Top margin 1

advertisement
IP/11/242
Bryssel den 1 mars 2011
EU:s rättvisekommissionär vill se fler kvinnor i
styrelserummen
Männen dominerar fortfarande i Europas företag: Bara en av tio
styrelsemedlemmar i Europas största företag är kvinnor och i 97 % av fallen
är ordföranden en man. Undersökningar visar att företag med fler kvinnor i
toppen åstadkommer bättre resultat än företag med bara män i ledande
positioner. De har högre rörelseintäkter och är bättre på att locka talanger
och förstå kunderna. Att fullt ut utnyttja förmågan hos Europas kvinnliga
arbetskraft är inte bara bra för företagen – det gynnar också ekonomin och
samhället i stort. Kvinnorna utgör 60 % av dem som avlägger
universitetsexamen, men är fortfarande underrepresenterade bland
ekonomiska beslutsfattare. Vid ett särskilt möte i Bryssel idag kommer
Europeiska kommissionens vice ordförande Viviane Reding att träffa
verkställande direktörer och styrelseordförande för börsnoterade företag från
tio europeiska länder (se bilagan). Vice ordförande Reding kommer att leda
företagsledarnas möte tillsammans med Gertrude Tumpel-Gugerell, ledamot i
Europeiska centralbankens direktion. Diskussionen ska handla om hur man
kan få fler kvinnor på höga befattningar och om självreglering eller reglering
är det bästa sättet att snabbt åstadkomma betydande förändringar. På
eftermiddagen kommer kommissionens avdelning för rättvisefrågor att hålla
en utfrågning med arbetsmarknadens parter om samma fråga (se bilagan).
Dagens möte mellan kommissionen och företagsledare och arbetsmarknadens
parter är det första steget mot en jämnare könsfördelning i styrelser och i höga
chefsställningar i Europas största företag. Denna fråga väcktes första gången i
september 2010 när Europeiska kommissionen, på ett förslag av vice ordförande
Reding, i sin strategi för jämställdhet (se IP/10/1149) angav att den skulle överväga
att ta riktade initiativ för att skapa en jämnare könsfördelning i beslutsfattandet. På
grundval av ny statistik som offentliggörs idag kommer kommissionen att utbyta
åsikter med företag och arbetsmarknadens parter för att se vilka åtgärder de har
vidtagit och avser att vidta inom en nära framtid för att förbättra könsfördelningen i
företagsstyrelserna. Kommissionen kommer noggrant att övervaka framstegen under
de kommande 12 månaderna och därefter bedöma om det krävs ytterligare åtgärder.
”Jag vill sända ett tydligt budskap till företagen i Europa: kvinnor är bra för affärerna”,
sade vice ordförande Reding, EU:s kommissionär för rättvisefrågor. ”Vi behöver ta
vara på all talang i samhället för att få fart på Europas ekonomi. Det är därför som
dialogen mellan kommissionen och arbetsmarknadens parter är så viktig. Jag anser
att en trovärdig och effektiv självreglering som omfattar hela Europa kan leda till
avgörande förändringar. Jag kommer dock att ta upp frågan igen om ett år. Om
självreglering inte fungerar är jag beredd att vidta ytterligare åtgärder på EU-nivå.”
I den nya rapporten om könsfördelningen i företagsledningarna konstateras att
kvinnor i genomsnitt utgör 12 % av styrelsemedlemmarna i de största börsnoterade
företagen i EU och bara 3 % av styrelseordförandena (se bilagan). Siffrorna varierar
mellan olika länder, från 26 % kvinnliga styrelsemedlemmar i Sverige och Finland till
2 % i Malta.
Även om utvecklingen mot en rimlig fördelning (40 % av båda könen) har varit
långsam i Europa, har framsteg gjorts i vissa länder. Finland, Sverige,
Nederländerna och Danmark har infört bolagsstyrningskoder eller frivilliga stadgor
som resulterat i fler kvinnliga styrelsemedlemmar. Lagstiftning om kvotering har
redan införts i Norge och genomförs nu i Frankrike och Spanien. Sådan lagstiftning
håller också på att diskuteras i Nederländerna, Italien och Belgien.
Bakgrund
I mars 2010 tog kommissionens ordförande José Manuel Barroso och vice
ordförande Reding initiativ till kvinnostadgan (se IP/10/237), där ett av målen är att
främja ökad jämställdhet i beslutsfattandet. Kommissionen följde sedan upp dessa
åtaganden genom att i september 2010 anta strategin för jämställdhet för de
kommande fem åren (se IP/10/1149 och MEMO/10/430), där man utforskar riktade
initiativ för att fler kvinnor ska få höga befattningar i det ekonomiska beslutsfattandet.
