IPS - Misa Kompetens

advertisement
IPS - Individual Placement & Support
Mimmi Darbo
[email protected]
www.misakompetens.se
www.facebook.com/Misa.Kompetens
Värdegrund
The definition of supported employment accepted and agreed by EUSE is “providing
support to people with disabilities or other disadvantaged groups to secure and
maintain paid employment in the open labour market”.
Marc Gold ”Everyone can learn if only I can figure out how to teach”
Individualitet - unik, egna
intressen, resurser, villkor
och livshistoria
Respekt - åldersadekvat och
värdigt
Självbestämmande – att vi verkar för
att individen kan uttrycka och utveckla
sina intressen och förmågor
Informerade val – assistera och
hjälpa individen att förstå
möjligheter och konsekvenser
Empowerment – delaktighet och
Tystnadsplikt – avtal med
deltagande i planering, utvärdering, individen
och utveckling av insatser
Flexibilitet – både från
organisation och person för att
anpassa efter behov.
Tillgänglighet – stöd,
hjälpmedel och information
Processen
Jobbcoachen
styr
Personen
styr
UPPDRAG
ÖNSKEMÅL
SITUATION
OMSTÄNDIGHETER
Processen
Jobbcoach
styr
Personen
styr
Planering av arbetsprocessen – En RESA ihop
•
•
Tydliggöra förväntningar
Vi gör en resa ihop – ”Hur vill du att den resan ska se ut?” (Personens
agenda)
•
Tydliggöra förutsättningar (ramarna i mitt uppdrag) => metoder vi använder
(Vår agenda)
Handlingsplan
Mål, delmål, uppföljning och ansvarsfördelning
Metoder – hur/på vilket sätt når vi målen - aktivitetsplanering
Att mötas
“Att sänka sig på klientens nivå”
2 experter som möts på samma nivå
Man konstruerar sin syn på världen genom sitt sätt att prata
Socialkonstruktionism
Mötet med en person
"Min
agenda"
"Person
ens
agenda"
•
En bra och ömsesidig arbetsallians el
relation tidigt i IPS påverkar hur väl IPS
fungerar (Catty et. Al 2011)
•
Att träffas på neutral mark för att minimera
maktförhållanden.
•
Komma ifrån patientrollen som betonas i
experters och myndigheternas värld
Överenskommelse
• Samarbete och ansvarsfördelning
• Mål- och aktivitetsplanering – Handlingsplan
• Karriärplanering
• Stöd under bra perioder och i svackor
• Kommunikation
Supported Employment - IPS
“ Everyone can learn,
if I can figure out how to teach”
/ Marc Gold /
IPS
Historik
•
SE 70- och 80-talet
•
Början på 90-talet => modell av SE i New Hampshire (USA)
•
Individual Placement and Support
•
Utformad för de som stod längst ifrån arbetsmarknaden – allvarlig psykisk
sjukdom (Severe Mental Illness =SMI)
•
Rehabiliteringsforskarna Deborah Becker och Robert Drake har beskrivit de
grundläggande principerna och idéerna metoden utgår ifrån. Skapade en
manual 1993.
IPS
Historik
•
Sedan manualiseringen har metoden utvärderats och successivt
utvecklats.
•
Forskningscentret Dartmouth Psychiatric Research Center i New
Hampshire => tillsatte en 7 princip och 2012 en 8:e.
IPS
Vad är IPS?
•
En Supported Employment metod som bygger på 8 principer som är
specialinriktade för personer med psykiatriska problem (Severe
Mental Illness).
•
Evidensbaserad metod.
•
Tillämpbarheten anses även vara överförbar till personer med annat
psykisk ohälsa än SMI (Drake & Bond 2008)
IPS
Vad är IPS?
•
•
Skillnader i kontext där IPS tillämpas kan innebära variationer inom:
- organisation
- personal
- utbildning
- handledning
- innehåll i den service som ges
Väsentligt att utveckla ett verktyg för att identifiera de centrala
delarna i IPS-modellen och m h a dessa skatta graden för
implementering och programtrohet.
