inte göra avkall på någon av
dem och vi har en mycket genomarbetad process för att säkerställa
detta, säger Anna Ryott.
Kicki Theander, Middagsfrid, och Anna Ryott, VD Swedfund
Att hållbarhet är mer än en trend
höll Carina Lundberg Markow med
om och kontinuitet såväl som långsiktighet är viktiga parametrar för
att lyckas. För Folksam är klimatproblemen i högsta grad ett reellt
hot mot försäkringsbranschen och
innebär att man inte har något val
utan måste satsa på området.
– 20 procent av vårt markbestånd
kommer att ligga under vatten år
2050 och många av våra kunder
kommer därmed inte att ha råd att
köpa försäkringar. Det gör att vi
helt enkelt måste satsa på att stoppa
klimatförändringarna, sa Carina
Lundberg Markow.
Som institutionell ägare kan man
utöva inflytande på sina investeringar på olika sätt. Folksam valde tidigt
en metod av publik och öppen kritik
när man kände det nödvändigt.
Eftersom Folksam ofta är en relativt
liten ägare i de bolag man investerar i, insåg man att effekten av ett
aktivt ägande genom till exempel
kritiska frågor och kommentarer på
bolagstämmor var ett effektivt sätt
att utöva inflytande.
– Det är nu mer vanligt och styrelser måste idag komma betydligt
bättre förberedda på dessa typer av
frågor, sa Carina Lundberg Markow.
Ett företag som redan från starten
haft hållbarhetsfrågorna högt uppe
på agendan är Middagsfrid som
grundades 2007 av Kicki Theander.
Fortfarande håller Middagsfrid
hårt i sin strategi och hjälper varje
dag kunderna att göra medvetna,
hälsosamma och klimatsmarta
val – något som tilltalar företagets
kunder.
– Kunderna uppskattar att hållbarhetstanken finns med i vårt arbete,
sa Kicki Theander och berättade att
Middagsfrids kunder slänger mindre
mat och äter 80% mer grönsaker än
genomsnittssvensken som en effekt
av hållbarhetsstrategin.
Carina Lundberg Markow, Folksam
Women on the Board Innovation i styrelsen
4
Kicki Theander ser en trend att
många entreprenörer bygger sina
affärsidéer på att hyra och dela och
att ägandet tenderar att bli mindre
viktigt. Att hyra och dela går hand i
hand med hållbarhetstänket.
Kicki Theander fick också naturligtvis frågan om den kritik som ekologisk odling av livsmedel nyligen fått
utstå i flera stora dagstidningar.
– Ekologisk odling är inte svaret
på alla problem inom livsmedelsområdet. Vissa stora miljöproblem som
till exempel klimatfrågan löser man
inte genom ekologisk odling men
väldigt mycket blir bättre, särskilt
utifrån hälsoaspekten. Så debatten
nyligen har blivit lite snedvriden,
vilket är synd eftersom jag personligen tror och hoppas på att efterfrågan på ekologisk mat ökar.
”
Kvällen avrundades med en diskussion kring en av kvällens huvudfrågor – hur långt ska man gå?
– Skynda långsamt. En helt klimatvänlig matkasse skulle i princip
bara innehålla rotfrukter och baljväxter så den skulle sannolikt ingen
köpa i dagsläget. Däremot
kan vi försöka skapa alternativ
som kunderna lockas av och det
går faktiskt ganska bra, sa Kicki
Theander.
– Arbeta tillsammans med
företagets intressenter, tillade
Carina Lundberg Markow. Ta också
professionell hjälp. Konsulter kan
hjälpa till med att göra en väsentlighetsanalys som visar var vi har den
största påverkan och det är just där
ditt företag ska satsa sina resurser.
Svårare än så är det inte egentligen.
Kvällens sista fråga handlade om det
snart aktuella julbordet. Hur ska vi
agera klimatsmart när det kommer
till denna fråga?
– Här tycker jag inte att vi ska
fundera så mycket. Om vi agerar
klimatsmart resten av årets dagar
behöver vi inte heller göra det utan
kan njuta av vårt julbord och låta
det vara precis på det sättet som
vi vill ha det. Det viktiga är att vi
alla de andra av årets dagar gör så
klimatsmarta val som möjligt, sa
Kicki Theander.
Jag har arbetat
med hållbarhet i 30 år
så jag tycker att kvällens
tema är perfekt, sa
Ann-Christin Paul.
Ann-Christin Paul, PP Polymer/Paxyme, Ulrika Moström Ågren, Edblad & Co AB
och Nadine Viel Lamare, Första AP-fonden
5 Innovation i styrelsen Women on the Board
”
Jag har varit med i det här nätverket i två
år och tycker att det är jättevärdefullt att
träffa andra, särskilt jag som ägnar mig
helt åt styrelsearbete och som inte har
kollegor uppskattar det här. PwC lyckas
dessutom bjuda in bra föredragshållare och
det uppskattar jag, sa Agneta Brevenhag.
Agneta Brevenhag, Intrum Justitia och Britta Dalund,
Boule Diagnostics
Annika Ramsköld, Vattenfall, Terhi Koipijärvi, Stora Enso och Johanna Hagelberg, Stora Enso
Women on the Board Innovation i styrelsen
6
Har du frågor eller idéer kring vårt nätverk,
kontakta Gabriella Hermansson
[email protected], 010-213 36 25
Besök gärna vår webbplats för mer information
www.pwc.se/wob
© 2014 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.
Download