Utveckla insatserna kring sexuell hälsa för ungdomar och unga vuxna

advertisement
Utveckla insatserna kring
sexuell hälsa för ungdomar
och unga vuxna
Välkommen till en seminarieserie till stöd för utveckling
av arbetet med sexuell hälsa
och hiv/STI-prevention riktat
till ungdomar och unga
vuxna i Sverige.
18 januari 2012 Hiv och Hepatit på institution
Vilka kunskaper
har ungdomar på
institution om hiv/
STI och hepatitinfektioner?
Vilken kunskap
finns hos personalen om dessa
Torkel Richert
Per Sternbeck
frågor? Under
2007–2009 genomförde Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende, RFHL, projektet Hiv på institution.
Föreläsningen belyser de resultat som kommit fram
vid en projektutvärdering gjord av Malmö Högskola.
Under seminariet ges också aktuell epidemiologisk
information om hiv och hepatit bland unga i Sverige.
Seminarierna vänder sig till dig som arbetar på en
ungdomsmottagning eller inom hälso- och sjukvårdens övriga verksamheter som exempelvis hiv/STImottagningar, sex- och samlevnadsmottagningar,
infektionskliniker och vårdcentraler.
Seminarierna riktar sig också till personal inom
skolan, fritiden och socialtjänstens olika verksamhetsområden samt till dig som är frivillig eller anställd i
en ideell organisation, eller på annat sätt arbetar med
folkhälsofrågor.
Datum och tid: onsdag 18 januari kl. 10 –11.30
Föreläsare:
TORKEL RICHERT, forskare vid Malmö Högskola
PER STERNBECK, vice ordförande RFHL
FRIDA HANSDOTTER, epidemiolog SMI
Moderator: NIKLAS KARLSSON, utredare SMI
Anmälan: www.hivportalen.se/webbinarier
Smittskyddsinstitutet genomför webbinarier, det
vill säga föreläsningar på internet, via webbplatsen
Hivportalen.se. För att delta behöver du en dator med
fast alternativt stabil trådlös uppkoppling till internet,
samt hörlurar eller högtalare. Information och anmälan sker via www.hivportalen.se/webbinarier. Här
kan du också se en testfilm som förklarar tekniken
och säkerställa din möjlighet att delta i föreläsningen.
Vem riskeras att smittas
av klamydia? En modell för
klamydiaprevention
FOTO: ELISABET NYLANDER
Läs mer och anmäl dig på Hivportalen.se!
1 februari 2012
Hur kan personal på en mottagning
inom hälso- och sjukvården hitta
de ungdomar som har särskilt stort
behov av kondomsamtal och rådgivning? Vilka faktorer hör samman
med riskutsatthet och klamydiainfektion? Webbinariet återger de
viktigaste resultaten ur avhandHelena Carré
lingen ”Who’s at risk of catching
Clamydia trachomatis?” från Umeå
Universitet. Under seminariet ges också aktuell
epidemiologisk information om klamydia bland
unga i Sverige.
2011-10-24
15 februari 2012
Alkohol, unga och
sexuellt risktagande
Hur kan man diskutera sexuellt
risktagande? Vilka faktorer påverkar
ungdomar när det gäller risktagande
och vilken betydelse har det, för
arbetet med sexualitet och hälsa, att
vi lever i en sexualiserad alkoholkultur? Föreläsningen diskuterar
alkoholens betydelse i relation till
Anna Bredström
kondomanvändning bland unga.
Föreläsningen utgår från en studie
gjord vid Linköpings Universitet 2008. Den belyser alkohol och säkrare sex ur ett intersektionellt perspektiv.
attityder och
sexuella handlingar bland
unga. Studien
genomfördes
av Göteborgs
Universitet 2009.
Under 2011
arrangerades
Ronny Tikkanen
Jonna Abelsson
elva metodseminarier med personer som på olika sätt arbetar
med sexualitet och hälsa. Under seminarierna
diskuterades hur man kan utveckla preventionsarbetet riktat till unga. Webbinariet kommer att återrapportera highlights från dessa metodseminarier.