IPS
Vad är IPS?
•
1997 utformades en sk ”Fidelity Scale” för detta syfte (Bond, Becker,
Drake och Vogler)
•
2007 kom en reviderad och utvecklad upplaga av ”Fidelity – skalan”.
•
Modellen utgår från 25 parametrar, för att mäta den s.k. ”Fidelitynivån”.
IPS
Evidensbaserad SE-metod - IPS 8 principer:
1.
Lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta
2.
Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen
3.
Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds till alla
4.
Vanligt lönearbete är målet
5.
IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet (team arbete)
6.
Sökandet efter arbete inleds snabbt
7.
Jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser
8.
Individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning
IPS-forskning
Studier främst från USA men också Europa.
Evidensbaserad: 11 studier
ca 50-60% av de personer som har ett
långvarigt psykiskt funktionshinder kan via
SE/IPS nå, få och behålla ett reguljärt
arbete
Förutsatt att insatsen motsvarar en hög IPS
modelltrohet/fidelity.
Forskning IPS - Europa
• 312 randomiserade deltagare i Tyskland, Schweiz, Storbritannien,
Bulgarien, Holland, Italien i jämförelse mellan IPS och lokal.
arbetsrehabilitering av varierande typ.
• IPS mer effektivt än lokal arbetsrehabilitering
• 55% i arbete (IPS) jämfört med 28%
• IPS-deltagare arbetade längre och tjänade mer
• Deltagare i kontrollgruppen hoppade av eller blev inlagda i större
utsträckning (Burns et al, 2007).
IPS-forskning
•
•
Få personer med svårare psykisk ohälsa
(”severe mental illness”) har arbete.
I Sverige har endast ca 8-10% av personer
med psykisk funktionsnedsättning arbete.
(Nordström, Skärsäter, Björkman & Wijk, 2009: Socialstyrelsen, 1998)
•
I andra europeiska länder har mellan 1020% ett arbete. (Marwaha, 2004, 2007: Thornicroft, 2004)
IPS - var i Sverige?
•
Lund
Vårdalsinstitutet
•
Umeå
Kommunen
•
Stockholm
Misa Fridhemsplan
Umeå
Arbete för alla?
– införande och resultat av Supported Employment i
en svensk kommun. En forskningsstudie om
rehabilitering till arbete för personer med psykiskt
funktionshinder.
Urban Markström
Ulla Nygren
Mikael Sandlund
Umeå
Ett år innan
SE-studien
Baseline
12 mån
24 mån
Anställning
1
3
6
11
Arbetsträning
2
6
18
14
Studier
0
1
3
3
Daglig kommunal
verksamhet el.
BAS
5
6
0
0
32
24
10
6
Saknade regelbunden
sysselsättning
IPS for persons with severe mental illness
- outcomes of a randomised controlled trial in Sweden
Bejerholm 2013
•
RCT-studie i Lund 2008-2011
•
En grupp IPS, en kontrollgrupp traditionell arbetsrehabilitering
•
Efter 18 mån uppföljning; 46% kom i anställning med IPS (jmfr 11% i
kontrollgruppen)
•
IPS-deltagarna fick 5 ggr så snabbt anställning jmfr med traditionell
rehab.
•
IPS-deltagarna hade över 2000kr mer i månaden
IPS for persons with severe mental illness
- outcomes of a randomised controlled trial in Sweden
Bejerholm 2013
•
Livskvalitet
•
Nivå av engagemang i dagliga aktiviteter
•
Arbetsmotivation
•
Egen makt (empowerment)
IPS - Misa Fridhemsplan
• Projektpengar från Socialstyrelsen – Start mars 2011
• Programtrohetsmätning vid baseline
• Vid 2:a mätningen mars 2012 förbättrade poängens mellan första och
andra programtrohetsmätningen med 35 % (21 poäng).
