Fysik och kemi Tema: Energi

Lokal pedagogisk planering - Ekbackens skola
årskurs: 6 vecka: 34-40 nr: 1
Ämne: Fysik och kemi
Förmågor som vi
fokuserar på:
Dessa centrala innehåll
ska bearbetas:
Kunskapskrav för aktuell
period:
Tema: Energi
-
använda kunskaper i fysik och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och
samhälle
- genomföra systematiska undersökningar i fysik/kemi
- använda kemins/fysikens begrepp , modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska/fysiska samband i naturen och samhället.
Kemi
 Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
 Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.
Fysik
 Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet till exempel med hjälp av kläder, termos och
husisolering.
I arbetsområdet bedöms på vilket nivå du:
I arbetsområdet bedöms på vilket nivå du:
 kan samtala och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter
på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt.
 Kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor och för resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.
 har kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att använda fysikens begrepp..
 kan prata om energikällor, energianvändning och isolering med koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
 kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även ställa frågeställningar och planeringar som det går att arbeta
systematiskt utifrån.
 Kan använda utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
 Kan göra dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
 Kan jämföra dina och andras resultat och resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
 Kan ge förslag som förbättrar undersökningen.
Bedömning:
Bedömningen av på vilken nivå du når upp till ovanstående kunskapskrav kommer att ske löpande under lektioner genom diskussioner och
arbeten. Arbetsområdet avslutas med en debatt om olika energikällor. Detta sker i grupp. Ett enskild skriftlig inlämning kommer att ske efter
debatten.
Arbetsformer:
Undervisningen kommer att bestå av faktatexter, svara på frågor till faktatexter (både skriftligt och muntligt), faktafilmer, undersökningar,
dokumentationer av undersökningar, diskussioner samt ett avslutande prov.
Grupparbete där ni söker efter fakta och för – och nackdelar med olika energikällor. Avslutas med en debatt.