LPP Energi åk 5

advertisement
Planering i ”Energi” åk 5
Syfte:
• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö
och samhälle, (ke)
• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och (ke)
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och
samhället.(ke)
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, (te)
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, (te)
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, (te)
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och (te)
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.(te)
Centralt innehåll:
Fysiken i naturen och samhället
• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i
samhället. (ke)
• Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till
exempel i ficklampor. (ke)
• Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället. (ke)
Fysiken och världsbilden
• Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på
världen. (ke)
• Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
(ke)
Fysikens metoder och arbetssätt
• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.(ke)
• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. (ke)
Tekniska lösningar
• Tekniska lösningar som utnyttjar el komponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och
belysning. (te)
• Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.(te)
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
• Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler.( Bi/Fy/Ke:)
Teknik, människa, samhälle och miljö
• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten-och avloppssystem samt system för
återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar. (te)
• Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta. (te)
• Olika sätt att hushålla med energi i hemmet. (te)
• Konsekvenser av teknikval, till exempel för-och nackdelar med olika tekniska lösningar.(te)
 Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering. Fotosyntes, förbränning och ekologiska
samband och vilken betydelse kunskaper om detta har. (Bi)
 Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen
i samhället. Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår.( Fy)
 Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.(ke)
 Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.(Ge)
Planering i Fysik – Teknik, Energi åk 5
Innehåll och undervisning
(vad/hur?)
 Vi läser i grundboken
och löser tillhörande
uppgifter i
aktivitetsboken.
 Vi ser, läser och
laborerar med
naturskyddsföreningens material
”energifallet”
 Vi ser i filmer
 Vi har gemensamma
genomgångar där vi
diskuterar och ställer
och svarar på frågor.
 Vi arbetar praktiskt
med olika laborationer.
 Vi dokumenterar
planerar och
utföranden av
laborationer, och gör
sedan en utvärdering
Viktiga ord





















Elektricitet
Elektromagneter
Elmotor
Energiformer
Elmotor
Energiformer
Energikälla
energiprincipen
Fossila bränslen
Förnybar energi
Generator
Icke förnybar energi
Isolator kemisk energi
Kompass kraftverk
Ljud energi
Minuspol nordpolpluspol
Rörelseenergi
Sluten krets
strömavbrott
Strömbrytare
Strömkälla
Det här ska du kunna
(mål/bedömning)
1. Ge exempel på vad vi
behöver energi till.
2. Förstå vad energi
principen innebär.
3. Ge exempel på
energikällor.
4. Veta skillnaden på
förnybar och icke
förnybar energi.
5. Veta hur en elektrisk
apparat fungerar, till
exempel en elvisp.
6. Ge exempel på vad
magneter används till.
utifrån den hypotes
som ställdes.






Spole
Sydpol
Transport
Turbin
Värmeenergi
Växthuseffekt
Så här visar du att det kan det här
 Genom att vara aktiv och svara på/ställa
frågor, och bemöta åsikter på ett sådant sätt
som för samtalet framåt.
 Under lektionerna har du möjlighet att visa
vad du lärt dig dels genom din insats på
laborationerna, samt genom att vara aktiv vid
diskussioner i klassrummet.
 Vi kommer även att studera dina
dokumentationer.
Förmågor
Kommunikation, ansvar, samarbete, ev. kreativitet
 Göra sitt arbete på utsatt tid.
 Använda varje lektionstillfälle på bästa sätt.
Download