• Mål 15% får anställning inom 12 månader
Resultat:
• 57 % av de som hade anställning som målsättning fick en anställning inom
ett år av stöd.
• 33% av alla deltagare. Detta jämfört med ca 10 % år 2010.
Misa Fridhemsplan - Midhagen
• Misa och Midhagen sökte pengar gemensamt hos
Socialstyrelsen för ett IPS-projekt för samverkan med
öppenvårdsmottagning/psykatrin
• Den viktigaste IPS-principen som utvärderas är den femte
principen om att ”IPS är en integrerad del i det psykiatriska
arbetet”
• Forskarna Ulrika Bejerholm och Helene Hilleborg
utvärderar projektet och programtroheten
Misa Fridhemsplan - Midhagen
Öppenvårdsmottagning för utredning och behandling av
psykossjukdomar och schizofreni
Patientgruppen är mellan 18-45 år. De är
förtstagångsinsjuknade och söker hjälp för psykos eller
symtom som innebär risk att utveckla psykos
Personalen består av sjuksköterskor, undersköterskor,
psykologer, arbetsterapeuter, läkare & kuratorer
Närhet mellan Misa och Midhagen är viktigt. Vi sitter på
samma gata ca 500 meter från varandra
Misa Fridhemsplan - Midhagen
Syfte - Att under ett års tid:
• Integrera tre arbetskonsulenter med psykiatrin
• Utbilda personal från Midhagen i IPS
• Samordna 20 deltagare/patienter och stötta ut i anställning
• 4 kvinnor och 16 män…
Misa Fridhemsplan - Midhagen
Samarbetet - möte en gång/v på Midhagen för att prata om:
• Deltagarnas mående
• Deras medicinering och ändringar
• Hur vi alla kan vara nära till hands för varandra
• Vad de bedömer som möjligt och vad vi bedömer som
möjligt
• Ibland är det samma och ibland skiljer det sig åt
beroende på lösnings- eller problemfokus?
Misa Fridhemsplan - Midhagen
Av 20 kom 11 personer ut i anställning eller studier
=> resultat 55 %
104 p i Fidelitymätning = bra programtrohet
•
•
•
•
•
8 st (40%) fick någon form av anställning
3 personer (15 %) påbörjade olika studier
1 person avslutades nästan omgående
2 skrevs av från projektet inom relativt kort tid.
Svårighet med projektform och forskning eftersom vi inte
kunde ta in fler än de 20 som startades upp.
Misa Fridhemsplan - Midhagen
Av de anställda
• Majoriteten direkt i anställning utan praktik
• Några praktik först dock kort ex 2 provdagar, 2 v, 1 månad,
som längst 2 månader.
• Behovsanställning, vikariat, tillsvidareanställningar.
• 1 person fick 2 anställningar och valde att avsluta bägge.
IPS
1. Lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta
- Place-train
- Ej ”göras-redo” => är redo när personen säger sig vilja jobba
- Oavsett diagnos, symtom, arbetslivserfarenhet eller andra problem (missbruk, brottslighet
etc)
- Aldrig berättigat att säga nej till en person som vill delta i programmet
NEJ
IPS
1. Lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta
- Arbete kan underlätta återhämtningen för de som insjuknat i en psykisk sjukdom
(Dunn, Wewiorski & Rogers 2008)
- Professionella har låga förväntningar på personer med psykiska sjukdomar (Rinaldi et al. 2008)
- Tendens att underskatta personens arbetsförmåga och överdriva risken för arbetsgivare
(jmfr studie av Marwaha et al. 2004)
-Varken symtom el svårighetsgraden i sjukdomen kan förutsäga om en person kan arbeta (Catty
et al. 2008)
IPS
1. Lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta
- Arbete => symtom, återinsjuknande och inläggning på sjukhus minskar!
(Burns et al.2009)
- Ingen försämring kunde heller ses i två svenska studier (Bejerholm et al., submitted; Nygren et al. 2011)
- Svensk implementeringsstudie visade att både anställda inom psykiatrin och anhöriga i
början kunde vara oroliga för att deltagarnas hälsa skulle försämras men när de började
arbeta, studera el praktisera blev de positivt inställda till IPS.