Det finns både ekonomiska och affärsmässiga motiv för en jämnare könsfördelning i
företagens styrelser och ledningar. Trots att fler kvinnor än män nu utexamineras
från universiteten i Europa (59 % mot 41 %) sackar kvinnorna ändå karriärmässigt
efter männen. Denna underutnyttjade kvalificerade arbetskraft utgör en outnyttjad
potential för ekonomin. Samtidigt kan företagen dra nytta av fler kvinnor i höga
befattningar. Undersökningar visar ett antal starka kopplingar mellan en jämn
könsfördelning och goda resultat i fråga om kreativitet, innovation, ekonomisk
rapportering, revision och internkontroll. Kvinnovänliga företag kan också locka fler
kvinnliga kunder och kvinnliga förmågor.
I rapporten om könsfördelningen under 2010 påpekas att framstegen är långsamma,
även om den övergripande trenden är positiv. Glappet mellan sysselsättningsgraden
i EU för kvinnor och män minskade under 2009–2010 från 13,3 till 12,9
procentenheter och sysselsättningsgraden bland kvinnor är nu 62,5 %. Dock steg
arbetslösheten bland både män och kvinnor på grund av krisen, samtidigt som
kvinnor fortfarande i mycket högre grad än män arbetar deltid.
Utanför arbetsmarknaden tar kvinnorna fortfarande huvudansvaret för vård och
omsorg. Deltagandet på arbetsmarknaden för mammor är 11,5 procentenheter lägre
än för kvinnor utan barn, medan deltagandet för pappor är 8,5 procentenheter högre
än för män utan barn. Utmaningen att förena arbete, familj och privatliv är ett av
många skäl till löneskillnaden mellan män och kvinnor: sett över hela EU tjänar
kvinnor i genomsnitt 17,5 % mindre än män och denna skillnad har inte minskat
under de senaste åren.
2
Mer information
- Rapporter om könsfördelning och företagsledning:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6562&langId=en
- Databas över kvinnor och män i beslutsfattande ställning:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=en
- Jämställdhet mellan könen i EU:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418
- Hemsida för Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande och
kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och
medborgarskap:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm
3
ANNEX
Business Leaders Summit on Women Quota / Participants
In the Chair:
Viviane Reding, EU Justice Commissioner and Vice-President of the European Commission and
Gertrude Tumpel-Gugerell, Member of the Exective Board of the European Central Bank
Name of the
Company
Wolters Kluwer
Guerlain
ZON Multimedia
Ageas
Dexia
Kongsberg
Automotive Holding
Strabag SE
BASF
Groupe Delhaize
OMV
(Österreichischen
Mineralölverwaltung)
Österreichischen
Post AG
CEO / Chairman
Adri BAAN
(Chairman
supervisory board)
Laurent BOILLOT
(CEO)
Rodrigo COSTA
(CEO)
Jozef DE MEY
(Chairman
supervisory board)
Jean-Luc DEHAENE
(Chairman board of
directors)
Ulla-Britt FRÄJDINHELLQVIST
(Chairman board of
directors)
Alfred
GUSENBAUER
(Chairman
supervisory board)
Jürgen
HAMBRECHT
(CEO)
Georges JACOBS
DE HAGEN
(Chairman board of
directors)
Peter MICHAELIS
(Chairman of the
three supervisory
boards)
NovoNordisk
Luxempart S.A.
Allami Nyomda Plc
Country
Media
Netherlands
Cosmetics
France
Communication
Portugal
Insurance
Belgium
Banking
Belgium
Manufacture
Norway
Construction industry
Austria
Chemical
Germany
Food Retailer
Belgium
Energy
Postal Services
Austria
Telecommunication
Telekom Austria AG
Statoil
Sector
Svein RENNEMO
(Chairman board of
directors)
Sten SCHEIBYE
(Chairman board of
directors)
François TESCH
(CEO)
Gabor ZSAMBOKI
(CEO)
Energy
Norway
Pharmaceutical
Denmark
Financial
Luxembourg
Printing
Hungary
List of participants of the mini-hearing on women quota
Network / Organisation
BUSINESSEUROPE
European Trade Union Confederation (ETUC )
European Centre of Employers and Enterprises (CEEP)
European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises
(UEAPME)
European Women's Lawyers' Association
European Professional Women's Network
European Women's Lobby
Women and men on the boards of the largest listed companies (2010)
Source: European Commission, Database on women and men in decision-making.
2
Share of women and men in decision-making positions (2010)
Employment rates of women and men (25-49) depending on whether they have children
under 12 (EU 27, 2009)
3
Sex distribution of tertiary education graduates for EU (2009)
4
Download