FOTO: MIA CARLSSON/SR
FOTO: ULRIKA ZWENGER
Datum och tid: onsdag 1 februari kl. 10 – 11.30
Föreläsare:
HELENA CARRÉ, läkare vid Norrlands Universitetssjukhus Umeå
INGA VELICKO, epidemiolog SMI
Moderator: ANNA-CHUCHU SCHINDELE, utredare SMI
Anmälan: www.hivportalen.se/webbinarier
Datum och tid: onsdagen den 11 april kl 10 –11.30
Föreläsare:
RONNY TIKKANEN, PhD vid Göteborgs Universitet
JONNA ABELSSON, fil.kand
Moderator: ANNA-CHUCHU SCHINDELE, utredare SMI
Anmälan: www.hivportalen.se/webbinarier
25 april 2012
Att arbeta med Motiverande
samtal (MI) inom arbetsområdet
sexualitet och hälsa
Datum och tid: onsdag 15 februari kl. 10 –11.30
Föreläsare:
ANNA BREDSTRÖM, PhD i etnicitet
vid Linköpings Universitet.
Moderator: ANNA-CHUCHU SCHINDELE, utredare SMI
Anmälan: www.hivportalen.se/webbinarier
14 mars 2012
Sex- och samlevnadsundervisning i nya läroplanen
Vilka är förändringarna i nya
läroplanen inom
området sexualitet
och samlevnad?
Hur arbetar Skolverket med att
sprida kunskaper
om nya läroplanAgneta Nilsson
Tommy Eriksson
en? Webbinariet
ger en introduktion till förändringarna i nya läroplanerna samt en aktuell bild av erfarenheter från
Skolverkets satsningar på kunskapshöjande insatser
inom området.
Datum och tid: onsdag 25 april kl. 10 –11.30
Föreläsare:
LISE-LOTT SAHLBERG, konsult och MI-utbildare
Moderator: ANNA-CHUCHU SCHINDELE, utredare SMI
Anmälan: www.hivportalen.se/webbinarier
23 maj 2012
Hänger en positiv attityd till
kondom ihop med faktisk
kondomanvändning?
Hur ligger det till egentligen? Hur
väl fungerar MI-inspirerade samtal
på ungdomsmottagningen. Föreläsningen ger en inblick i en pågående
studie i Västra Götaland som utforskar personalens syn på Motiverande
samtal som en riskförebyggande
åtgärd.
FOTO: CARLIS FRIDLUND
Datum och tid: onsdag 14 mars kl 10 –11.30
Föreläsare:
AGNETA NILSSON, Undervisningsråd, Skolverket
TOMMY ERIKSSON, lärare och konsult
Moderator: ANNA-CHUCHU SCHINDELE, utredare SMI
Anmälan: www.hivportalen.se/webbinarier
Lise-Lott Sahlberg
11 april 2012
UngKAB09 –
Kunskap, attityder och sexuella
handlingar bland unga
Hur har unga sex? Använder de kondom? Vilka hälsofrämjande insatser har de behov av? Föreläsningen ger
en presentation av Sveriges största studie om kunskap,
Hur kan ett MI-inspirerat arbete
kring kondomsamtal se ut på en
mottagning? Vilka kunskaper och
färdigheter är viktiga att ha med
sig? Föreläsningen presenterar en
evidensbaserad samtalsguide samt
hur man kan verka för kvalitetssäkring av sitt arbete. Arbetet bygger
på en forskningsstudie genomförd
vid en STI-mottagning i Umeå.
Veronika Halvarsson
Datum och tid: onsdag 23 maj kl. 10 –11.30
Föreläsare:
VERONIKA HALVARSSON, forskare vid Stockholms Universitet
KARIN STENQVIST, enhetschef Hivprevention Västra Götalad
Moderator: ANNA-CHUCHU SCHINDELE, utredare SMI
Anmälan: www.hivportalen.se/webbinarier
2011-10-24
Download