(Hasson et al. 2011)
Vilka faktorer avgör anställning?
Viktiga egenskaper för att få ett arbete - Relativ
betydelse
Författare/Tidskrift: Rose, Saunders,
Hensel, Kroese Journal of Intellectual
Disabilities.
IPS - utförande
1.Lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta
Place-train => Ej göras job-ready oavsett missbruk eller kriminellt förflutet
−Utgångspunkten är personens vilja och engagemang att arbeta –ge stöd i att se lösningar
& möjligheter
−Hopp och uppmuntran => att identifiera det positiva
=> stöd att lära från erfarenheter
=> långsiktiga mål
−Stöd att hantera inkomster
−En del i yrkesprofilen (mönster, triggers, tidigare strategier)
−Hitta jobb som stöder återhämtning (arb.platser/miljöer)
−Attityd som jobbcoach => människor lär från sina erfarenheter
IPS - hopp
Du behöver träna
på… först
INNAN…
Jag har inte förmåga…
Måste bevisa…
Utforska resurser och
följa dina drömmar
och ideér.
Jobb direkt!
Någon tror att jag kan…
Forskning
Ur jobbcoachers perspektiv att nå ett jobb, avgörande faktorer
Work 39 (2011) 427–439
DOI 10.3233/WOR-2011-1192
IOS Press
IPS - beroendeproblematik
Tänkvärt:
• Personer i allmänhet löper högre risk att utveckla ett missbruk inom det första
året som arbetslös.
• Arbete kan hjälpa personer att utveckla relationer till andra som inte har
missbruksproblem.
• Rutinen i ett arbete är positiv eftersom att sitta hemma med oro kan trigga ett
missbruk.
• Arbete ger en känsla av mening och hopp.
• De är anledningar till att arbete kan hjälpa människor med rehabilitering, inte
bara från psykisk sjukdom men också från ett missbruk.
Dr. Drake menar att:
• Alkohol- och drogproblem är vanligt bland personer med psykisk ohälsa.
• Alkohol och droger förvärrar problem för personer med psykisk sjukdom
(hälsa, ekonomi, boende och symtom).
• De flesta tillfrisknar.
• Personer med missbruksproblematik tar sig ur sitt missbruk för att de känner
hopp inför något, till exempel ett jobb.
IPS – beroendeproblematik
Metodik enligt IPS:
•Vara optimistiska och uppmuntrande inför varje person som vill arbeta trots
missbruk.
•Inkludera information om personens missbruksmönster i den personliga
profilen.
•Hitta jobb som stödjer tillfrisknande.
•Hjälpa till med att hantera pengar.
•Jobba för ett nära samarbete mellan psykiatrin och Supported Employment.
•Minnas att människor lär sig av sina erfarenheter. Vissa kan få problem på
arbetsplatsen på grund av sitt missbruk, och då välja att dra ner på, eller sluta,
använda droger för att få behålla framtida jobb.
IPS - utförande
1. Lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta
Kriminellt förflutet
-Ställningstagande till om man skall berätta om sitt förflutna eller inte – klientens val
-Konkret exemplifiera hur personen försöker förändra sitt liv, tar ansvar för sina handlingar.
Exempel på styrkor som stärker detta.
-Konkret beskriva varför/på vilket sätt livet är annorlunda nu.
-Rollspelsträna inför intervju (ögonkontakt, kroppspråk)
”Jag har gjort dumma val i mitt liv förut… Jag ångrar dessa
val och jobbar med att ordna till mitt liv,
jag är äldre nu, har gått i rådgivning, vill ta ansvar för mig
själv & kunna försörja mig själv”
Övning i verktyg
För- och nackdelar med att berätta eller inte berätta
Fördelar med att
inte berätta
Fördelar med att
berätta
Nackdelar med
att inte berätta
Nackdelar med
att berätta
IPS
2. Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen
Om man får ett arbete som intresserar
Tendens att trivas bättre på arbetet
Stannar kvar längre – ökad sannolikhet att man
vill behålla arbetet
Lättare för arbetscoachen
Önskemål om stöd och uppbackning skiftar
låta deltagaren styra hur stödet ska
utformas
IPS - utförande
2. Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen
- Utforma en arbetsplan
- Välj arbete utifrån klientens intressen och resurser => god matchning
- Ställningstagande till om man skall uppge sin psykiska sjukdom eller inte –klientens val
- Att alltid hjälpa klienten att nå sina mål även fast du kanske känner att det är orealistiskt.
Att då lära sig mer om klientens preferenser och varför han/hon anser att målet är
viktigt.
- Uppdrag som jobbcoach enligt IPS att uppnå deras mål. Vi vet inte säkert om vår strategi är
bäst eller deras. Människor lär sig bäst genom egna erfarenheter inte genom att få veta att de
har fel.
Att mötas
Förändrad Agenda?!
Berättande
Handling
Förtroende
Struktur
IPS – Reflektivt lyssnande
Består av 3 delar:
• Öppna frågor
• Lyssna
• Reflektera och Sammanfatta
IPS – Öppna frågor
•
Frågor utan givna svarsalternativ
•
Bjuder in till utforskande av personens egna situation
•
Möjliggör att få sätta ord på sina egna tankar och känslor
•
Ger ett tal- och tankeutrymme som främjar den svarande att vilja
berätta och förklara
IPS – Öppna frågor
Börjar oftast med:
Exempel:
oVar
oVad
oHur
oNär
oVilka
oVem
oVilken
oOm
oPå vilket sätt…
”Hur ser din nuvarande situation
ut?”
”När tänker du att…?”
”Vad tänker du om…?”
”Vilka tankar har du om…?”
”Vad skulle du helst vilja att…?”
Varför?
IPS – Öppna frågor
Börjar oftast med:
Exempel:
oVar
oVad
oHur
oNär
oVilka
oVem
oVilken
oOm
oPå vilket sätt…
”Hur ser din nuvarande situation
ut?”
”När tänker du att…?”
”Vad tänker du om…?”
”Vilka tankar har du om…?”
”Vad skulle du helst vilja att…?”
Varför?
IPS – Reflektivt lyssnande
Ett sätt att respektfullt försöka sätta sig in i och förstå den andre
•Återge vad du hör de andre säga
•Återge vad du tolkar att personen tänker, menar och känner
Personen ges möjlighet att bekräfta eller korrigera
=> Missförstånd minimeras
IPS – Reflektivt lyssnande
Blir ett tillfälle för personen att höra vad han/hon själv har sagt
•Ger oftast en ökad/fördjupad syn kring sina egna dilemman
Att bli lyssnad på främjar att vilja berätta mer
•Ett verktyg att föra ett samtal framåt
Skillnad mellan reflektion och sammanfattning
•Sammanfattningar summerar och ger en överblick över vad som har
berättats i helhet.
IPS
3. Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds till alla
Konsekvenser kan vara svårt att se
o Individuell tydlig konsekvensbeskrivning av ekonomin
o Undersöka normer och regler
o Ta hjälp av teammedlemmar eller annan person som betyder mycket för individen
IPS - utförande
3. Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds till alla
När:
•Inför att starta ett arbete
IPS-coachens uppgift:
•När arbetstiden förändras
•Ha baskunskaper om hur inkomster påverkar vanliga
bidragsformer
•När lönen förändras
- sjukpenning
- försörjningsstöd
- bostadsbidrag
- bostadstillägg
- sjukersättning
- aktivitetsersättning
•Erbjuda hjälp med pappersexercisen
- att anmäla inkomster & inkomstförändringar
•I samarbete med psykiatriteamet ge stöd i att upprätta
en hushållsbudget
IPS - utförande
3. Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds till alla
Resurspersoner:
• Budget- och skuldrådgivare
• Konsumentvägledare (olika avtal man anslutit sig till
som man ångrar/inte var så bra)
• Banker erbjuder ofta privat rådgivning
• God Man el Förvaltare
• Personligt ombud
• Hjälpmedel ex datorprogram till hushållsbudget el
appar
IPS
4. Vanligt lönearbete är målet
- Konkurrensutsatt arbete – sökbart för vem som
helst
- Minst en grundlön
-Ej specialplatser enbart tillgängliga för
personer med funktionsnedsättning.
IPS
5. IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet (team arbete)
Arbetscoachen
medlem i behandlingsteamet och deltar regelbundet på deras
möten.
IPS - utförande
5. IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet (team arbete)
• SE team möten 1g/vecka
- en arbetsgrupp = minst 2 coacher + handledare (chef)
- max 10 coacher/handledare
• Teammöten med behandlingsteamet 1g/vecka
- psykiatriläkare
- psykolog/kurator
- psykatrisköterska
- boendepersonal
- Case Manager
• Teammöten med VR-counseler 1g/månad
(handläggare inom FK, AF, SoL, Lss)
• Nätverksmöten familj/anhöriga/vänner
IPS
6. Sökandet efter arbete inleds snabbt
- Direkt efter mötet med arbetscoachen (ej bedömningar först)
- Identifiera och utforska tänkbara arbeten och arbetsplatser
- Ju snabbare processen startar
Större chans att lyckas
Förhållningssättet leder till
Personens önskan tas på allvar
Förmedlar optimism – möjligheter
Tron på personen – är redo
Motivationen tillvaratas och stärks
Yrkesprofilen uppdateras & revideras kontinuerligt
IPS - utförande
6. Sökandet efter arbete inleds snabbt
- Direkt efter mötet med arbetscoachen (ej bedömningar först)
- Identifiera och utforska tänkbara arbeten och arbetsplatser
- Snabbt påbörja en yrkesprofil (inom 2-3 första träffarna)
Exempel:
oUtforska tidigare jobberfarenheter
oUtforska drömmar och intressen
oIntressetest
oKarriärpaketet
oVägvisaren
oCV-skrivande och personliga brev
oJobbsökningsannonser
oPraktikspaning
oStudiebesök
oYrkes- & hobbykortlekar
oYrkesmiljö- och jobbkartor
IPS - utförande
7.
Jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser
Relation med företag
•Förberedelser
- att veta något om företaget
- syftet med mötet
- specifika saker att säga/fråga => manus/rollspel
•Ta tid att lära dig om företaget (behov/preferenser)
•Generellt fokus => aldrig prata specifika personer vid första mötet
•Ett bra samtal är när arbetsgivaren pratar mest och jobbcoachen minst
•Referensföretag du har samarbetat med
•Minst 6 arbetsgivarbesök/v för klienters räkning
•Loggbok över arbetsgivarkontakterna som granskas av handledare varje vecka
IPS - utförande
7.
Jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser
Relation med företag
•Använd de samtalstekniker du använder när du träffar en klient
•Summera vad arbetsgivaren uppgett som viktigt – att lyssna efter ”nyckelord”
- visar att du har lyssnat
- ger utrymme för bekräftelse eller korrigering
•Tacka => bygg vidare på att ses framöver
Ex. ”tack för att jag fick prata en stund med dig. Det var hjälpsamt
för mig att få lära mig lite mer om ditt företag och era
anställningsbehov. Om jag någon gång i framtiden möter en person
som jag uppfattar skulle passa ert företag är det ok att komma förbi
då?
IPS - utförande
7.
Jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser
Boka tid
Tacka för senast
Träffas – lära mig om företaget
Struktur
Nytt syfte att ses
-att lära mer
-klients syfte ex.
träna, lära, se
-matchning
Tacka för senast
Boka tid
IPS - utförande
8. Individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning
Jobbcoachen bör undvika att inta en passiv hållning;
”Om du får problem kan du kontakta oss.”
Hemma
• Ett individuellt utformat stöd till varje enskild person
• Vad vet vi om klientens arbetshistoria?
Socialt
• Vilka erfarenheter/lärdomar kommer vi att ta med oss?
• Vilka är de problem som vi ska vara vaksamma på och
planera inför?
Fritid
• Vilka är klientens styrkor och resurser?
• Vad vet vi om jobbet; uppgifter, arbetsmiljö etc.?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IPS - utförande
8. Individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning
Vem gör vad?
•Jobbcoacher
•Psykiatrianställda
•VR-counselors
•Familj och vänner kan bidra med
arbetsstöd.
Hemma
Socialt
I vilken fas?
Fritid
Hur sker informationsflödet?
Tydlig ansvarsfördelning!
•Skapa en handlingsplan för stödet på
arbetet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IPS - utförande
8. Individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning
• Senast 3 dgr efter påbörjat arbete
• Minst 1 g/v första månaden
Hemma
• Minst 1 g/m under ett år eller längre.
• Att ses i miljöer ute i samhället
Minst 65% av tiden som arbetscoach
Socialt
• Hembesök
Fritid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IPS
Programtrohetsskala
avseende supported employment
enligt IPS-modellen
Översättning: CEPI 2012
Översättare: Bodil Lindqvist
IPS
Varför ”programtrohet”?
Fidelity
• För att kunna ge adekvat och objektiv feedback
• Identifiera svagheter och styrkor i ett program
• Gör implementering på olika platser möjlig att
jämföra
Programtrohetsskalan
115-125 poäng = Exemplarisk programtrohet
100-114 poäng = Bra programtrohet
74-99 poäng = Godkänd programtrohet
>73 poäng = Inte Supported Employment enligt IPS
IPS
Hur används programtrohetsskalor?
• De frågor som ingår bedöms på en fempoängsskala,
• 1 poäng motsvarar ”inte alls genomfört” och 5 poäng motsvarar ”
helt och hållet genomfört”.
• Siffrorna däremellan motsvarar en successivt större grad av
genomförande. Svarsalternativen grundar sig på de faktiska
handlingarna och identifierar mätbara beståndsdelar av insatsen.
• Oberoende bedömare utnyttjar olika slags informationskällor gör
de mest tillförlitliga skattningarna.
IPS
Källor till information
- Intervju deltagare
- Intervjuer med personal
- Deltagande observationer av teammöten
- Genomgångar av verksamhetens dokument
- Intervju anhöriga
IPS
Informationskällor:
• VL = Vocational Logs (Klienternas arbetsprofiler och
arbetsplaner)
• MIS = Management Information System (Rapporter från
verksamhetens arbetsledare och chefer)
• DOC = Document review (Dokumentgenomgång: kliniska
journaler, verksamhetens policy och metoder)
• INT = Interviews (Samtal med klienter, arbetscoacher och
personalen i behandlingsteamen)
• ISP = Individualized Service Plan (Klienternas individuella
vårdplaner)
IPS
2. Att snabbt söka arbete på öppna arbetsmarknaden: Sökandet efter ett
reguljärt arbete börjar snabbt efter inträdet i programmet.
Tjänst (DOC, INT,ISP)
1. Första kontakten med en arbetsgivare om ett reguljärt arbete brukar ske mer än ett år efter inträdet i
programmet. Eller: kan inte bedömas pga. att kriteriet inte passar.
2. Första kontakten med en arbetsgivare om ett reguljärt arbete brukar ske mellan nio månader och ett
år efter inträdet i programmet.
3. Första kontakten med en arbetsgivare om ett reguljärt arbete brukar ske mellan sex och nio månader
efter inträdet i programmet.
4. Första kontakten med en arbetsgivare om ett reguljärt arbete brukar ske mellan en månad och ett
halvår efter inträdet i programmet
5. Första kontakten med en arbetsgivare om ett reguljärt arbete brukar ske inom en månad efter
inträdet i programmet.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards