Katalog över Nathan Söderbloms

advertisement
Katalog över N athan Söderbloms
efterlämnade papper
i Uppsala universitetsbibliotek
Staffan Ru nestam , 2010
1
Innehåll
Förteckning över manuskript
s. 3
Alfabetiskt register till förteckning över m anuskript
s. 222
Förteckning över hand lingar i särskilda äm nen
s. 302
Alfabetiskt register till förteckning över hand lingar i
särskild a äm nen
s. 325
2
N athan Söd erblom
M
A
N
U
S K
R
I
P
T
åren
1878 – 1931
samt till postuma, planerade och odaterade verk
Förteckning över m anu skript
M anuskripten är till böcker, broschyrer, kapitel i sam lingsverk,
tid skriftsuppsatser, tid ningsartiklar, tal, pred ikningar, föredrag, cirkulär, skrivelser och
utlåtand en, koncept till brev.
Manuskript ordnade efter datum
Dokum enten är ord nad e kronologiskt – i första hand efter d atum , någon gång
m ånad – i and ra hand und er ett årtal m ed m anuskripten i bokstavsord ning efter
titlarna. N ågra få är tidsfästa blott till d ecennium . Sist h ar placerats und erlag till
posthum a verk och m anuskript m ed m aterialsam lingar till nam ngivna m en ej slutförd a
projekt sam t od aterad e.
Ursprungligen fanns två stora serier: d en ena av m anus till tryckta skrifter efter
Sven Ågrens bibliografi 1931, d en and ra av "otryckta" m anuskript ord nad e grovt
kronologiskt. Eftersom d en sistnäm nd a innehållit m anus även till tal och pred ikningar
som senare kom att tryckas, d e flesta red ovisad e av Ågren, har uppd elningen varit
m issvisand e och orationell. Därför har d e båd a slagits sam m an till en.
Manuskripten är skrivna för hand eller på m askin. Av d e förra är åtskilliga
m ycket sum m ariska, ibland bara några ord eller stolpar. Detta påtalas i förteckningen
end ast und antagsvis. Men N athan Söd erblom s egen hantering av d em visa r att han ville
att d e bevarad es för fram tid en. Oftast d aterad e han d em och lad e ibland själv in d em i
konvolut m ed påskrift. I sam lingen förekomm er också klipp ur tidningar och annat
tryck. De har tyd ligen lagts d it d å m anus saknats.
3
Serien m anuskript till tal, pred ikningar m .m . lad e Söd erblom själv upp. Den
und erhölls och byggd es ut av hans m aka m en även and ra händ er har arbetat m ed d en.
Serien m anuskript till tryckta verk efter Ågrens bibliografi är Anna Söd erblom s arbete.
Den övervägand e m ängd en friståend e d okum ent i sam lingen tillhörd e före
sam m anslagningen d essa båd a serier. Vissa tal, pred ikningar och uppsatser had e d ock
Söd erblom själv valt att plocka ut ur sam lingen och sortera und er särskild a rubriker.
Dessa m anuskript har återtagits m en om slagen bevarats och i d em lagts listor över d e
m anus som en gång fu nnits d är. Ett exem pel är 'Kristi pinas historia', und er vilken
om slagstitel Söd erblom sam lad e ett antal pred ikningar och betraktelser från 1890-talet
och fram åt, vilka sed an låg till grund för hans bok Kristi pinas historia.
Manuskript, korrektur och tryck som funnits i d e båd a huvud serierna låg i bruna
kuvert eller om slag. Dessa har ersatts av vita om slag utom d e m ed påskrift av N athan
Söd erblom eller i d e fall Anna Söd erblom på d em läm nat särsk ild inform ation.
Ett icke obetyd ligt antal m anus har återfunnits i d e d elar av sam lingen som Anna
Söd erblom ald rig hann ord na. Det gäller t.ex. m ånga tid iga m anuskript bland and ra d et
äld sta. Söd erblom har vi något tillfälle stoppat ned d em i en kapsel – tid igare använd
och m ed annat innehåll – m en inte änd rat texten på etiketten. Troligen har Anna
Söd erblom ald rig sett d essa m anus, vilka m estad els är till pred ikningar, som d en unge
Söd erblom höll 1883-1892 i hälsingekyrkor und er ferier från stud ierna i Up psala.
Ur d et obearbetad e arkivm aterialet har också häm tats vad som påträffats av
koncept till och avskrifter eller kopior av underd åniga utlåtand en m .m . sam t skrivelser
till d epartem ent och m ynd igheter. Svårigheten här är att alla gånger veta vem som är
d en verklige författaren. Men att N athan Söderblom själv skrivit flertalet texter är klart –
stilen om isskännlig – vilket m otiverar att d e införlivas m ed m anuskriptsam lingen.
N ollor ° i förteckningen betyd er att d okum enten är reprokopior – oftast av
artiklar och insänd are i tid ningar – vilka av m ig lagts till sam lingen. Majoriteten av d em
är ej tid igare bibliograferad e. I några fall är bilagd a d e ursprungliga, m er eller m ind re
fullständ iga m anuskripten till artiklarna.
Manuskript utanför den kronologiska serien
Asterisk * vid d atum i förteckningen betyd er att m anuskriptet inte ingår i d en
kronologiska serien utan återfinns i en särskild kapselsvit, d är d e engång placerats av
Söd erblom . I d essa kapslar sam lad e han m aterial efter äm ne: m anuskript, excerpter ,
litteraturhänvisningar, anteckningar och stund om också brev. De är i stor utsträckning
und erlag till akad em iska föreläsningar och sem inarieövningar vid Uppsala universitet
ht 1901 till vt 1914 och vid Leipzigs universitet ht 1912 till Som m ersem ester 1914 eller till
d en föred ragsverksamhet i Stockholm och i land sorten Söd erblom bed rev und er
professorsåren. Men materialet täcker inte så vitt kan bed öm as alla föreläsningar och
sem inarieövningar han höll i Uppsala och Leipzig. Då något m anus av särskild a skäl
4
förts över från kapsel till d en kronologiskt ord nad e serien har d etta m arkerats. En lista
över innehållet i d enna kapselsvit efter Söd erblom s egen text på ryggetiketterna finns
sist i förteckningen.
Dubbel asterisk ** betyd er att Söd erblom skrivit m anus till anförand et ifråga i en
anteckningsbok lagd till B. Dag- och anteckningsböcker. Exem pel: B 13:16 1931 = kapsel
13, anteckningsbok nr 16 från år 1931. Utom i d e äld sta, d är hela tal finns utskrivna, är
d et utkast blott eller stolpar till tal, flera dock m er utförliga än åtskilliga av d e friståend e
m anuskripten. Från skisserna har ibland färd iga texter utarbetats, som återfinns i d en
kronologiska sviten. De flesta anteckningsböckerna är från 1890-talets första år sam t
1923-31. N um reringen av häftena är gjord av m ig.
Ytterligare m anuskript finns i d e sam lingar av hand - eller m askinskrivna
d okum ent sam t tryck som Söd erblom bild ad e kring särskild a företeelser eller sakfrågor.
Dessa m anus m arkeras i förteckningen och i registret m ed tecknet ^ . I förteckningen
anges nam net på d en sam ling i vilken m anuskriptet ifråga ingår. En såd an sam ling är
Bönd agsplakat. De m anus som bevarats till de ord inarie, årliga bönd agsplakaten har
alla för enkelhetens skull d aterats till d en 1 januari – d e författad es und er senhösten året
innan – trots att bruket att läsa upp plakatens bud skap i kyrkorna på N yårsd agen
införd es först från år 1917. En annan sam ling är Am erikaresan 1923. Ur d en har d ock tal,
föred rag och pred ikningar överförts till d en kronologiskt ord nad e serien eftersom
d enna red an innehöll åtskilliga m anuskript till anförand en und er sam m a resa.
Slutligen uppm ärksam m as i förteckningen några enstaka, hand skrivna
m anuskript av N athan Söd erblom , vilka återfunnits i d en Ekum eniska sam lingen och i
Olaus Petri stiftelsens arkiv – båd a i Uppsala universitetsbibliotek.
Allmänna upplysningar
Registret är ett titel-, äm nes-, orts-, kyrko- och personregister och hänvisar till
d atum – i d e allra flesta fall – eljest m ånad , år, årtiond e eller od aterad e. Pred ikningarna,
som utgör d en m est om fattand e m anuskriptkategorin i sam lingen, är i registret
red ovisad e i en tablå efter kyrkoårets sön - och helgd agar.
Förteckningen om fattar 2820 num m er. Dock får m an av siffran inte förled as tro
att ned anståend e red ovisning på något sätt täcker N athan Söd erblom s alla tal och
artiklar. H ans alm anackor och anteckningsböcker sam t uppgifter i pressen avslöjar långt
fler tillfällen, d å han fram träd d e som talare.
Eftersom hänvisning i förteckningen kunnat göras i blott 513 fall till num m er i
Sven Ågrens bibliografi, som upptar 667 titlar, m ed an å and ra sid an m er än 200 tryck
som saknas hos Ågren ingår i d en förra, kompletterar d e båd a arbetena varand ra vad
gäller Söd erblom s tryckta prod uktion.
5
N athan Söd erblom s skrifter i num m erord ning efter Sven Ågrens bibliografi finns
uppställd på ned re botten i Ärkebiskopsgården sist i Söd erblom s vetenskapliga
bibliotek, som sed an 1995 är inrym t d är. Den uppsättningen av Söderblom skrifter
ord nad es ursprungligen av Anna Söd erblom . Arbetet fullföljd es sed erm era a v professor
Carl Martin Ed sm an (1911-2010).
Uppsala d en 18 februari 1999 m ed uppd atering d en 18 april 2010
Staffan Runestam
1878
H vilken har uträttat mer för Sveriges väl Gustaf Wasa eller Gustaf III?
Diskussionsinled ning i klass 5 vid H ud iksvalls högre elem entarläroverk ht 1878.
Manuskript ur kapsel 1
24 juni 1883
Pred ikan Mid som m ard agen 1883 i H älsingtuna. N athan Söd erbloms första pred ikan. Ett
original. Manuskript ur kapsel 1
24 juni 1883
Pred ikan Mid som m ard agen 1883 i H älsingtuna. Ett original. En renskrift av Anna
Söd erblom
24 juni 1883
Pred ikan Mid som m ard agen 1883. Utkast. Manuskript ur kapsel 1. Jfr versioner i två
föregåend e om slag
9 september 1883
"Försök till pred ikan" 16 efter Trefald ighet 9/ 9 1883 i H älsingtuna.Manuskript ur kapsel
1
25 december 1883
Pred ikan i Julottan 1883. Manuskript ur kapsel 1
2 juni 1884
"Försök till pred ikan" Annand ag Pingst 2/ 6 1884. Manuskript ur kapsel 1
13 juli 1884
Pred ikan 5 efter Trefald ighet 13/ 7 1884. Manuskript ur kapsel 1
24 augusti 1884
6
Predikan 11 efter Trefaldighet 24/8 1884 i Rogsta. Manuskript ur kapsel 1
31 augusti 1884
"Sam m anrafsad pred ikan på 12 Sönd . eft. Trefald ighet" 31/ 8 1884 i Rogsta. Manuskript
ur kapsel 1
25 december 1884
Pred ikan i Julottan 1884. Manuskript ur kapsel 1
11 januari 1885
Pred ikan 1 efter Trettond agen 11/ 1 1885. Manuskript ur kapsel 1
25 januari 1885
Pred ikan 3 efter Trettond agen 25/ 1 1885. Manuskript ur kapsel 1
16 maj 1885
Om "Tilgivelsens söd m e" av Ivar Iversen 16/ 5 1885
14 juni 1885
Pred ikan 2 efter Trefald ighet 14/ 6 1885 i Id enor. Manuskript ur kapsel 1
21 juni 1885
Pred ikan 3 efter Trefald ighet 21/ 6 1885 i Rogsta. Manuskript ur kapsel 1
24 juni 1885
Pred ikan Mid som m ard agen 1885 i Rogsta. Manuskript ur kapsel 1
24 juni 1885
Pred ikan Mid som m ard agen 1885 i H älsingtuna. Ald rig hållen. Manuskript ur kapsel 1
28 juni 1885
Pred ikan 4 efter Trefald ighet 28/ 6 1885 i Rogsta. Manuskript ur kapsel 1
2 augusti 1885
Pred ikan 9 efter Trefald ighet 2/ 8 1885 i Rogsta. Manuskript ur kapsel 1
9 augusti 1885
Pred ikan 10 efter Trefald ighet 9/ 8 1885 i Delsbo. Manuskript ur kapsel 1
16 augusti 1885
Pred ikan 11 efter Trefald ighet 16/ 8 1885 i Rogsta. Manuskript ur kapsel 1
23 augusti 1885
Pred ikan 12 efter Trefald ighet 23/ 8 1885 i H älsingtuna. Manuskript ur kapsel 1
7
6 september 1885
Pred ikan 14 efter Trefald ighet 6/ 9 1885. Manuskript ur kapsel 1
25 december 1885
Pred ikan i Julottan 1885. Manuskript ur kapsel 1
24 januari 1886
Pred ikan 3 efter Trettond agen 24/ 1 1886. Manuskript ur kapsel 1
23 maj 1886
Pred ikan 4 efter Påsk 23/ 5 1886. Manuskript ur kapsel 1
30 maj 1886
Pred ikan Bönsönd agen 30/ 5 1886. Manuskript ur kapsel 1
20 juni 1886
Pred ikan Trefald ighetssönd agen 20/ 6 1886 i Trönö. Manuskript ur kapsel 1
11 juli 1886
Pred ikan 3 efter Trefald ighet 11/ 7 1886 i N orrala. Man uskript ur kapsel 1
18 juli 1886
Pred ikan 3 Bönd agen 18/ 7 1886 i fm :s högm ässa och i aftonsång i Sand arne. Manuskript
ur kapsel 1
25 juli 1886
Pred ikan 5 efter Trefald ighet 25/ 7 1886 i N orrala. Manuskript ur kapsel 1
1 augusti 1886
Pred ikan 6 efter Trefald ighet 1/ 8 1886 i N orrala. Manuskript ur kapsel 1
September 1886
Koncept till brev till Ad rienne Blum e (1870-1950) sept. 1886. Fragment
25 december 1886
Pred ikan i Julottan 1886 i N orrala. Manuskript ur kapsel 1
2 januari 1887
Pred ikan sönd ag efter N yårsd agen 2/ 1 1887 i Ed vik. Manuskript ur kapsel 1
20 april 1887
Referat av Carl N orrbys d iskussionsinled ning "Prästens ställning till folkskolan" i
8
Teologiska föreningen 20/ 4 1887
19 juni 1887
Pred ikan 2 efter Trefald ighet 19/ 6 1887 i Skärså. Manuskript ur kapsel 1
24 juni 1887
Pred ikan Mid som m ard agen 1887. Manuskript ur kapsel 1
26 juni 1887
Pred ikan 3 efter Trefald ighet 26/ 6 1887 i Trönö. Manuskript ur kapsel 1
17 juli 1887
Pred ikan 3 Bönd agen 17/ 7 1887 i Söd erham n. Manuskript ur kapsel 1
4 september 1887
Pred ikan 13 efter Trefald ighet 4/ 9 1887 i Sand arne. Manuskript ur kapsel 1
25 december 1887
Pred ikan i Julottan 1887. Manuskript ur kapsel 1
26 december 1887
Pred ikan Annand ag ju l 1887. Manuskript ur kapsel 1
Manuskript 1887 – enbart årtal – i bokstavsord ning
Föredrag vid barnfest i Trönö 1887. Manuskrip t ur kapsel 1
Koncept till brev till Ad rienne Blum e (1870-1950) föråret 1887. Fragm ent
N ykterhetsföredrag i Kungsgård en i N orrala 1887. Manuskript ur kapsel 1
29 januari 1888
Pred ikan Septuagesim a 29/ 1 1888 i N orrala. Manuskript ur kapsel 1
5 februari 1888
Pred ikan Sexagesim a 5/ 2 1888 i N orrala. Manuskript ur kapsel 1
22 februari 1888
Referat av Lud vig Bergström s föredrag. 'Teologien i Tyskland ' i Teologiska föreningen
22/ 2 1888
1 april 1888
Pred ikan Påskd agen 1/ 4 1888 i H agby. Manuskript ur kapsel 1
7 april 1888
9
Diskussionsinled ning om nattjoursinrättningen i Gästrike H älsinge nations
talövningskom m itté 7/ 4 1888
April 1888
Koncept till brev till Ad rienne Blum e (1870-1950) april 1888
15 juli 1888
Pred ikan 3 Bönd agen 15/ 7 1888 i Skärså. Manuskript ur kapsel 1
19 augusti 1888
Pred ikan 12 efter Trefald ighet 19/ 8 1888 i Trönö. Manuskript ur kapsel 1
19 augusti 1888
Om Sancte Staffan, N orralas största m inne. Föred rag 19/ 8 1888 i Kungsgård ens skolhus
16 september 1888
Pred ikan 16 efter Trefald ighet 16/ 9 1888 i Trönö. Manuskript ur kapsel 1
10-11 december 1888
Referat av H einrich H oltzm ann: Die synoptiscje Evangelien. Lpz 1863, 10-11/ 12 1888
25 december 1888
Pred ikan i Julottan 1888 i N orrala och i högmässan. Två m anus. Manuskript ur kapsel 1
26 december 1888
Pred ikan Annand ag Ju l 1888 i Trönö. Manuskript ur kapsel 1
Manuskript 1888 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Ett gam m alt N orralaminne. Manuskript 1888
Om m issionen. Föred rag i Kungsgård en i N orrala 1888. Manuskript ur kapsel 1
Om Stefanus, H elsingland s apostel. Manuskript 1888
Pred ikan i N orrala. Datum ej angivet. Manuskript ur kapsel 1
11 januari 1889
Betraktelse i N orrala skola 11/ 1 1889. Manuskript ur kapsel 1
20 januari 1889
Pred ikan 2 efter Trettond agen 20/ 1 1889 i Trönö. Manuskript ur kapsel 1
19 april 1889
"Det är Långfred agen 1889 ... " N S:s skild ring av en d ag i Stockholm 19/4 1889
10
24 juni 1889
Pred ikan Mid som m ard agen 1889 i Skärså. Manuskript ur kapsel 1
Juli 1889
Missionsföred rag i Kungsgård en i N orrala juli 1889. Manuskript ur kapsel 1
4 augusti 1889
Pred ikan Kristi förklarings d ag 4/ 8 1889 i Skärså. Manuskript ur kapsel 1
11 augusti 1889
Pred ikan 8 efter Trefald ighet 11/ 8 1889 i Losjö. Manuskript ur kapsel 1
8 december 1889
Pred ikan 2 i Ad vent 8/ 12 1889 i Vänge
8 december 1889
Koncept till brev till Ad rienne Blum e (1870-1950) 8/ 12 1889
25 december 1889
Pred ikan i Julottan 1889 i N orrala. Manuskript ur kapsel 1
26 december 1889
Pred ikan Annand ag Ju l 1889 i Trönö. Manuskript ur kapsel 1
1880-talet
N ykterhetssaken i statistikens jus. Tal. Manuskript ur kapsel 1
Pred ikan 2 efter Trettond agen. Manuskript ur kapsel 1
Det sem itiska språkstud iets historia i vårt land . Manuskript inlagt i ett exem plar av
Psaltaren utgiven i Bibelkom m issionens översättning 1887.
Väktare vad lid er tid en. Betraktelse på bibelförklaring vid bönevecka i slutet av 1880talet över äm net sociala reform er och inre m ission. Manuskript ur kapsel 1
17 januari 1890
Koncept till brev till H ans Birger H am m ar (1862-1949) 17/ 1 1890
3 mars 1890
Anteckningar efter m issionär N .E. Lund borgs föred rag i Stud entm issionsföreningen 3/ 3
1890 om Evangeliska fosterland sstiftelsens m issionsverksam het i Ind ien
11
7 maj 1890
Anm älan i Teologiska föreningen 7/ 5 1890 av Paul Ew ald : Das H auptproblem d er
Ew angeliefragen und d er Weg zu seiner Lösung. Leipzig 1890
18 september 1890
Y.M.C.A. i Am erika. Intryck från en resa. Anförand e i K.F.U.M. i Uppsala 18/ 9 1890
15 oktober 1890
Anm älan i Teologiska föreningen 15/ 10 1890 av Ernst Lüd em ann: Die Bed eutung d es 95
Thesen Luthers für Vergangenheit und Gegenw art. Braunschw eig 1890
25 december 1890
Pred ikan i Julottan 1890. Manuskript ur kapsel 1
Manuskript 1890 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Anteckningar efter d ocent Ad olf Kolm od ins föreläsningar om Ugand am issionens
historia ht 1890
"Anteckningar om bild er i Enångers gam la kyrka om kr. 1890" (Anna Söd erblom s
uppgift)
Plan för stud ium i teologi. Manuskript 1890
6 januari 1891**
Pred ikan Trettond agen 1891 i N orrala. B 3:2 1891-92
18 januari 1891**
Pred ikan 2 efter Trettond agen 18/ 1 1891. B 3:2 1891-92
25 januari 1891
Pred ikan i Ed vik-N orrala Septuagesim a 25/ 1 1891
13 februari 1891
H yllningstal till Gästrike-H älsinge nations förste kurator Bernhard Risberg (1862-1947)
13/ 2 1891
24 februari & 3 mars 1891°
Intryck och m innen från en resa till Am erika I-II. Skild ring för H elsingen af N ath. S-m
24/ 2 & 3/ 3 1891
8 april 1891
H vad är kristend om ? H istoriens svar på d enna fråga enligt H arnack och Ritschl.
Föredrag i Teologiska föreningen 8/ 4 1891
12
8 april 1891
H vad är kristend om ? Und erlag för N .J. Göranssons referat i Teologiska föreningens
protokoll 8/ 4 1891 av N S:s föred rag
23 & 30 april, 6 & 14 maj 1891
Ett stud entm öte i N orthfield , Massachusetts, U.S. I-IV
Göteborgs Veckoblad 23 & 30/ 4, 6 & 14/ 5 1891. Ågren 9.
30 april 1891
N ågra tankar och erfarenheter rörand e KFUM:s uppgift och verksam het. Gefle 30.4.91.
Ald rig hållet.
11 juli 1891**
Pred ikan Kristi förklarings d ag 12/ 7 1891 i Skärså. B 3:1 1891
19 juli 1891**
Pred ikan 3 Bönd agen 19/ 7 1891 i Trönö. Utkast. B 3:1 1891
26 juli 1891**
Pred ikan 9 efter Trefald ighet 26/ 7 1891 i Losjö. B 3:1 1891
2 augusti 1891**
Pred ikan 10 efter Trefald ighet 26/ 7 1891 i N orrala. B 3:1 1891
17, 18, 19, 24 augusti 1891°
Verld skonferensen i Am sterd am I-IV. Svenska Morgonblad et 17-19/ 8, 24/ 8 1891
20 september 1891**
Pred ikan 17 efter Trefald ighet 20/ 9 1891 i Vänge. B 3:1 1891
24 september 1891
Om konferensen i Am sterd am augusti 1891. Tal hållet i K.F.U.M. i Uppsala 24/ 9 1891
22 oktober 1891
Socialism en och religion. Föredrag i K.F.U.M. i Stockholm 22/ 10 1891.
16 november 1891°
Stå kristend om och kultur i strid m ed hvarand ra? Anonym artikel i Stockholm s Dagblad
16/ 11 1891
17 och 26 november 1891°
Bref från Upsala. [Angåend e Uppsalad isku ssionerna om kristend om och kultur]
H elsingen 17 och 26/ 11 1891. Ågren 8.
25 december 1891 – 4 januari 1892
13
Pred ikan
Julottan 1891 i N orrala
Sönd ag efter N yårsd agen 3/ 1 1892 i Losjö
Månd ag 4/ 1 1892 i H aga (sam m a pred ikan)
Utkast eller stolpar. Manuskript u r kapsel 1
26 december 1891
Pred ikan Annand ag ju l 1891 i Trönö. Utkast. Manuskript ur kapsel 1
Manuskript 1891 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Svarta och hvita slafvar. Öppet bref till d ocent H ugold von Schw erin m ed anled ning av
d ennes bok Slafveri och Slafhand el i Afrika. Lund 1891. Anonym t koncept
Utd rag på svenska ur Fried rich N ietsche: Jenseits von Gut und Böse. 2. Aufl. 1891
3 januari 1892
Pred ikan sönd ag efter N yårsd agen 3/ 1 1892. Utkast. Manuskript ur kapsel 1
14 februari 1892
H vad är d et som d e Kristliga föreningarne af unga m än vilja? Tal hållet vid KFUM:s
årsfest i Uppsala 14/ 2 1892
16 mars 1892
Ett bid rag till historien om d en kristliga friheten. Anm älan av Ad olf H arnack: Brod und
Wasser. Leipzig 1891 i Teologiska föreningen 16/ 3 1892
14 maj 1892**
Tal till universitetets lärare vid Uppsala stud entkårs vårfest 14/ 5 1892. B 3:4 1892-96
15 maj 1892
Tal i KFUM i Gävle 15/ 5 1892. B 3:4 1892-96. Tryckt und er titeln Ett ynglingaförbund i
Tal och skrifter. Del 3. Malm ö 1930. Ågren 643
31 maj – 1 juni 1892
N athan Söd erblom s tal i egenskap av stud entkårens vice ord förand e till jubeld oktorerna
vid prom otionen 31 m aj 1892 i Uppsala (Fyris 1/ 6 1892) sam t hans likalyd and e svar i
UN T och Fyris d aterade 1/ 6 1892 på insänd are om stud entkåren och prom ot ionen.
[Sam m anklistrad e klipp ur flera tid ningar m ed reportage från promotionen. N S:s tal in
extenso blott i Fyris]
24 juli 1892**
Pred ikan 6 efter Trefald ighet 24/ 7 1892 i H elga Trefald ighet. B 3:2 1891-92.
14
31 juli 1892**
Pred ikan Kristi förklarings d ag 31/ 7 1892 i Uppsala hospital. B 3:2 1891-92
17 augusti 1892
En stud ents and liga strid er och brytningar. Diskussionsinled ning 17/ 8 1892 på
stud entm ötet vid H orten 16-21/ 8 1892. Jfr A.U. Isberg: Skild ringar och m innen från
stud entm ötet vid H orten som m aren 1892. Lu nd 1894 s. 19 f.
9 september 1892°
Det nord iska stud entm ötet m ed kristligt program i H orten, aug. 1892. Und ertecknad –n.
Fyris 9/ 9 1892
25 september 1892**
Pred ikan 14 efter Trefald ighet 25/ 9 1892 i Uppsala hospital. B 3:3 1892-93
29 september 1892**
Tal vid land skapsfest i Gästrike-H älsinge nation 29/ 9 1892. B 3:4 1892-96
15 oktober 1892
Tal till professor Otto Myrberg "å fäst af f.d . lärjungar 15 okt. 1892". B 3:4 1892-96
30 oktober 1892**
Pred ikan 19 efter Trefald ighet 30/ 10 1892. B 3:3 1892-93
6 november 1892°
Tal som Uppsala stud entkårs ord förand e till Gustaf II Ad olfs m inne 6/ 11 1892. Fyris
7/ 11 1892
9 november 1892°
Den apostoliska trosbekännelsen av Ad olf H arnack. Recension i Fyris 9/ 11 1892 av N .S.
30 november 1892
Tal som Uppsala stud entkårs ord förand e till Karl XII:s m inne 30/ 11 1892
25 december 1892**
Pred ikan i ottesång på Juld agen 1892. B 3:3 1892-93
26 december 1892**
Pred ikan Annand ag Ju l 1892
Manuskript 1892 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Kristend om en och d en m od erna tid sand an. En blick på d en Ritschl’ska teologien.
Korrektur. Svensk tid skrift 2(1892) s. 105-111. Ågren 12
Tal som förste kurator i Gästrike-H älsinge nation 1892
15
6 januari 1893**
Pred ikan Trettond agen 1893 i Trönö. B 3:3 1892-93
7 januari 1893**
Betraktelse lörd agen 7/ 1 1893 i Ed vik. B 3:3 1892-93
8 januari 1893**
Pred ikan 1 efter Trettond agen 8/ 1 1893. Utkast. B 3:3 1892-93
27 januari – 8 februari 1893°
Svenskt stud entlif inför tyska ögon. [Und ert.:] N .S.
Fyris 27/ 1 1893
Med anled ning af svar "Svar till hr N .S."
Fyris 1/ 2 1893
Svar på hr C.L. Sund becks svar
Fyris 6/ 2 1893
Svar till H err L.K. på "N ågra öppna frågor till H err N athan Söd erblom "
Fyris 8/ 2 1893
[De ihopklistrad e pressklippen innehåller också Carl Leopold Sundbecks (1865-1927)
och Lennart Kjellbergs (1857-1936) inlägg i d iskussionen]
12 februari 1893**
Tro. Föred rag i KFUM i Gävle 12/ 2 1893. B 3:3 1892-93. Jfr Ågren 24
23 februari 1893
Tal till prof. W. Ru d in i stud enternas nam n p å d eras uppvaktning vid hans installation
23.2.93
20 mars 1893
Sveriges fram tid . Förslag till stad gar för "Förbund et Sverges fram tid (stiftad t i Upsala
d en 20 m ars 1893)"
17 april 1893
Vid Arnold N orlins jord fästning i Upsala d . 17.IV.93. Renskrift av Anna Söd erblom .
Originalet i B 4:1 1893
30 april 1893**
Pred ikan 2 Bönd agen 30/ 4 1893 på Uppsala hospital. B 4:1 1893
30 april 1893
Tal till Gunnar Wennerberg i Upsala stud enters nam n 30/ 4 1893.
7 maj 1893**
16
Pred ikan Bönsönd agen 7/ 5 1893 på Uppsala hospital. B 4:1 1893
11 maj 1893
Skriftetal för skolynglingar från Upsala skola, konfirm erad e af mig efter Bergström s
und ervisning 1893 Kristi him m elsfärd sd ag
13 maj 1893
Tal som Uppsala stud entkårs ord förand e vid vårfesten 13/ 5 1893 i Botaniska trädgård en
21 maj 1893
Pred ikan Pingstd agen 21/ 5 1893
22 maj 1893**
Pred ikan Annand ag Pingst 22/ 5 1893. B 4:1 1893
28 maj 1893**
Pred ikan Trefald ighetssönd agen 28/ 5 1893. Utkast B 4:1 1893
31 maj 1893
Uppbyggelsetal vid Reform ationsvesper i Uppsala d om kyrka onsd agen d en 31/ 5 1893.
Koncept i B 4:1 1893
4 juni 1893**
Pred ikan 1 efter Trefald ighet 4/ 6 1893. B 4:1 1893
11 juni 1893**
Pred ikan 2 efter Trefald ighet 11/ 6 1893. B 4:1 1893
18 juni 1893
Pred ikan 3 efter Trefald ighet 18/ 6 1893 på Polacksbacken
19 juni 1893
Tal vid uppbyggelsem öte i Vänge 19/ 6 1893. Utkast i B 4: 1 1893
24 juni – 30 juli 1893
Pred ikan Mid som m ard agen 1893 på H ospitalet
Pred ikan i aftonsång 4 efter Trefald ighet 25/ 6 1893 i Uppsala d om kyrka
Pred ikan 7 efter Trefald ighet 16/ 7 1893
Pred ikan 8 efter Trefald ighet 23/ 7 1893
Pred ikan 9 efter Trefald ighet 30/ 7 1893
30 juni 1893
Ord till betjäningen på professor Gustaf Kjellbergs begravning 30/ 6 1893
6 augusti – 8 oktober 1893
17
Pred ikan
10 efter Trefald ighet
11 efter Trefald ighet
12 efter Trefald ighet
13 efter Trefald ighet
19 efter Trefald ighet
6/ 8 1893
13/ 8 1893
20/ 8 1893
27/ 8 1893
8/ 10 1893
5-7 september 1893
Om firand et av 300-årsm innet av Uppsala m öte 1593 (på tyska) 5-7/ 9 1893
5 –7 september 1893
Tal i egenskap av Uppsala stud entkårs ord förand e vid Jubelfesten 5-7/ 9 1893 till m innet
av Uppsala m öte 1593. Koncept. 1. Till Konungen. 2. I Botaniska trädgård en. 3. "På
nationsfästen" – till stu d entkårens gäster. 4. Till led am öter av Sveriges riksd ag. Jfr ned an
5-7 september 1893
Jubelfesten i Uppsala 5-7/ 9 1893 till m inne av Uppsala m öte 1593. Sam m anfogad e klipp
ur flera tid ningar m ed reportage fram för allt från stud enternas d ag d en 7/ 9 och festen i
Botaniska trädgård en innehålland e även två tal in extenso av N athan Söd erblom , vilka
han höll såsom stud entkårens ord förand e, d et ena till närvarand e led am öter av Sveriges
riksd ag, d et and ra till Uppsala stud entkårs gäster från in - och utland .
14 september 1893
Ad ress till H arald H järne från Uppsala stud entkår 14/ 9 1893. Koncept. Folio
15 oktober 1893
Pred ikan 4 Bönd agen 15/ 10 1893 i H elga Trefald ighet
22 oktober 1893
Pred ikan 21 efter Trefald ighet 22/ 10 1893 i Uppsala d om kyrka
5 –19 november 1893
Pred ikan
Allhelgonad agen 5/ 11 1893
24 efter Trefald ighet 12/ 11 1893
25 efter Trefald ighet 19/ 11 1893
13 november 1893
Om d en synoptiska frågan. Föred rag i Teologiska föreningen 13/ 11 1893
26 november – 10 december 1893
Pred ikan
26 efter Trefald ighet 26/ 11 1893
1 i Ad vent 3/ 12 1893
2 i Ad vent 10/ 12 1893
18
17 december 1893 – 28 januari 1894
Pred ikan
3 i Ad vent 17/ 12 1893
Skrifterm ål 24/ 12 1893
4 i Ad vent 24/ 12 1893
Juld agen 1893
Annand ag Jul 1893
N yårsd agen 1894
2 efter Trettond agen 14/ 1 1894
Septuagesim a 21/ 1 1894
Sexagesim a 28/ 1 1894
31 december 1893
Pred ikan sönd ag efter Jul 31/ 12 1893 i Storkyrkan i Stockholm
Manuskript 1893 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Den lutherska reform ationens grund tankar. Grund linjer till föreläsningar
Som m arkurserna i Upsala 1893. Ågren 14
Tack Upsala! Avsked stal till stud entlivet i Uppsala vid fest på Gästrike-H älsinge nation
hösten 1893
6 januari 1894
Pred ikan Trettond agen 1894 i N orrala
7 januari 1894
Pred ikan 1 efter Trettond agen 7/ 1 1894 i Trönö
4 februari – 25 mars 1894
Pred ikan
Fastlagssönd agen 4/ 2 1894
1 i Fastan 11/ 2 1894
2 i Fastan 18/ 2 1894
3 i Fastan 25/ 2 1894
1 Bönd agen 4/ 3 1894
5 i Fastan 11/ 3 1894
Palm sönd agen 18/ 3 1894
Långfred agen 23/ 3 1894
Påskd agen 25/ 3 1894
26 mars – 6 maj 1894
19
Predikan
Annand ag Påsk 26/ 3 1894
Marie Bebåd elsed ag 27/ 3 1894
2 efter Påsk 8/ 4 1894
2 Bönd agen 22/ 4 1894
Bönsönd agen 29/ 4 1894 på H ospitalet [N athan och Anna Söd erblom s bröllopsd ag]
6 efter Påsk 6/ 5 1894 i Svenska kyrkan i Paris jäm te hälsningsord till försam lingen
10 april 1894
'Genm äle' – 10/ 4 1894 i Vårt Land (ej i Ågren) på recension i VL 31/ 3 av boken 'Ritschls
åskåd ning af kristend om en' av Ernest Bertrand . Översatt, bearbetad och m ed förord av
N S (Ågren 20). Recensionen av H .P.=H erm an Palm , som återkom m ed 'Svar på hr
N athan Söd erblom s genm äle' i VL 19/ 4 1894
13 maj – 17 juni 1894
Pred ikan
Pingstd agen 13/ 5 1894
Trefald ighetssönd ag 20/ 5 1894
1 efter Trefald ighet 27/ 5 1894
2 efter Trefald ighet 3/ 6 1894
Skrifterm ål 17/ 6 1894
4 efter Trefald ighet 17/ 6 1894
24 juni 1894
Pred ikan Mid som m ard agen 1894 i Calais
1 juli – 21 oktober 1894
Pred ikan
6 efter Trefald ighet 1/ 7 1894
7 efter Trefald ighet 8/ 7 1894
8 efter Trefald ighet 15/ 7 1894
3 Bönd agen 22/ 7 1894
10 efter Trefald ighet 29/ 7 1894
11 efter Trefald ighet 5/ 8 1894
12 efter Trefald ighet 12/ 8 1894
13 efter Trefald ighet 19/ 8 1894
Skrifterm ål 19/ 8 1894
14 efter Trefald ighet 26/ 8 1894
15 efter Trefald ighet 2/ 9 1894
16 efter Trefald ighet 9/ 9 1894
17 efter Trefald ighet 16/ 9 1894
18 efter Trefald ighet 23/ 9 1894
Mikaelid agen 30/ 9 1894 i Calais
20 efter Trefald ighet 7/ 10 1894
20
Skrifterm ål Paris 14/ 10 1894
4 Bönd agen 14/ 10 1894
22 efter Trefald ighet 21/ 10 1894
3 juli 1894°
Till sjöm ännens vänner! Upprop om bid rag till svenska sjöm anskyrkan i Calais.
Missionstid ning 19(1894) s. 208
4 november – 9 december 1894
Pred ikan
Allhelgonad agen 4/ 11 1894
25 efter Trefald ighet 11/ 11 1894
27 efter Trefald ighet 25/ 11 1894
Begravning av fru Gustafson 23/ 11 1894
1 i Ad vent 2/ 12 1894
2 i Ad vent 9/ 12 1894
Tal på Gu staf Ad olfsfesten i Paris 9/ 12 1894
16 december 1894 – 10 mars 1895
Pred ikan
3 i Ad vent 16/ 12 1894
4 i Ad vent 23/ 12 1894
Juld agen 1894
N yårsbön 1894
Trettond agen 1895
1 efter Trettond agen 13/ 1 1895
2 efter Trettond agen 20/ 1 1895
3 efter Trettond agen 27/ 1 1895
Septuagesim a 10/ 2 1895
Fastlagssönd agen 24/ 2 1895
1 Bönd agen 3/ 3 1895
2 i Fastan 10/ 3 1895
Manuskript 1894 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Anm älan av F. Fehr: Und ervisning i kristendom i anslutning till Luthers lilla katekes.
Sthlm 1894. Ågren 30
Koncept till brev till Errnest Bertrand 1894
Om tro. Uppsats 1894. Ågren 24. Se 1930 Tal och skrifter. Del 5. Ågren 643 Del 5
Den persiska religionens lära. Manuskript och korrektur 1894. Ofullbord ad
d oktorsavhand ling. Folio
21
17 mars – 9 juni 1895
Pred ikan
3 i Fastan 17/ 3 1895
Mid fastosönd agen 24/ 3 1895
5 i Fastan 31/ 3 1895
Palm sönd agen 7/ 4 1895
Långfred agen 12/ 4 1895
Påskd agen 14/ 4 1895
1 efter Påsk 21/ 4 1895
2 Bönd agen 28/ 4 1895
3 efter Påsk 5/ 5 1895
4 efter Påsk 12/ 5 1895
Bönsönd agen 19/ 5 1895
Pingstd agen 2/ 6 1895
Trefald ighetssönd ag 9/ 6 1895
7 juli – 6 oktober 1895
Pred ikan
4 efter Trefald ighet 7/ 7 1895
5 efter Trefald ighet 14/ 7 1895
3 Bönd agen 21/ 7 1895
Kristi förklarings d ag 28/ 7 1895
8 efter Trefald ighet 4/ 8 1895
9 efter Trefald ighet 11/ 8 1895
10 efter Trefald ighet 18/ 8 1895
11 efter Trefald ighet 25/ 8 1895
12 efter Trefald ighet 1/ 9 1895
13 efter Trefald ighet 8/ 9 1895
14 efter Trefald ighet 15/ 9 1895
15 efter Trefald ighet 22/ 9 1895
Mikaelid agen 29/ 9 1895
17 efter Trefald ighet 6/ 10 1895
25 augusti 1895
H ed end om en i helged om en. Ett ord till utnäm nd e kyrkoherd en i Ad olf Fred riks
försam ling i Stockholm , e.o. hovpred ikanten E.D. H eüm an i anled ning af hans skrift:
Ritschlianism en och Försam lingen eller H ed end om en i H elged om en Uppenb. 11:2,
inled ningsföred rag vid Falkenbergs kontraktskonferens 1895. Manuskript Calais 11 efter
Trefald ighet [25/ 8 1895]. N athan och Anna Söd erblom s hand stilar. Ågren 26
13 oktober – 1 december 1895
Pred ikan
4 Bönd agen 13/ 10 1895
22
19 efter Trefald ighet 20/ 10 1895
Tal vid Viktor Ryd bergsafton 2/ 11 1895. Se även ned an 2/ 11 1895
Allhelgonad agen 3/ 11 1895
22 efter Trefald ighet 10/ 11 1895
23 efter Trefald ighet 17/ 11 1895
24 efter Trefald ighet 24/ 11 1895
1 i Ad vent 1/ 12 1895
2 november 1895
Viktor Ryd bergs m inne i Paris 2/ 11 1895. Beskrivning av Anna Söderblom m ed referat
av N S:s tal. Se ovan
8 – 22 december 1895
Pred ikan
2 i Ad vent 8/ 12 1895
3 i Ad vent 15/ 12 1895
4 i Ad vent 22/ 12 1895
25 december 1895 – 12 januari 1896
Pred ikan
Juld agen 1895
N yårsafton 1895
Sönd ag efter N yår 5/ 1 1896
1 efter Trettond agen 12/ 1 1896
Manuskript 1895 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Anm älan av F. Fehr: Und ervisning i kristendom i anslutning till Luthers lilla katekes.
Sthlm 1894. Ped agogisk tid skrift 31(1895) s. 143-155. Folio. Ågren 30.
Från Paris and liga horisont. Jfr Ågren 28.
19 januari – 15 mars 1896
Pred ikan
2 efter Trettond agen 19/ 1 1896
Septuagesim a 2/ 2 1896
Fastlagssönd agen 16/ 2 1896
1 i Fastan 23/ 2 1896
1 Bönd agen 1/ 3 1896
Skrifterm ål 1/ 3 1896
Passionspred ikan 4/ 3 1896
3 i Fastan 8/ 3 1896
Passionspred ikan 11/ 3 1896
3 efter Trettond agen 26/ 1 1896
23
Mid fastosönd agen 15/ 3 1896
10 mars 1896
Svenska Kyrkan i Paris. Embetsberättelse för år 1895. Paris d en 10/ 3 1896. Jfr Ågren 47.
Folio
25 mars – 5 april 1896
Passionspred ikan 25/ 3 1896
Pred ikan Palm sönd agen 29/ 3 1896
Konfirm ation 29/ 3 1896
Pred ikan Påskd agen 5/ 4 1896
Påskbetraktelse. Inledning till påskpred ikan
12 april 1896
Pred ikan 1 efter Påsk 12/ 4 1896
19 april 1896
Pred ikan 2 efter Påsk 19/ 4 1896
21 april 1896
Olaus Petri, le reform ateur d e la Suèd e. Föredrag i KFUM i Paris 21/ 4 1896
26 april – 3 maj 1896
Pred ikan
2 Bönd agen 26/ 4 1896
4 efter Påsk 3/ 5 1896
10 maj – 7 juni 1896
Pred ikan
Bönsönd agen 10/ 5 1896
6 efter Påsk 17/ 5 1896
Pingstd agen 24/ 5 1896
1 efter Trefald ighet 7/ 6 1896
14 juni – 23 augusti 1896
Pred ikan
2 efter Trefald ighet 14/ 6 1896
3 efter Trefald ighet 21/ 6 1896
Skrifterm ål Paris 5/ 7 1896
6 efter Trefaldighet 12/7 1896
3 Bönd agen 19/ 7 1896
8 efter Trefald ighet 26/ 7 1896
10 efter Trefald ighet 9/ 8 1896
12 efter Trefald ighet 23/ 8 1896
24
8 augusti 1896*
Anm älan av S.A. Fries: Fred rik Fehr. H ans verksam het och betyd else som teolog. En
m innesteckning. Sthlm 1896. Aftonblad et 8/ 8 1896. Ågren 46. Manuskript i kapsel 22
'Svenskar: Strindberg…Fröding'
30 augusti – 4 oktober 1896
Pred ikan
13 efter Trefald ighet 30/ 8 1896
14 efter Trefald ighet 5/ 9 1896
15 efter Trefald ighet 13/ 9 1896
16 efter Trefald ighet 20/ 9 1896
17 efter Trefald ighet 27/ 9 1896
Mikaelid agen 4/ 10 1896
Tal på m id d ag m ed anled ning av Svensk-norska sällskapets i Paris fem årsjubileum 3/ 10
1896
10 oktober – 8 november 1896
Vigsel i Dieppe 10/ 10 1896
Konfirm ation 11/ 10 1896
Pred ikan
4 Bönd agen 11/ 10 1896
20 efter Trefald ighet 18/ 10 1896
21 efter Trefald ighet 25/ 10 1896
Allhelgonad agen 1/ 11 1896
23 efter Trefald ighet 8/ 11 1896
Oktober 1896
Efter tsard agarne i Paris. Manuskript 1896. Ord och bild 5(1896):10 s. 469-472. Ågren 34
14 november – 21 december 1896
Ord vid jord fästning av barnet Sigurd 14/ 11 1896
Pred ikan
24 efter Trefald ighet 15/ 11 1896
1 i Ad vent 29/ 11 1896
Bibelsam tal i K.F.U.K. 2/ 12 1896
2 i Ad vent 6/ 12 1896
3 i Ad vent 13/ 12 1896
Vid Alfred N obels jord fästning i San Rem o 16/ 12 1896
4 i Ad vent 20/ 12 1896
Vid Sara Mathild a Fried länd ers jord fästning 21/ 12 1896
22-25 november 1896
I Erfurt 22-25/ 11 1986
25
11 december 1896
Alfred N obel. Minnesord 11/ 12 1896
17 december 1896
Ord vid Alfred Nobels bår i hans villa "Mio N id o" i San Rem o d en sjuttond e d ecem ber
1896. Manuskript och korrektur. Ågren 31
25 december 1896
Pred ikan Juld agen 1896
31 december 1896 – 17 januari 1897
Pred ikningar och utkast till pred ikningar
N yårsafton 1896
N yårsd agen 1897
1 efter Trettond agen 10/ 1 1897
2 efter Trettond agen 17/ 1 1897
Manuskript 1896 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Anm älan av C.E. van Koetsveld : Die Gleichnisse d es Evangelium s als H ausbuch für d ie
christliche Fam ilie bearbeitet. Leipzig 1896. Manuskript 1896. Folio
Anm älan av Ernst Troeltsch: Die Selbständ igkeit d er Religion i Zeitschrift für Theologie
und Kirche 1895-96. Manuskript 1896. Folio
Anm älan av Wilhelm Bousset: Die Offenbarung Johannis. 5. Au fl. Göttingen 1896.
Manuskript 1896. Folio
Du génie d u m azd éism e. Manuskript 1896. Ågren 32
Jesus Kristus. N yare forskning rörand e "m änniskosonen". Anm älan av H ans Lietzm ann:
Der Menschensohn. Freiburg i.B. 1896 och H einrich Appel: Die Selbstbezeichnung Jesu:
d er Sohn d es Menschen. Stavenhagen 1896. Manuskript 1896. Folio. Denna anm älan har
en fortsättning i N yare arbeten om Jesu lif
N yare arbeten om Jesu lif. Anm älan av Albert Réville: Jésus d e N azareth. 1-2. Paris 189697; H einrich H oltzm ann: Lehrbuch d er N eutestam entlichen Theologie. 1-2. Freiburg i.B.
& Leipzig 1896-97; Ed m ond Stapfer: Jésus-Christ. 1-2. Paris 1896-97. Manuskript 1896.
Folio. Denna anm älan är en fortsättning av Jesus Kristus. N yare forskning rörand e
"m änniskosonen".
Om d en kyrkliga karaktären af Albrecht Ritschl’s vetenskapliga arbete. Anm älan av
Otto Ritschl: Albrecht Ritschl’s Leben. 1-2. Freiburg i.B. 1892-1896. Manuskript 1896.
Folio
26
24 januari 1897
Em anuel Sw ed enborg. Föredrag i U.C.J.G. [K.F.U.M.] i Paris 24/ 1 1897
24 januari – 14 mars 1897
Pred ikan
3 efter Trettond agen 24/ 1 1897
5 efter Trettond agen. Maria kyrkogång 7/ 2 1897
Septuagesim a 14/ 2 1897
Sexagesim a 21/ 2 1897
1 Bönd agen 7/ 3 1897
2 i Fastan 14/ 3 1897
17 mars 1897
Passionspred ikan 17/ 3 1897
16 april – 6 juni 1897
Pred ikan
Långfred agen 16/ 4 1897
Påskd agen 18/ 4 1897
2 Bönd agen 2/ 5 1897
3 efter Påsk 9/ 5 1897
4 efter Påsk 16/ 5 1897
Bönsönd agen 23/ 5 1897
6 efter Påsk 30/ 5 1897
Pingstd agen 6/ 6 1897
13 juni – 8 augusti 1897
Pred ikan
Trefald ighetssönd ag 13/ 6 1897
1 efter Trefald ighet 20/ 6 1897
2 efter Trefald ighet 27/ 6 1897
3 efter Trefald ighet 4/ 7 1897
4 efter Trefald ighet 11/ 7 1897
3 Bönd agen 18/ 7 1897
6 efter Trefald ighet 25/ 7 1897
8 efter Trefald ighet 8/ 8 1897
29 augusti – 26 september 1897
Pred ikan
11 efter Trefald ighet 29/ 8 1897. Du helga eld .
12 efter Trefald ighet 5/ 9 1897
13 efter Trefald ighet 12/ 9 1897 i N orrala
14 efter Trefald ighet 19/ 9 1897
Tal vid H .M. konung Oscar II:s jubileum 19/ 9 1897 på Kungshögen i N orrala
27
14 efter Trefald ighet 19/ 9 1897 i Trönö
15 efter Trefald ighet 26/ 9 1897 vid aftonsång i Storkyrkan (jfr ned an)
31 augusti 1897
Religionen och d en sociala utvecklingen. Föred rag hållet vid d en Religionsvetenskapliga
kongressen i Stockholm 31/ 8 1897. Manuskript. Ågren 49
31 augusti 1897
Die Religion und d ie soziale Entw icklung. Vortrag auf d em ersten
religionsw issenschaftlichen Kongress in Stockholm gehalten am 31. August 1897.
Korrektur. Ågren 49
25 september 1897
"Sågen I honom ". Tal vid Skokloster 25/ 9 1897 vid utfärd m ed Svenska stud entm ötet i
Uppsala. Svenska Dagblad et 26/ 9 1897. Koncept till talet i B 6:5 1897
26 september 1897
Bruka värld en rätt. Pred ikan i aftonsång i Storkyrkan 15 efter Trefald ighet 26/ 9 1897 (jfr
ovan)
6 oktober 1897
"Pastor Söd erblom s tal för arbetet". Svar på insänd are i Söd erham ns-Kuriren no 302.
Söd erham ns-Kuriren 6/ 10 1897. Folio
7 november – 19 december 1897
Pred ikan
Allhelgonad agen 7/ 11 1897
22 efter Trefald ighet 14/ 11 1897
1 i Ad vent 28/ 11 1897
2 i Ad vent 5/ 12 1897
3 i Ad vent 12/ 12 1897
4 i Ad vent 19/ 12 1897
Intryck från besök i hem land et. Tal i K.F.U.M. 16/ 12 1897
25 december 1897
Änglahälsningen. Pred ikan Juld agen 1897. Ågren 613
31 december 1897 – 9 januari 1898
Pred ikan
N yårsafton 1897
N yårsd agen 1898
1 efter Trettond agen 9/ 1 1898
Manuskript 1897 – årtal enbart – i bokstavsord ning
28
Anm älan av Auguste Sabatier: Esquisse d ’une philosphie d e la religion d ’aprés la
psychologie et l’histoire. Paris 1897. Manuskript 1897
Anm älan av H . Gunkel: Schöpfung und Chaos in Urzeit und End zeit. 1895. Revue d e
l’histoire d es religions 35(1897) s. 356-369. Manuskript 1897. Ågren 56
Anm älan på franska av Benjam in Kid d : The social evolution. Lond on 1894. H and skrivet
m anus plus renskrift av Anna Söd erblom 1897. Folio
"Cher abbé". Lettre [angåend e en planerad allm än religionskongress 1900]. V.
Charbonnel: Congrès universel d es religions en 1900. H istoire d ’une id ée. Paris 1897 s.
217-222. Manuskript 1897. Ågren 51
Excerpter till Religionen och d en sociala utvecklingen. 1897. Jfr Ågren 49
Från 1896 års teologiska bokm arknad i utland et. Manuskript från början av år 1897.
Folio
Le sens d es com m and em ents d e Jésu s d ans la d iscours sur la m ontagne. Revue d e
théologie et d e philosophie 30(1897). Manuskript och tryck 1897. Ågren 50. Folio
Sved enborg. Föredrag på franska 1897
Återblick på religiösa och kyrkliga frågor i utland et 1896. Manuskript 1897. Ågren 52.
Folio
16 januari – 13 februari 1898
Pred ikan
2 efter Trettond agen 16/ 1 1898
3 efter Trettond agen 23/ 1 1898
Skrifterm ål 29/ 1 1898
4 efter Trettond agen 30/ 1 1898
Sigrid Bierré konfirm ation 3/ 2 1898 (notis)
Septuagesim a 6/ 2 1898
Sexagesim a 13/ 2 1898
30 januari 1898
Tal till Sven H ed in 30/ 1 1898 i Paris
20 februari 1898
Pred ikan Fastlagssönd agen 20/ 2 1898
13 – 27 mars 1898
29
Passionspred ikningar 1898 m ed bl.a.
3 i Fastan 13/ 3 Den starke och d en starkare
Mid fastosönd agen 20/ 3
Passionspred ikningar 23/ 3
5 i Fastan 27/ 3
8 april 1898
Pred ikan Långfred agen 8/ 4 1898
10 april 1898
Pred ikan Påskd agen 10/ 4 1898
12 april 1898
Ett ord om arbetarnes organisation. Skåne-Tid ningen 12/ 4 1898. Ågren 60.
1 maj 1898
Pred ikan 3 efter påsk 1/ 5 1898
8 maj 1898
Pred ikan 2 Bönd agen 8/ 5 1898.
15 maj 1898
Pred ikan Bönsönd agen 15/ 5 1898
22 maj 1898
Pred ikan 6 efter Påsk 22/ 5 1898
29 maj – 3 juli 1898
Pred ikan
Pingstd agen 29/ 5 1898
Trefald ighetssönd agen 5/ 6 1898
Påskd agen 10/ 4 1898
1 efter Trefald ighet 12/ 6 1898
2 efter Trefald ighet 19/ 6 1898
3 efter Trefald ighet 26/ 6 1898
4 efter Trefald ighet 3/ 7 1898
31 maj 1898°
Ad ress från kyrkoråd et vid Svenska kyrkan i Paris till "Kom itén för
jubileu m sfestligheterna i anled ning af 300 årsm innet af ed iktet i N antes" 31/ 5 1898. N ya
Dagligt Allehand a 4/ 6 1898
12 – 31 juli 1898
Pred ikan i Calais 12/ 7 1898
Pred ikan 3 Bönd agen 17/ 7 1898
30
Pred ikan Kristi förklarings d ag 24/ 7 1898
Pred ikan 8 efter Trefald ighet 31/ 7 1898
11 september – 9 oktober 1898
Pred ikan
14 efter Trefald ighet 11/ 9 1898
4 Bönd agen 9/ 10 1898
6 november 1898
Pred ikan på Allhelgonad agen 6/ 11 1898
13 november 1898 – 12 februari 1899
Pred ikan
23 efter Trefald ighet 13/ 11 1898
24 efter Trefald ighet 20/ 11 1898
1 i Ad vent 27/ 11 1898
2 i Ad vent 4/ 12 1898
3 i Ad vent 11/ 12 1898
4 i Ad vent 18/ 12 1898
Juld agen 1898
N yårsafton 1898
2 efter Trettond agen 15/ 1 1899
3 efter Trettond agen 22/ 1 1899
Septuagesim a 29/ 1 1899
Fastlagssönd agen 12/ 2 1899
Manuskript 1898 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Anm älan av H .S. Vod skov: Sjaeled yrkelse og naturd yrkelse. Bd 1. 1897. Revue d e
l’histoire d es religions 38(1898) s. 186-194. Manuskript 1898. Ågren 69
Anm älan p å franska av D.W. Bald ensperger: Der Prolog d es vierten Evangelium s. 1898.
Ej tryckt
Die Bergpred igt und d ie Ford erungen d es praktischen Lebens. Manuskript till tysk
översättning av Jesu bärgspred ikan och vår tid . Sthlm 1898. Jfr Ågren 57. Folio
Excerpter till Jesu bärgspred ikan och vår tid . Sthlm 1898. Jfr Ågren 57
Jesu bärgspred ikan och vår tid . Sthlm 1898. Manuskript och korrektur. Ågren 57
Jesu kläd er. Manuskript till betraktelse. Vintersol 6(1898) s. 91-117. Ågren 58. Se även
1909 N är stund erna växla och skrid a. Ågren 197
Manuskript till översättningen av Auguste Sabatier: Utkast till en religionsfilosofi efter
31
psykologien och historien. Sthlm 1898. Ågren 72. Folio
28 januari 1899
Sabatier. Manuskriptet d aterat 28/ 1 1899
19 februari – 21 maj 1899
Pred ikan
1 i Fastan 19/ 2 1899 Vänskap
2 i Fastan 26/ 2 1899
1 Bönd agen 5/ 3 1899
Mid fastosönd agen 12/ 3 1899
Palm sönd agen 26/ 3 1899
Långfred agen 31/ 3 1899
1 efter Påsk 9/ 4 1899
2 efter Påsk 16/ 4 1899
Pingstd agen 21/ 5 1899
6 mars 1899
Uppteckning m ed N S:s hand stil av uttaland en 6/ 3 1899 om Oscar Bensow s avhand ling
Till läran om bibelns norm ativa auktorität, Uppsala 1899, på vilken d enne d isputerat
d en 4/ 2 1899
Mars 1899
Gam la svenska m innen från d en söd ra Seine-strand en i Paris. Manu skript 1899. Ord och
bild 8(1899):3 s. 129-144. Ågren 77
16 april – 14 maj 1899
Pred ikan
2 efter Påsk 16/ 4 1899 Paris
4 efter Påsk 30/ 4 1899
Bönsönd agen 7/ 5 1899
2 Bönd agen 14/ 5 1899
28 maj – 23 september 1899
Pred ikningar, utkast till pred ikningar och tal
Trefald ighetssönd ag 28/ 5 1899
1 efter Trefald ighet 4/ 6 1899 Calais
2 efter Trefald ighet 11/ 6 1899
3 efter Trefald ighet 18/ 6 1899
5 efter Trefald ighet 2/ 7 1899
6 efter Trefald ighet 9/ 7 1899
Kristi förklarings d ag 16/ 7 1899
3 Bönd agen 23/ 7 1899
9 efter Trefaldighet 30/7 1899
32
10 efter Trefaldighet 6/8 1899
11 efter Trefaldighet 13/8 1899
13 efter Trefaldighet 27/8 1899
14 efter Trefaldighet 3/9 1899
15 efter Trefaldighet 10/9 1899
Fru Lind ström s begrafning 11/ 9 1899 (jfr ned an)
16 efter Trefald ighet 17/ 9 1899
Jud it Wikström s konfirm ation d en 24/ 9 1899 i Calais
Fru Rossand ers begrafning d en 23/ 9 1899
11 september 1899
Ord vid fru Emélie Lind ström s begravning i Svenska kyrkan i Paris 11/ 9 1899
1 oktober – 5 november 1899
Pred ikan
Mikaelid ag 1/ 10 1899
4 Bönd agen 8/ 10 1899 och Skrifterm ål sam m a d ag
20 efter Trefald ighet 15/ 10 1899
21 efter Trefald ighet 22/ 10 1899
22 efter Trefald ighet 29/ 10 1899 i N orrala sam t på Skörd efest i N orrala sam m a d ag
Universitetspred ikan i Uppsala 5/ 11 1899 (se ned an)
4 november 1899
Frestelseberättelserna om Gotom a Bud d ha, Zarathustra och Jesus Kristus.
Provföreläsning för professur vid Uppsala u niversitet 4/ 11 1899. Manuskript Calais
juni-juli 1899. Ågren 88
5 november 1899
H unger och törst efter rättfärd ighet. Universitetspred ikan i Uppsala 5/ 11 1899. Å gren 74
(se ovan)
11 november 1899
Betyd elsen af Schleierm achers "Red en über d ie Religion". Provföreläsning för professur
vid Uppsala universitet 11/ 11 1899 över äm ne på urvalslista uppgjord av teologiska
fakulteten. Två m anuskript, d et ena även m ed Anna Söd erblom s hand stil. Ågren 73
12 november 1899
Pred ikan i Storkyrkan i Stockholm 24 efter Trefald ighet 12/ 11 1899
25 november 1899
Tal om d et nittond e århund rad et, hållet i Upsala universitets aula d en 25/ 11 1899 på
stud entkårens sekularfest. Ågren 76
3 december 1899 – 7 januari 1900
Pred ikan
33
1 i Ad vent 3/ 12 1899
2 i Ad vent 10/ 12 1899
N yårsafton 1899. Ofullständ igt m anus till betraktelse vid seklets slut, troligen hållen
31/ 12 1899
N yårsd agen 1900
1 efter Trettond agen 7/ 1 1900
25 december 1899
Jesu m änsklighet och Jesu gud om . Pred ikan Juld agen 1899
Manuskript 1899 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Anm älan av A.W.W. Jackson: Zoroaster, the prophet of ancient Iran. 1899. Revue d e
l’histoire d es religions 40(1899) s. 427-437. Manuskript 1899. Ågren 85
Anm älan av E. Stave: Ueber d en Einfluss d er Parism us auf d as Jud enthum . 1898. Revue
d e l’histoire d es religions 40(1899) s. 266-276. Manuskript 1899. Ågren 86
Les Fravashis. Etud e sur les traces d ans le m azd éism e d ’une ancienne conception sur la
survivance d es m orts. Thèse. Paris 1899. Manuskript och korrektur. Ågren 75. Folio
Les Fravashis. Paris 1899. Exem plaret lagt till m anuskriptsam lingen d å N S d äri gjort
anteckningar sam t till d et lagt ett tryck sänt honom 1905 från S.K Hod ivala i Bom bay.
Från en sjöm anspräst. Uppsats 1899. Ågren 81. Se 1930 Tal och skrifter. Del 5. Ågren 643
Del 5
Det kom m and e lifvet. Svenskt m anuskript till La vie future. Upsala 1893-94 och Calais
som m aren 1899. Jfr Ågren 97
En sjöm ans sista färd . Uppsats 1899. Ågren 79. Se 1930 Tal och skrifter. Del 5. Ågren 643
Del 5
1890-talet
L’âge d e l’Avesta
Anm älan av Auguste Sabatier: Esquisse d ’une philosophie d e la religion d ’après la
psychologie et l’histoire. Paris 1897. Folio
Anteckningar om Albrecht Ritschl och ritschlianism en
Botd ag
Brigitte. Föred rag på franska om d en heliga Birgitta
"Förord till Schrem pf". [N ågot verk av Christoph Schrem pf från 1890-talet åsyftas]
Den kristna läran
Luther och kristologin
N ågra ord om Gud snam net Jehovas betyd else och ursprung
34
N ågra ord om kristend om och kyrklighet. Efter Erich H aupt
Om d en helige Franciskus m ed anknytning till Paul Sabatiers bok Vie d e S. Francois
d ’Assise
Om Zarathustra, d en persiske profeten och hans religion
Pred ikan 19 efter Trefald ighet. Året okänt. På sam m a ark en kom m ent ar till
författarinnan H elena N yblom s konversion till katolicism en 1895
Religion som lifsverklighet, ej lära
Ritschls ställning i utvecklingen
Sanning
Tal i Paris till franska protestanter d en 6 novem ber
'Vid läsningen af Ritschl, Geschichte d es Pietism us'
7 januari – 13 april 1900
Jesus och barnen. Pred ikan 1 efter Trettond agen 7/ 1 1900
Pred ikan 3 efter Trettond agen 21/ 1 1900 (stolpar)
Ord vid fru [Emilia Sofia Cecilia] Billm arks, [f. Ded ering] jord fästning i Paris
Pred ikan
4 efter Trettond agen 28/ 1 1900
Mid fastosönd agen 25/ 3 1900
Konfirm ation Palm sönd agen 8/ 4 1900
Pred ikan Långfred ag 13/ 4 1900 (jfr ned an)
1 februari 1900
La vie future. Etud e com parative d es form es eschatologiques faite en partant d u
m azd éism e. Manu skript insänt till Uppsala u niversitet som bilaga till professorsansökan
1/ 2 1900. Jfr Ågren 97
13 april – 20 maj 1900
Pred ikan
Långfred ag 13/ 4 1900 (jfr ovan)
1 efter Påsk 22/ 4 1900
2 efter Påsk 29/ 4 1900
2 Bönd agen 20/ 5 1900
3 juni 1900
Pred ikan Pingstd agen 3/ 6 1900
10 – 17 juni 1900
Pred ikan Trefald ighetssönd ag 10/ 6 1900. "Konung Oskar närvarande"
Pred ikan 1 efter Trefald ighet 17/ 6 1900
24 juni – 5 augusti 1900
Pred ikan Mid som m ard agen 1900
Tal vid Skand inaviska sällskapets i Paris bankett för Uppsalasångarna 29/ 6 1900. Ågren
35
89.
Pred ikan
3 efter Trefald ighet 1/ 7 1900
4 efter Trefald ighet 8/ 7 1900
5 efter Trefald ighet 15/ 7 1900
3 Bönd agen 22/ 7 1900
Kristi förklarings d ag 29/ 7 1900
8 efter Trefald ighet 5/ 8 1900
12 augusti – 14 oktober 1900
Pred ikan
9 efter Trefald ighet 12/ 8 1900
10 efter Trefald ighet 19/ 8 1900
11 efter Trefald ighet 26/ 8 1900
14 efter trefald ighet 16/ 9 1900
15 efter Trefald ighet 23/ 9 1900
Mikaelidagen 30/9 1900
4 Böndagen 7/10 1900
18 efter Trefaldighet 14/10 1900
28 oktober – 30 december 1900
Pred ikan
20 efter Trefald ighet 28/ 10 1900
Allhelgonad agen 4/ 11 1900
22 efter Trefald ighet 11/ 11 1900
23 efter Trefald ighet 18/ 11 1900
1 i Ad vent 2/ 12 1900
Juld agen 1900
Sönd ag efter Jul 30/ 12 1900
31 december 1900 – 3 mars 1901
Bibelläsning 31/ 12 1900
Pred ikan
Septuagesim a 3/ 2 1901
1 i Fastan 24/ 2 1901
1 Bönd agen 3/ 3 1901
Manuskript 1900 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Anm älan av E. Siecke: Die Urreligion d er Indogerm anen. 1897. Revue d e l’histoire d es
religions 42(1900) s. 245-278. Manuskript 1900. Ågren 95
Förord till svenska upplagan av Ad olf H arnacks föreläsningar om kristend om ens väsen.
Sthlm 1900. Ågren [669]
36
Värld sutställningen "clou". Ord & bild 9(1900) s. 397-404
9 februari 1901
Koncept till tackbrev till utrikesm inister Alfred Lagerheim 9/ 2 1901 som svar på d ennes
genom envoyé H enrik Åkerm an, fram förd a lyckönskan 6/ 2 1901 till N S för hans
d oktorsd isputation vid Pariser universitetets Sorbonne teologiska fakultet 24/ 1, om
vilken Åkerm an rapporterat till UD 25/ 1 1901
10 mars – 5 maj 1901
Pred ikan
3 i Fastan 10/ 3 1901
Mid fastosönd agen 17/ 3 1901
Passionspred ikan m ars 1901
5 i Fastan 24/ 3 1901
Palm sönd agen 31/ 3 1901
Långfred agen 5/ 4 1901
Påskd agen 7/ 4 1901
Konfirm ation 14/ 4 1901
1 efter påsk 14/ 4 1901
2 efter påsk 21/ 4 1901
2 Bönd agen 5/ 5 1901 (jfr ned an)
15 mars 1901**
Föreningslagen och d en religiösa ställningen i Frankrike. Föredrag 15/ 3 1901. B 7:1
1898-1901 s. 33-59
19 april 1901
Auguste Sabatier. N ya Dagligt Allehand a 19/ 4 1901. Ågren 98
5 maj 1901
Pred ikan 2 Bönd agen 5/ 5 1901 (jfr ovan)
12 maj – 16 juni 1901
Pred ikan
Bönsönd agen 12/ 5 1901
Pingstd agen 26/ 5 1901
Tal vid klostret Port-Royal till Blaise Pascals m inne Annand ag Påsk 27/ 5 1901
Pred ikan
1 efter Trefald ighet 9/ 6 1901
2 efter Trefald ighet 16/ 6 1901
23 juni – 2 juli 1901
Pred ikan
3 efter Trefald ighet 23/ 6 1901
37
4 efter Trefald ighet 30/ 6 1901 i N orrala
Ord vid Jonas Söd erblom s jord fästning 2/ 7 1901 i N orrala
7 juli – 15 september 1901
Pred ikan 5 efter Trefald ighet 7/ 7 1901. Sista pred ikan som pastor i Svenska kyrkan i
Paris m ed avsked sord till försam lingen
Inträd espred ikan i H elga Trefald ighets försam ling i Uppsala 15 efter Trefald ighet 15/ 9
1901 (jfr ned an)
8 juli 1901
Brev från N S till Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet om att han av två led iga
löneplatser åstund ar H elga Trefald ighet som preben d epastorat
15 september – 24 november 1901
Lefnad skonst. Inträd espred ikan i H elga Trefald ighets försam ling i Uppsala 15 efter
Trefald ighet 15/ 9 1901 (jfr ovan)
Pred ikan Dom sönd agen 25 efter Trefald ighet 24/ 11 1901 i H elga Trefald ighetskyrkan
24 september 1901
Den allm änna religionshistorien och d en kyrkliga teologien. Inträdesföreläsning hållen i
Upsala universitets aula d en 24 septem ber 1901, jäm te Ord till d e teologie stud erand e.
Manuskript och ofullständ igt korrektur. Ågren 96. Det sannolikt äld sta konceptet till
föreläsningen i d agbok B 6:6 1897-1901 s. 232-239 m ed avslutning i B 6:7 1901
25 december 1901 – 9 februari 1902
Gud har talat. Pred ikan i högm ässan Juld agen 1901 i H elga Trefald ighetskyrkan.
Vid Julia Rabenius jord fästning 16 januari 1902
Pred ikan Fastlagssönd agen 9/ 2 1902 i H elga Trefald ighetskyrkan
Manuskript 1901 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Ur ett tal af Auguste Sabatier [2/ 11 1896] till d e teologie stud erand e vid universitetet i
Paris. H and skrivet m anus sannolikt från Sabatiers d öd sår 1901 m ed inled and e ord om
d en beröm d e professorn
La vie future d ’après le m azd éism e à la lu m ière d es croyances parallèles d ans les autres
religions. Etud e d ’eschatologie com parée. Thèse Paris 1901. Ågren 97
La vie future. Thèse Paris 1901. Manuskript i två kapslar. Ågren 97
La vie future. Thèse Paris 1901. Excerpter och korrektur
19 januari 1902
38
C.P. Tiele d öd . Stockholm s Dagblad 19/ 1 1902. Ågren 102
Februari-mars 1902
Passionspred ikningar i H elga Trefald ighetskyrkan 16/ 2, 23/ 2, 9/ 3, 16/ 3 1902
30 mars 1902°
Den historiskt kritiska bibelforskningen och d en kristna tron. Stockholm s Dagblad 30/ 3
1902. Ågren 106
18 april 1902*
Religion och vid skepelse. Föred rag i Uppsala universitets lärosal X 18/ 4 1902.
Manuskript i kapsel 3 'Religion och vidskepelse'
27 april 1902
Pred ikan 4 efter påsk 27/ 4 1902 i H elga Trefald ighetskyrkan
1 maj 1902
Paris och parisarna. Anförand e i Gillesalen [H otell Uppsala Gille] 1/ 5 1902
7 maj 1902*
N utid a rörelser i d en franska katolicism en. Föred rag i Teologiska föreningen 7/ 5 1902.
Manuskript i kapsel 20 'Religionsproblemet'
16 maj 1902
Fosterland et. Tal till Sverige vid Uppsala stud entkårs vårfest på Skansen 16/ 5 1902.
Ågren 643 Del 3
25 maj 1902
Pred ikan Trefald ighetssönd ag 25 m aj 1902 i H elga Trefald ighetskyrkan
26 maj 1902
Utlåtand e rörand e sökand ena till e.o. professuren i exegetik vid Uppsala universitet
avgivet i Teologiska fakulteten 26/ 5 1902
24 juni 1902
Betraktelse Mid som m ard agen 1902 kl. 5 e.m . i lund en vid Staby prästgård
27 juli 1902
Pred ikan 9 efter Trefald ighet 27/ 7 1902 i Bjuråker
3 augusti 1902
Dö i synd , lefva af tro på Jesus. Pred ikan 10 efter Trefald ig het 3/ 8 1902 i N orrala
24 augusti – 19 oktober 1902
Jesu kärleksbud . Pred ikan 13 efter Trefald ighet 24/ 8 1902 kl. 11 i H elga
39
Trefald ighetskyrkan
Tal vid invigning av Rosend als skolhus 24/ 8 1902 kl. 5.30 e.m .
Tecken och und er. Pred ikan 21 efter Trefald ighet 19/ 10 1902 i H elga
Trefald ighetskyrkan
14 september 1902°
Religionernas folkm ängd I-II. Stockholm s Dagblad 14/ 9 1902
21 september 1902
Religionernas folkm ängd . III. Andra religionssystem . Stockholm s Dagblad 21/ 9 1902
1 oktober 1902*
Om d et kom m and e lifvet. Föredrag i Stockholm s borgarskolas föreläsningsserie i
K.F.U.M:s stora hörsal 1/ 10 1902. Manuskript i kapsel 8 'Lif och död'.
5 oktober 1902
Är d et värd t att tro på Gud ? Föred rag i Folkets hus i Stockholm 5/ 10 1902. Föredraget –
sed erm era m ed änd rad titel till Tro, Gud stro – upprepat i Ljusne 7/ 12 1902, i Lund
26/ 10 1903, i Mora 9/ 1 1904, i Gävle 27/ 10 1905. Ågren 197
11 oktober 1902°
Darw in och religionen. Insänd are i Social-Dem okraten 11/ 10 1902
12 oktober 1902°
Frälsareid én i religionshistorien. Stockholm s Dagblad 12/ 10 1902
19 oktober 1902°
Kristus och utom kristna frälsaregestalter. Stockholm s Dagblad 19/ 10 1902
31 oktober 1902
Tal vid Johan H agelins jord fästning 31/ 10 1902 på Uppsala kyrkogård
9 november 1902
Se, tro, evigt lefva. Pred ikan i H elga Trefald ighetskyrkan 24 efter Trefald ighet 9/ 11 1902
13 november 1902
And rew Lang och Bajam i. En ny teori om religionens älsta tillgängliga form . Föred rag i
Uppsala universitets lärosal X 13/ 11 1902 till förm ån för Viktoriam useet. Jfr Ågren 101
20 november 1902*
[Om livet efter död en]. Föredrag i Jud iska litteratursällskapet i Stockholm 20/ 11 1902.
Stolpar. Manuskript i kapsel 8 'Lif och död'.
22 november 1902°
"N ytt uppslag". Insänd are i Vårt Land 22/ 11 1902 [m ed anled ning av kom m entar till
40
N S:s föred rag And rew Lang och Bajam i 13/ 11 1902]
30 november 1902
Pred ikan 1 Ad vent 30/ 11 1902 i H elga Trefald ighetskyrkan
5 december 1902
Ord vid Olof Johan Burm ans (1817-1902) jord fästning 5/ 12 1902
9 december 1902*
Religionernas lära om evigt lif. Föredrag hos Söd erham ns arbetarinstitut i N orra
m issionshuset i Söd erham n 9/ 12 1902. Manuskript i kapsel 8 'Lif och död'
21-25 december 1902
Vittnesbörd om Jesus. Pred ikan 4 i Ad vent 21/ 12 1902 – " blef ald rig pred ikad (af
m isstag, Rogberg i stället)"
Pred ikan i Julottan 1902 i H elga Trefald ighetskyrkan
31 december 1902
Jesus Kristus är d ensam m e igår och id ag och i evighet. Pred ikan Nyårsafton 1902 i
H elga Trefald ighetskyrkan
Manuskript 1902 – årtal enbart – i bokstavsord ning
And rew Langs teori om religionens äld sta oss tillgängliga form . N ord isk tid skrift 1902 s.
619-647. Ågren 101
Koncept av N S till svar från L’archevêque d ’Upsal à la Com pagnie d es pasteurs d e
l’Eglise nationale d e Genève på d en senares skrivelse 30/ 1 1901. NS:s förslag till svar
tryckt i Protokoll och hand lingar rörand e prästm ötet i Uppsala 1902. Uppsala 1903 s. 43
Årets m ärkligaste religiösa böcker i Sverige. Fragm ent av en anm älan 1902
6 januari 1903
Pred ikan Trettond agen 1903 i H elga Trefald ighetskyrkan
11 januari 1903
Tal vid Margaretha Berlings jord fästning i H elga Trefald ighetskyrkan 11/ 1 1903. Ågren
113
1 februari 1903°
N ågra ord om panbabylonism och låneteorier. Stockholm s Dagblad 1/ 2 1903. Ågren
125
8 februari 1903
41
Universitetspred ikan i H elga Trefald ighetskyrkan 8/ 2 1903
1 mars 1903*
Är d öd en enligt religionen ett godt eller ett ond t? Föred rag i Lutherska m issionshuset i
Uppsala 1/ 3 1903. Manuskript i kapsel 8 'Lif och död'
1 mars 1903°
Renhetsbud och asketism . Stockholm s Dagblad 1/ 3 1903. Ågren 126
13 mars 1903
Förslag till stud ieplan och exam ensford ringar i äm net religionshistoria i filosofie
licentiatexam en. H and skrivet koncept 13/ 3 1903. Folio
22 mars 1903
Avslutningstal vid S.S.U.H -fest i Lutherska m issionshuset i Uppsala 22/ 3 1903
27 mars 1903
"Om treenighetsläran. I anled ning af rektor L.M. Waerns broschyr om
religionsund ervisningen. För St. Dagblad af N athan Söd erblom ." Manuskriptet använt
till föreläsning på Musikaliska akad em iens sal i Stockholm 27/ 3 1903 som sed erm era
bild at stom m e i boken Treenighet 1903. Ågren 112. Jfr även Ågren 127
5-9 april 1903°
Rektor Wærn och religionsläran. Stockholm s Dagblad 5/ 4, 9/ 4 1903. Ågren 127
10 april 1903
H an på korset. Pred ikan Långfred agen 10/ 4 1903 i H elga Trefald ighetskyrkan
26 april 1903°
"Den historiska rättvisan och d en religiösa sanningen." En replikväxling m ed lektor
Lud vig Bergström . Stockholm s Dagblad 26/ 4 1903. Jfr Ågren 127
3 maj 1903°
Katekes-, bibel- och religionsund ervisning. Stockholm s Dagblad 3/ 5 1903. Ågren 124
10 maj 1903
Om d en törstand e. Pred ikan 4 efter Påsk 10/ 5 1903 i H elga Trefald ighetskyrkan
17 maj 1903
H ögtid stal vid Uppsala stud entkårs m id d ag för d en norska stud entsångarförening som
gästad e Uppsala till vårfesten 17/ 5 1903
21 maj 1903
Pred ikan Kristi H im m elsfärd sd ag 21/ 5 1903 i H elga Trefald ighetskyrkan
42
24 maj 1903
Människofruktan. Pred ikan 6 efter Påsk 24/ 5 1903 i H elga Trefald ighetskyrkan
26 maj 1903
Rangord ningen. Morgonbön vid prästkonferens i Uppsala 26/ 5 1903
28 maj 1903
'Vid d et Segersted tska fakultetssam m anträd et' 28/ 5 1903
30 maj 1903
Tal vid skolavslutning i Enskild a läroverket i Uppsala 30/ 5 1903
31 maj 1903
Pred ikan Pingstd agen 31/ 5 1903 i H elga Trefald ighetskyrkan
7 juni 1903
Tal vid Anna H agelins jord fästning 7/ 6 1903 på Uppsala kyrkogård
9 juni 1903°
En religionshistorisk docentd isputation. Anonym led are av N S i Stockholm s Dagblad
9/ 6 1903
28 juni 1903
Tre slags m änniskor. Pred ikan 3 efter Trefald ighet 28/ 6 1903 i H elga
Trefald ighetskyrkan
5 juli 1903
Pred ikan 3 Bönd agen 5/ 7 1903 i H elga Trefald ighetskyrkan
5 juli 1903
Tal och skrifterm ål vid Erland H järnes konfirm ation 5/ 7 1903
12 juli 1903
Betraktelse vid and aktsstund 12/ 7 1903 i H åga
20 juli 1903
N utid sbild ning och kristlig innerlighet. Föredrag på 7:e nord iska stud entm ötet m ed
kristligt program i Sorö, Danm ark 20/ 6 1903. Tre versioner. Ågren 117
Juli 1903
Till d en svensk-norska pariserförsam lingen. Upsala i juli 1903. Ågren 118
2 augusti 1903*
Gud s träd gård . Betraktelse vid and aktsstund i Vård sätra 2/ 8 1903. Manuskript i kapsel
4 ’Folklore’.
43
2 augusti 1903°
Den katolska kyrkan vid påfveskiftet. Stockholm s Dagblad 2/ 8 1903. Ågren 123
9 augusti 1903
Pred ikan 9 efter Trefald ighet 9/ 8 1903 i Ultuna
6 september 1903°
"Religionens väsen". Anm . av W. Bousset: Religionens väsen. Sthlm 1903. Stockholm s
Dagblad 6/ 9 1903
18 oktober 1903°
H yllningsskriften till d om prosten C.A. Torén. Stockholm s Dagblad 18/ 10.1903
25 oktober 1903
Den m ynd ige. Universitetspred ikan i Lund 25/ 10 1903. Ågren 197.
Oktober 1903
Zoroastrisk helgelse. Om d e gam la religionernas renhetslagar, d eras upp kom st och
m ening. Ord och bild 12(1903) s. 513-521. Ågren 120
1 november 1903
Minnesord över Auguste Sabatier m ed anledning av hans postum t utgivna bok 'La
d octrine d e l’expiation et son évolution historique'. Paris 1903.
8 november 1903
Pred ikan 22 efter Trefald ighet 8/ 11 1903 i Svenska kyrkan i Paris. Ågren 115
8 november 1903°
Den franska katolicism en och vetenskapen. Alfred Loiys’s nya bok. Stockholm s Dagblad
8/ 11 1903
19 november 1903
Granskning d aterad 19/ 11 1903 av avhand ling av Ditlef N ielsen. Den utkom sed erm era
und er titeln Die arabische Mond religion und d ie Mosaische Ueberlieferung. Strassburg
1904. Förord et d aterat Berlin 1903
29 november 1903°
Ett nytt arbete om Muham m ed . Stockholm s Dagblad 29/ 11 1903
16 december 1903
Tal vid H jalm ar Ed grens (1840-1903) och hans d otter Annas jord fästning i Österm alm s
kyrka 16/ 12 1903. Ågren 643.
25 december 1903
44
"Den signad e d ag". Pred ikan i Julottan 1903 i H elga Trefald ighetskyrkan
27 december 1903°
N ågot om jul och julsed er. Stockholm s Dagblad 27/ 12 1903
31 december 1903
Pred ikan i N yårsbön 1903 i H elga Trefald ighetskyrkan
Manuskript 1903 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Förord till Fr. N aum ann: H jälp. Sthlm 1903. Ågren [669]
Offer. Föreläsningar i borgareskolans onsd agsserier på Vetenskapsakad em ie n hösten
1903.
Tiele’s Kom pend ium d er Religionsgeschichte. Dritte d eutsche Auflage d urchgesehen
und um gearbeitet. Manuskript 1903. Ågren 111
Treenighet. Upsala 1903. Ågren 112
Uppenbarelsereligion. N ågra synpunkter i anled ning af Babel-Bibeld iskussionen. Manu s
1903. Ågren 119
2 januari 1904
Tal vid Ernst Theod or Berglöfs (1835-1903) begravning i Solna 2/ 1 1904
3 januari 1904*
Död söfvervinnelse. Föred rag i Leksand 3/ 1 1904. Manuskript i kapsel 8 'Lif och död'
9 januari 1904*
Om tro. Föred rag i Forsm ark 9/ 1 1904. Manuskript i kapsel 3 'Religion och
vidskepelse'.
14-15 januari 1904*
Gam la och nya fram tid stankar. Föred rag i Jönköping 14-15/ 1 1904. Manuskript i kapsel
8 'Lif och död'.
24 januari 1904°
Död sfruktan. Stockholm s Dagblad 24/ 1 1904
.
31 januari 1904
Om arbetarna i vingård en. Pred ikan Septuagesim a 31/ 1 1904 i H elga
Trefald ighetskyrkan
21 februari 1904
45
Tal vid avslutning av K.F.U.M:s årshögtid 21/ 2 1904 i Österplans kapell i Uppsala
28 februari 1904
Tal vid avslutningen av Stud entm issionsföreningens 20-årsfest 28/ 2 1904. Ågren 137
6 mars 1904
Föredrag m ed anled ning av Brittiska och utländ ska bibelsällskapets 100-årsfest kl. 5 e.m .
i H elga Trefald ighetskyrkan
13 mars 1904°
"Om religionsund ervisningen". Stockholm s Dagblad 13/ 3 1904
19 mars 1904°
Prästerna och folkupplysningen. Insänd are 19/ 3 1904 och införd i Social-Dem okraten
28/ 3 1904
25 mars 1904*
Död och lif. Föred rag i Rosend als skolhus i Uppsala 25/ 3 1904. Manuskript i kapsel 8
'Lif och död'.
28 mars 1904
Kristend om ens ställning till d en absolutistiska nykterhetsrörelsen. Diskussionsinled ning
i Folkets hus i Stockholm 28/ 3 1904
1 april 1904
Till nattvard sbarnen Långfred agen d en 1/ 4 1904 i H elga Trefald ighetskyrkan
3 april 1904
N ya testam entet och religionshistorien. Recension av H erm an Gunkel: Zum
religionsgeschichtlichen Verständ nis d es N eu en Testam ents. Göttingen 1903
(ofullständ ig). Stockholm s Dagblad 3/ 4 1904
29 april 1904
Jonas H allenberg om u ppstånd elsetrons uppkom st. Föredrag i H um anistiska
vetenskapssam fund et i Uppsala 29/ 4 1904
23 maj 1904
Pred ikan Annand ag Pingst 23/ 5 1904 i H elga Trefald ighetskyrkan
6 juni 1904
Erik Gustaf Geijer och folkupplysningen. Föred rag vid Gävleborgs läns 6:e allm änna
folkskollärarm öte 6/ 6 1904 i Söd erham ns rådhus
18 juni 1904*
Om E.G. Geijers ungd om . Föredrag i Bjärka Säby 18/ 6 1904. Manuskript i kapsel 7
46
'Tegnér & Geijer'
19 juni 1904
De franska katolikerna och d eras nuvarand e svårigheter. Stockholm s Dagblad 19/ 6
1904. Ågren 140.
23 juni 1904
Wallin och Geijer. Föred rag i Leksand m id som m arafton 1904
24 juni 1904
Pred ikan Mid som m ard agen 1904 i Leksand
17 juli 1904
Sången kring H errens tron. Betraktelse vid and aktsstund i Vård sätra 17/ 7 1904
31 juli 1904
Jonas H allenberg, N ap oleon och Uppenbarelseboken. Stockholm s Dagblad 31/ 7 1904.
Ågren 143.
4 september 1904
En begrafning i Alperna. Stockholm s Dagblad 4/ 9 1904. Ågren 142.
6 september 1904
Den religionshistoriska kongressen i Basel. Stockholm s Dagblad 6/ 9 1904
2 oktober 1904
Pred ikan Mikaelid agen 2/ 10 1904 i Ultuna
4 oktober 1904
Tal vid H erm an Alm kvists (1839-1904) jord fästning på Uppsala kyrkogård 4/ 10 1904
16 oktober 1904
Klang[en] i själen. Pred ikan i S:ta Klara i Stockholm 20 efter Trefald ighet 16/ 10 1904.
Ågren 197
23 oktober 1904
Pred ikan vid akad em isk gud stjänst i Göteborgs högre allm änna realläroverks högtid ssal
21 efter Trefald ighet 23/ 10 1904. Två versioner varav d en ena m ed titeln Tecken och tro
13 november 1904°
N aturforskarne och religionen. Stockholm s Dagblad 13/ 11 1904
9 december 1904*
Religion och vid skepelse. Föred rag h os Arbetarinstitutet i N orra bönhuset i Söd erham n
9/ 12 1904. Manuskript i kapsel 3 'Religion och vidskepelse'
47
Manuskript 1904 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Baal. Manuskript till artikel i N ord isk fam iljebok 1904
Kristend om en och religionerna. En öfverblick. Sthlm 1904. Manuskript och korrektur.
Ågren 136
Om "Med d eland en". Till Stud entm issionsföreningens publikation.
Stud entm issionsföreningen i Upsala1884-1904. Ett tjugoårsm inne. Lund 1904 s. 65-73.
Ågren 139
Utlåtand e om Ed gar Reuterskiöld s licenciatavhand ling 'Gud aätning' 1904. Utkast
8 januari 1905
Pred ikan 1 efter Trettond agen 8/ 1 1905 i Karlsro skola
10 januari 1905
Ett om d öm e om vårt folkskoleväsen. Stockholm s Dagblad 10/ 1 1905
15 januari 1905
Gud stjänsten i and a och sanning. Pred ikan 2 efter Trettond agen 15/ 1 1905 i Rosend als
skolhus
Januari 1905
Carl Milles och hans Sten Sture. Ord och bild 14(1905) s. 1-16. Ågren 147
5 februari 1905
Tal vid Brynolf Arpis (1888-1905) jord fästning 5/ 2 1905
19 februari 1905
Folkskolan och kyrkan. Stockholm s Dagblad 19/ 2 1905. Ågren 149
24 februari 1905
Tal vid Josefina Forsells (1825-1905) begravning 24/ 2 1905 på Uppsala kyrkogård
26 februari 1905
Pariserförsam lingens kyrkofråga. Stockholm s Dagblad 26/ 2 1905. Ågren 152
4 april 1905
Folkskolan och kyrkan. Siljan 4/ 4 1905 (efter St.D. 19/ 2 1905)
5 april 1905
Tal vid Fred rik Tam m s (1847-1905) begravning 5/ 4 1905
48
7 april 1905
Ord vid H ans H enrik Thörnells (1880-1905) jord fästning 7/ 4 1905
7 april 1905
"De som gå sin väg" (Ceux qui s’en vont). Bokanm älan i Stockholm s Dagblad 7/ 4 1905
9 april 1905
De stackars d öd lige. Universitetspred ikan i Uppsala universitets lärosal X vid
akad em isk and aktsstund anord nad av Uppsala kristliga stud entförbund 9/ 4 1905 kl. 6
e.m . 2 versioner. Ågren 197.
9-10 april 1905
Professor Schück och religionsvetenskapen. Stockholm s Dagblad 9-10/ 4 1905. Ågren
153.
20 april 1905
Konfirm ation i Gam la Uppsala kyrka 20/ 4 1905
21 april 1905
Skrifterm ål, tal och m innesord till nattvard sbarnen Långfred ag 21/ 4 1905 i Gam la
Uppsala kyrka
21 april 1905
Pred ikan Långfred ag 21/ 4 1905 i Gam la Uppsala kyrka
24 april 1905
Pred ikan Annand ag Påsk 24/ 4 1905 i Ultuna
16 juli 1905
Pred ikan 4 efter Trefald ighet 16/ 7 1905 i Ström backa
30 juli 1905
Vid H elga Trefald ighetskyrkans öppnand e för gud stjänst 30/ 7 1905. Invigningstal.
Ågren 151
16-21 augusti 1905*
Gam m alpersisk religion. Föreläsningar vid Uppsala universitets som m arkurser 16-21/ 8
1905. Manuskript i kapsel 17 'Iransk religion'
22 augusti 1905
Ord vid Olof Boethius (1878-1905) jord fästning 22/ 8 1905
27 augusti 1905
Överklass, und erklass. Pred ikan 10 efter Trefald ighet 27/ 8 1905 i H elga
Trefald ighetskyrkan. Ågren 213.
49
3 september 1905°
Till frågan om bibliska skrifters "äkthet" eller "oäkthet". Stockholm s Dagblad 3/ 9 1905
15 september 1905
Tal vid Id a Stangenbergs f. Schück (1838-1905) begravning 15/ 9 1905
17 september 1905
Pred ikan 13 efter Tefald ighet 17/ 9 1905 i H elga Trefald ighetskyrkan. Pred ikan hölls m ot
bakgrund av unionsbrottet m ed N orge
Oktober 1905
Koncept till insänd are i Social-Dem okraten om Olav Kringens bok Kirken set fra et
socialistisk synspunkt. Kristiania 1904. Ald rig insänd
5 november 1905
Pred ikan Allhelgonad agen 5/ 11 1905 i H elga Trefald ighetskyrkan
6 november 1905°
Fosterländ skt tal d en 6 novem ber 1905 kl. 12 vid Obelisken i Od inslund till 3.600
skolungd om ar. Talet hölls m ot bakgrund av unionsbrottet m ed N orge. Upsala 6/ 11
1905
3 december 1905
Jesus kom m er. Pred ikan 1 i Ad vent 3/ 12 1905 i H elga Trefald ighetskyrkan
13 december 1905*
Könslif hos naturfolken. Föredrag för Tekniska högskolans i Stockholm elevkår 13/ 12
1905. Manuskript i kapsel 4 'Folklore'.
25 december 1905
Föredöm e, försoning. Pred ikan Julottan 1905 i H elga Trefald ighetskyrkan
25 december 1905
Pred ikan Julhögm ässan 1905 i H elga Trefald ighetskyrkan. Ågren 188
31 december 1905
Tid ens föd slosm ärtor. Utkast till pred ikan N yårsafton 1905
Manuskript 1905 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Augustini bekännelser. På svenska m ed en inled ning. Sthlm 1905. Manuskript och
korrektur. Ågren 145
Die Religionen d er Erde. H alle am Saale 1905. Ågren 136. Folio
50
Den unge Augustinu s. Manuskript 1905. Ågren 148
2 januari 1906
Om H elga Trefald ighetskyrkans pryd and e. Tid ningen Upsala 2/ 1 1906. Ågren 151
9 januari 1906°
Själens m öte efter d öden. Föreläsning i Karlskrona 9/ 1 1906. Manuskriptfragm ent lagt
till d et planerad e verket Själens m öte efter död en.
13 januari 1906°
"Själens m öte m ed sig själf efter d öd en". Föred rag i N orrköping 13/ 1 1906. Referat i
Östergötland s Dagblad 15/ 1 1906
18 januari 1906*
Äktenskapet i religionernas historia. Sexualiteten i religionshistorien. Föredrag för
Tekniska högskolans i Stockholm elevkår 18/ 1 1906. Manuskript i kapsel 'Folklore'
27 januari 1906
Tal vid Anton Söd erlind s (1870-1906) jord fästning i Österm alm s kyrka 27/ 1 1906
14 februari 1906
Rusd ryckerna i religionens historia. Föredrag i Stud enternas helnykterhetssällskap 14/ 2
1906. Ågren 158
18 mars 1906
H istoria och skolastik. Manus till insänd are i Social-Dem okraten i Anna Söd erblom s
utskrift som svar på Algot Ruhes artikel d är 17/ 3 1906 'S.A. Fries och statskyrkan'.
Manuskriptet ald rig insänt
19 juni 1906
"Vägen" och bekännelsen. En kritik och ett svar. Stockholm s Dagblad 19/ 6 1906. Jfr
Ågren 164.
23 juni 1906*
Sveriges kyrka. Föred rag i Mora kyrka m id som m arafton 1906 vid Dalarn as fjärd e
ungd om s- och nykterhetsm öte. Två versioner und er om slaget 'Min hem bygd '.
Manuskript i kapsel 12 'Sveriges kyrka'
26 juni 1906
Bekännelsens reform ering. Stockholm s Dagblad 26/ 6 1906
3 juli 1906
Renlärighet och renlärighet. Manuskript till d ebattinlägget 'N ågra ord om renlärighet
och kyrklighet' i Stockholm s Dagblad 3/ 7 1906. Ågren 165.
51
29 juli 1906
Pred ikan Kristi förklarings d ag 29/ 7 1906 i H elga Trefald ighetskyrkan
19 augusti 1906*
Föredrag på Geijersgård en i Ransäter 10 efter Trefald ighet 19/ 8 1906 om Erik Gustaf
Geijer och hans tre kyrkor vid Värm land s folkhögskolas elevförbund s årsm öte i
Molkom och Ransäter. Utkast. Referat i Karlstad s-Tid ingen 22/ 8 1906. Manuskript i
kapsel 12 'Sveriges kyrka'
5 september 1906
Lukas läkaren. Stockholm s Dagblad 5/ 9 1906. Ågren 162.
6 september 1906
Välkom sttal i Uppsala universitet till Fransk-skand inaviska sällskap ets gäster från
Frankrike 6/ 9 1906
30 september 1906*
Kristend om ens hufvud stycken. Pred ikan i ottesång Mikaelisönd agen 30/ 9 1906 i H elga
Trefald ighet. Manuskript i kapsel 16 'Min katekes'
7 oktober 1906
Pred ikan i Skörd eaftonsång Tacksägelsed agen 7/ 10 1906 i H elga Trefald ighetskyrkan
23 oktober 1906
Missionen och od lingens historia. Föredrag hållet d en 23/ 10 1906 i lärosal X på Uppsala
universitet. Ågren 156
2 november 1906
Förslag till yttrand e i teologiska fakulteten i anled ning av biskoparnas petition 1/ 5 1906
om läroböcker och plan för und ervisningen i kristend om vid d e allm änna läroverken
2/ 11 1906. Förslaget låg sed erm era till grund för d et yttrand e fakulteten d en 5/ 11 1906
beslutad e avge till universitetskanslern.
11 november 1906
Albert Réville. Stockholm s Dagblad 11/ 11 1906.
29 november 1906
Till frågan om läroböckerna i kristend om . Stockholm s Dagblad 29/ 11 1906
(land sortsupplagan 30/ 11 1906)
9 december 1906
Pred ikan 2 i Ad vent 9/ 12 1906 i H elga Trefald ighetskyrkan
25 december 1906
52
Pred ikan i Julottan 1906 i H elga Trefald ighetskyrkan
31 december 1906
Pred ikan i nyårsbön 31/ 12 1906 i H elga Trefald ighetskyrkan
Manuskript 1906 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Anm älan av M. Bloomfield : Cerberus, the d og of H ad es. 1905. Revue d e l’histoire d es
religions 53(1906) s. 364-366. Ågren 166
Anm älan av W. Schenke: Am on -Re. 1904. Revue d e l’histoire d es religions 53(1906) s.
206-210. Ågren 167
Från Geijers ungd om . Sthlm 1906. Manuskrip t och korrektur. Ågren 154
H em liga regler och trad itioner hos ett stenåld ersfolk. N ord isk tid skrift 1906 s. 159-180.
Ågren 155
Rusd ryckerna i religionshistorien. Excerpter och anteckningar 1906. Jfr Ågren 158
Den sociald em okratiska ungd om srörelsen 1906. Ågren 160
Utlåtand e om tilld elning av penningm ed el till tid skriften Kristend om en och vår tid 1906
11 februari 1907
Koncept till brev 11/ 2 1907 till Red aktören för N ord isk fam iljebok, ny upplaga, Sthlm
1904-26 i anslutning till N S:s långa artikel Eskatologi i uppslagsbokens bd 7 sp. 869-890.
Jfr Ågren 170
23 februari 1907
Kristusbild en i Oscar Wild es "De profund is" (ur professor N athan Söd erblom s
föred rag). N orrköpings Tid ningar 23/ 2 1907. Föredraget hölls första gången
Fastlagssönd agen 10/ 2 1907 i lärosal X på Uppsala universitet. Ågren 213 En Kristusbild
11-12 mars 1907*
Uppteckningar efter sam tal m ed kom m issionslantm ätare Carl Gustaf Laurell, Strand ,
Molkom 11-12/ 3 1907 om Emanuel Sw ed enborg och sw ed enborgianism en. Manu skript
i kapsel 40 1. 'G II Adolf 2. Sw edenborg 3. Birgitta m.m.' Anm .: I kapseln låg 13 brev
från C.G. Laurell till N S 1906-08 m ed sw ed enborgianism en som tem a. N u i
brevsam lingen.
24 mars 1907
Pred ikan Palm sönd agen 24/ 3 1907 i H elga Trefald ighetskyrkan
28 mars 1907
53
Kristi pinas historia. 1:a – 3:e akten [till 28/ 3 1907]
29 mars 1907
Pred ikan Långfred ag 29/ 3 1907 i H elga Trefald ighetskyrkan
2 april 1907
Paulu s. Tal i Mora 2/ 4 1907
4 april 1907*
Synpunkter för bed ömand e och använd ning af Luthers lilla katekes. Föredrag vid
lokalavd elningens av Svenska folkskolans vänner årsm öte i Uppsala 4/ 4 1907.
Manuskript i kapsel 16 'Min katekes'
17 april 1907
Gud strons föränd rad e villkor. Föred rag i Teologiska föreningen 17/ 4 1907.
Kristend om en och vår tid 2(1907) s. 371-385. Ågren 172
5 maj 1907
Till nattvard sbarnen från pred ikstolen jäm te skrifterm ål 5/ 5 1907 i H elga
Trefald ighetskyrkan
5 maj 1907
Bönhörelsens villkor och frukter. Pred ikan Bönsönd agen 5/ 5 1907 i H elga
Trefald ighetskyrkan
12 maj 1907°
Om H ud iksvall. Bid rag till 'Vår. Tid ning för Barnens d ag i H ud iksvall 1907' d aterat 12/ 5
1907. Ågren 182
27-30 juni 1907*
Martin Luther. Fyra föreläsningar vid som m arkursen i Mora 27-30/ 6 1907. Manuskript i
kapsel 13 'Luther och reformationen'
30 juni 1907
Stora fiskefänget. Predikan i Mora kyrka 5 efter Trefald ighet 30/ 6 1907. Manuskript i
kapsel 13 "Luther och reformationen'
11 augusti 1907
Brev till Sven Söd erblom 11/ 8 1907 från Mora innehålland e en N athan Söd erblom s
kärleksförklaring till Sveriges kyrka. Kopia
20-24 augusti 1907*
Kristend om ens huvud stycken – (Luthers sam m anfattning av kristend om en).
Föreläsningsserie 20-24/ 8 vid som m arkurserna i Uppsala 15-29/ 8 1907. Manuskript i
kapsel 16 'Min katekes'
54
25 augusti 1907
Pred ikan 13 efter Trefald ighet 25/ 8 1907 i H elga Trefald ighetskyrkan. Jfr Ågren 180.
21 september 1907
Sveriges kyrka. Föred rag på Fehr-Ryd bergsd agen 21/ 9 1907 i Religionsvetenskapliga
sällskapet i Stockholm . Jfr Ågren 187 & 192
6 oktober 1907
Den inre gästen. Universitetspred ikan i Lund 6/ 10 1907. Ågren 197.
15 oktober 1907
N ord am erikanska väckelsepred ikanter. Östgöta-Correspond enten 15/ 10 1907. Ågren
181
23 oktober 1907
Diskussionsinlägg i Uppsala d om kapitel 23/ 10 1907 i frågan om kapitlets
ställningstagand e till fornfynd en på Stud entholm en i Uppsala och planerna på ett
saluhallsbygge d är. Manus. Inlägget återgivet i sin helhet i tid ningen Upsala 24/ 10 1907
Oktober 1907
H enric Schartau. Ord och bild 16(1907) s. 513-527. Ågren 173
Oktober 1907
Sveriges kyrka. Manuskriptfragm ent oktober 1907
3 november 1907
Pred ikan Allhelgonad agen 3/ 11 1907 i H elga Trefald ighetskyrkan
7 november 1907
Om prof. Kleins m anu skript [angåend e kvinnans rösträtt]. Manuskript 7/ 11 1907
7 november 1907
Inlägg på opinionsm öte i Uppsala för kvinn ans rösträtt 7/ 11 1907. Upsala N ya Tid ning
8/ 11 1907
23 november 1907
Yttrand e i teologiska fakulteten om sökand ena till professuren i d ogm atik vid Uppsala
universitet 23/ 11 1907. De sökand e var E. Billing, O. Bensow och N .J. Göransson
25 december 1907
Pred ikan i Julottan 1907 i H elga Trefald ighetskyrkan
31 december 1907
Tid erna och folket liksom d en enskild e äro i H errens hand . Pred ikan i H elga
55
Trefald ighetskyrkan N yårsafton 1907
31 december 1907°
Vid årsskiftet. Sund svalls-Posten 31/ 12 1907
Manuskrip t 1907 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Die Allväter d er Prim itiven. Zur Frage von d en Anfängen d es Gottesged ankens.
Religion und Geisteskultur 1(1907) s. 315-322. Ågren 169
Dissenters skattefråga. Principer eller tillfällighet. Yttrand e till
d issentersskattekom m ittén 1907
Eskatologi. Manuskript för artikel i N ord isk fam iljebok. N y uppl. 1907. Ågren 170
Fram tid stanken. Kristend om en och vår tid 2(1907) s. 147-156. Ågren 171
Främ m and e religionsurkund er i urval och översättning. Del 1-3. Sthlm 1907-08. Ågren
168
28 januari 1908
Tal vid vigseln m ellan Birger Gezelius och Elsa Schück i H elga Trefald ighetskyrkan
28/ 1 1908
11 februari 1908
Yttrand e på anm od an av Kungl. Överstyrelsen för rikets allm änna läroverk i anled ning
av professor Knut Wicksells och fru Anna Bu gge Wicksells ansökan om tillstånd för
d eras son Sven Dag att avlägga stud entexam en utan förhör i kristend om . Koncept 11/ 2
1908
26 april 1908
Den svenska kyrkan och d en engelska. Stockholm s Dagblad 26/ 4 1908. H and skrivet
m anus i samlingen Salisbury. Ågren 194
13 maj 1908
Den äld sta kristna katekesen. Recension av Den första kristna katekesen av G. Klein.
Sthlm 1908. Stockholm s Dagblad 13/ 5 1908
30 maj 1908
"Olaus Petri stiftelsen. Till inspektor efter m ig förord nar jag d en blifvand e innehafvar en
af min professur ... Östersund 30/ 5 1908." Det hand skrivna konceptet, skrivet und er
sjukd om , i Olaus Petri stiftelsens arkiv
Maj 1908
Olaus Petri stiftelsen i Upsala. Anna Lind blad s d onationsbrev angivand e änd am ål och
56
regler m .m . för stiftelsen författat av N athan Söd erblom . Kopia. Det hand skrivna
originalm anuskriptet m ed rubriken 'Annastiftelsen i Upsala' förvaras i Olaus Petri
stiftelsens arkiv
17 juni 1908
Jean Réville. Stockholm s Dagblad 17/ 6 1908
4-12 september 1908
Alfred Loisy I-III. Stockholm s Dagblad 4,7,12/ 9 1908
17 oktober 1908
The place of the Christian Trinity and the Bud d hist Triratna am ongst holy triad s.
Transactions of the 3rd international congress for the history of religions. Vol. 2. Oxford
1908 s. 391-410. Ågren 193
23 oktober 1908
N ils N ilsson. Minnesord i Upsala N ya Tid ning och Upsala 23/ 10 1908
25 november 1908*
Den katolska m od ernism en. Föred rag i Teologiska föreningen 25/ 11 1908. Manuskript i
kapsel 20 'Religionsproblemet'
27 november 1908
En N obelpristagare? Rud olf Eucken . Stockholm s Dagblad 27/ 11 1908
26 december 1908
Pred ikan Annand ag ju l 1908 i Ultuna
27 december 1908
Viljan till tro. Recension av Viljan till tro och and ra essayer av William Jam es. Sthlm
1908. Stockholm s Dagblad 27/ 12 1908
Manuskript 1908 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Ages of the w orld . Persian -Zoroastrian. Encyclopæd ia of religion and ethics. Ed by J.
H astings. Vol. 1 Ed inburgh 1908 s. 205-210. Ågren 188
Ard ashir I. Encyclopæd ia of religion and ethics. Ed . by J. H astings. Vol. 1. Ed inburgh
1908 s. 774. Ågren 189
Father, Son and H oly Spirit, their relationships in m od ern thought. The H ibbert journal
7(1908/ 09) s. 147-164. Ågren 205
Förslag till stud ieplan i äm net religionshistoria i fil. kand .exam en. Od aterat hand skrivet
koncept. Folio
57
Kristusbild en i Oscar Wild es De profund is. Ord och bild 17(1908) s. 435-443, 492-502.
Ågren 191
The place of the Christian Trinity and the Bud d hist Triratna am ongst holy triad s. Oxford
1908. Ågren 193. Särtrycket lagt till m anuskriptsam lingen d å N S d äri gjort en m ängd
rättelser och tillägg.
Reflexioner vid läsningen av E. Meland er: Dekad anssym ptom eller 'Drachm anns
bannlysning'. Sthlm 1908
Stud iet av religionen. Sthlm 1908. Manuskrip t, boklista m .m . Ågren 186
Den svenska frihetsvisan. Biskop Thom as frihetssån g m ed m u sik av N .S. Utgiven m ed
and ra sånger av N orrländ ska stud enters folkbild ningsförening 1908
1 januari 1909
Pred ikan N yårsd agen 1909 (jfr ned an)
1 januari 1909
Ett nyårsprogram 1909. Pred ikan på N yårsd agen i H elga Trefald ighetskyrkan (jfr ovan).
Ågren 201.
10 januari 1909
Barnen, Jesusbarnet. Pred ikan 1 efter Trettond agen 10/ 1 1909 i Forsm ark
22 januari 1909
Strind berg och m akterna. Stockholm s Dagblad 22/ 1 1909. Jfr Ågren 211
2 februari 1909
Tal vid Sam uel Ponténs (1878-1909) bår 2/ 2 1909
2 februari 1909
H älsningsord till John Mott på Uppsala universitets lärosal X 2/ 2 1909
14 februari 1909
H vad är m itt kall? Pred ikan Sexagesim a 14/ 2 1909 i H elga Trefald ighetskyrkan. Ågren
197
9 mars 1909
H älsningsord till William Booth i Lutherska m issionshu set i Uppsala 9/ 3 1909
23 mars 1909
Tacktal till Rud olf Eucken efter hans sista Olaus Petri föreläsning i Uppsala 23/ 3 1909.
H and skrivet m anus. Tryckt i Stockholm s Dagblad 26/ 3 1909
58
29 mars 1909*
Tron på Kristi uppstånd else. Föreläsning 29 m ars 1909 vid Uppsala universitet.
Manuskript i flera versioner på sam m a tem a. I kapsel 14 'Kristendomens
hufvudstycken'
18 april 1909
Betraktelse vid kvällssam ling m ed Uppsala kristliga stud entförbund för korsfararna 1
efter Påsk 18/ 4 1909 över "slafparollen i evangeliet". Ågren 213 & 223 Slav-fri
9 maj 1909
Yttrand e till teologiska fakulteten om kallelse av H erm an Lund ström till förste teologie
professuren vid Uppsala universitet 9 m aj 1909
17 juni 1909
H elsingestäm m orna. Uttaland e d aterat 17 juni 1909 i H elsingestäm m an. Officiellt
program blad för H elsingestäm m an i Bollnäs 23-25 juni 1909
21 juni 1909
Tal vid Ivar Eggert H ed enblad s (1851-1909) jord fästning i Uppsala d om kyrka 21/ 6 1909.
Ågren 212
24 juni 1909
Fyra Mid som m arm innen. Pred ikan Mid som m ard agen 1909 vid H älsingestäm m an i
Bollnäs
25 juni 1909*
H em bygd stal vid H älsingestäm m an i Bollnäs Annand ag Mid som m ar 1909. Manuskript
i kapsel 12 'Sveriges kyrka'.
29 juni 1909*
"Den enskild es kristend om och kyrkan." Inled ningsföred rag i H uskvarna d en 29 juni
1909. N athan Söd erblom ." Manuskript i kapsel 22 'Svenskar: Strindberg … Fröding'
29 juni 1909*
"Den enskild e och kyrkan. Kyrkans betyd else för d en enskild es kristend om . 1:o Ss
hem / arf, 2:o Ss gud stjänstrum , 3:o Ss arbetsrum ." [Föred rag i H uskvarna 29/ 6 1929].
Manu skript i kapsel 22 'Svenskar: Strindberg … Fröding'
29 juni 1909
Den enskild e och kyrkan. Föredrag vid 3:e stud entm ötet m ed kristligt program i
H uskvarna 29/ 6 1909. Ågren 196
3 juli 1909^
Tal vid m innesfesten i Eglise d e Genève 3/ 7 1909 till 400-årsm innet av Jean Calvins
59
föd else. H and skrivet m anus i samlingen Kalvinjubiléet 1909
6 juli 1909
H yllningsord till Verner von H eid enstam i Svenska Dagblad et 6/ 7 1909 m ed anled ning
av 50-årsd agen
19 juli 1909
Jean Calvin. Stockholm s Dagblad 19/ 7 1909.
24 juli 1909
Skrivelse till Konungen angåend e försäljning av d el av kyrkoherd ebostället i H elga
Trefald ighets försam ling. Koncept d aterat Karlsbad 24/ 7 1909
31 augusti 1909
Kyrkan i religionshistorisk belysning. Utkast till tal för 900 strejkande arbetare i H elga
Trefald ighetskyrkan 31/ 8 1909
13 september 1909
Yttrand e i teologiska fakulteten 13/ 9 1909 om förslaget till om bild ning av e.o.
professuren i praktisk teologi m .fl. hand lingar. Jfr Ågren 206
22 september 1909
Statem ent to the d octrine of the Church of Sw ed en concerning the holy m inistry and the
ecclesiastical constitution. Anförand e 22/ 9 1909 vid d e svensk-engelska
kyrkoförhand lingarna i Uppsala. Manuskript i samlingen Intercommunion
23 september 1909^
Yttrand e om svenskarna i Förenta Staterna och d eras förhålland e till d en protestantiska
episkopala kyrkan d är och till Augustanasynod en 23/ 9 1909 vid d e svensk -engelska
kyrkoförhand lingarna i Uppsala. Manuskript i samlingen Intercommunion
10 oktober 1909
Tal vid Elsa Gezeliu s, f. Schück (1880-1909) jord fästning 10/ 10 1909 i H elga Trefald ighet.
Ågren 199.
23 oktober 1909
Calvinjubiléet i Genève. Tal i K.F.U.M. i Stockholm 23/ 10 1909. Utkast.
25 oktober 1909
De olika religionernas biblar. Recension av Gud sord ets utvecklingsgång i värld en av
O.E. Lind berg. I. Sthlm 1909. Göteborgs H and els- och Sjöfartstid ning 25/ 10 1909
7 november 1909
H vad är helgonens art? Pred ikan Allhelgonad agen 7/ 11 1909 i H elga
Trefald ighetskyrkan
60
10 november 1909
Recension av Religion eller Gud s rike av H einrich Lhotzky. Uppsala 1909. Stockholm s
Dagblad 10/ 11 1909
17 november 1909
Om gud stjänsten. Tal und er försam lingsvecka i Vind hem , Upp sala 17/ 11 1909
18 november 1909
Mod ernism en. Föred rag i Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm 18/ 11 1909.
Stolpar.
27 november 1909*
Tred je artikeln. Föredrag om tred je trosartikeln vid Uppsala kristliga stud entförbund s
stud entafton 27/ 11 1909. Manuskript i kapsel 16 'Min katekees'
25 december 1909
Pred ikan i Julottan 1909 i H elga Trefald ighetskyrkan
31 december 1909
Jesus eller Kristu s? Göteborgs H and els- och Sjöfarts-Tid ning 31/ 12 1909
Manuskript 1909 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Ascetism (Persian). Encyclopæd ia of religion and ethics. Ed . by J. H astings. Vol 2.
Ed inburgh 1909 s. 105-106. Ågren 202
Canterbury och Upsala. Det n ya Sverige 3(1909) s. 371-381. Ågren 204
H elig, helighet. N ord isk fam iljebok. N y uppl. 1909. Ågren 207
Jesus’ nam es for God . Engelsk översättning av Jesu gud snam n. Kristend om en och vår
tid 4(1909) s. 144-153. Ågren 209
N ote sur l’agriculture d ans l’Avesta. Revue de l’histoire d es religions 59(1909) s. 333-337.
Ågren 210
N är stund erna växla och skrid a. Sthlm 1909. Manuskript och korrektur. Ågren 197
Veränd erte Lage d es Gottesglaubens. Vater, Sohn und Geist unter d en heiligen
Dreiheiten und vor d er religiösen Denkw eise d er Gegenw art. Tübingen 1909. Ågren 198
1 januari 1910
Manus och noter till "Ring in gud stjänstid " i första num ret av Vår Lösen 1/ 1 1910
61
9 januari 1910*
Luther och Calvin. Religionens tvänne uppenbarelseform er. Föredrag i Mora 9/ 1 1910.
Manuskript i kapsel 13 'Luther och reformationen'
30 januari 1910
Pred ikan Sexagesim a-Kynd elsm ässosönd agen 30/ 1 1910 i H elga Trefald ighetskyrkan
11 februari 1910
Inled ning till religionens stud iu m . Föred rag i Ped agogiska sällskapet i Stockholm 11/ 2
1910. Stolpar.
20 februari 1910 1910
Kanaaneiskan. Pred ikan 2 i Fastan 20/ 2 1910 vid akad em isk gud stjänst i Göteborgs
högre allm änna realläroverks aula. Ågren 213.
22 mars 1910
Tacktal till Ad olf Deissm ann efter d ennes sista Olaus Petri föreläsning i Uppsala 22/ 3
1910
25 mars 1910
Pred ikan Långfred agen 25/ 3 1910 i H elga Trefald ighetskyrkan
26 mars 1910
De ungas arv. Tal vid konfirm ation påskafton 26/ 3 1910 i H elga Trefald ighetskyrkan
27 mars 1910
De ungas m ål. Tal till läsbarnen Påskd agen 27/ 3 1910 i H elga Trefald ighetskyrkan. Jfr
ned an
27 mars 1910
Träd en in genom portarne i stad en. Tal till nattvard sungd om i H elga
Trefald ighetskyrkan Påskd agen 27/ 3 1910. Se 1915 N är stund erna växla och skrid a.
Sam l. 3. Ågren 306. Jfr ovan
27 mars 1910
Pred ikan Påskd agen 27/ 3 1910 i H elga Trefald ighetskyrkan
10 maj 1910
Religion och vid skepelse. Föred rag i Gävle 10/ 5 1910
12 maj 1910
Yttrand e över sökand e till lektorstjänst i kristend om och filosofisk p roped eutik vid
Västerås h.a. läroverk m ed förord för Johannes Viotti. Koncept 12/ 5 1910.
18 maj 1910
62
Svenska kyrkan i Paris. Stockholm s Dagblad 18/ 5 1910
12 juni 1910
Den nya stud entexam en, censorerna och fallet Ringius. Stockholm s Dagblad 12/ 6 1910
25 juni 1910
Avslutning på H älsingestäm m an i H ud iksvall 25/ 6 1910
29 juni 1910
Uppenbarelse. Föredrag 29 juni 1910 vid Kyrkligt-teologiska m ötet i Örebro. Ågren 215
17 juli 1910
Pred ikan 8 efter Trefald ighet 17/ 7 1910 i H elga Trefald ighetskyrkan
22 juli 1910
Tal vid Siri Lund equists f. Tam m (1888-1910) jord fästning 22/ 7 1910 på Uppsala
kyrkogård
25 juli 1910
En epilog till Örebromötet. Strengnäs 25/ 7 1910
31 juli 1910
Tal vid Carl Augusts Forsells (1831-1910) jord fästning 31/ 7 1910 i Katarina kyrka i
Stockholm .
18-23 augusti 1910*
Svenska from hetstyper. 1) Linné, 2) Schartau, 3) Wallin, 4) Geijer, 5-6 Rosenius, Vikner,
7) Land gren-Fr. Fehr. Föreläsningar 18-23/ 8 1910 vid Uppsala universitets
som m arkurser. Manuskript i kapsel 22 'Svenskar: Strindberg ... Fröding'.
7 september 1910°
Vi och anglikanerna. Stockholm s Dagblad 7/ 9 1910
11 september 1910°
Finns d et rum ? Stockholm s Dagblad 11/ 9 1910
22 september 1910
"Lid forsd iskussionen". Rubrik för anteckning 22/ 9 1910
26 september 1910
Tal vid Teod or Quensels (1866-1910) jord fästning 26/ 9 1910 i H elga Trefald ighetskyrkan
9 oktober 1910
Vår västerländ ska od lings bärand e grund tanke. Religionsafton i Stockholm 9/ 10 1910
63
16 oktober 1910
Pred ikan i Skörd evesper 4 Bönd agen 16/ 10 1910 i H elga Trefald ighetskyrkan
21 oktober 1910
Tegnér och religionen. Föredrag i Estetiska föreningen i Uppsala 21/ 10 1910. Ord och
bild 20(1911) s. 129-141. Ågren 238
6 november 1910
H elgon. Pred ikan Allhelgonad agen 6/ 11 1910 i H elga Trefald ighetskyrkan. Ågren 213.
25 december 1910
Pred ikan i Julottan 1910 i H elga Trefald ighetskyrkan
Manuskript 1910 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Com m union w ith d eity. Encyclopæd ia of religion and ethics. Ed . by J. H astings. Vol. 3.
Ed inburgh 1910 s. 736-740, Ed inburgh 1910 s. 736-740, 77 (jfr ovan)
Korrektur till religionsvetenskapligt kom pend ium på franska 1910. Ofullständ igt
Den kristna stud entrörelsen i Sverige. Manuskript 1910. Jfr Ågren 224
N är stund erna växla och skrid a. Sam l. 2. Sthlm 1910. Ågren 213
Religionsproblem et inom katolicism och protestantism . 1-2. Sthlm 1910. Ågren 214
Tillägg till A.J. Masons artikel: "N ågra karakteristiska d rag hos d en engelska kyrkan".
Det nya Sverige 4(1910) s. 164-168. Ågren 225
Vom übernaturlichen Ursprung kanonischer Bücher. Religion und Geisteskultur 4(1910)
s. 247-254. Jfr Ågren 168
Yttrand e om sökand e till d irector m usicesbefattningen vid Uppsala universitet 1910
m ed förord för H ugo Alfvén. Koncept
1 januari 1911
Pred ikan N yårsd agen 1911 i Ultuna
20 januari 1911
Äktenskapet och civilisationen. Diskussionsinled ning i Kam rathydd an 20/ 1 1911
12 februari 1911*
Vid skald en Gu staf Fröd ings (1860-1911) bår. Tal vid jord fästningen i Klara kyrka 12/ 2
1911. Manuskript i kapsel 22 'Svenskar: Strindberg…Fröding'. Ågren 240
64
15-16 februari 1911
Skrivelse till Svenska akad em iens N obelkom m itté m ed förslag att tilld ela no belpriset i
litteratur 1911 till August Strind berg. Utkast d aterat 16/ 2 1911. Skrivelsen d aterad 15/ 2
1911
20 februari 1911°
Professor Söd erblom s besynnerliga griftetal än en gång. Ett svar från talaren. Insänd are i
Svenska Morgonblad et 20/ 2 1911
26 februari 1911
Pred ikan Fastlagssönd agen 26/ 2 1911 i H elga Trefald ighetskyrkan
28 februari 1911
Religionshistorien och m issionen. Föred rag i Stud entm issionsföreningen på KFUM:s
lokal i Uppsala 28/ 2 1911. Utkast
16 mars 1911
Tal vid Axeline Forsells (1841-1911) jord fästning 16/ 3 1911 i Sabbatsbergs gravkapell
20 mars 1911°
Professor Axel N yblæus och Tegnér. Insänd are i N ya Dagligt Allehand a 20/ 3 1911
23 april 1911
Tom aspåsk. Pred ikan 1 efter Påsk 23/ 4 1911 i Svenska kapellet i Konstantinopel. Ågren
306
25-26 april 1911
Science et salut. Två föreläsningar i d en grekiska Syllagos i Pera 25-26/ 4 1911. Jfr Ågren
239
24-28 april 1911
Does God continue to reveal him self to m ankind ? Föred rag vid Kristliga
stud entvärld sförbund ets konferens i Konstantinopel 24-28/ 4 1911
5 maj 1911
Lekm annatankar om m usik. Tal i Upp sala u niversitets aula 5 m aj 1911 vid Musikfesten.
14 maj 1911
Kyrkans arvsynd er. Pred ikan Reform ationsdagen 14/ 5 1911 i H elga
Trefald ighetskyrkan
14 maj 1911
Tal till brud paret Elsa Söd erblom och Johann es Englund 14/ 5 1911
28 maj 1911
65
Tal vid Carl Arvid Ed ins och Anna Lisa Ribbings bröllop 28/ 5 1911
31 maj 1911
Frälsaretypen i religionshistorien. Föredrag vid teologie d oktorsprom otionen 31/ 5 1911
i Uppsala d om kyrka. Vår Lösen 2(1911) s. 200-204. Ågren 233
20 juni 1911
Tal vid Knut Wattrangs och Margareta H am iltons vigsel 20/ 6 1911
23 juni 1911*
H em bygd stal på Stad sberget i Söd erham n m id som m arafton 1911. Manuskript i kapsel
12 'Sveriges kyrka'.
24 juni 1911
Pred ikan Mid som m ard agen 1911 i Söd erham ns kyrka vid H älsingestäm m an
25 juni 1911
Vågstycket. Pred ikan 2 efter Trefald ighet 25/ 6 1911 i Trönö
29 juni 1911
Tre heliga veckor. Föred rag i H akarps kyrka kl. 8 e.m . för d eltagarna i d et 4:e
stud entm ötet m ed kristligt program i H uskvarna. På d etta föredra g byggd e broschyren
Tre heliga veckor. Uppsala 1911. Manuskript och korrektur. Ågren 227
8 juli 1911
Tal till brud paret Ingegerd Tullberg och August Beskow 8/ 7 1911
9 juli 1911
Pred ikan 3 Bönd agen 9/ 7 1911 i H elga Trefald ighetskyrkan
29 juli 1911
Recension av Viktor Rund grens skrift Den religiösa m änniskan, stu d ier i evangeliskt
from hetslif. Lund 1911. Stockholm s Dagblad 29/ 7 1911
6 augusti 1911*
Vid H åga-högen. Religionshistoriskt föredrag för H elga Trefald ighets ungd om skrets om
forntid och nutid vid H åga 6/ 8 1911. Manuskript i kapsel 38 Germanskt
21 augusti 1911
Tal vid H am pus von Posts (1822-1911) jord fästning 21/ 8 1911 i Uppsala d om kyrka
21 augusti 1911
Biskop John Word sw orth af Salisbury. Stockholm s Dagblad 21/ 8 1911
23 augusti 1911
66
"Frälsaretyp en i religionshistorien". N ya Dagligt Allehand a 23/ 8 1911
29 augusti 1911
Cred o in spiritum sanctum , unam sanctam , catholicam ecclesiam . Diskussionsinlägg på
13:e allm änna evangelisk-lutherska konferensen i Uppsala 28-31/ 8 1911
8-9 september 1911
Professor Lid forss såsom teolog. 1-2. Stockholm s-Tid ningen 8-9/ 9 1911. Folio. Ågren
242
12-13 september 1911
Forskningen och kristend om en. 1-2. Stockholm s-Tid ningen 12-13/ 9 1911. Folio. Ågren
243
14 september 1911
Svenska m innen i främ m and e land . Tal i H ospitalet 14/ 9 1911
21 september 1911^
Tal i kated ralen i Salisbury vid överläm nand et 21/ 9 1911 av en silverplatta till m inne av
biskop John Word sw orth. Manuskript i samlingen Salisbury. Utkast i B 9:3 1911
24 september 1911
Kyrkan i nutid en. Föred rag i Svenska kyrkans försam lingssal i Lond on 24/ 9 1911.
Utkast. Ågren 643 Del 3
26 september 1911
St. And rew s. Ett gläd tigt universitetsjubileu m . Stockholm s Dagblad 26/ 9 1911
4 oktober 1911
Porträttstrid en. Ett inlägg av professor Söd erblom [om ett Gustav Vasa -porträtt].
Stockholm s Dagblad 4/ 10 1911 Folio
7 oktober 1911°
Kort replik på kritik av artikeln Katolikerna och kyrkoskrivningen i Stockholm s
Dagblad 25/ 9 1911. N ya Dagligt Allehand a 7/ 10 1911
15 oktober 1911
Pred ikan i Skörd evesper 4:e Bönd agen 15/ 10 1911 i H elga Trefald ighetskyrkan
31 oktober 1911
Kort pred ikan vid liturgisk gud stjänst till Lutherm innet 'Aftonen före Allhelgonad ag'
tisd agen d en 31/ 10 1911 i H elga Trefald ighetskyrkan
5 november 1911
Salt och ljus. Pred ikan Allhelgonad agen 5/ 11 1911 i H elga Trefald ighetskyrkan
67
13 november 1911°
Kyrkliga enhetssträvand en i nutid en. Föred rag i Stockholm s prästsällskap 13/ 11 1911.
Sam m and rag i Svensk Kyrkotid ning 7(1911) s. 573-575
18 november 1911
Tal vid Lars August Sand bergs begravning 18/ 11 1911 i Uppsala d om kyrka
25 november 1911
Katolikerna och kyrkoskrivningen. Stockholm s Dagblad 25/ 11 1911
25 december 1911
Pred ikan i Julottan 1911 i H elga Trefald ighetskyrkan
26 december 1911
Pred ikan Annand ag Ju l 1911 i Ultuna
31/12 1911
Pred ikan i N yårsbön 1911 i H elga Trefald ighetskyrkan
Manuskript 1911 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Ett bid rag till d en kristna uppenbarelsetrons tolkning. Inbjud an till teologie
d oktorsprom otion. Uppsala 1911. Ågren 226
Creed . Encyclopæd ia of religion and ethics. Ed . by J. H astings. Vol. 4. Ed inburgh 1911 s.
247-248
Kristend om . N ord isk fam iljebok. N y uppl. 1911. Ågren 235
"Outsägliga suckar". Skrifter tillägnad e P.G. Eklund . Lund 1911 s. 721-727. Ågren 237
Referat av och om d öm e om uttaland e av professor D.S. Cairns, Aberd een
6 januari 1912
Enhet och sönd ring i religionen. Pred ikan Trettond agen 1912 i Mora
23 januari 1912
Strind berg. Sanningsvittne-skald . H and skrivet m anuskript 23/ 1 1912
9 februari 1912
Det viktigaste som sker. Anförand e i Kam rathyd d an 9/ 2 1912
11 februari 1912
68
Pred ikan Sexagesim a 11/ 2 1912 i H elga Trefald ighetskyrkan
22 februari 1912
Koncept till brev till ecklesiastikm inistern Frid tjuv Berg 22/ 2 1912 om inrättand et av en
professur i religionshistoria vid Lund s universitet sam om föränd ring av
d ocentstipend iet i praktisk teologi vid Uppsala universitet till ett docentstipend ium i
religionshistoria. Med bilagor.
25 februari 1912
Tal vid Fred rik Zachrissons (1870-1912) bår 25/ 2 1912 i Uppsala d om kyrka
28 februari 1912
Yttrand e till Konungen över H elga Trefald ighets försam ling i Uppsala und erd åniga
ansökan om försäljning av en d el av kyrkoherd ebostället. Koncept 28/ 2 1912
17 mars 1912
Pred ikan Mid fastosönd agen 17/ 3 1912 i H elga Trefald ighetskyrkan
1-4 april 1912
Skrifterm ål, konfirm ation och första nattvard sgång "H elges Britas & 8 and ras" 1,
onsd agen d en 3 och Skärtorsd agen d en 4/ 4 1912
3 april 1912
Tal vid konfirm ation i H elga Trefald ighet Askonsd ag 3/ 4 1912
5 april 1912
Pred ikan Långfred ag 5/ 4 1912 i H elga Trefald ighetskyrkan
12 april 1912
Österland och Västerland . Pred ikan i H ospitalet 12/ 4 1912
15 april 1912
Tal vid H arald Sörensen-Ringis (1872-1912) jord fästning 15/ 4 1912 på N ya kyrkogård en
i Stockholm
16 april 1912
Kyrkans vigsel. Skall vigsel m ed ring avskaffas? Stockholm s Dagblad 16/ 4 1912.
Manuskript i samlingen Kyrkans vigsel
2 maj 1912
Bönens erövring. Ursprungligen skriven som pred ikan Bönsönd agen 2/ 5 1912 m en
troligen ej hållen. Ågren 306.
11 maj 1912
69
Skrifterm ål och konfirm ation 11/ 5 1912 av Sigrid och Karl Olivecrona i H elga
Trefald ighetskyrkan
15 maj 1912
Till H ögvörd iga d om kapitlet i Uppsala [om kyrkans vigsel]. Förklaring avgiven 15/ 5
1912. Svensk Kyrkotidning 25/ 6 1912 s. 327-329 och 1/ 7 1912 s. 339-341. Se även
samlingen Kyrkans vigsel
19 maj 1912
Från August Strind bergs (1849-1912) jord fästning 19/ 5 1912. Lasse Lucid ors psalm vers
ned tecknad av Emil Lied gren sam t d e sex bibelord N athan Söd erblom läste vid graven
19 maj 1912
"På Strind bergs nattd uksbord lågo …" N athan Söd erblom s förteckning över böcker och
broschyrer på August Strind bergs sängbord . Förteckningen uppgjord efter
jord fästningen 19/ 5 1912. – N athan Söd erblom s anförand e vid and aktsstund en i
sorgehuset kl. 6.30 sam m a d ag.
22 maj 1912
Till frågan om Strind berg och religionen. Manuskript 22/ 5 1912. Bonniers m ånad shäften
6(1912) s. 435-441. Ågren 255.
18 juni 1912
Katekesen i stud entexam en. Svenska Dagblad et 18/ 6 1912. Ågren 258
29 juni 1912^
Und erd ånig anhållan om partiell tjänstled ighet und er två år från 1/ 10 1912 för
utförand e av utländ skt vetenskapligt uppd rag. H an d skrivet koncept 29/ 6 1912 i
samlingen Leipzig
14 juli 1912
Till Jerusalem . Pred ikan 3 Bönd agen 14/ 7 1912 i H elga Trefald ighetskyrkan
18 juli 1912
Skrivelse till land shövd ingen i Uppsala län rörand e expropriation från Staby
kyrkoherd eboställe i H elga Trefald ighets försam ling. Koncept 18/ 7 1912
25 augusti 1912
Grekland s arf och kristend om en. Stockholm s Dagblad 25/ 8 1912. Ågren 257.
6 september 1912
Utlåtand e till land shövd ingeäm betet om utbyte av en d el av H elga Trefald ighets
försam lings kyrkoherdeboställe m ot fastighet i Uppsala. Koncept 6/ 9 1912
21 september 1912
70
Vid Marguérite Stålhand s konfirm ation 21/ 9 1912
22 september 1912
Föredrag vid Kristliga stud entförbund ets i Uppsala recentiorsafton 22/ 9 1912. Jfr Ågren
322
September 1912
H em ställan från teologiska fakultetens i Lund d ekanus M. Pfannenstill 4/ 9 1912 till
N athan Söd erblom att avge utlåtand e om förslaget att kalla d ocent Torgny Segersted t
till professor i fakulteten. N S:s koncept till yttrand e – tre stycken – varav två d aterad e 9
respektive 12/ 9 1912
6 oktober 1912
Pred ikan 18 efter Trefald ighet 6/ 10 1912 i H elga Trefald ighetskyrkan. Ågren 248
6 november 1912
Tal vid Lützen 6/ 11 1912. Ågren 322.
Manuskript 1912 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Biskop John Word sw orth 1843-1911. Inled ning i boken Den svenska kyrkan av John
Word sw orth. Sthlm 1912 s. xvii-xxxi. Ågren 245. I samlingen Salisbury
The eternal circuit and escatology. Eternal circuit and history. Four lectures given at the
Sum m er school of theology in Oxford july-august 1912. 1. The eternal circuit. 2. Period s
and eschatalogy. 3. Religious interpretation of history. 4. The w and erings of the soul and
the im pend ing end . Folio
H älsningsanförand e till lärare och stud enter vid universitetet i Leipzig hösten 1912
Kyrkans vigsel. Skall vigsel m ed ring avskaffas? Koncept till artikel [1912]
Laotse’s religion och etik. N ord isk tid skrift 1912 s. 111-124. Ågren 249
Lars Land grens författarskap. Från arbetsfältet 1912 s. 13-20. Ågren 250
Die Macht und d ie Seele. Översättning av Makten och själen, 1912
Makten och själen. Sthlm 1912. Manuskript. Ågren 251
Mand éer. N ord isk fam iljebok. N y uppl.. Bd 17 Sthlm 1912 sp. 726-727
Manes, Maniscæus. N ord isk fam iljebok. N y uppl. Bd 17 Sthlm 1912 sp. 748-751. Ågren
252
71
Mazd eism . N ord isk fam iljebok. N y uppl. Bd 17 Sthlm 1912 sp. 1343-1346. Ågren 253
Religionsbland ningen i rom erska riket. Kristend om en och vår tid 7(1912) s. 306-314.
Ågren 254
Tiele’s Kom pend ium d er Religionsgeschichte. Vierte völlig um gearbeitete Auflage.
Berlin 1912. Manuskript. Ågren 111
Tiele’s Kom pend ium d er Religionsgeschichte. Vierte völlig um gearbeitete Auflage.
Berlin 1912. Korrektur. Ågren 111
Öfversikt af allm änna religionshistorien. Sthlm 1912. Manuskript. Ågren 244
[Översikt av allm änna religionshistorien. Sthlm 1912.] M anuskript till tysk översättning
1 januari 1913
N y begynnelse. Pred ikan i H elga Trefald ighet N yårsd agen 1913
24 januari 1913
Manus till föred rag in d er Deutschen christlichen Stud entenvereinigung i Leipzig 24/ 1
1913
23 februari 1913
Der innere Gast. Pred ikan i St Pauli i Leipzig 23/ 2 1913
25 mars 1913
Kristend om ens åsikt om religionerna. Föredrag på skand inaviska
stud entm issionsföreningarnas, d e frivilligas, m öte 25/ 3 1913 i Göteborg. Ågren 271.
Version av föredraget av N S lagt till d et planerad e verket Värld sutvecklingen och
kristend om en
20 april 1913
Pred ikan 4 efter Påsk 20/ 4 1913 i Svenska kyrkan i Paris. Ågren 274.
3 maj 1913^
Tjänstgöringsbetyg för N athanael Sand berg (1865-1949), kom m inister i H elga
Trefald ighets försam ling i Uppsala. H and skrivet koncept 3/ 5 1913 i samlingen Leipzig
18 maj 1913^
N ågot om kyrkobyggnad en i Saltsjöbad en. Saltsjöbad en. Organ för Saltsjöbad en och
N acka 18/ 5 1913. Manus och tryck i samlingen Uppenbarelsekyrkan
18 maj 1913^
72
Uppenbarelsekyrkan. Stockholm s Dagblad 18/ 5 1913. Manus och tryck i samlingen
Uppenbarelsekyrkan
27 maj 1913
Tal i Meissen 27/ 5 1913
27 maj 1913
Die sogenannte natürliche Theologie und d ie Religionsgeschichte. Föred rag i Meissen
27/ 5 1913. Ågren 263
3 juni 1913
Diskussionsinled ning i teologiska stud entföreningen i Leipzig 3/ 6 1913 över N .
Söd erblom s skrift: Die Religion und d ie soziale Entw icklung, 1898 (Ågren 49)
22 juni 1913
Tal vid Sofia Söd erblom s (1838-1913) jord fästning 22/ 6 1913 på Uppsala kyrkogård
15 augusti 1913
Kristend om en d en högsta religionen? Föred rag i Köping 15/ 8 1913
30 augusti 1913
H elighet och kultur. Till H ugo Geber d en 30/ 8 1913. Sthlm 1913 s. 147-156. Ågren 267
31 augusti 1913
Delning m ed Gu d . Pred ikan 15 efter Trefald ighet 31/ 8 1913 i H elga
Trefald ighetskyrkan. Ågren 306.
21 september 1913
Tal vid m id d ag på N orrland s nation d å Allm änna sången fylld e hu nd ra år 21/ 9 1913
25 september 1913°
Teosofi och kristend om . Föred rag vid försam lingsafton i kyrksalen vid Österplan i
Uppsala 25/ 9 1913. Upsala 26/ 9 1913
28 september 1913
Mynd igheten att förlåta. Pred ikan 19 efter Trefald ighet 28/ 9 1913 i H elga
Trefald ighetskyrkan
22 oktober 1913
Die H eiland sgestalten d er Antike und d er H eiland d es Evangelium s. Leitfätze i tryck till
föred rag vid 26. Versam m lung d es Sächsischen kirchlichen Konferenz d en 22 oktober
1913 i Chem nitz
2 november 1913
Pred ikan Allhelgonad agen 2/ 11 1913 i St Pauli i Leipzig
73
17 november 1913
Skrivelse till teologiska fakulteten vid Leipzigs universitet 17/ 11 1913 att göra Alfred
Jerem ias till teologie doktor . H and skriven förlaga d aterad 14/ 11 1913 i samlingen
Leipzig
19 november 1913
[Om Johann Sebastian Bach]. Brev från Leipzig till Gustaf och Lina Ribbing 19/ 11 1913
(avskrift)
30 november 1913
Pred ikan 1:a Ad vent i slottskapellet i Altranstäd t sam t tal t ill Karl XII:s m inne 30/ 11
1913
25 december 1913
Pred ikan Juld agen 1913 i Lützen
Manuskript 1913 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Fyrtornet i Eastbourne. Uppsala 1913. Ågren 265. Se 1930 Tal och skrifter. Del 5. Ågren
643 Del 5
H eiligkeit. Föreläsningar vid Leipzigs universitet Som m ersem ester 1913. Manuskript i
kapsel 42
H oliness. Encyclopæd ia of religion and ethics. Ed . by J. H astings. Vol. 6 Ed inburgh 1913
s. 731-741. Ågren 268
"H är hvilad e Gustaf Ad olf". Vår Lösen 4(1913) s. 108-110, 113. Ågren 369
Kyrkan och m usiken. Anförand e vid kyrkokonsert och förarbete till uppsatsen Kyrkan
och m usiken° i Vår Lösen 4(1913) s. 163-165. Ågren 272
Die sogenannte natürliche Theologie und d ie Religionsgeschichte. Sthlm 1913. Ågren
264
Vergleichend e Eschatologie. Föreläsningar vid Leipzigs universitet 1913-14. Manuskript
i kapsel 41
Yttrand e på anm od an av teologiska fakulteten i Lund rörand e förslag att kalla Ed vard
Lehm ann till professuren i teologiska prænotioner och teologisk encykloped i vid Lund s
universitet. Koncept 1913
1 januari 1914^
74
Bönd agsplakatet för år 1914. Manuskript i samlingen Böndagsplakat
11 januari 1914
Pred ikan i St Pauli kyrka i Leipzig 1 efter Trettond agen 11/ 1 1914
20 februari 1914
Kirche und Arbeiterbew egung in Schw ed en. Stolpar till föredrag 20/ 2 1914.
1 mars 1914
Tipi di redentori nella storia delle religioni la nuova riforma 2(1914):5. Ågren 233
15 mars 1914
Pred ikan 1 Bönd agen 15/ 3 1914 i H elga Trefald ighet. Ågren 290 Rätt, kärlek öd m jukhet.
16 mars 1914
Und erd ånig anhållan om ytterligare ett års partiell tjänstled ighet fr.o.m . d en 1 oktober
1914 från professuren vid Uppsala universitet. Koncept 16 m ars 1914
18 mars 1914**
Inled ning till boken Svenska kyrkans originalitet [Svenska kyrkans kropp och själ.
Sthlm 1916] skriven 18/ 3 1914 "bortom Grind stugan i skogen på en stubbe" efter
besked et att Uppsala universitet satt N S främst i ärkebiskopsvalet (N S till AS 18/ 3
1914). Utkast. B 10:3 1914
Mars 1914
Rituellt och personligt gud sum gänge. Föreläsningar vid Uppsala universitet 9-28 m ars
1914. Manuskript i kapsel 42
20 maj 1914^
Brev 20/ 5 1914 "An Das Königliche Sächsische Ministerium d es Kultur und d es
öffentliche Unterrichts, Dresd en" skrivet efter und errättelsen om utnäm ningen till
ärkebiskop m ed besked et att NS kund e stanna som professor i Leipzig längst till d en
1/ 10 1914. H and skrivet koncept i samlingen Leipzig
3 juni 1914
Tal vid avslutning i KFUMS:s hörsal 3/ 6 1914 på d en 13:e svenska KFUM -konferensen i
Uppsala. Referat av talet i tid ningen Upsala 4/ 6 1914
7 juni 1914°
Ärkebiskopens sänd ebref till Augustanasynod en Trefald ighetssönd agen 7/ 6 1914.
Svensk Kyrkotid ning 10(1914) s. 398-399
6 juli 1914
Ew igkeit od er End lichkeit d er Welt in d en antiken Religionen. Föred rag 6/ 7 1914 i
Pfarrerverien für Religionsgeschichte i Leipzig
75
12 juli 1914
Der Beruf od er Beruf und Berufstreue. In d er Universitätskirche St Pauli in Leipzig am
fünfsten Sonntag nach Trinitatis 12/ 7 1914
12 juli 1914
Bön på tyska 12/ 7 1914
26 juli 1914
Till prästerskapet i Upsala ärkestift. H em ställan till för sam lingarnes tjänare i Upsala
ärkestift att på årets fjärd e bönd ag fram bära tack och lof till Gud för d en hund raåriga
fred en. H errnskretschen 26/ 7 1914.
1 augusti 1914
Till Kom m ittén för eldbegängelseutställningen i Malm ö och för 6:e värld skongressen för
eld begängelse. Koncept Leipzig 1/ 8 1914
14-15 augusti 1914**
Dikt om krigets tragik skriven på tåget Lund -Stockholm 14-15/ 8 1914. B 10:2 1913-15
17 augusti 1914°
Ärkebiskopen och kriget. En förklaring till Berlintid ningarnas uppgifter. Dagens
N yheter 17/ 8 1914
23 augusti 1914
Tal vid installation av kyrkoherd e N ils Östgren i H arm ånger och Jättend al 11 efter
Trefald ighet 23/ 8 1914. – Visitationstal i H arm ånger 23/ 8 1914. – Visitationstal i
Jättend al 21/ 8 1914. – Program för visitationen i H arm ångers pastorat 20-23/ 8 1914
23 augusti 1914°
Visitationstal i H arm ånger 23/ 8 1914. Av N S insänt till Stockholm s-Tid ningen och tryckt
d är 25/ 8 1914 und er rubriken Vår nye ärkebiskop om värld skriget. Jfr Ågren 306
Skriftens ord om tid en
30 augusti 1914
Tal vid installation av kyrkoherd e N ils Enblom i Frötuna kyrka 12 efter Trefald ighet
30/ 8 1914 jäm te klipp ur N orrtelje Tid ning. – Brev m ed bilaga från N T till ärkebiskopen
3/ 9 1914 m ed fråga om korstecknets bruk vid gud stjänsten i Frötuna kyrka
Augusti 1914
And akt i m öd a och farlighet. Förbered elser för en and aktsbok att använd as vid korum .
Ågren 284
6 september 1914
De två gud arna. Pred ikan 13 efter Trefald ighet 6/ 9 1914 i H elga Trefald ighet. Ågren 293
76
6 september 1914
Tal vid invigningen av Rosend als skolas tillbyggnad 6/ 9 1914. Ågren 306 Plikten till d et
yttersta
11 september 1914
Tillsättning af Robsam ska stipend ium . H and skrivet koncept 11/ 9 1914 m ed bilaga.
Folio
3 oktober 1914
Skrivelse till lantförsvarsm inistern 3/ 10 1914 om nöd ig själavård för land storm en och
trupperna i fält. Koncept. Folio
15 oktober 1914
Citat ur brev från N athan Söd erblom om "d er Geist von 1914" i Die d eutsche Erw eckung
von Ad olf Deissm ann. Internationale Monatsschrift 9(1914):2 s. 118
18 oktober 1914
Tal vid invigning av Giresta kyrka 19 efter Trefald ighet 18/ 10 1923
8 november 1914
Tre tal efter ärkebiskopsvigningen 8/ 11 1914. 1. Tal vid m id d agen. 2. Tal till d e tyska
gästerna. 3. Tal till Uppsala stud enter.
8 november 1914
Tal vid m issionärsvigning i Uppsala d om kyrka 8/ 11 1914. Paul Sand egren.
14 november 1914
Tal vid professor Nils Dunérs (1839-1914) jordfästning 14/11 1914 i Uppsala domkyrka
15 november 1914
Tal vid installation av kyrkoherd e J.F. H ögfors i Gävle H elga Trefald ighetskyrka 23 efter
Trefald ighet 15/ 11 1914 sam t pred ikan vid vespergud stjänst sam m a kväll. Pressklipp
och program
22 november 1914
Tal vid installation av kyrkoherd e Sven N ilson i Solna kyrka Dom sönd agen 22/ 11 1914
24 november 1914
Avslutningstal vid invigningen av Gävle nya läroverk 24/ 11 1914
27 november 1914
För fred och kristlig gem enskap. Upprop på 7 språk publicerat 27/ 11 1914. Uppsala
1914. Ågren 286. Utkast till uppropet i Ekumeniska samlingen ES 1
77
27 november 1914
Yttrand e till ecklesiastikm inistern i anled ning av en av Stockholm s prästsällsk ap
inläm nad hem ställan rörand e prästernas ställning till värnplikten. Hand skrivet koncept
27/ 11 1914, Folio
29 november 1914
Tal vid installation av kyrkoherd e Teod or Lind hagen i Engelbrektskyrkan 1 i Ad vent
29/ 11 1914. Jfr ned an
29 november 1914
H im m elrikets hem lighet. Tal vid installation av kyrkoherd e Teod or Lind hagen i
Engelbrektskyrkan 1 i Ad vent 29/ 11 1914. Se 1915 N är stund erna växla och skrid a.
Sam l. 3. Ågren 306. Se ovan
29 november 1914
Tal för H agalund s fattiga i Djursholm s sam skola 29/ 11 1914. Talet tryckt i Djursholm s
Tid ning 4/ 12 1914
1 december 1914
Tal vid opinionsm öte i Lutherska m issionshu set i Uppsala 1/ 12 1914 om förbud m ot
använd ning av spannm ål till brännvin m .m
6 december 1914
Utkast till tal vid återöppnand e av Bro kyrka 2 i Ad v ent 6/ 12 1914
13 december 1914
Tal vid prästvigning i Uppsala d om kyrka 3 i Ad vent 13/ 12 1914. Ågren 306 H errens
tjänares oro
14 december 1914**
Sam . Minnesord över Sam uel Fries efter hans bortgång 14/ 12 1914. Utkast. B 10:2 191315
19 december 1914
Avslutning m ed prins Gustafs skola i Uppsala d om kyrka 19/ 12 1914
20 december 1914
Betraktelse vid Sam Fries (1867-1914) jord fästning i Oscars kyrka 20/ 12 1914. Ågren 303
25 december 1914
Pred ikan Juld agen 1914 i Uppsala d om kyrka
Manuskript 1914 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Böner. Diakonistyrelsen. Bön 4/ 6 1914. Missionsstyrelsen. Bön 3/ 9 1914. Bön om fred
8/ 11 1914 i Uppsala d om kyrka. Tre böner, od aterad e
78
Einführung in d ie Religionsgeschichte. Föreläsningar vid Leipzigs universitet
Som m ersem ester 1914. Manuskript i kapsel 42
Grund linjer till Religionshistorien för skolan
Gud strons uppkom st. Sthlm 1914. Ågren 287
Die H eiland sgestalten d er Antike und d er H eiland d es Evangelium s. Deutsch Evangelisch 2(1914) s. 449-468. Ågren 294
H erd abref till prästerskapet och försam lingarna i Uppsala ärkestift. Uppsala 1914.
Ågren 288
Incarnation (Introd uctory. Parsi). Encyclopæd ia of religion and ethics. Ed . by J.
H astings. Vol. 7. Ed inburgh 1914 s. 183-184, 198-199. Ågren 297
N aturlig religion och religionshistor ia. En historik och ett program . Sthlm 1914. Ågren
289
Upprop om ekonom iskt bid rag för utd eland e till värnpliktiga och land storm sm än av
broschyren And aktt und er m öd a och farlighet sam m anställd av N athan Söd erblom
1914. Folio
Utkast till 'Cirkulär om belgierna' till försam lingarna i ärkestiftet om kollekt till
lind rand e av nöd en i Belgien
Ärkebiskop Stefans invigning i katedralen i Sens år 1164. Manuskrip t, korrektur och
särtryck 1914. Ågren 302
Översikt av allm änna religionshistorien. 2:a uppl. 1914. Korrektur. Ågren 244
1 januari 1915
Pred ikan N yårsd agen 1915 i H elga Trefald ighet. Ågren 306 Får trädet stå?
1 januari 1915^
Bönd agsplakatet för år 1915. I samlingen Böndagsplakat
3 januari 1915
Tal vid Arbrå kyrkas öppnand e efter restaurering 1 efter N yår 3/ 1 1915
17 januari 1915
Pred ikan i Sigtuna kyrka 2 efter Trettond agen 17/ 1 1915 i sam band m ed kyrkoherd e
79
K.B. H ennings avsked från Sigtuna. – Tid ningsklipp m ed referat från sönd agens båd a
gud stjänster jäm te kom m entarer till kyrkoherd ens uppm ärksam m ad e avgång.
7 februari 1915
Tal från altaret när H ed vig Eleonora kyrka i Stockholm åter öppnad es för gud stjänst
Kynd elsm ässod agen 7/ 2 1915. Ågren 306 Ensam hetens gud stjänst
7 mars 1915
Pred ikan i Drottningholm s slottskapell 1 Bönd agen 7/ 3 1915
21 mars 1915
Den kristna förkunnelsens kärna. Tal vid Ljusd als kyrkas öppnand e för gud stjänst efter
d ess försköning 5 i Fastan 21/ 3 1915. Ågren 309
28 mars 1915
Bibelns enhet jäm te en ingress om tal i Svenska bibelsällskapet. H ögtid stal vid Svenska
bibelsällskapets hund raårsjubileu m Palm sönd agen d en 28/ 3 1915 i Storkyrkan. Ågren
313. Se 1915 N är stund erna växla och skrid a. Sam l. 3. Ågren 306. Talet und er titeln
Bibeln i ett sekels belysning av N S lagt till d et planerad e verket Värld sutvecklingen och
kristend om en.
29 mars 1915°
H erd eutnäm ningen i Brännkyrka. Vad som kan tjäna till förklaring av utgången.
Anonym artikel i Stockholm s-Tid ningen 29/ 3 1915
2 april 1915
Pred ikan Långfred agen 2/ 4 1915 i H elga Trefald ighet
13 april 1915
Tal vid nattvard sgång i Uppsala d om kyrka 13/ 4 1915. Staffan Söd erblom m ed flera
skolpojkar
25 april 1915
Jord ens oro viker. Avsked spred ikan i H elga Trefald ighet 3 efter påsk 25/ 4 1915. Ågren
314
2 maj 1915
Inträd espred ikan i Bälinge kyrka 4 efter Påsk 2/ 5 1915. Utkast.
9 maj 1915
Pred ikan Bönsönd agen 9/ 5 1915 i Börje
16 maj 1915
Pred ikan i m ilitärgud stjänst i Uppsala d om kyrka 2 Bönd agen 16/ 5 1915
80
22 maj 1915
Tal vid Uppsala stud enters vårfest i Botaniska träd gård e 22/ 5 1915
26 maj 1915
Aftonbön på Sam ariterhem m et i Uppsala 26/ 5 1915
5 juni 1915
Tal vid skolavslutning i läroverket i Söd erham n 5/ 6 1915
6 juni 1915
Tal vid invigning av Bergviks kyrka 1 efter Trefald ighet 6/ 6 1915
8 juni 1915
Tal vid H ögre allm änna läroverkets i Uppsala avslutning 8/ 6 1915
9 juni 1915°
Ärkebiskopstalet vid vårfesten i Uppsala. Ett genm äle från ärkebiskop Söd erblom
[föranlett av Arthur Engbergs kritiska und erstreckare i tid ningen 31/ 5 1915: En
prokanslers vårpred ikan]. Social-Dem okraten 9/ 6 1915. Originalmanus till genm älet av
N S lagt till vårfesttalet 22/ 5 1915
15 juni 1915
Om und ervisningen i kristend om . Till frågan om katekesen. Föredrag 15/ 6 1915 vid
prästm ötet i Uppsala. Ågren 315.
15 juni 1915
Gud s 'Ja'. Tal vid prästvigning i Uppsala d om kyrka i sam band m ed ärkestiftets
prästm öte i Uppsala. Jfr Ågren 413.
27 juni 1915
Pred ikan i vesper i Lid ingö kyrka 4 efter Trefald ighet 27/ 6 1915 'Kvinnornas
fred ssönd ag'. – H and lingar och pressklipp från ärkebiskopens visitation i Lid ingö 2627/ 6 1915.
4 juli 1915
Gud s ound viklighet. Pred ikan 3 Bönd agen 4/ 7 1915 vid kyrkliga ungd om skurserna i
Bollnäs. Ågren 312.
8-11 juli 1915
Visitation i Voxna 8-11/ 7 1915. 1. Visitationstal 9/ 7 1915 i Voxna kyrka. 2. Pred ikan i
vesper 6 efter Trefald ighet 11/ 7 1915 i Voxna kyrka. Utkast
13 juli 1915
Tal vid Ragnar Fehrs (1880-1915) jord fästning 13/ 7 1915 i Krem atoriet på N ya
81
kyrkogård en i Stockholm . – Pressklipp. Talet fullständ igt återgivet i GH T 14/ 7 1915
16-18 juli 1915
Visitationstal m .m . från ärkebiskopens visitation i H arm ånger 16-18/ 7 1915
25 juli 1915
Visitationstal i Viksta 25/ 7 1915. Pressklipp
8 augusti 1915
Tal vid installation av kyrkoherd e Gustaf Westm an i Valö 10 efter Trefald ighet 8/ 8 1915
15 augusti 1915
Pred ikan i vesper i Roslagskulla kyrka över Fem te bud et 11 efter Trefald ighet 15/ 8 1915
sam t tid ningsklipp m .m . hörand e till d en d ebatt d enna pred ikan utlöste.
18 augusti 1915
Das Werd en d es Gottesglaubens. Korrektur 18/ 8 1915 (ofullständ igt). Ågren 287
21 augusti 1915
Förord till S.A. Fries: Kyrkopolitiska riktlinjer. Sthlm 1915. Manuskrip t och korrektur
d aterat 21/ 8 1915
22 augusti 1915
Ärkebiskopens m ärkliga tal i Roslagskulla. Aftonblad et 22/ 8 1915
24 augusti 1915
Anförand e vid uppvaktning för konungen 24/ 8 1915 d å Åttond e svenska
förbud skongressens ad ress överläm nad es. Förhand lingarna vid Å ttond e (extra) svenska
förbud skongressen hållen i Stockholm d en 19 och 20 augusti 1915. Sthlm 1915 s. 13 f.
25 augusti 1915°
Ärkebiskopen och "tyskhatet". Ännu en gång hans tal i Roslagskulla. Social-Dem okraten
25/ 8 1915
31 augusti 1915
Ansvarskänsla, ansvarssorg och ansvarsgläd je. Inled ningspred ikan i Jakobs kyrka vid
svensk-lutherska prästkonferensen i Stockholm 31/ 8 1915. Pressklipp – Pred ikan tryckt i
sin helhet i Stockholm s-Tid ningen 1/ 9 1915. Jfr Ågren 308
1 september 1915°
Ärkebiskopens vårfesttal. Vad har han sagt om "Lusitania". Social-Dem okrraten 1/ 9
1915
4 september 1915°
Ärkebiskopen m ot nationalhatet. "H atets herraväld e är skad ligt". Stockholm s-Tid ningen
82
4/ 9 1915
5 september 1915
Visitationstal över sjund e bud et: Du skall icke stjäla 14 efter Trefald ighet 5/ 9 1915 i
H ud iksvalls kyrka jäm te hand lingar från ärkebiskopens visitation i H ud iksvalls stad s
och Id enors pastorat 3-5/ 9 1915. – Klipp ur tid ningar m ed referat och kritik av N S:s
uppm ärksam m ad e visitationstal m ot jobberiet.
5 september 1915^
N ord ens kirker i Vekselvirking. Avslutand e inlägg 5/ 9 1915 i Berlingske Tid end es
enquête und er d etta nam n. I samlingen N ordiska biskopsmöten
19 september 1915
Tal vid installation av kyrkoherd e Vilhelm Carlsson i Sparrsätra 16 efter Trefald ighet
19/ 9 1915
3 oktober 1915
Gif oss id ag vårt d agliga bröd . Pred ikan i Skörd evesper i Bälinge Mikaelid agen 3/ 10
1915
10 oktober 1915
Tal vid installation av kyrkoherd e Alfred Berglund i Sankt Matteus i Stockholm
Tacksägelsed agen 10/ 10 1915
10 oktober 1915
Tal vid Karl Staaffs (1860-1915) jord fästning i Engelbrektskyrkan 10/ 10 1915. Ågren 321.
14 oktober 1915
Tal vid kyrkom ötets uppvaktning för konungen på Stockholm s slott 14/ 10 1915.
31 oktober 1915
Pred ikan vid Stockholm s prästsällskaps årshögtid aftonen före Allhelgonad ag 31/ 10
1915 i Storkyrkan. Tidningsreferat.
15 november 1915
Tal vid kyrkom ötets avslutning m ånd agen d en 15 novem ber 1915. Koncept och
pressklipp
21 november 1915
Tal vid installation av kyrkoherd e John Lind skog i Brännkyrka 21/ 11 1915. Åg ren 643.
21 november 1915
Tal vid invigningen av Ensked e kyrka 25 efter Trefald ighet 21/ 11 1915 kl. 5 e.m . Ågren
322. – Tid ningsreferat från två högtid er i Brännkyrka 21/ 11 1915: kyrkoherd e Lind skogs
83
installation och invigningen av Ensked e kyrka
24 november 1915
Tal vid invigning av kapellet i Storvik 24/ 11 1915
28 november 1915
Visitationstal i H ofors och tal vid kyrkoherd e Anton Petterssons installation i Torsåker 1
i Ad vent 28/ 11 1915 jäm te pressklipp
12 december 1915
Tal vid Tierps kyrkas återöppnan d e 3 i Ad vent 12/ 12 1915 jäm te bilagor och pressklipp
18 december 1915
Pred ikan i vesper lörd ag 18/ 12 1915 d å Skäftham m ars kyrka öppnad es för gud stjänst
19 december 1915
Tal vid prästvigning efter aftonsången 4 i Advent 19/ 12 1915 i Uppsala d om kyrka
21 december 1915
Tal vid H åbo Tibble kyrkas öppnand e för gudstjänst tisd ag 21/ 12 1915. Utkast.
21 december 1915
Tal vid term insavslutning i Uppsala läroverk 21/ 12 1915
Manuskript 1915 – årtal enbart – i bokstavsord ning
N är stund erna växla och skrid a. Sam ling 3. Sthlm 1915. Ågren 306
On the soul of he Church of Sw ed en. The constructive quarterly 3(1915) s. 506-545.
Ågren 318. Folio
Svenska kyrkoorganisationens historiska egenart. Ågren 320. Uppsatsen av N S lagd till
d et planerad e verket Värld sutvecklingen och kristend om en
Ur religionens historia – (Religionshistoriska skisser). Sthlm 1915. Ågren 307
1 januari 1916^
Bönd agsplakatet för år 1916. Manuskript i samlingen Böndagsplakat
1 januari 1916
Upprop om kollekt i rikets alla kyrkor till förm ån för av kr iget hemsökta evangeliska
trosförvanter 1/ 1 1916. Manus och tryck
6 januari 1916
84
Pred ikan Trettond agen 1916 i Bälinge
9 januari 1916
Ärkebiskopens tal i Uppsala d om kyrka vid pastor Sigfrid Erikssons inställand e i
m issionärskallet 1 efter Trettond agen 9/ 1 1916. Svenska kyrkans m issionstid ning
41(1916):3. Ågren 331
18 januari 1916
Betraktelse i Lind ska skolan i Uppsala 18/ 1 1916
23 januari 1916
Frälsaren och hövitsm annen. Pred ikan 3 efter Trettond agen 23/ 1 1916 i Västerås
d om kyrka. Ågren 643. – Pressklip p och brev om nationalism en och kyrkan bilagd a.
29 januari 1916
Tal till brud paret Märtha De Geer och N ils Wachtm eister vid bröllopet på Leufsta bruk
29/ 1 1916
13 februari 1916
Pred ikan 6 efter Trettond agen 13/ 2 1916 i Torstuna
12 mars 1916
N eutral egenrättfärd ighet. Botd agspred ikan 12/ 3 1916 i Slottskapellet. Ågren 328
23 mars 1916
Pred ikan 3 i Fastan [26/ 3] i vesper på H ospitalet
25 mars 1916
Pred ikan Marie bebåd elsed ag 25/ 3 1916 i Gryta kyrka
15 april 1916
Konfirm ationstal vid prinsessan Margareth as av Sverige konfirm ation och första
nattvard sgång i Slottskyrkan lörd agen före Palm sönd agen d en 15/ 4 1916
15 april 1916
Skrifterm ål vid prinsessan Margarethas av Sverige konfirm ation och första
nattvard sgång i Slottskyrkan lörd agen d en 15/ 4 1916
20 april 1916
Pred ikan i Getsem anevesper Skärtorsd agen 20/ 4 1916 i H elga Trefald ighet
21 april 1916
Vem bord e korsfästas? Pred ikan Långfred agen 21/ 4 1916 i Uppsala d om kyrka.
4 maj 1916
85
Om liturgisk sång – (N ågra erinringar om d en antifoniska sången vid våra g ud stjänster).
Föredrag vid tred je allm änna svenska kyrkosångsm ötet i Göteborg 4/ 5 1916. Ågren 330
22 maj 1916
N öd ga d em att kom m a. Tal vid prästvigning i Uppsala d om kyrka m ånd ag 22/ 5 1916.
Ågren 329.
26 maj 1916
Tal i Vor Frelseres kyrka i Kristiania 26/ 5 1916 vid Det norske bibelselskaps 100årsjubileu m
28 maj 1916
Bönhörelsens villkor. Pred ikan Bönsönd agen 28/ 5 1916 för svenska försam lingen i
Kristiania. Ågren 613.
30 maj 1916^
Protokoll vid biskopsvisitation i Ununge-Ed sbro, verkställd d en 30/ 5 [1916] af
und ertecknad . H and skrivet koncept i samlingen Visitationsprotokoll
31 maj 1916
Tal vid årsavslutning i Folkskolesem inariet i Uppsala 31/ 5 1916
7 juni 1916
Tal vid årsavslutning i H ögre allm änna läroverket i Uppsala 7/ 6 1916
11 juni 1916
Visitationstal i Bälinge kyrka Pingstd agen 11/ 6 1916
14 juni 1916
And liga sånger och d eras m elod ier. Vid stiftsm ötet i Uppsala 14/ 6 1916.
14 juni 1916
Pred ikan i vesper i Uppsala d om kyrka 14/ 6 1916 und er stiftsm ötet
16 juni 1916
"Kom " och "gå". Tal vid Sigtunastiftelsens grund stensläggning 16/ 5 1916. Ågren 327
24 juni 1916
Pred ikan i vesper Midsom m ard agen 1916 i Östham m ar i sam band m ed visitation
25 juni 1916
Tal vid installation av kyrkoherd e Gustaf Alm esjö i Dannem ora 25/ 6 1916
30 juni - 2 juli 1916^
Biskopsvisitation i Gnarp 30/ 6 – 2/ 7 1916. H and skrivet protokoll i samlingen
86
Visitationsprotokoll
2 juli 1916
Visitationstal i Gnarp 2/ 7 1916. – På sam m a blad stolpar till betraktelse över åttond e
bud et i Gnarps m asugn 30/ 6 1916 m ed flera anteckningar
4 juli 1916
Gud s verk och Gud s vittnen. Pred ikan i Gustavsberg 4/ 7 1916
6 juli 1916
Pred ikan Kristi förklarings d ag 7 efter Trefald ighet 6/ 7 1916 i Djurö. Ågren 613
9 juli 1916
N ykterhetsföredrag i Gam la Uppsala 9/ 7 1916. Jfr Ågren 643 Sprit och trygghet
23 juli 1916
Pred ikan i högm ässan vid visitation i Skuttunge 5 efter Trefald ighet 23/ 7 1916
9 augusti 1916
Pred ikan 3 Bönd agen 9/ 8 1916 i Bälinge
11-13 augusti 1916
Visitation i Väd d ö 11-13/ 8 1916. Innehåller också betraktelse på Möja 7/ 8 1916
11-13 augusti 1916
Anteckningar från visitationen i Väd d ö 11-13/ 8 1916
16-20 augusti 1916
Visitation i Järvsö 16-20/ 8 1916. Utkast till pred ikan och visitationstal. Anteckningar
27 augusti 1916
Vesper 10 efter Trefaldighet 27/ 8 1916 i Skånela
8 september 1916
Tal vid invigning av kyrkogård sutvid gning i Blid ö fred ag 8/ 9 1916
15 september 1916
Om bikten. Betraktelse i Djursholm s kapell fred ag 15/ 9 1916
15 september 1916
Tal vid invigning av kyrkogård i Djursholm fred ag 15/ 9 1916
15 september 1916
Missionens d årskap. Anförand e "vid öppnand et av m issionsled arem ötet d en 15
septem ber 1916 på K.F.U.M:s sal i Stockholm ". Tryckt i Sanningsw ittnet 28/ 9 1916 und er
87
rubriken Missionens stora värld suppgift. Jfr Ågren 326
22 september 1916
Pred ikan i and aktsstund i Lilltjärn fred ag 22/ 9 1916. Utkast.
1 oktober 1916
Tal vid installation av kyrkoherd e Ola Österlu nd i N jutånger Mikaelid agen 1/ 10 1916
4 oktober 1916
Tal till brud paret Sigrid Olivecrona och H ugo Laurell 4/ 10 1916 i H elga Trefald ighet
5 oktober 1916
Tal vid prästvigning av Fritz H olm gren torsd ag 5/ 10 1916 i Storkyrkan i Stockholm
8 oktober 1916
Pred ikan Tacksägelsed agen 8/ 10 1916 i H illeshög. Utkast.
16 oktober 1916
Uttaland e om d e kyrkliga ungd om skurserna. Sveriges ungd om . Organ för d er kyrkliga
ungd om sarbetet 13(1916): 23/ 24 s. 379
18-23 oktober 1916
Anteckningar från visitation i Valbo m ed Forsbacka 18-23/ 10 1916
24 oktober 1916
Birgitta och reform ationen. Tal vid vesper i Vad stena klosterkyrka 24/ 10 1916. Vår
Lösen 7(1916) s. 343-351. Ågren 324
29 oktober 1916
Pred ikan 19 efter Trefald ighet 29/ 10 1916 i Orkesta
5 november 1916
Arbetets religion och Kristi evangelium . Visitationstal i Sund bybergs kyrka vid vesper
Allhelgonasönd agen 5/ 11 1916. Ågren 643 Fattigd om ens avskaffand e
5 november 1916
Tal vid installation av kyrkoherd e Fredrik Zakrisson i Sund byberg Allhelgonasönd agen
5/ 11 1916
19 november 1916
Und erd ånigt utlåtand e över Stockholm s stad s konsistorium s skrivelse rörand e
föränd ring av råd and e bestäm m elser om pred ikanter vid riksd agsgud stjänsterna. Bilagd
Kungl Maj:ts beslut i ärend et i vid im erad avskrift. H and skrivet koncept 19/ 11 1916.
Folio
88
22 november 1916
Tal i H elga Trefald ighetskyrkan i Gävle 22/ 11 1916 om "värld skrigets väd jan till
svenska kyrkan" i sam band m ed visitation i stad ens två försam lingar
22 november 1916°
Arbetets religion och Kristi evangelium . Föred rag vid vespergud stjänst i Bom hus kyrka
i Gävle 22/ 11 1916 (sam m and rag). Gefle Dagblad 23/ 11 1916
23 november 1916
Kyrkan och kriget. Föred rag i Betlehem skapellet i Gävle 23/ 11 1916
24 november 1916
Tal vid and aktsstund på H älsinge regem ente i Gävle 24/ 11 1916
3 december 1916
Pred ikan 1 i Ad vent 3/ 12 1916 i Drottningsholm s slottskapell
6 december 1916
Bön vid prins Carl Johans d op
10 december 1916
Tal vid Forsm arks kyrkas öppnand e för gud stjänst 2 i Ad vent 10/ 12 1916
17 december 1916
Tal vid prästvigning 3 i Ad vent 17/ 12 1916 i Uppsala d om kyrka
21 december 1916
Tal vid term insavslutning vid H ögre allm änna läroverket i Uppsala 21/ 12 1916
21 december 1916
Tal vid folkskolans avslutning 21/ 12 1916 i Uppsala d om kyrka
25 december 1916
Pred ikan i Julottan 1916 i Uppsala d om kyrka. Ågren 613 Värld sfreden
Manuskript 1916 – enbart årtal – i bokstavsord ning
Koncept till Fred sbön anbefalld i Upp sala d om kapitels cirkulär 1916:8. Jfr Ågren 643 Del
2
Stud iet av religionen. Sthlm 1916. Korrektur till 2:a uppl. Ågren 186
Svenska kyrkans kropp och själ – (Svenska kyrkans originalitet). Sthlm 1916. Ågren 322.
Folio
89
1 januari 1917^
Bönd agsplakatet för år 1917. Manuskript i samlingen Böndagsplakat
1 januari 1917^
"Bön att använd as från 1 januari 1917 i stället för d en hittills brukad e krigsbönen."
H and skrivet m anus i samlingen Böndagsplakat
6 januari 1917
Pred ikan Trettond agen 1917 i Bälinge
21 januari 1917
Tal vid installation av kyrkoherd e Paulus H olm gren i Staffans försam ling i Gävle 3 efter
Trettond agen 21/ 1 1917
27 januari 1917
Tal vid H enrik Grahls (1839-1917) jord fästning i H elga Trefald ighet Uppsala 27/ 1 1917
30 januari 1917
Tal vid Axel Strand ells (1842-1917) jord fästning i Klara kyrka Stockh olm 30/ 1 1917
4 februari 1917
Tal vid Leberecht Siegbahns (1853-1917) jord fästning i Uppsala d om kyrka 4/ 2 1917
16 februari 1917
Utkast till anförand e om krigets följd er på d et religiösa områd et vid stud entafton
anord nad av Uppsala kristliga stud entförbun d på KFUM 16/ 2 1917
25 februari 1917
Pred ikan 1 i Fastan 25/ 2 1917 i Färila. Jfr Ågren 613
1 mars 1917
Tal vid Lorens (Lolle) Thörnells (1882-1917) jord fästning i H elga Trefald ighet i Uppsala
1/ 3 1917
4 mars 1917
Förlåtelsens verkan i evangelisk kärleksverksam het. Pred ikan 2 i Fastan 4/ 3 1917 i
Stockholm . Ågren 643 Del 2
17 mars 1917
Tal i Svenska bibelsällskapet 17/ 3 1917
20 mars 1917
Koncept till brev 20/ 3 1917 till Kristianias biskop Jens Tand berg och Själland s biskop
H arald Ostenfeld m ed följand e början: "Tid släget m anar till stärkand e på alla sätt av
sam hörigheten m ellan d e neutrala, jubelåret till stärkand e av sam hörigheten m ellan
90
evangeliska kyrkor". Koncept m ed sam m a inled ning 11/ 5 1917 på tyska och 11/ 7 1917
på franska. Manuskripten i Ekumeniska samlingen ES 2
25 mars 1917
Tal vid Åm ots kyrkas invigning 25/ 3 1917
25 mars 1917
Utkast till betraktelse på Marie bebåd elsed ag 25/ 3 1917
29 mars 1917
Slutbön vid invigningen av Uppsala nya sem inariebyggnad 29/ 3 1917
16 april 1917
Bön vid d et av Svenska fattigvård sförbund et ord nad e Fattigvård sm ötets i Uppsala
öppnand e 16/ 4 1917
22 april 1917
Tal vid vigning av Ludvig Lind berg till biskop i Växjö 22/ 4 1917
22 april 1917
Utkast till tal om Växjö och Kalm ar stift vid m id d agen efter vigning av Lud vig Lind berg
till biskop i Växjö 22/ 4 1917
1 maj 1917
N öd en, kriget, m am on – d e tre höra nära ihop. Pred ikan i fred sbön 1/ 5 1917 i Uppsala
d om kyrka. Ågren 335.
4-6 maj 1917
Anteckningar från visitation i Brom m a 4-6/ 5 1917
6 maj 1917
Tal vid installation av kyrkoherd e Martin Theod or Svensson i Bromm a försam ling i
Stockholm 6/ 5 1917
12 maj 1917
Ärkebiskopens son. Replik till tid ningen Fredsfanan 12/ 5 1917 om sonen Sven
Söd erblom s d eltagande i första värld skriget. Manus och tryck
13 maj 1917
Tal vid installation av kyrkoherd e Vald us Bengtson i Oscars försam ling i Stockholm
13/ 5 1917
13 maj 1917
Skrifterm ål i H ed vig Eleonora kyrka i Stockholm 13/ 5 1917
91
20 maj 1917
Tal vid prästvigning Reform ationssönd agen 20/ 5 1917 i Uppsala d om kyrka
23 maj 1917
Tal till brud paret Dagny Ångström och Olof Od encrantz 23/ 5 1917
27 maj 1917
Tal vid grund stensläggning för kyrkan på H ögalid sberget i Stockholm Pingstd agen
27/ 5 1917
29 maj 1917
Tal vid grund stensläggning för Sam ariterhem m ets d iakonisshus i Uppsala tred jed ag
Pingst 29/ 5 1917
29 maj 1917
Upprop om fred en och reform ationsm innet. Uppsala och Stockholm 1917. Publicerat i
pressen 29/ 5 1917. Ågren 336. N S:s egenhänd iga utkast till uppropet i flera versioner
och på flera språk i Ekumeniska samlingen ES 2
Maj 1917
Perlen. [artikel i] Maaned sblad for Kristelige forening for unge m ænd i Köbenhavn m aj
1917
3 juni 1917
Utkast till tal vid prästvigning i Bälinge kyrka Trefald ighetssönd agen 3/ 6 1917
3 juni 1917
Tal vid jord fästning av Carl Yngve Sahlin (1824-1917) i Uppsala d om kyrka 3/ 6 1917
5 juni 1917
Tal vid Lind ska skolans i Uppsala avslutning 5/ 6 1917
6 juni 1917
Ett d em okratiskt sinnelag. Tal vid högre allmänna läroverkets i Uppsala avslutning 6/ 6
1917
9-10 juni 1917
Anteckningar från visitation i Fasterna 9-10/ 6 1917 bland annat om Rånäs kapell
14-17 juni 1917
Anteckningar från visitation i H arg 14-17/ 6 1917
17 juni 1917
Visitationstal i H arg 17/ 6 1917
92
23 juni 1917
Kyrkans uppgift i fred sarbetet. Föredrag i H elga Trefald ighetskyrkan m id som m arafton
1917 vid Allm änna svenska fred skongressen. Ågren 334.
24 juni 1917
Tal till brud paret Ulla Ribbing och H arald Ed in Mid som m ard agen 1917
28-29 juni 1917
Anteckningar från visitation i Vätö-Björkö-Arholm a 28-29/ 6 1917
29 juni 1917
Skrifterm ål vid högm ässa i Björkö fred ag 29/ 6 1917
Juni 1917
"Till Sveriges kristna". Utkast till fred supprop i juni 1917 från svenska kyrko - och
sam fu nd sled are. Aktionen blev ald rig av. Manuskriptet i Ekumeniska samlingen ES 2,
6 juli 1917
Betraktelse vid aftongud stjänst i Lillkyrka 6/ 7 1917. Utkast
15 juli 1917
Utkast till visitationstal i Estuna 3 Bönd agen 15/ 7 1917. Innehåller också beskrivning av
Estuna kyrka 14/ 7 1917
24 juli 1917
Tal vid invigning av kyrkogård en i Ockelbo 24/ 7 1917
29 juli 1917
Visitation i Ekerö och Munsö 8 efter Trefald ighet 29/ 7 1917. 1. Visitationstal i Ekerö. 2.
Visitationstal. And akt i Munsö.
30 juli 1917
Utkast till visitationstal i Ad elsö 30/ 7 1917
5 augusti 1917
Pred ikan i högm ässa i Jum kil 9 efter Trefald ighet 5/ 8 1917
19 augusti 1917
Pred ikan i Lingbo 19/ 8 1917. Utkast.
19 augusti 1917
Tal vid installation av kyrkoherd e Carl Wilhelm Roland i Skog 11 efter Trefald ighet
19/ 8 1917
19 augusti 1917^
93
Plakatet för 'fred sbotdagen' 26/ 8 1917. Manuskript i samlingen Böndagsplakat
20 augusti 1917
Anekd ot från Lingbo om fad ern Jonas Söd erblom ned tecknad av N S 20/ 8 1917
26 augusti 1917*
Lycka. Självbiografisk anteckning 26/ 8 1917. Manuskript i kapsel 13 'Luther och
reformationen'.
26 augusti 1917°
Pred ikan Bönd agen för fred en d en 26/ 8 1917 i Storkyrkan i Stockholm . H and skrivet
m anuskript. Stockholm s Dagblad 27/ 8 1917
9 september 1917
Visitations och installation i Västerlövsta 14 efter Trefald ighet 9/ 9 1917. 1.
Visitationstal. 2. Tal vid installation av kyrkoherd e Carl Johan Renström
25 september 1917
Betraktelse vid kontraktsprostm öte 25/ 9 1917. Utkast.
30 september 1917
Brev till kejsar Wilhelm II av Tyskland . Dikterat koncept i m ånad sskiftet
septem ber/ oktober 1917. [Brevet som nåd d e kejsaren var od aterat]
14 oktober 1917
Ärkebiskopen om Luthers hum or. Första Lutherföred raget i Engelbrektskyrkan sönd ag
14/ 10 1917. Sam m and rag i Stockholm s-Tid ningen 15/ 10 1917
17 oktober 1917°
Ärkebiskopens and ra Lutherföreläsning. Reform atorns m elankoli. Föredrag i
Engelbrektskyrkan onsd ag 17/ 10 1917. Sam mand rag i Stockholm s-Tid ningen 18/ 10
1917
21 oktober 1917°
Luthers tungsinne som faktor i hans religionsskapand e. Ärkebiskopens tred je
föreläsning i Engelbrektskyrkan sönd ag 21/ 10 1917. Sam m and rag i Stockholm sTid ningen 25/ 10 1917
24 oktober 1917°
Ärkebiskopens fjärd e Lutherföred rag. "Vägen till Worm s. Troshjälten" i
Engelbrektskyrkan d en 24/ 10 1917. Sam m and rag i Stockholm s-Tid ningen 25/ 10 1917
28 oktober 1917°
Luther och Erasm us. Ärkebiskop Söd erblom s fem te föreläsning i Engelbrektskyrkan
sönd ag 28/ 10 1917. Sam m and rag i Stockholm s-Tid ningen 29/ 10 1917
94
31 oktober 1917
H ögtid stal Aftonen före Allehelgonad ag d en 31 oktober 1917 kl. 10.30 f.m. i Uppsala
d om kyrka vid reform ationsjubileet. Korrektur m ed rättelser och tillägg. Ågren 345 &
376
31 oktober 1917
Tal i Uppsala d om kyrka vid reform ationsjubileet 31/ 10 1917. 1) Inled and e ord . 2) Den
rättfärd ige skall leva av tro. Reform ationens fjärd e jublieu m i Uppsala. Sthlm 1917 s. 1427. Ågren 345. Se 1919 H um or och m elankoli och and ra Lutherstud ier. Ågren 376
31 oktober 1917
Tal som p rom otor i teologiska fakulteten vid d oktorsprom otionen i Uppsala universitets
aula 31/ 10 1917 kl. 2 e.m . i sam band m ed reform ationsfesten
31 oktober 1917
Tal vid m id d agen i Ärkebiskopsgård en 31/ 10 1917 kl. 12.30 e.m . i sam band m ed
firand et av reform ationsm innet. Manuskript i samlingen Reformationsfesten i Uppsala
1917
31 oktober 1917
Till trosförvanterna och land sm ännen i Augu stanasynod en. H älsning m ed anled ning av
reform ationsm innet Aftonen före Allhelgonad ag 31/ 10 1917. Koncept
31 oktober 1917
To the General Synod of the Evangelical Lutheran Church in the United States of
Am erica. H älsning m ed anled ning av reformationsm innet aftonen före Allhelgonad ag
31/ 10 1917. Koncept
4 november 1917°
Den evangeliska frälsningsvissheten. Ärkebiskopens sista Lutherfö reläsning d en 4/ 11
1917. Sam m and rag i Stockholm s-Tid ningen 5/ 11 1917. De sex föredragen om Martin
Luther i Engelbrektskyrkan 14/ 10, 17/ 10, 21/ 10, 24/ 10, 28/ 10, 4/ 11 1917 hölls på
inbjud an av Stiftelsen för Sverige och kristen tro
7 november 1917
Öppningstal för And ra akad em iska m issionskonferensen i KFUM:s stora sal i Uppsala
7/ 11 1917
10 november 1917
Social nöd , själanöd . Bond ekriget och Luther. Föredrag d en 10/ 11 1917 i H elga
Trefald ighetskyrka i Gävle. Se und er 1919 H um or och m elankoli och and ra
Lutherstud ier, kap. XI
11 november 1917
95
Morgonbön i Lind ska skolan i Uppsala 11/ 11 1917
16 november 1917
H um or och m elankoli hos Luther. Föred rag 16/ 11 1917 i Köpenham n
18 november 1917
Visitation och installation i Svenska kyrkan i Köpenham n 24 efter Trefald ighet 18/ 11
1917. 1. Visitationstal. 2. Tal vid installation av kyrkoherd e Arvid Bom an
26 november 1917
Betraktelse vid avtäckand et av Sam Fries’ gravvård på Norra kyrkogård en i Stockholm
26/ 11 1917
2 december 1917
Pred ikan 1 i Ad vent 2/ 12 1917 i Bälinge. Utkast.
2 december 1917
Tal vid Em anuel Jerlings (1831-1917) jord fästning i Bälinge kyrka 2/ 12 1917
8 december 1917
Morgonbön i Lind ska skolan i Uppsala 8/ 12 1917. Talet använt också vid folkskolans
avslutning i Uppsala d om kyrka 20/ 12 1917
14-16 december 1917
Theses of the m eeting in 1917. N eutrala kyrkokonferensen 14-16/ 12 1917 i Uppsala
16 decenber 1917
Tal vid prästvigning i Uppsala d om kyrka 3 i Ad vent 16/ 12 1917
17 december 1917
För Finland . Tal i Aud itorium i Stockholm 17/ 12 1917
17 december 1917
Religionen efter kriget. Manuskript d aterat 17/ 12 1917, tyd ligen utkast till en artikel i
d en norska tid ningen Verd ens Gang
19 december 1917
Tal vid vigning av Ruth N athorst till m issionär 19/ 12 1917 i Uppsala d om kyrka. Ågren
338
21 december 1917
Tal vid H ögre allm änna läroverkets i Uppsala avslutning 21/ 12 1917
30 december 1917
Pred ikan sönd ag efter jul 30/ 12 1917 i Bälinge
96
30 december 1917
Tal vid koralafton i H ed vig Eleonora kyrka i Stockholm 30/ 12 1917
D ecember 1917
Till försam lingarna i Svenska kyrkan
Manuskript 1917 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Förord till H erm an N eand er: Bland krigsfångar. Uppsala 1917. Ågren [669]
Jubelåret och kyrkans enhet. Minnesskrift utgifven m ed anled ning af H .M. konung
Gustav V:s 10-åriga regering. Sthlm 1917 s. 25-28. Jfr Ågren 358
Lekm än i pred ikstolen. Vår Lösen 8(1917) s. 161-164
Om d et evangeliska livsid ealet. Vår Lösen 8(1917) s. 324-326. Ågren 342
Reform ationens fjärd e jubileu m . Kristend om en och vår tid 12(1917) s. 265-267. Ågren
344
Reform ationsm innet 1917. Flygblad från Ärkestiftets stiftsnäm nd för reform ationens
jubileu m sgåva till försam lingar och enskild a i ärkestiftet. Manuskrip t, korrektur och
tryck.
Und erd ånigt yttrand e i frågan om obligatoriska gud stjänstbesök för läroverkets
lärjungar 1917. Dikterat utkast
"Vi und ertecknad e och jäm te oss högt aktad e bröd er som icke d å eller icke nu längre
tillhöra neutrala länd er vänd e oss i novem ber 1914 till europeiska trosbröd er och till
rikenas betrod d e m än att i vår m ån hos oss och and ra skärpa bön och strävan för fred
och stärka m ed vetandet om d e kristnas and liga enhet trots nationernas gränser och
krigets sönd ring." Od aterat hand skrivet m anuskript föråret 1917 till fred sväd jan m ed
d enna inled ning i Ekumeniska samlingen ES 2
Väd jan till d en svenska kristenheten om stöd åt Gustaf Ad olfsföreningarnas
verksam het. Koncept 1917
1 januari 1918
"Året 1918 ingår m ed ... " Utkast till nyårsbud skap [1/ 1 1918]
1 januari 1918^
Bönd agsplakatet för år 1918. Manuskript i samlingen Böndagsplakat
97
6 januari 1918
Pred ikan Trettond agen 1918 i Drottningholm s slottskapell
10 januari 1918
Brev till kejsar Wilhelm II av Tyskland . H and skrivet koncept 10/ 1 1918
10 januari 1918
Yttrand e till Konungen rörand e läroverksungd om ens gud stjänstbesök. Und ertecknat
koncept 10/ 1 1918. Folio
15 januari 1918
Brev till kejsar Wilhelm II av Tyskland . H and skrivet koncept 15/ 1 1918
3 februari 1918
Växt och skörd . Pred ikan i aftonsång Sexagesim a 3/ 2 1918 i Lohärad i sam band m ed
visitation.
10 februari 1918
Pred ikan Fastlagssönd agen 10/ 2 1918 i H ögbo
10 februari 1918^
Kyrkans plikt und er d en sociala krisen. Föred rag på Valhalla i Sand viken
Fastlagssönd agen 10/ 2 1918 e.m . H and skrivet m anuskript i samlingen Kyrkans plikt i
den sociala krisen
11 februari 1918
Tal vid ungd om sm öte i Sand vikens kyrka 11/ 2 1918. Utkast
11 februari 1918°
Väd jan till lantm ännen. Upsala N ya Tid ning 11/ 2 1928
14 februari 1918
Und erd ånigt yttrand e rörand e förbättrad and lig och sed lig vård för d en värnpliktiga
ungd om en. H and skrivet koncept 14/ 2 1918
18 februari 1918
Tal vid Sam Wid es (1861-1918) jord fästning 18/ 2 1918 i Uppsala d om kyrka
23 februari 1918
Pred ikan 23/ 2 1918 i Morgongåva i sam band m ed visitation i Vittinge
24 februari 1918
Visitationstal i Vittinge 2 i Fastan 24/ 2 1918
3 mars 1918
98
Öppningstal på KFUM vid m issionsvecka för ungd om 3/ 3 1918 i Uppsala
7 mars 1918
Tal vid Em il Sjögrens (1853-1918) jord fästning i Johannes kyrka i Stockholm 7/ 3 1918.
Ågren 368
10 mars 1918
H unger och törst efter rättfärd ighet. Tal vid installation av kyrkoherd e Ernst Klefbeck i
Sofia kyrka i Stockholm Mid fastosönd agen 10/ 3 1918. Ågren 356
18 mars 1918
Inled ningsföred rag i Lutherska m issionshuset 18/ 3 1918 till Kvinnornas fred svecka i
Uppsala
24 mars 1918
Skrifterm ål vid prinsessan Märthas första nattvard sgång Palm sö nd agen 24/ 3 1918 i
Slottskapellet
25 mars 1918
Skrifterm ål vid Marika Lagerbielkes och Inga Frisks konfirm ation och första
nattvard sgång Marie bebåd elsed ag 25/ 3 1918 i Gustaf Ad olfskyrkan i Stockholm
27 mars 1918
Tal vid Pehr von Ehrenheim s (1823-1918) jord fästning i H ed vig Eleonoras kyrka i
Stockholm 27/ 8 1918. Ågren 351
29 mars 1918
Pred ikan Långfred ag 29/ 3 1918 i Bälinge
1 april 1918
Pred ikan Annand ag Påsk 1/ 4 1918 i Sigtuna
1 april 1918
Tal vid Sigtunastiftelsens årsfest i folkhögskolan Annand ag På sk 1/ 4 1918
5 april 1918
Tid släget och ungd om en. Föredrag vid Centralförbund ets för socialt arbete konferens i
Stockholm 5/ 4 1918. Ågren 349. Föredraget därtill tryckt in extenso i Stockholm s
Dagblad 7/ 4 1918.
19 april 1918°
H em sed er i vårt gud stjänstliv. Försam lingsblad et 15(1918):16 s. 182. Ågren 364
23 april 1918
Koncept till tal vid m id d ag m ed grevinnan Ebba von Essen f. Brahe som gäst 23/ 4 1918
99
26 april 1918
Tal vid Olof Palm es (1884-1918) jord fästning i Uppsala d om kyrka 26/ 4 1918. Ågren 364
26 april 1918°
Skyltväsend et i sam fund et. Försam lingsblad et 15(1918):17 s. 194. Ågren 362
28 april 1918
Tal vid invigning av Allhelgonakyrkan i H elgalund ens arbetard istrikt av Katarina
försam ling i Stockholm 4 efter Påsk 28/ 4 1918
5 maj 1918
Om bönen. Tal vid installation av kyrkoherd e Gustaf Bokand er i Klara kyrka i
Stockholm Bönsönd agen 5/ 5 1918
5 maj 1918
Bönen. För Bönsönd agen. Stockholm s Dagblad 5/ 5 1918
6 maj 1918
Tal vid öppnand et av Barnavård sm ötet i Gävle 6/ 5 1918 anord nat av Svenska
fattigvård sförbund ets barnavård sutskott och Gävle barnavård snäm nd
7 maj 1918
Tack till Brittiska och utländ ska bibelsällskapet 7/ 5 1918 för utnäm ningen till utländ sk
herd ersled am ot av sällskapet. Koncept
19 maj 1918
Tal vid prästvigning Pingstd agen 19/ 5 1918 i Uppsala d om kyrka
22 maj 1918
Tal till brud paret Carl H am ilton och Märtha De la Gard ie vid m åltid hos kronprinsen
efter vigseln i Slottskapellet 22/ 5 1918
31 maj 1918
Tal vid installation av kyrkoherd e Karl H jalm ar Friberg i Tolfta 5 efter Trefald ighet 31/ 5
1918
2 juni 1918
Tal vid Björklinge kyrkas öppnand e för gud stjänst 1 efter Trefald ighet 2/ 6 1918
4 juni 1918°
Staten bortom gott och ont. Insänd are und ertecknad 4/ 6 1918. Aftontid ningen 11/ 6 1918
6 juni 1918
Tal vid H ögre allm änna läroverkets i Uppsala avslu tning 6/ 6 1918
100
6 juni 1918
Om Tem plarord ens program . Tem plaren 6/ 6 1918
17 juni 1918
Tal vid Åke Brilioths (1887-1918) jord fästning på N orra kyrkogård en i Solna 17/ 6 1918
23 juni 1918
Visitationstal i Frösund a 4 efter Trefald ighet 23/ 6 1918
23 juni 1918
Visitationstal i Kårsta 4 efter Trefald ighet 23/ 6 1918
24 juni 1918
Pred ikan Mid som m ard agen 1918 i Rim bo i sam band m ed visitation
24 juni 1918
H em m et och id ealet. För Vår Lösens m id som m arnum m er 1918. Ågren 354
26 juni 1918
Likalyd and e brev till biskop arna H arald Ostenfeld i Köpenham n och Jens Tand berg i
Oslo 6/ 6 1918 om d en planerad e internationella kyrkokonferensen i Uppsala 8/ 9 1918.
Kopia. Folio
1 juli 1918
Arbete och lön. Tal vid Uppsala-Gäfle järnvägsaktiebolags högtid liga utd elning av
Kungl. Patriotiska sällskapets m ed alj till vissa av järnvägens personal i H eliga
Trefald ighetskyrkan i Gävle 1/ 7 1918
11 augusti 1918
Tal vid installation av kyrkoherd e Oskar H ansson i Sollentuna 11 efter Trefald ighet 11/ 8
1918
11 augusti 1918
Tal vid Ed s kyrkas öppnand e för gud stjänst 11 efter Trefald ighet 11/ 8 1918
11 augusti 1918
Bikten. Anteckning 11/ 8 1918
13 augusti 1918
Evangelisk katolicitet. Föredrag vid Sjund e svenska stud entm ötet m ed kristligt program
13/ 8 1918 i Sigtuna
18 augusti 1918
Gud verkar intill nu. Tal vid invigningen av Sigtunastiftelsens kapell 12 efter
101
Trefald ighet 18/ 8 1918. Ågren 353.
23 augusti 1918
Anteckningar från visitation i H usby Långhund ra 23/ 8 1918
25 augusti 1918
Visitationstal i Vid bo 13 efter Trefald ighet 25/ 8 1918
1 september 1918
Visitationstal i Fröjeslund a 14 efter Trefald ighet 1/ 9 1918
3 september 1918
Förklaring föranled d av fransk m isstänksam het m ot planerad e ekum eniska konferenser
initierad e av d e nord iska kyrkorna. Med d eland et d aterat 3/ 9 1918 avsett för pressen
m en till synes ald rig använt. Folio
8 september 1918
Betraktelse i N ora kyrka 15 efter Trefald ighet 8/ 9 1918 i sam band m ed visitation
15 september 1918
Prästvigning av Elov Kihlsted t 16 efter Trefald ighet 15/ 9 1918 i Uppsala d om kyrka
27 september 1918
Tal vid Lund s universitets 250-årsjubileum i Lund s d om kyrka 27/ 9 1918
30 september 1918
Välkom stord till N icholaus Glubokow ski inför d ennes första Olaus Petri-föreläsning
30/ 9 1918 på Uppsala universitets lärosal IV. Manuskript i Olaus Petri stiftelsens arkiv
6 oktober 1918
Tal vid invigningen av St Botvid s skola i Stockholm 6/ 10 1918
8 oktober 1918
Tal till Ad olf Deissm ann efter d ennes Olaus Petri föreläsningar i Uppsala 7-8/ 10 1918
10 oktober 1918
Tal vid öppnand et 10/ 10 1918 av ett tvåd agarsm öte i Stockholm anord nat av Svenska
fattigvård sförbund ets barnavård sutskott
10 oktober 1918
Kyrkans uppgift. Föred rag i Svenska kyrkans lekm annaförbund i Sankta Klara
kyrkoråd ssal 10/ 10 1918
23 oktober 1918
Krigets verkan på religionen. Svenska Morgonblad et 23/ 10 1918
102
30 oktober 1918
Em ile Boutroux. Stockholm s-Tid ningen 30/ 10 1918
1 november 1918
Pred ikan Allhelgonad agen 1/ 11 1918 i Bälinge
8 november 1918
F. Sigm und -Schultze. Försam lingsblad et 8/ 11 1918. Anonym
10 november 1918
Tal vid kyrkogård sinvigning i Roslagsbro 24 efter Trefald ighet 10/ 11 1918
14 november 1918
Till Sveriges kristna folk! Upprop 14/ 11 1918 från Svenska kom m itén av
Värld sförbund et för m ellanfolkligt sam förstånd genom kyrkosam fund en innehålland e
N eutrala kyrkokonferensens i Upp sala tre r esolutioner 16/ 12 1917. Uppsala 1918
17 november 1918
Vaksam het. Pred ikan 25 efter Trefald ighet 17/ 11 1918 i Uppsala d om kyrka. Ågren 350.
24 november 1918
Pred ikan Dom sönd agen 24/ 11 1918 i Balingsta. Utkast
26 november 1918
Uttaland e m ed anled ning av ju d eprogrom erna i Polen och Galizien und ertecknat 26/ 11
1918
30 november 1918
Tal vid N ysätra kyrkas öppnand e för gud stjänst lörd ag 30/ 11 1918
30 november 1918
Tal på Karl XII:s d öd sd ag i Rid d arholm skyrkan 30/ 11 1918
1 december 1918
H ögtid stal vid invigningen av Sam ariterhemm ets d iakonisshu s 1 i Ad vent 1/ 12 1918.
Ågren 357.
8 december 1918
Religionen och kyrkan. H erd abrev till prästerskapet och försam lingarna i ärkestiftet
nyåret 1919. Av N athan Söd erblom åsatt titel på ett programtal i Engelbrektskyrkan i
Stockholm d en 8/ 12 1918
15 december 1918
Tal vid prästvigning 3 i Ad vent 15/ 12 1918 i Uppsala d om kyrka
103
15 december 1918
Avslutningstal vid gem ensam t m öte för en försonlig och rättvis fred hållet i Uppsala
d om kyrka 3 i Ad vent 15/ 12 1918 kl. 8.30 e.m . – Av N S hand skrivet pressm ed d eland e
om m ötet und er rubriken: 'Välkom sthälsning till Presid enten Wilson i Upsala
d om kyrka'
20 december 1918
Tal vid avslutning i Enköpings realskola 20/ 12 1918 kl. 2 e.m . Stolpar
28 december 1918
Prästernas löner. Folkets Dagblad Politiken 28/ 12 1918. Ågren 371
Manuskript 1918 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Kulturstatens frihetsproblem . Kapitel i Religionen och staten. Sthlm 1918 s. 169-201.
Ågren 348
Kyrkliga fred ssträvand en. Manuskript till Kyrkans fred ssträvand en i Vår tid . Årsbok
utg. av Sam fund et De nio 3(1918) s. 236-252. Ågren 359. Konceptet i Ekumeniska
samlingen ES 2. Jfr ned an och 1/ 4 1919
Kyrkliga fred ssträvand en. Maskinskrivet m anuskript jäm te spaltkorrektur m ed rättelser
och tillägg av NS till uppsatsen Kyrkans fredssträvand en i Vår tid . Årsbok utg. av
Sam fund et De nio (1918) s. 236-262. Ågren 359. Folio. Jfr ovan och 1/ 4 1919
Religionen och staten. Sthlm 1918. Manuskrip t och und erlag. Ågren 348
Ett upprop för värld sfred en. Sannolikt tillkom m et kort tid efter 5/ 10 1918. Se
Söd erblom sstud ier s. 186
Yttrand e om d et nya katekesförslaget. Bibelforskaren 35(1918) s. 289-306. Ågren 369.
Folio
1 januari 1919^
Bönd agsplakatet för år 1919. Manuskript i samlingen Böndagsplakat
24 januari 1919
Svenskt universitet i Kina. Anförand e vid sam m anträd e på Stockholm s slott d en 24/ 1
1919. Jfr Handlingar i särskilda ämnen: Kina
24 januari 1919
Svar på frågor om d en nya tid ningen [Dagens Tid ning]. Försam lingsblad et 16(1919) s. 16
24/ 1 1919. Ågren 386. Jfr ned an 10 d ecem ber 1919
104
25 januari 1919
Brev till Svenska akadem iens N obelkom m itté m ed förslag att tilld ela Per H allström
årets N obelpris i litteratur. H and skrivet koncept 25/ 1 1919
12 februari 1919
Und erd ånigt yttrand e 12/ 2 1919 över Carl Bobergs m otion i riksd agen om åtgärd er för
sam arbete m ellan präster och lekm än. Und ertecknat koncept. Folio
16 februari 1919
Pred ikan Septuagesim a 16/ 2 1919 i Rogsta i sam band m ed visitation jäm te anteckningar
19 februari 1919
Människans bestäm m else. Föred rag i Ljusne kyrka 19/ 2 1919
23 februari 1919
Pred ikan Sexagesim a 23/ 2 1919 i Söd erham n sam t anteckningar vid visitationen d är 2123/ 2 1919
26 februari 1919
Tal vid ned sättand et av Karl XII:s kista i Karolinska gravkoret i Ridd arholm skyrkan
26/ 2 1919 vid 200-årsm innet av kungens bisättning 1719
2 mars 1919
Tal i Lutherska m issionshu set vid Uppland s och Söd erm anland s Blåband föreningars
vinterting i Uppsala
8 mars 1919
Ett kyrkornas förbund . "Wilson, d en am erikanska id ealitetens världshistoriska
inkarnation". Stockholm s-Tid ningen 8/ 3 1919
10 mars 1919
Enig kristend om . Kristend om ens uppgift för folkens sam fu nd och i d en sociala
nyd aningen. Stockholm s-Tid ningen 10/ 3 1919
10 mars 1919
Ord vid Laura H allström s f. Schü ck (1883-1919) jord fästning på N orra kyrkogård en i
Stockholm 10/ 3 1919
14-15 mars 1919^
Om förhålland et m ellan kyrka och stat. Bilaga till Biskopsm ötets protokoll 14-15/ 3 1919.
H and skrivet m anus i samlingen Biskopsmötet
29 mars 1919
Svarstal till rektor Wald em ar Ruins välkom stanförand e 29/ 3 kl. 3 e.m . i H elsingfors
105
universitets aula
30 mars 1919
Pred ikan Mid fastosönd agen 30/ 3 1919 i vesper kl. 6 e.m . i N ikolaikyrkan i H elsingfors
30 mars 1919
Gå vi m ot religionens pånyttföd else? Föred rag i N ya stud enthusets festsal i H elsingfors
30/ 3 1919
1 april 1919
Evangelisk katolicitet. Föreläsning i H elsingfors universitet 1/ 4 1919. Enig kristend om .
Sthlm 1919 s. 65-126. Manus och korrektur – Om kyrkliga fred ssträvand en. Enig
kristend om . Sthlm 1919 s. 127-161. Bearb. av uppsatsen Kyrkliga fred ssträvand en i De
nios årsbok Vår tid 1918. Ågren 359. Enig kristend om börjad e tryckas 1919 m en utkom
först i m ars 1920. Se även m anuskript 1919 – årtal enbart. Ågren 382
3 april 1919
Passionspred ikan Jesu s inför Pilatus i Åbo d om kyrka 3/ 4 1919
4 april 1919°
Ärkebiskopens svar på hälsningen från Island s biskop. Försam lingsblad et 16(1919):7 s.
79
8 april 1919
Koncept till tackbrev till Finland s riksförestånd are Gustaf Mannerheim 8/ 4 1919
11 april 1919
De kristna sam fund ens uppgift i d et m ellanfolkliga livet. Föred rag i Engelbrektskyrkan
11/ 4 1919. Stockholm s-Tid ningen 12/ 4 1919
11 april 1919
Den kristna kyrkans international. Intervju i Svenska Dagblad et 11/ 4 1919
21 april 1919
Tal vid De blind as förening 30-årsjubileum i Österm alm skyrkan i Stockholm Annand ag
Påsk 21/ 4 1919
21 april 1919
Gå vi m ot religionens förnyelse? Föred rag i Engelbrektskyrkan Annand ag Påsk 21/ 4
1919. Ågren 375
22 april 1919
Gå vi m ot religionens pånyttföd else? Sam m and rag för pressen av föred raget i
Engelbrektskyrkan 21/ 4 1919. T.ex. Stockholm s-Tid ningen 22/ 4 1919
106
26 april 1919
Tal vid konfirm ation i H elga Trefald ighet 26/ 4 1919
30 april 1919
Yttrand e till kanslersäm betet 30/ 4 1919 rörand e behörighet till teologie d oktorsgrad .
Koncept
12 maj 1919
Und erd ånigt utlåtand e 12/ 5 1919 över sakkunniges betänkand e om sam vetsöm m a.
Koncept
12 maj 1919
Skrivelse till ecklesiastikm inistern 12/ 5 1919 m ed förslag att m ajor And ers Sjösted t och
brukspatron Ernst Kjellberg m åtte erhålla kom m end örstecknet av N ord stjärneord en.
Kopia
13 maj 1919
Utlåtand e 13/ 5 1919 rörand e d e sökand e till lärarebefattning i religionshistoria vid
Stockholm s högskola: H elge Rosén och Gillis Wetter. Kopia
16 maj 1919
Det allm änkyrkliga värld sförbund et och värld släget. Manuskript till insänd are d aterat
16/ 5 1919
17 maj 1919
H em ställan till ecklesiastikm inistern 17/ 5 1919 att två prästm än i Ärkestiftet erhåller
Vasaord en: Carl And ersson och Johan Thu nblad . Kopia
19 maj 1919
Tal vid invigning av Råsund a nya folkskolebyggnad 19/ 5 1919
19 maj 1919
Yttrand e till kanslersäm betet 19/ 5 1919 rörand e behörighet till teologie d oktorsgrad .
Tillägg till utlåtand et 30/ 4 1919. Kopia
22 maj 1919
Tal till brud paret prinsessan Margaretha och prins Axel vid galafrukosten på
Stockholm s slott efter vigseln i Storkyrkan 22/ 5 1919
23 maj 1919°
Det allm änkyrkliga förbund et och värld släget. Genm äle d en 16/ 5 1919. Tryckt i
Syd svenska Dagblad et d en 23/ 5 1919 und er rubriken: H var äro d e kristna? Ärkebiskop
Söd erblom svarar professor H olm quist
107
25 maj 1919
Tal vid prästvigning Bönsönd agen 25/ 5 1919 i Uppsala d om kyrka
25 maj 1919
Ord vid H erm an Lavéns (1881-1919) jord fästning 25/ 5 1919
28-29 maj 1919
Anteckningar från visitation i Söd erfors 28-29/ 5 1919
1 juni 1919
Tal vid Balingsta kyrkas öppnand e för gud stjänst 6 efter Påsk 1/ 6 1919
1 juni 1919
Tal vid Kvinnornas grund lagsfest i Uppsala universitets aula 1/ 6 1919
4 juni 1919
Tal vid Lind ska skolans i Uppsala avslutning i H elga Trefald ighet 4/ 6 1919
4 juni 1919
H älsningsord i Uppsala d om kapitel till Komm issionen av am erikanska prästm än und er
ord förand eskap av biskopen i Chicago Charles P. And erson 4/ 6 1919
6 juni 1919
Tal vid H ögre allm änna läroverkets i Uppsala avslutning 6/ 6 1919
6 juni 1919
Tal vid Folkskolesem inariets avslutning 6/ 6 1919
7 juni 1919
Tal till brud paren Karin Dahlberg och Johan Toll sam t Siri Dahlberg och S.R. Bergm an
7/ 6 1919
9 juni 1919
Tal vid installation av kyrkoherd e Arvid Lagersted t i H ökhuvud Annand ag Pingst 9/ 6
1919
12 juni 1919
Und erd ånigt yttrand e 12/ 6 1919 över förslaget angåend e nationalpark i Fiby urskog.
Kopia
15 juni 1919
Tal vid installation av kyrkoherd e Reinhold Matsson i Ilsbo Trefald ighetssönd agen 15/ 6
1919
19 juni 1919
108
Tal vid avslutning 19/ 6 1919 i Uppsala d om kyrka av K.F.U.K:s rikskonferens
21 juni 1919
Tal vid avslutning i S:t Botvid s skola i Stockholm 21/ 6 1919
26 juni 1919
Söken först Gud s rike. Föredrag vid ungd om sm öte på Säbyholm 26/ 6 1919. Utkast
1 juli 1919
Vad innebär historisk kristend om sund ervisning? Föred rag i Sand viken 1/ 7 1919
8 juli 1919
'De kristnas enhet och partisinnet'. Ru brik över insänd are avsed d för Vejle SocialDem okrat i brev till red aktör H olger Larsen. Koncept 8/ 7 1919
12 juli 1919
Ord vid H anna Söd erblom s jord fästning på Uppsala kyrkogård 12/ 7 1919
27 juli 1919
Tal vid Olivia Ryd éns (1854-1919) jord fästning 27/ 7 1919 i Ringam åla kyrka
Juli 1919
Egenhänd igt skriven distributionslista för boken 'Levnad en, tron och bönen' till
m ottagare i Sverige och N ord en juli 1919
5 augusti 1919
Kristi försam lings väg i d enna tid . Föred rag i Klosterkyrkan (Birgittakyrkan) 5/ 8 1919
vid kyrkliga m ötet i Vad stena. Ågren 385. På sid . 76 N S:s tid igaste uttaland e i tryck om
J.S. Bachs passionsm usik som ett fem te evangelium : "Frågar m an m ig efter ett fem te
evangelium , så tvekar jag icke att näm na d en frälsningshistoriens tolkning, som nått sin
höjd punkt i Johann Sebastian Bach."
9-17 augusti 1919
Anteckningar från visitation i Bollnäs-Regnsjö 9-17/ 8 1919 sam t utkast till pred ikningar
bland annat d en i Bollnäs kyrka 'Fred ssönd agen' 17/ 8 1919
19 augusti 1919
Kyrkliga enhetssträvand en. Föreläsning vid Uppsala universitets so m m arkurs 19/ 8
1919
26 augusti 1919
Den levand e Gud i historien. Utkast till föredrag vid Prestekursen på Ryslinge höjskole
på Fyn 26/ 8 1919
5 september 1919
109
Drag ur svenskt kyrkoliv. Föred rag i Sigtuna för N ord iska prästm ötet 5/ 9 1919
12 september 1919
Ord vid Fred rik Wachtm eisters (1855-1919) jord fästning i Storkyrkan i Stockholm 12/ 9
1919
13 september 1919°
Mot d åliga strid sm etod er. En inlaga av ärkebiskop Söd erblom . Arbetet 13/ 9 1919
21 september 1919
Tal vid installation av kyrkoherd e Oskar Busch i Spånga 14 efter Trefald ighet 21/ 9 1919
24 september 1919
Tal till brud paret Brita Söd erblom och Yngve Brilioth 24/ 9 1919 vid m id d agen i
Ärkebiskopsgård en efter vigseln i Uppsala d om kyrka
5 oktober 1919
Pred ikan Mikaelid agen 5/ 10 1919 i Rotterd am
11 oktober 1919
Den statliga religionsund ervisningens problem . Föred rag i Ped agogiska sällskapet i
Stockholm 11/ 10 1919
18 oktober 1919
Kulturstaten och religionen. Föredrag i N orska stud entersam fund et 18/ 10 1919.
Manuskriptet av N S lagt till d et planerad e verket Värld sutvecklingen och kristend om en
19 oktober 1919
Jesus och d en rike ynglingen. Pred ikan 18 efter Trefald ighet 19/ 10 1919 i Vor Frelseres
kirke i Kristiania. Ågren 384
1 november 1919
Fram ställan om bibehålland e av kapellet Katrineberg och upprätt and et av ett nytt i
Gruvberget, båd a inom Bollnäs socken, Allhelgonad agen 1/ 11 1919. Kopia
2 november 1919
Pred ikan Allhelgonad agen 2/ 11 1919 i Klara kyrka i Stockholm
2 november 1919
L’unité d e l’Eglise. Tal i S:t Botvid s skola 2/ 11 1919
6 november 1919
Tal vid Matild a Ed ins (1918-1919) jord fästning 6/ 11 1919 i gravkapellet på Uppsala
kyrkogård
110
9 november 1919
Jesus hjälper. Pred ikan 21 efter Trefald ighet 9/ 11 1919 i Enköpings-N äs
10 november 1919
H älsning till La Société Biblique d e France m ed anled ning av d ess 100-årsjubileum från
Svenska bibelsällskapet. Martin Luthers d ag 10/ 11 1919. Manuskript och korrektur. I
tryck på svenska i Försam lingsblad et 16(1919) s. 302 f. und er titeln: Franska
bibelsällskapet jubilerar [30/ 11 1919]
14 november 1919
Ord vid jord fästning av "Kyrkvärd sm or i N yola" 14/ 11 1919
18 november 1919
Skrivelse till rikets biskopar 18/ 11 1919 om att biträd a en und erd ånig hem ställan om en
allm än kollekt för att deltaga i Sveriges hjälp till d e hungrand e i d e förra krigsländ erna.
Förslag till hem ställan bilagd . Und ertecknad kopia
19 november 1919
Tal vid m id d ag för Större akad em iska konsistoriet i Ärkebiskopsgård en 19/ 11 1919
20 november 1919
Upprop om hjälp till hungrand e barn i Tyskland , Österrike m .fl. länd er 20/ 11 1919. I:
Uppsala d om kapitels cirkulär 1919:8
22 november 1919
Und erd ånig anhållan 22/ 11 1919 att svenska kom m ittén av Allm änkyrkliga
Värld sförbund et för m ellanfolkligt sam förstånd genom kyrkosam fund en m åtte beviljas
en årlig kollekt i alla rikets kyrkor på Allhelgonad agen. Kopia
22 november 1919
Und erd ånig anhållan 22/ 11 1919 om åtgärd er att i skolund ervisningen m er än hittills
inskärpa d en kristna läran om folkens brod erliga sam hörighet och gem enskap och om
värld sfred en. Kopia
23 november 1919
Betraktelse vid Kyrkobröd ernas första årsm öte i Klara kyrka i Stockholm 23/ 11 1919
24 november 1919
Skrivelse till Stockholm s stad s konsistorium om kollekt till förm ån för d e hungrand e
barnen i d e förra krigsländ erna. Kopia
27 november 1919
Und erd ånigt utlåtand e 27/ 11 1919 i anled ning av Sällskapets De nöd lid and es vänner i
Stockholm gjord fram ställning att upptaga kollekt i stad ens kyrkor. Kopia
111
30 november 1919
Kristus kom m er. Tal vid vespern i Uppsala d om kyrka till förm ån för professuren i
m issionsvetenskap 1 i Ad vent 30/ 11 1919. Ågren 393
N ovember 1919
Allm änkyrkliga värld sförbund ets m öte 1-3/ 10 1919 i Oud Wassenaer. Manuskript
novem ber 1919. Jfr intervju i Svenska Dagblad et 4/ 11 1919
10 december 1919
"N i frågar om m in ställning till d en nya tid ningen" [Dagens Tid ning]. Manuskriptet
d aterat 10/ 12 1919. Jfr ovan 24 januari 1919
19 december 1919
Tal vid H ögre allm änna läroverkets i Uppsala avslutning 19/ 12 1919
20 december 1919
Tal vid avslutning m ed Prins Gu stavs skola i Uppsala d om kyrka 20/ 12 1919
21 december 1919
Tal vid prästvigning 4 i Ad vent 21/ 12 1919 i Uppsala d om kyrka
23 december 1919
Kyrkom ötet. Anonym insänd are av N athan Söd erblom i Stockholm s-Tid ningen 23/ 12
1919. [N S had e d ock önskat se d en som led are. N S till E.B. Rinm an 17/ 12 1919].
28 december 1919
Pred ikan sönd ag efter jul 28/ 12 1919 i Bälinge
31 december 1919
Betraktelse i nyårsm atutin 1919 i Uppsala d om kyrka
D ecember 1919
N ågra ord i anled ning av kyrkostrid en. Manuskript från slutet av d ecem ber 1919. Ald rig
publicerat. Folio
Manuskript 1919 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Christian m issions and national politics. The international review of m issions 8(1919) s.
491-499. Ågren 380
The church and international good w ill. Publicerad bl.a. i The contem porary review
116(1919) s. 309-315. Ågren 387. Uppsatsen av N S lagd till d et planerad e verket
Värld sutvecklingen och kristend om en.
Evangelisk katolicitet. Enig kristend om . Sthlm 1919 s. 65-126. Se även 1 april 1919.
112
Ågren 382. Folio
Förord till Thure Bergström : Med an själen själver. 2:a uppl. Sthlm 1919. Ågren [669]
Inled ningsord . Det and liga nutid släget och kyrkan. Sthlm 1919 s. 10-11. Ågren 383
Kyrkans uppgift för m ellanfolkligt sam förstånd . Manuskript 1919. Jfr Ågren 387
Levnad en, tron och bönen. Ur bibeln och psalm boken i anslutning till Martin Lut her
fram ställd a. Sthlm 1919. Ågren 377
Liten lärobok i religionshistoria för skolan. Sthlm 1919. Korrektur. Ågren 378
Die Religionen d er Erde. 2. Aufl. Tübingen 1919. Ågren 136
Översikt av allm änna religionshistorien. 3:e uppl. Sthlm 1919. Korrektur. Åg ren 244
1 januari 1920
Pred ikan N yårsd agen 1920 i Uppsala d om kyrka
1 januari 1920^
Bönd agsplakatet för år 1920. Manuskript i samlingen Böndagsplakat
1 januari 1920
Tal till brud paret Malin Ribbing och Arthur Ad ell vid vigseln i H elga Trefald ighet
N yårsd agen 1920
6 januari 1920
Pred ikan Trettond agen 1920 i Drottningsholm s slottskapell
10 januari 1920
Pred ikan vid Sociala kvinnokongressens avslutning i Storkyrkan i Stockholm 10/ 1 1920
18 januari 1920
Pred ikan 2 efter Trettond agen 18/ 1 1920 i Vänge. Ald rig hållen enligt anteckning
20 januari 1920
Plikttrohet. Stockholms-Tid ningen 20/ 1 1920. Ågren 408
15 februari 1920
Pred ikan Fastlagssönd agen 15/ 2 1920 i Vänge
15 februari 1920
113
Tal vid m issionärsvigning Fastlagssönd agen 15/ 2 1920 i Österm almskyrkan (H ed vig
Eleonora)
16 februari 1920*
L’enseignem ent d e Jésus. Tal i S:t Botvid s skola 16/ 2 1920. Stolpar. Manuskript i kapsel
'Min katekes'.
18 februari 1920
Und erd ånigt utlåtand e 18/ 2 1920 över förslag om prebend einstitutionen. Avskrift.
Jäm te tillägg 12/ 3 1920 i avskrift
19 februari 1920
Kyrkliga sam arbetet i N ord en. Manuskript 19/ 2 1920 om Kom m ittén för kyrkligt
sam arbete i N ord en. N ord ens årsbok 1920 s. 53-57. Ågren 395
19 februari 1920
Koncept till tack och hälsningsord till Räd d a barnen i Genève 19/ 2 1920 för inbjud an att
d elta som hed ersled am ot av d ess internationella råd i Räd d a barnens internationella
kongress i Genève 25/ 2 1920
22 februari 1920
Tal vid installation av kyrkoherd e Erland Wäsström i Tegelsm ora 1 i Fastan 22/ 2 1920
Februari 1920
Glöm m er m an att m änniskan lever icke allenast av bröd ? [Manuskript föranlett av d en
sociald em okratiska partikongressens beslut i februari 1920 att skilja kyrkan från staten
och beslagta hennes egend om sam t av 27 kongressom bud s reservation till beslutet.]
Februari 1920
Glöm m er m an alld eles Sveriges kyrkfolk? [Manuskript föranlett av d en
sociald em okratiska partikongressens beslut att skilja kyrkan från staten och beslagta
hennes egend om sam t av 27 kongressom bud s reservation till beslutet.]
1 mars 1920
Tal till brud paren Sten Sjösted t och Margit Bergström , Svea Sjösted t och Elias Ahlqvist
vid m id d agen på Gillet efter vigseln i Uppsala d om kyrka 1/ 3 1920
4 mars 1920
Vår rätt att hjälpa. Tal i Musikaliska akad em ien 4/ 3 1920 till förm ån för hjälparbetet
bland krigsfångar i Sibirien. Ågren 409
5 mars 1920
Vetenskapen såsom form för m änsklig tillvaro. Föred rag för Köpenham ns stud enter 5/ 3
1920. Ågren 401
114
5 mars 1920
Manus till tal till Lund s stud enter om kyrka och stat 5/ 3 1920 m .fl. anteckningar
5 mars 1920
Kyrkan och staten i Sverige. Föredrag i Lund s stud entkår 5/ 3 1920. Manuskript i
samlingen Kyrka och stat
7 mars 1920
Pred ikan 3 i Fastan 7/ 3 1920 i Svenska Gustafskyrkan i Köpenham n
8 mars 1920
Statskyrka. Insänd are till Dagens Tid ning d aterad 8/ 3 1920
11 mars 1920
Und erd ånigt yttrand e 11/ 3 1920 i anled ning av Svenska fred s- och
skiljed om sföreningens anhållan om särskild bönd ag och om and el i kyrkokollekten.
Kopia
12 mars 1920
Stat och kyrka. Föredrag på K.F.U.M. i Uppsala 12/ 3 1920. Manuskript i samlingen Stat
och kyrka
12 mars 1920
Wilhelm Bousset d öd . Stockholm s-Tid ningen 12/ 3 1920. Ågren 412
12 mars 1920
Und erd ånig anhållan 12/ 3 1920 om pension till biskop H enning von Scheele. Kopia
18 mars 1920
Plikten att tro. Föred rag vid K.F.U.M:s årshögtid i Stockholm 18/ 3 1920. Ågren 415
20 mars 1920
Lutherforskningens nuvarand e kris. Föred rag i Kungl. Vitterhets-, historie- och
antikvitetsakad em ien 20/ 3 1920. Litteraturen 3(1920/ 21) s. 61-77, 128-137. Ågren 396
21-25 mars 1920
Telegram till konung Gustav V från Tiond e allm änna kyrkliga m ötet i Stockholm 2125/ 3 1920. Koncept
21-25 mars 1920
Telegram till pastor Axel Luttem an från Tiond e allm änna kyrkliga m ötet i Stockholm
21-25/ 3 1920. Koncept
21 mars 1920
115
Tal vid 10:e allm änna kyrkliga m ötets öppnand e i Blasieholm skyrkan i Stockholm 21/ 3
1920
21 mars 1920
Tal till statsm inister H jalm ar Branting vid Tiond e allm änna kyrkliga m ötet i Stockholm
21-25/ 3 1920. H and skrivet om ed elbart efter det att anförand et hållits och avsett för
pressen (O. N ysted t: Ett m ötesm in ne i H ågkom ster och livsintryck. Sam l. 15. Uppsala
1934. s. 253)
21 mars 1920
Tal till Fabian Månsson vid Tiond e allm änna kyrkliga m ötet i Stockholm 21-25/ 3 1920
22 mars 1920
Kyrkans frihetskrav. Yttrand e vid 10:e allm änna kyrkliga m ötet i Blasieholm skyr kan i
Stockholm 22/ 3 1920. Sam tal om kyrkan. Sthlm 1920 s. 58-79. Ågren 394
23 mars 1920
Om kristenhetens enand e. Föredrag vid 10:e allm änna kyrkliga m ötet i
Blasieholm skyrkan i Stockholm 23/ 3 1920. Ågren 397
24 mars 1920
Betraktelse vid 10:e allm änna kyrkliga m ötets avslutning i Engelbrektskyrkan i
Stockholm 24/ 3 1920
29 mars 1920
Religionens plats i m änniskans själsliv. Föred rag i Enköpings kyrka som avslutning på
stud ievecka anord nad av Enköpings godtem plares stud iecirkel 29/ 3 1920
30 mars 1920
Vad d en närvarand e tid en kräver av oss. Föred rag hos Överståthållaren i Stockholm
30/ 3 1920
9 april 1920
H älsningstal vid Svensk-engelska föreningens första allm änna sam m anträd e på Grand
H otel i Stockholm 9/ 4 1920. Talet i sin helhet tryckt i Svenska Dagblad et 10/ 4 1920
10 april 1920
Tal vid Axel Luttem ans (1880-1920) jord fästning i Österm alm skyrkan (H ed vig Eleonora)
i Stockholm 10/ 4 1920. Försam lingsblad et 17(1920) s. 183-184. "Detta var sista gången
N athan Söd erblom höll ett griftetal utöver ritualets ord och bibeltexter" (Anna
Söd erblom )
17 april 1920
Välkom stord till Rud olf Kittel inför d ennes första Olaus Petri-föreläsning på
universitetet i Uppsala 17/ 4 1920
116
18 april 1920
Universitetspred ikan i Uppsala 2 efter Påsk 18/ 4 1920. Jfr Ågren 415 Fad er vår
25 april 1920
Pred ikan 3 efter Påsk 25/ 4 1920 i Bälinge
30 april 1920
Und erd ånigt yttrand e över d e två sökand ena till en ad junktstjänst i kristend om vid
H ud iksvalls h.a. läroverk m ed förord för Eugen Teod or Väring. Kopia
9 maj 1920
Tal vid installation av kyrkoherd e Josef Söd erberg i H am rånge 2 Bönd agen 9/ 5 1920
9 maj 1920
Tacksägelse vid H ennes Kungl. H öghet Kronprinsessan Margaret (Margareta) Victoria
Augusta Charlotte N orahs d öd liga bortgång 1/ 5 1920. Att uppläsas i kyrkorna
sönd agen d en 9/ 5 1920
10 maj 1920
Tal för Räd d a barnen i Aud itorium i Stockholm 10/ 5 1920
16 maj 1920
Tal vid installation av kyrkoherd e Gustaf Wed berg i Bergsjö 6 efter Påsk 16/ 5 1920
23 maj 1920
Ord vid Alfred Bergs (1871-1920) jord fästning 23/ 5 1920 i Balingsta kyrka
24 maj 1920
Tal vid prästvigning Annand ag Pingst 24/ 5 1920 i Uppsala d onkyrka
30 maj 1920
Tal vid Tensta kyrkas öppnand e för gud stjänst Trefald ighetssönd agen 30/ 5 1920
2 juni 1920
Kärleksbud et i religionernas historia. Föred rag vid N ord iska d iakonisskonferense n på
Ersta 2/ 6 1920
4 juni 1920
Tal vid avslutning i Uppsala enskild a läroverk och privatgym nasiu m 4/ 6 1920
6 juni 1920
Pred ikan 1 efter Trefald ighet 6/ 6 1920 kl 6.30 e.m . i Östuna. Stolpar
7 juni 1920
117
Tal vid H ögre allm änna läroverkets i Uppsala avslutning 7/ 6 1920
13 juni 1920
Tal vid installation av kyrkoherd e Torsten Ölu nd i Roslagsbro 2 efter Trefald ighet 13/ 6
1920
18 juni 1920
Pred ikan i Enångers kyrka fred agen d en 18/ 6 1920 i sam band m ed visitation
20 juni 1920
Visitationstal och pred ikan i Enångers kyrka 3 efter Trefald ighet 20/ 6 1920
24 juni 1920
Pred ikan Mid som m ard agen i Loos i sam band m ed visitation
24 juni 1920^
Sönd ring och enhet i Kristi kyrka. Föredrag Mid som m ard agen 1920 kl. 8 e.m . i Järvsö
kyrka vid H älsingestäm m an. Manus i samlingen Unitas
25 juni 1920
Pred ikan Annand ag Mid som m ar 25/ 6 1920 i Färila
27 juni 1920
Pred ikan 4 efter Trefald ighet 27/ 6 1920 i H am ra i sam band m ed visitation jäm te
anteckningar
28 juni 1920
Tal vid installation av kyrkoherd e Sigurd And ersson i Alfta m ånd ag en d en 28/ 6 1920
3 juli 1920
Välkom sttal till Svenska kören från Chicago 3/ 7 1920 i Uppsala d om kyrka
4 juli 1920
N ykterhetsarbetet får ej vila. Föredrag vid Blåband ets land sm öte i Strängnäs 4/ 7 1920
11 juli 1920
Tal vid installation av kyrkoherd e Ragnar Alström i Alund a 3 Bönd agen 11/ 7 1920
18 juli 1920
Pred ikan Kristi förklarings d ag 18/ 7 1920 i Bälinge
21 juli 1920
Skrivelse till Collegium d er evangelisch -lutherischen Mission i Leip zig 20/ 7 1920 om
Tam ulkyrkan i Ind ien. Kopia
118
3 augusti 1920
Tal vid utd elning av Kungl. Patriotiska sällskapets4s m ed alj vid H em sjö kraft AB 3/ 8
1920
15 augusti 1920
Tal vid invigning av svenska sjöm anskyrkan i Stettin 15/ 8 1920
17 augusti 1920
Tal vid invigning av svenska sjöm anskyrkan sam t åld erd om shem i Kiel 17/ 8 1920
22 augusti 1920
Pred ikan 12 efter Trefald ighet 22/ 8 1920 i Bälinge
24-25 augusti 1920
Utkast till öppningstal m .fl. anteckningar från stiftsm ötet i Bollnäs 24-25/ 8 1920
25 augusti 1920
Tal vid m issionärsvigning i Bollnäs kyrka 25/ 8 1920 i sam band m ed stiftsm ötet
26 augusti 1920
Ord vid And ers Zorns (1860-1920) jord fästning på Mora kyrkogård 26/ 8 1920
6 september 1920
Kyrkan i Sverige och England . Stockholm s-Tid ningen 6/ 9 1920. Ågren 406
7 september 1920
Pred ikan i Söd erham ns kyrka vid stad ens 300-årsjubileum tisd agen d en 7/ 9 1920
7 september 1920
Tal vid Söd erham ns 300-årsjubileum 7/ 9 1920
7 september 1920
Utkast till pred ikan i Trönö gam la kyrka 7/ 9 1920
12 september 1920
Tal vid installation av kyrkoherd e Aloand er Wikström i Västland 15 efter Tr efald ighet
12/ 9 1920
14 september 1920
Und ed ånig hem ställan 14/ 9 1920 att tilld ela ärkebiskop Germ anos från Ekum eniska
Patriarkatet i Konstantinopel ett hed erstecken vid m etropolitens föreståend e besök i
Sverige. Kopia
18 september 1920
Missionspred ikan i Jakobs kyrka i Stockholm vid Allm änna svenska
119
m issionskonferensens öppnand e 18/ 9 1920. Ågren 392
19 september 1920
Tal vid biskopsvigning av Einar Billing och Viktor Rund gren 16 efter Trefald ighet 19/ 9
1920 i Uppsala d om kyrka. Ågren 415 Sam l. 4 N ytt och gam m alt
19 september 1920
N eues und Altes. Översättning till tyska av Nytt och gam m alt. Tal i Uppsala d om kyrka
vid vigning av biskoparna i Västerås och Visby 16 efter Trefald ighet 19/ 9 1920. Version
av översättningen lagd av N S till d et planerad e verket Värld sutvecklingen och
kristend om en.
19 september 1920
Tal till Einar Billing och Viktor Rund gren vid m id d agen efter biskopsvigningen 19/ 9
1920
21 september 1920
A propos biskopsvigningen i sönd ags. Manus d aterat 21/ 9 1920. Stockholm s-Tid ningen
23/ 9 1920 und er titeln N ågot om ceremonier och m ässkrud ar i d en svenska kyrkan. Se
ned an.
23 september 1920
N ågot om ceremonier och m ässkrud ar i d en svenska kyrkan. Stockholm s-Tid ningen
23/ 9 1920. Ågren 407
26 september 1920
Pred ikan 17 efter Trefald ighet 26/ 9 1920 i Vallby jäm te anteckningar från visitation i
Vallby-Torsvi-Arnö-Grönsöö 25-27/ 9 1920
27 september 1920
Utkast till föred rag i Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm 27/ 9 1920
27 september 1920
Var Frälsaren m ed i d om kyrkan? Stockholm s-Tid ningen 27/ 9 1920. Ågren 411
28 september 1920
Inled ningsanförand e i Aud itorium i Stockholm till Elsa Bränd ström s föred rag om
krigsfångarna i Sibirien 28/ 9 1920
3 oktober 1920
Tal vid jord fästning av Werner Wehrenpfennig från Innsbruck Mikaelid agen 3/ 10 1920 i
Bälinge kyrka
4 oktober 1920
"H ögkyrka". Artikel införd i Dagens Tid ning 4/ 10 1920 und er titeln: En d örr är öppnad
120
m ellan England s kyrka och vår. Ågren 404
5 oktober 1920
Utkast till pred ikan Mikaelid agen 3/ 10 1920 i Bälinge
14 oktober 1920
Evangelisk and e och rom ersk and e. Föred rag i Uppsala kristliga stud entförbund 14/ 10
1920
14 oktober 1920
De nord iska folkkyrkornas plats och uppgift i kristenheten. Manuskript insänt 14/ 10
1920 till Alfred Th. Jörgensen, utgivare av 'Nord ens kirker og nord ' , Khvn 1921. Ågren
417
17 oktober 1920
Pred ikan 20 efter Trefald ighet 17/ 10 1920 i H arbo i sam band m ed visitation
20 oktober 1920
Und erd ånigt utlåtand e 20/ 10 1920 över d om kapitelskom m itténs betänkand e. Kopia.
Folio
23 oktober 1920
Tal vid kyrkom ötets öppnand e 23/ 10 1920 i Riksd agshuset. Stockholm s-Tid ningen
24/ 10 1920
27 oktober 1920
I skolen alls icke svära. Ed en bör avskaffas. Koncept och m anus till m otion 55 av d en
27/ 10 1920 vid kyrkom ötet fram lagd av professor Magnus Pfannenstill. Bihang till
Allm änna kyrkom ötets protokoll år 1920. And ra sam lingen
30 oktober 1920
Föreslaget tillägg till den svenska psalm boken. Stockholm s-Tid ningen 30/ 10 1920.
Ågren 405.
31 oktober 1920
Det kristna enhetsverkets klyvning. Stockholm s-Tid ningen 31/ 10 1920.
3 november 1920
Var går gränsen i kristenheten? Stockholm s-Tid ningen 3/ 11 1920. Ågren 410.
6 november 1920
Tal vid Gustaf II Ad olfs vesper i Uppsala d om kyrka 6/ 11 1920. Ågren 391
7 november 1920
121
Tal vid H åtuna kyrkas öppnand e för gud stjänst Allhelgonad agen 7/ 11 1920
8 november 1920^
Enhet och sönd ring i Kristi kyrka och försam ling. Föredrag i Stockholm s prästsällskap
8/ 11 1920. Stolpar i blå anteckningsbok i samlingen Unitas
15 november 1920
Rekom m end ationsbrev för fru Elin Sillén (1875-1954) und ertecknat 15/ 11 1920. Kopia
20 november 1920
Und erd ånigt yttrand e 20/ 11 1920 över Röd a korsets anhållan 18/ 9 1920 [bilagd ] att
uppta kollekt i rikets kyrkor. Und ertecknad kopia. Bilagt: Kungl. Maj:ts beslut 26/ 11
1920. Kopia. Folio
21 november 1920
Tal vid installation av kyrkoherd e Erik Rosand er i H jälstaholm Dom sönd agen 21/ 11
1920
21 november 1920
Anteckningar om Fittja kyrka Dom sönd agen 21/ 11 1920
26 november 1920
H älsning till H elsingfors stud enter 26/ 11 1920
3 december 1920^
Originalm anuskriptet till ärkebiskopens inlägg i psalm boksfrågan 3/ 12 1920 på
Kyrkom ötet. I samlingen Psalmboken. Jfr Allm änna kyrkom ötets protokoll år 1920 nr
12 fred agen d en 3 d ecem ber s. 3-36. Ågren 400
12 december 1920
Tal vid prästvigning 3 i Ad vent 12/ 12 1920 i Uppsala d om kyrka
12 december 1920
Kungörelse på Svenska kyrkans m issionsstyrelses vägnar om utnäm ningen och
vigningen av Ernst H eum an till biskop i Tam ul-kyrkan i Ind ien. Koncept och kopia
d aterad e 12/ 12 1920. Folio
17 december 1920
Skrivelse till kom m unikationsm inistern 17/ 12 1920 om fribiljetter på statens järnvägar
för rikets biskopar. Kopia
25 december 1920
Pred ikan Juld agen 1920 i Bälinge
31 december 1920
122
Betraktelse vid nyårsmatutin 1920 i Uppsala d om kyrka
D ecember 1920
Söd erala-Åbo-Uppsala. [Om ärkebiskoparna Gustaf Johanssons i Åbo och N athan
Söd erblom s i Uppsala förfäd er]. Julhälsning till försam lingarna i Ärkestiftet 1920 s. 1218. Ågren 398
Manuskript 1920 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Evangelisk lutherska kyrkan i Lettland
Mem orand um rörand e d e svensk-engelska förbind elserna. Manuskript 1920
Om d en kristna m issionens opolitiska ställning. Svensk m issionstid skrift 8(1920) s. 4954. Ågren 380
Statskyrkans avskaffand e. Utkast till artikel eller tal 1920. B 10:9 1920
Und erd ånigt yttrand e 1920 om prebend einstitutionen i H elga Trefald ighets försam ling i
Uppsala. Koncept. Folio
The unity of Christend om . Am erican Scand inavian review 8(1920). Ågren 399. Manus
även i samlingen Unitas
Varför Bönd agsplakatets ram i år föränd rats. Artikel avsed d för Vår Lösen. Manuskrip t i
samlingen Kyrka och stat
Är Lutherd om en kristend om ens tyska form ? Kristend om en och vår tid 15(1920) s. 125131. Ågren 402
Ärkebiskopen om d e två engelska biskoparnas besök i Upsala. Manuskript hösten 1920
1920/1921
Manus till d elar av artikeln 'Lutherforskningens nuvarand e kris' 1-2 i tid skriften
Litteraturen 3(1920/ 21) s. 61-77; 128-137. Ågren 396
1 januari 1921
Pred ikan i Gam la Upp sala N yårsd agen 1921
1 januari 1921^
Bönd agsplakatet för år 1921. Manuskript i samlingen Böndagsplakat
4 januari 1921
Ord vid Annie Fehrs (1859-1920) jord fästning 4/ 1 1921 i Storkyrkan i Stockholm
123
9 januari 1921
Ord vid Wald em ar Rud ins (1833-1921) jord fästning 9/ 1 1921 i Uppsala d om kyrka
15 januari 1921
Gud sd yrkan och kyrkosinne. Tal över kronprinsessan Margareta vid Svensk-engelska
föreningens årsm öte 15/ 1 1921. Svenskars from het. N y följd . Sthlm 1941.
15 januari 1921^
Kristenhetens enand e. N ya Dagligt Allehand a 15/ 1 1921 und er huvud rubriken:
Sam arbete m ellan d e evangeliska kyrkorna. Pressklipp i samlingen Unitas
15 januari 1921
Wald em ar Rud in. Svenska kyrkans m issionstid ning 46(1921):2 15/ 1. Ågren 429.
27 januari 1921
Ord vid Alfred N athorsts (1850-1921) jord fästning 27/ 1 1921 i Ad olf Fred riks kyrka i
Stockholm
30 januari 1921
Tal vid orgelinvigning i H elga Trefald ighet Kynd elsm ässod agen 30/ 1 1921
31 januari 1921
Skrivelse till kyrkorådet i H elga Trefald ighets försam ling i Uppsala 31/ 1 1921 m ed
anled ning av planerna på flyttning av pred ikstolen i kyrkan
3 februari 1921
Erinringar till Filosofiska fakultetens d ekanus i ärend et om Byzantinska stipend iet till
fil. lic. Björn Collind er. Und ertecknat koncept 3/ 2 1921
5 februari 1921^
Storbritanniens kristenhet och kyrkans tillärnad e värld sparlam ent. Dagens N yheter 5/ 2
1921 und er rubriken: Värld sm ötet för kyrkorna förbered es. Manuskript och pressklipp i
samlingen Unitas
8 februari 1921
Tal vid N ord iska konferensen för kristet sam hällsliv i Stockholm 8/ 2 1921. Tryckt i
Med d eland en från Förbund et för kristet samhällsliv 7-9 1921 s. 10
13 februari 1921
Pred ikan 1 i Fastan 13/ 2 1921 i Bälinge
13 februari 1921
Tal vid Lotten Erikssons jord fästning 13/ 2 1921 i Bälinge kyrka
16 februari 1921
124
Om H elga Trefald ighetskyrkans i Uppsala pred ikstol. Utdrag ur Uppsala d om kapitels
protokoll 16/ 2 1921 § 219. Koncept
16 februari 1921
Unna barnen husrum . Upprop i Uppsala d om kapitels cirkulär 1921:2. Ågren [668]
3 mars 1921
Aus d er Begrüssungsred e d er Erzbischofs in Dom prostsalen 3 März 1921 [för d en
internationella evangeliska kyrkokonferensen i Uppsala 3-6 m ars 1921]
6 mars 1921
Pred ikan Mid fastosönd agen 6/ 3 1921 i Storkyrkan i Stockholm vid Kyrkobröd ernas
generalkonvent
7 mars 1921
Abschied sw orte d es Erzbischofs von Upsala in d er Oskarskirche Stockholm am 7. März
1921 (schw ed isch gesp rochen)[efter d en internationella kyrkokonferensen i Uppsala om
situationen för d e evangeliska försam lingarna i Polen]
13 mars 1921
Pred ikan 1 Bönd agen 13/ 3 1921 i Uppsala d om kyrka. Jfr Ågren 428.
13 mars 1921
Ord vid H elm er Olivecronas (1890-1921) jord fästning 13/ 3 1921 i H elga Trefald ighet
22 mars 1921
Tal vid vespergud stjänst i Kungsholm s kyrka 22/ 3 1921 vid Kungsholm s försam lings
250-årsjubileum
23 mars 1921
Om H elga Trefald ighetskyrkans i Uppsala pred ikstol och Kristusbild . Särskilt yttrand e
till Uppsala d om kapitels protokoll 23/ 3 1921 § 402 bil. 2. Kopia av m askinskrivet
original plus avskrift av hand skrivet tillägg om Kristusbild en
27 mars 1921
Tal vid orgelinvigning i Funbo kyrka Påskd agen 27/ 3 1921
28 mars 1921
Uppstånd elsens vittnen. Pred ikan Annand ag Påsk 28/ 3 1921 i H elga Trefald ighet s
kyrka i Gävle vid Gästrikland s prästsällskaps 25-årsjubileum jäm te program
3 april 1921
Ord vid Knut Kjellbergs (1867-1921) jord fästning 3/ 4 1921 i Engelbrektskyrkan i
Stockholm
125
3 april 1921
Tal vid m issionärsvigning, Elin Persson, på Sam ariterhem m et i Uppsala 1 efter Påsk 3/ 4
1921. Svenska kyrkans m issionstid ning 46(1921):8.
6 april 1921^
Till d em som nitälska för kristenhetens enand e. "Brev från Malm ö [6/ 4 1921] på väg till
England ." Manuskript i samlingen Unitas
6 april 1921
Ind ustriarbetarnas sönd agsvila. Stockholm s-Tid ningen 6/ 4 1921
7 april 1921°
Möte för kristenhetens enand e. Stockholm s-Tid ningen 7/ 4 1921
15 april 1921°
N öd vänd igheten av nya uttryck för d en kristna tron. Tal i Anglo-Sw ed ish society i
Lond on 15/ 4 1921. Stockholm s-Tid ningen 23/ 4 1921 und er rubriken: N ya uttryck för
kristen tro. Ärkebiskopen om kyrkans enhet och tid ens stora frågor. Ågren 643 Del 3
m ed titeln N öd vänd igheten av en ny bekännelse
17 april 1921
Pred ikan 3 efter påsk 17/ 4 1921 i Svenska kyrkan i Lond on
17 april 1921
400-årsm innet av Luther i Worm s. Manuskrip t 17/ 4 1921. Svensk tid skrift 11(1921) s.
209-219. Ågren 419
17 april 1921
The four hund reth anniversary of Luther in Worm s. Föred rag i Svenska kyrkan i
Lond on på 400-årsd agen av Martin Luthers fram träd and e inför riksd agen i Worm s 17/ 4
1521. Jfr Ågren 419
17 april 1921
Luther i Worm s. Minnesord för uppläsning i rikets kyrkor 17/ 4 1921. Uppsala
d om kapitels cirkulär 1921:2
18 april 1921
Koncept till svar på skrivelse från Tam ulkyrkan i Ind ien 18/ 4 1921
24 april 1921
De kristnes plikt att vara ett – United life and w ork of Christend om . Preached in
Peterborough cathed ral on Sund ay April 24th, 1921. Manuskript på svenska & i tryck på
engelska. The Christian w orld pulpit 99(1921) s. 210-212. Ågren 415 & 428
126
4-5 maj 1921
Utkast till tal vid besök i Wartburg-Eisenach 4-5/ 5 1921
8 maj 1921**
Pred ikan i Tom askyrkan i Leipzig 6 efter Påsk 8/ 5 1921. Utkast. B 10:10 1921 s. 44
14 maj 1921
Tal vid orgelinvigning i Danm arks kyrka 14/ 5 1921
15 maj 1921
Tal vid installation av pastor prim arius N ils Wid ner i Storkyrkan Pingstd agen 15/ 5 1921
15 maj 1921
And akt. Tal vid vesper m ed nattvard sgång Pingstd agen 15/ 5 1921 i Storkyrkan i
Stockholm . Ågren 416. Version av talet av N S lagt till d et planerad e verket
Värld sutvecklingen och kristend om en
16 maj 1921
Utsläcken icke and en. Tal vid prästvigning Annand ag Pingst 16/ 5 1921 i Uppsala
d om kyrka. Försam lingsblad et 18(1921):22
22 maj 1921
Tal vid installation av kyrkoherd e Einar Gissland i i H ud d unge Trefald ighetssönd agen
22/ 5 1921
26 maj 1921
Tal till Rabind r anath Tagore i Svenska akadem ien 26/ 5 1921
30 maj 1921
Tal till And ers Sjösted t vid m id d ag på Gillet i Uppsala 30/ 5 1921
5 juni 1921
En biskops äm bete. Tal vid vigningen av Jacob Kukk till Estland s biskop i Karlskyrkan i
Reval 2 efter Trefald ighet 5/ 6 1921. Ågren 415. Manus också i samlingen
Visitationsprotokoll
5 juni 1921
Protokoll vid biskopsvigningen i Reval 2 efter Trefald ighet 5/ 6 1921. Kyrkohistorisk
årsskrift 22 (1922) s. 334-356. Ågren 426. Originalm anu s i samlingen
Visitationsprotokoll
10 juni 1921
Betraktelse vid and aktsstund vid Aspnäs kyrkoruin vid Täm naren
Trefald ighetssönd agen 10/ 6 1921
127
14 juni 1921
Ofrid och frid . H älsningstal 14/ 6 vid 1921 års prästm öte i Uppsala. Ågren 421. Se 1930
Tal och skrifter. Del 5. Ågren 643 Del 5
14 juni 1921
Kyrkan och d e fria sam m anslutningarna. Föred rag 14/ 6 vid 1921 års prästm öte i
Uppsala. Ågren 422. Se 1930 Tal och skrifter. Del 5. Ågren 643 Del 5
24 juni 1921
Pred ikan Mid som m ard agen 1921 i Söd erala
25 juni 1921
Pred ikan 5 efter Trefald ighet 25/ 6 1921 i N orrala
28 juni 1921
Pred ikan i vespergud stjänst i Järvsö kyrka vid Ärkestiftets ungd om sd ag 28/ 6 1921
3 juli 1921
Fullbord aren. Pred ikan 6 efter Trefald ighet 3/ 7 1921 i Trond hjem s d om kyrka. Ågren 415
4 augusti 1921
Ord vid Lud vig Nyström s (1837-1921) jord fästning 4/ 8 1921 i Rasbo kyrka
5 augusti 1921
Kristen m ystik i en ind isk själ. Avslutningsföred rag vid Sigtunastiftelsens
som m arkurser 5/ 8 1921. H and skrivet m anus. Föredraget i m askinskrift i samlingen
Sundar Singh
16 augusti 1921
Skrivelse till Svenska försam lingen i Petrograd 16/ 8 1921 om åtgärder för bevarand e av
d ess kyrka för fram tiden. Kopia
19-21 augusti 1921
Anteckningar från visitation i Öregrund -Gräsö 19-21/ 8 1921
Augusti 1921
Kristi sinne och partisinne. Manus i augu sti 1921 till svar på J.A. Borgström s artikel
'Kristenhetens enand e' i Svenska Morgonblad et 19/ 8 1921
10 september 1922
Pred ikan vid festgud stjänst i Lukas-Kirche i München 13 efter Trefald ighet 10/ 9 1922.
Avslutning på Erste kontinentale Konfer enz für innere Mission und Diakonie. Ågren
440
15 september 1922
128
Tal vid prästvigning av Kristoffer H oas fred ag 15/ 9 1922 i Uppsala d om kyrka
16 september 1921
Luthers universella betyd else. Tal på d e utom tyska evangeliska kyrkosam fund ens
vägnar vid Worm sfesten i Stuttgart 16/ 9 1921 i Markuskyrkan. Jfr Ågren 425
16 september 1921
Martin Luthers universale Bed eutung. Red e in d er Markuskirche zu Stuttgart d en 16.
Sept. 1921. Ågren 425
21 september 1921
Das Ja Gottes. Pred igt in Brem en bei d er General-Versam m lung d es Gustaf-Ad olfVereins am 21. Septem ber 1921 St. Mattei-Tag. Ågren 413. Kopia av pred ikan av N S lagd
till d et planerad e verket Värld sutvecklingen och kristend om en
26 september 1921
H älsningsord vid öppnand et av 11:e allm änna kyrkliga m ötets förha nd lingar i
Blasieholm skyrkan i Stockholm 26/ 9 1921
2 oktober 1921
Pred ikan Mikaelid agen 2/ 10 1921 i Bollnäs
6 oktober 1921**
Telegram till Einar Billing på 50-årsd agen 6/ 10 1921. Koncept. B 10:13 1921
8 oktober 1921
Tal vid öppnand et av 100 nykterhetskursen i Bollnäs 8/ 10 1921 anord nad av
Centralförbund et för nykterhetsund ervisning. Ågren 427
16 oktober 1921
Pred ikan 21 efter Trefald ighet 16/ 10 1921 i Vallentuna i sam band m ed visitation
23 oktober 1921
Pred ikan 22 efter Trefald ighet 23/ 10 1921 i Bälin ge
28 oktober 1921
Tal vid invigning av konstnären August H agborgs fam iljegrav på Norra
begravningsplatsen i Stockholm 28/ 10 1921
30 oktober 1921
Pred ikan 23 efter Trefald ighet 30/ 10 1921 i Villberga i sam band m ed visitation
13 november 1921
Ord vi Oscar Montelius (1843-1921) jord fästning 13/ 11 1921 i Maria kyrka i Stockholm
129
25 november 1921°
Ett riskabelt prejud ikat? Insänd are av N athan Söd erblom i Upsala N ya Tid ning 25/ 11
1921 m ed anled ning av UN T:s led are 'Ett riskabelt prejud ikat' 34/ 11 m ed kritik a v
ärkebiskopens visitationstal i Solna
25 november 1921°
Kyrkan och sam hällets m issförhålland en. Med anled ning av Solna -visitationen.
Tid ningen Upsala 25/ 11 1921
27 november 1921
N är Jesus kom m er. Pred ikan 1 i Ad vent 27/ 11 1921 i Österfärnebo
11 december 1921
Ansiktets glans. Tal vid prästvigning 3 i Ad vent 11/ 12 1921 i Uppsala d om kyrka –
Ågren 643 – jäm te tal vid m id d agen i Ärkebiskopsgård en
11 december 1921
Missionärsvigning, Kerstin Wilcke, i H elga Trefald ighet 11/ 12 1921
12 december 1921
Tal till Gustaf Lizell vid m id d agen efter professorsinstallationen vid Uppsala universitet
12/ 12 1921
18 december 1921
Tal vid Skutskärs kyrkas invigning 4 i Ad vent 18/ 12 1921
18 december 1921
Skrifterm ål vid nattvard sgång i Älvkarleby 4 i Ad vent 18/ 12 1921.
20 december 1921
Wald em ar Rud in. Inträd estal i Svenska akadem ien 20/ 12 1921. Svenska akad em iens
hand lingar 33(1921) s. 15-60. Ågren 424
22 december 1921
Tal vid H ögre allm änläroverkets i Uppsala avslutning 22/ 12 1921
31 december 1921
Betraktelse vid nyårsmatutin 1921 i Uppsala d om kyrka
D ecember 1921
Skrivelse till Riksm arskalken i julveckan 1921 om att utnäm na d om prosten Erik Stave
till kom m end ör av Nord stjärneord en
Manuskript 1921 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Augustanasynod ens p resid entkonferens hälsning m ottagen i Sverige. Manuskript 1921
130
The history of prayer. Översättning av Bönens historia 1921. Jfr Ågren 415
Jesu bergspred ikan förklarad . Sthlm 1921. Ågren 414
To the Ed itor of the H ibbert Journal m ed kom m entar till uppsatsen A League of
Churches av William A. Curtis i 19(1920)/ 21):2. Koncept till brev som ald rig avsänd es
To unite is the w atchw ord of the tim e. Manuskript till insänd are 1921
Und erd ånigt yttrand e 1921 över Kam m arkollegiets förslag till kyrklig ind elning och
organisation av pastoraten Balingsta-H agby-Ram sta, Västeråker-Dalby-Uppsala N äs,
H elga Trefald ighet, Vänge-Läby-Börje, Åkerby-Jum kil och Bälinge i Ärkestiftet. Koncept
Upsala d om kyrka och en norsk talare. Uttaland e till norsk press om tillstånd eller ej för
professor Ole H allesby att pred ika i Uppsala d om kyrka 1921
1 januari 1922^
Bönd agsplakatet för år 1922. Manuskript i samlingen Böndagsplakat
5 januari 1922°
Konsten att giva. Inför Svenska kyrkans offervecka till lind rand e av arbetslöshetens nöd .
Upsala, Trettond agsafton 1922. Tryckt i tid ningen Upsala 13 januari 1922
11 januari 1922
Förm aningsord i Uppsala d om kyrka 11/ 1 1922 till prästerna i Staffans pastorat i Gävle
m ed anled ning av osäm ja och sp littring i försam lingen
12 januari 1922
Skrifterm ål i H elga Trefald ighet 12/ 1 1922
15 januari 1922
Ord vid H arald H järnes (1848-1922) jord fästning 15/ 1 1922 i Uppsala d om kyrka
15 januari 1922
Välkom stanförand e på Svensk-engelska föreningens högtid sd ag 15/ 1 1922
20 januari 1922
Tal till Fabian Månsson på 50-årsd agen 20/ 1 1922
28 januari 1922
Skrivelse till ecklesiastikm inistern m ed vitsord om H arry Cullberg (1891-1984). Kopia
28 januari 1922
131
Skrivelse till Svenska akad em iens N obelkom m itté 28/ 1 1922 m ed förslag att tilld ela
Bertel Gripenberg årets N obelpris i litteratur. Kon cept och kopia
28 januari 1922
Skrivelse till Svenska akad em iens N obelkom m itté 28/ 1 1922 m ed förslag att tilld ela
William Ralph Inge årets N obelpris i litteratur. Koncept
29 januari 1922
Tal vid prästvigning 4 efter Trettond agen 29/ 1 1922 i Klara kyrka i Stockholm
31 januari 1922°
Ärkebiskopen och Fabian Månsson. Stockholm s-Tid ningen 31/ 1 1922
5 februari 1922
Pred ikan Kynd elsm ässod agen 5 efter Trettond agen 5/ 2 1922 i Bälinge.
8 februari 1922
Fastan. Uppsala d om kapitels cirkulär 1922:2
11 februari 1922°
Senaste tid ens om vänd elseböcker. Föred rag i Uppsala universitets aula 11/ 2 1922 vid
soaré för d e arbetslösa. Tid ningen Upsala 13-14/ 2 1922. Jfr Ågren 438
18 februari 1922
Statshjälp till byggnadsgillen av arbetslösa? H uru ärkebiskopen vill lösa en kvis tig gåta.
Stockholm -Tid ningen 18/ 2 1922
19 februari 1922
Pred ikan Sexagesim a 19/ 2 1922 i H ofors
24 februari 1922°
De arbetslösas bostad sbyggand e värt ett försök. Ärkebiskopen utvecklar sitt förslag.
Dagens N yheter 24/ 2 1922
4 mars 1922
Pred ikan i vesper i Slottskyrkan i Wittenberg aftonen före Fastlagssönd agen 4/ 3 1922
6 mars 1922
Christliche Lebens- und Arbeitsgem einschaft. Vortrag, Wittenberg, Stad tkirche, Montag
nach Invokavit, 6. März 1922. Wittenberg 1922. Ågren 431. Jfr 10/ 9 1922
12 mars 1922
Pred ikan 1 Bönd agen 12/ 3 1922 i Bälinge.
12 mars 1922
132
N är Luther kom från Wartburg. H ögtid stal vid Uppsalaavd elningens av K.F.U.M
årshögtid i K.F.U.M:s stora sal Botd agen 12/ 3 1922
12 mars 1922°
Pingströrelsens orena elem ent böra avlägsnas. Svenska Dagblad et 12/ 3 1922
14 mars 1922
Yttrand e till Skolöverstyrelsen 14/ 3 1922 i frågan om skolungd om ens d eltagand e i d en
allm änna gud stjänsten. Signerad kopia
17 mars 1922
H älsningsord till John Galsw orthy i Svensk-engelska föreningen 17/ 3 1922
20 mars 1922
H älsningsord till pastor Louis Gonin från Reim s inför hans föred rag på universitetet i
Uppsala om d en franska protestantism ens ställning och om kated ralen i Reim s i
K.F.U.M:s hörsal 20/ 3 1922
25 mars 1922
Visitationstal Marie Bebåd elsed ag 25/ 3 1922 i Boglösa
25 mars 1922
Pred ikan Marie Bebådelsed ag 25/ 3 1922 i Lillkyrka
26 mars 1922
Kallet och frestelsen. Pred ikan Mid fastosöndagen 26/ 3 1922 vid visitation i Enköping
2 april 1922°
Ärkebiskopen om H ögalid skyrkans officiella nam n. Stockholm s-Tid ningen 2/ 4 1922
14 april 1922
Pred ikan Långfred agen 14/ 4 1922 i Uppsala d om kyrka. Bilagt upprop om nöd en i
Ryssland
16 april 1922
Pred ikan Påskd agen 16/ 4 1922 i Bälinge. Avsked spred ikan.
21 april 1922
Förslag till Svenska Biskopsm ötets svar till Anglikanska Biskopskonferensen 21/ 4 1922.
Kyrkohistorisk årsskrift 23(1923) s. 367-373. Ågren 455
21 april 1922^
The reply of the Bishops of the Church of Sw ed en 21/ 4 1922 to the Conference of
Bishops in the Anglican Com m union. Förslag på svenska och i översättning till
engelska. Tryckt i Theology. A m onthly journal of historic Christianity 5(1922):25 s. 39133
46. I samlingen Biskopsmötet 1922. Jfr Ågren 455
23 april 1922^
Tal i Uppsala d om kyrka 23/ 4 1922 kl. 6 e.m . i sam band m ed Sund ar Singhs föredrag
d är. H and skrivet m anuskrip t i samlingen Sundar Singh
23 april 1922
Presentation av generalsekreteraren i The life and w ork m ovem ent dr Fred erick Lynch
från USA inför hans Sverigebesök och Olaus Petri föreläsningar vid Uppsala universitet
27-28 april 1922. Jfr Svenska Dagblad et 23/ 4 1922
2 maj 1922
Anförand e i Stockholm s stad s konsistorium 2/ 5 1922 om särskild a prästm öten för
Stockholm s prästerskap
7 maj 1922
Pred ikan 3 efter Påsk 7/ 5 1922 i Klara kyrka i Stockholm i sam band m ed
Kyrkobröd ernas and ra generalkonvent 6-7/ 5 1922
10 maj 1922
Anförand e vid avgångsexam en 10/ 5 1922 i K.F.U.M:s hörsal för sex avd elningar inom
Uppsala fortsättningsskola
15 maj 1922
Tal vid fram lid na H .K.H . Kronprinsessan Margarets gravsättning och invigning av d en
Kungl. begravningsplatsen på ön vid H aga 15/ 5 1922
16 maj 1922
Utlåtand e om m ajor And ers Sjösted t 16/ 5 1922
21 maj 1922
Tal vid prästvigning Bönsönd agen 21/ 5 1922 i Uppsala d om kyrka
21 maj 1922
Tal vid prästvigningsm id d ag i Ärkebiskopsgård en 21/ 5 1922
25 maj 1922
Pred ikan Kristi H im m elsfärd sd ag 25/ 5 1922 i Järbo.
28 maj 1922
Tal vid grund stensläggning till Svenska kyrkan i Kristiania 6 efter påsk 28/ 5 1922.
Ågren 443
30 maj 1922
Ord vid Bernhard H asselbergs (1848-1922) jord fästning i gravkapellet på N orra
134
kyrkogård en i Stockholm 30/ 5 1922
31 maj 1922
Till våra kära svenska trosbröd er i Estland . Brev inför ärkebiskopens besök i Estland och
Lettland 1922. Kopia. Brevet und ertecknat 31/ 5 1922
2 juni 1922
Tal vid avslutning i Uppsala högre elem entarläroverk och gym nasium för flickor
(Magd eburg) 2/ 6 1922. Utkast
4 juni 1922
Tal vid installation av kyrkoherd e Sven H olm quist i H arm ånger Pingstd agen 4/ 6 1922
5 juni 1922
Tal vid installation av kyrkoherd e Ernst Åland er i Gnarp Annand ag Pingst 5/ 6 1922
9 juni 1922
Tal vid H ögre allm änna läroverkets i Uppsala avslutning 9/ 6 1922
9 juni 1922
Tal i Uppsala d om kyrka till d eltagarna i svenska kulturforskarmötet 9/ 6 1922
10 juni 1922
Tal i Gam la Upp sala kyrka till d eltagarna i svenska kulturforskarm ötet 10/ 6 1922
11 juni 1922
Orm en i öknen. Pred ikan Trefald ighetssönd agen 11/ 6 1922 i Uppsala d om kyrka
11 juni 1922
Pred ikan i aftongud stjänst å Storbergs-berget inom Tierps köping
Trefald ighetssönd agen 11/ 6 1922
15 juni 1922
Tal vid gym nasistm ötet i Brand alsund 15/ 6 1922
18 juni 1922
Tal vid invigning av Svenska kyrkan i Berlin 1 efter Trefald ighet 18/ 6 1922 jäm te
skrifterm ål
24 juni 1922
Tal vid N orrtälje stad s 300-årsjubileum Mid som m ard agen 1922
2 juli 1922
Pred ikan 3 efter Trefald ighet 2/ 7 1922 vid visitation i Bjuråker.
135
6 juli 1922
Ryska kyrkans m artyrskap. Upprop tryckt i Försam lingsblad et 1922:27 s. 3 6/ 7 1922
6-31 juli 1922^
Protokoll vid ärkebiskopens besök hos svenskarna i Estland 6-31/ 7 1922. I samlingen
Reval 1921 & 1922
9 juli 1922**
Tal vid installation av kyrkoherd e John Klasson i Worm sö, Estland 4 efter Trefald ighet
9/ 7 1922. Utkast. B 10:15 1922
14-18 juli 1922^
Protokoll över biskopsvigningen i Riga 14-18 juli 1922. Maskinskrivet koncept i
samlingen Riga 1922
16 juli 1922^
Tal vid biskopsvigning av Karl Irbe 5 efter Trefald ighet 16/ 7 1922 i Jacobikyrkan i Riga.
Maskinskrivet koncept i samlingen Riga 1922
16 juli 1922
Tal på tyska i Jacobikyrkan i Riga 16/ 7 1922 vid överläm nand et av ett Gustav II Ad olfporträtt före vigningen av Karl Irbe till d et fria Lettland s förste evangeliske bisk op
16 juli 1922^
N eues und Altes. Tal vid biskopsvigning av Peter H arald Poelchau 5 efter Trefald ighet
16/ 7 1922 e.m . i St. Petri kyrka i Riga. Manuskript i samlingen Riga 1922
30 juli 1922
Pred ikan Kristi förklarings d ag 7 efter Trefald ighet 30/ 7 i Allerum
6 augusti 1922
Tal vid offentligt m öte på kvällen d en 6/ 8 i Bethesd a vid World alliance for prom oting
international friend ship through the churches m öte i Köpenham n 6-10/ 8 1922
9-10 augusti 1922
Anförand e vid sam m anträd e m ed styrelsen för the World alliance for prom oting
international friend ship through the churches i Köpenham n d en 9/ 8 sam t tal till
konferensen d en 10/ 8 1922. I tryck = Memorand um on the d uty of the church w ith
regard to reconciliation and reconstruction. Lond on [1922]. Ågren 432
20 augusti 1922
Enheten. Tal vid stiftsm ötet i Gävle 20/ 8 1922
21 augusti 1922
Väckelse och enskild själavård . Stolpar till föred rag 21/ 8 1922 vid stiftsm ötet i Gävle.
136
Försam lingsblad et 19(1922):40. Ågren 445. Version av föredraget av N S lagd till d et
planerad e verket Värld sutvecklingen och kristend om en.
26 augusti 1922
Vörd sam hem ställan till riksm arskalken 26/ 8 1922 att tilld ela pastor Wilhelm Sarw e ett
ord enstecken och kyrkoherd e H erm an N eand er N ord stjärneord en. Kopia
Augusti 1922
Ärkebiskopen om Pingströrelsen. Kom m entar till ett reportage i N orrland s-Posten 22/ 8
1922 m en ald rig insänd . Koncept.
1-3 september 1922
Visitation i Ram sjö 1-3/ 9 1922.
3 september 1922°
Om d et frivilliga nykterhetsarbetet. Yttrand e vid visitation i Ram sjö 3/ 9 1922. Fragm ent.
Gefle-Posten 6/ 9 1922
4 september 1922
Ord vid Robert H agens (1868-1922) jord fästning i H elga Trefald ighetskyrkan i Gävle
4/ 9 1922.
8 september 1922
H älsningsord till Erste kontinentale Konferenz für innere Mission u nd Diakonie i
München 8/ 9 1922
10 september 1922
Christliche Lebens- und Arbeitsgem einschaft. Föredrag i Od éon i München 10/ 9 1922.
Avslutning på Erste kontinentale Konferenz für innere Mission und Diakonie. Ågren
440
10 september 1922
Pred ikan vid festgud stjänst i Lukas-Kirche i München 13 efter Trefald ighet 10/ 9 1922.
Avslutning på Erste kontinentale Konferenz für innere Mission und Diakonie. Ågren
440
15 september 1922
Tal vid prästvigning av Kristoffer H oas fred ag 15/ 9 1922 i Uppsala d om kyrka
24 september 1922
Tal vid invigning av kyrkogård i Sollentuna 15 efter Trefald ighet 24/ 9 1922
1 oktober 1922
Barnen. Pred ikan Mikaelid agen 1/ 10 1922 i Uppsala d om kyrka
137
5 oktober 1922
The League of nations need s a Christian soul. The British w eekly 5/ 10 1922. Ågren 442
8 oktober 1922
Tal vid invigning av Lekm annskolan i H ällesjö i Jäm tland Tacksägelsed agen 8/ 10 1922
15 oktober 1922
Tal vid installation av kyrkoherd e Ture Thom and er i Ekeby 18 efter Trefald ighet 15/ 10
1922
21 oktober 1922
William Ralph Inge. Dean of St. Pauls. Stockholm s-Tid ningen 21/ 10 1922. Ågren 447
27 oktober 1922°
Öppningstal vid ärkestiftets första kyrkosångshögtid i Uppsala 27/ 10 1922 i K.F.U.M:s
hörsal
10 december 1922
Bed jen och Ed er skall vara givet. Tal vid prästvigning 2 i Advent 10/ 12 1922 i Uppsala
d om kyrka
Manuskript 1922 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Christian m ysticism in an Ind ian soul: Sund ar Singh. The international review of
m issions 11(1922) s. 226-238. Ågren 437
Vår plikt m ot Ryssland . H jälp Ryssland . Sthlm 1922 s. 5. Ågren 444
Yttrand e till Konungen i anled ning av lärarens och klockarens Kristofer H oas ansökan
om prästexam en inför Uppsala d om kapitel och prästvigning för tjänstgöring i Gam m al
Svenskby. Kopia
1 januari 1923^
Bönd agsplakatet för år 1923. Manuskript i samlingen Böndagsplakat
10 januari 1923
Skrifterm ål vid gud stjänst för Svenska kvinnors m issionsförening i H elga Trefald ighet
10/ 1 1923
15 januari 1923
Tal i Svensk-engelska föreningen 15/ 1 1923
30 januari 1923
Skrivelse till Svenska akad em iens N obelkom m itté 30/ 1 1923 m ed förslag att tilld ela
138
William Ralph Inge årets N obelpris i litteratur
1 februari 1923
Till våra m ed kristna i Frankrike och alla länd er och till d e ansvariga statsm ännen,
särskilt till Förenta Staternas presid ent. Den första februari 1923. Uppsala & Stockholm
1923. Korrektur. Utkastet till d enna d e svenska biskoparnas väd jan d en 1/ 2 1923 m ed
anled ning av Ruhrockuppationen i Ekumeniska samlingen ES 6
4 februari 1923
Tal vid invigning av Råsund a försam lingshu s Solnagård en och S:t Ansgars kapell
Ansgarsd agen 4/ 2 1923
6 februari 1923
Skrivelse till Skolöverstyrelsen 6/ 2 1923 om strävand ena för gem ensam m a
m åltid stim m ar
17 februari 1923
Det nittond e århund rad ets religiösa ström ningar. Stockholm s-Tid ningen 17/ 2 1923
18 februari 1923
Den religiösa situationen. Stockholm s-Tid ningen 18/ 2 1923
27 februari 1923
Und erd ånig skrivelse 24/ 2 1923 om biträd e av konsthistoriskt och tekniskt utbild ad
personal vid biskopsvisitationer. Kopia. Folio
Februari 1923
Brev i februari 1923 till Belgiens kung Albert I m ed anled ning av Ruhrockup ationen.
Koncept i Ekumeniska samlingen ES 6
4 mars 1923
Tid ens tecken. Tal vid 12:e allm änna kyrkliga m ötet i Blasieholm skyrkan i Stockholm
4/ 3 1923. Kirke og kultur 30(1923) s, 193-209. Ågren 468. Den längre uppsatsen i tryck
m ed sam m a titel i festskriften till Oscar Ekm an 'För tanke och tro' utgör m ed
strykningar och om skrivningar m anuskript. Ågren 469
4 mars 1923
Extraits d u d iscours d e l’Archevêque d ’Upsala le 4 Mars 1923 à l’ouverture d e la
d ouzièm e Assem blée Générale d e l’Église en Suèd e sur: "Les signes d u tem ps". Folio
7 mars 1923
Skrifterm ål vid avslutningsgud stjänst i Engelbrektskyrkan 7/ 3 1923 för 12:e allm änna
kyrkliga m ötet. Tryckt i Försam lingsblad et 26(1923): 13 und er rubriken: Gud vet allt!
139
24 mars 1923
Brev till red aktören för Journal d e Genève 24/ 3 1923 som svar på kritiken av d e svenska
biskoparnas väd jan 1/ 2 1923 m ed anled ning av Ruhrockupationen. Kopia
29 mars 1923
Tal vid konfirm ation i Slottskapellet Skärtorsd agen 29/ 3 1923 av prinsarna Gustaf Ad olf
och Sigvard sam t prinsessan Astrid jäm te skrifterm ål vid d eras första nattvard sgång
senare sam m a d ag
7-9 maj 1923
Religionsgeschichtliche Betrachtung d er christlichen Fröm m igkeitstypen. Vorlesungen
in München Mai 1923. 1. Verbesserung, Übung, Offenbarung. N ote zur ersten
Vorlesung: Über d en Gehorsam . 2. Die Gew issheit. 3. Uber d ie Einheit. Folio
10 maj 1923
Pred ikan Kristi H im m elsfärd sd ag 10/ 5 1923 i Lukas-Kirche i München
20 maj 1923
Tal vid prästvigning Pingstd agen 20/ 5 1923 i Uppsala d om kyrka
23 maj 1923
Pred ikan Trefald ighetssönd agen 23/ 5 1923 i Österund a
6 juni 1923
Tal vid Folkskolesem inariets i Uppsala avslu tning 6/ 6 1923
7 juni 1923
Tal vid H ögre allm änna läroverkets i Uppsala avslutning 7/ 6 1923. Utkast i B 11:1 1923
8 juni 1923
Om d e d öva. Med d eland en från Svenska föreningen för d övas väl, 1923 s. 9. Ågren 464
9 juni 1923
Yttrand e om d e sökand e Sigfrid von Engeström och Johannes Lu nd berg till
lektorstjänsten i kristend om och filosofisk proped eutik vid H ögre allm änna läroverket i
Uppsala 9/ 6 1923
10 juni 1923
Tal vid invigning av Högalid skyrkan i Stockholm 2 efter Trefald ighet 10/ 6 1923. Utkast
i B 11:1 1923
14 juni 1923
Vörd sam hem ställan 14/ 6 1923 att tilld ela kyrkoherd en David Froste N ord stjärneord en
15 juni 1923
140
Kyrkan – sanningens fäste. Pred ikan vid vespern 15/ 6 1923 i Västerås d om kyrka vid
firand et av Johannes Rud becjius, 300 år efter upprättand et av d et första svenska
gym nasiet. Julbok för Västerås stift 18(1923) s. 14-26. Ågren 458
23 juni 1923
Tal vid svenska försam lingens i Lond on Gustav Vasa-högtid m id som m arafton 1923.
Ågren 643 Del 5
27 juni 1923
Tal vid m ottagand et av d oktorsgrad en "of civil law " vid Oxford s universitet 27/ 6 1923
27 juni 1923
Tacktal vid m id d agen i Christ Church College, Oxford efter m ottagand et av
d oktorsgrad en "of civil law " vid universitetet
4 juli 1923**
"Vår kropp?" Tankar ned skrivna i Mårbacka 4/ 7 1923. B 11:1 1923
15 juli 1923
Tal vid installation av kyrkoherd e Wilhelm Johansson i Balingsta 3 Bönd agen 15/ 7 1923.
Stolpar
23 juli 1923
Birgitta. Tal vid Birgittavesper i Sked eriks kyrka 23/ 7 1923. Försam lingsblad et
20(1923):31 s. 4-5. Ågren 453
29 juli 1923
Tal vid invigning av Lärjungakyrkan i Boo 9 efter Trefald ighet 29/ 7 1923. Utkast i B 11:1
29 juli 1923
Tal vid installation av kyrkoherd e Johan Sund m an i Boo 9 efter Trefald ighet 29/ 7 1923.
Utkast i B 11:1 1923
7 augusti 1923
Om prästvalen. Svenska Morgonblad et 7/ 8 1923 und er rubriken Ärkebiskopen om d e
frikyrkliga pred ikantvalen. Ågren 474
12 augusti 1923
Ord vid Sven N ilsons (1859-1923) jord fästning i Solna kyrka 12/ 8 1923
19 augusti 1923
Ein Brief Christi an d ie Menschheit. Tal vid öppnand et av d en lutherska
värld skonferensen i Eisenach 19-25/ 8 1923. Manuskript. Tryckt i Deutsche Zeitung 22/ 8
1923
141
19 augusti 1923
Kyrkans enhet. Svenska Dagblad et 19/ 8 1923. Ågren 459
26 augusti 1923
Ord vid Teodor Lind hagens (1863-1923) jord fästning i Engelbrektskyrkan 26/ 8 1923
29 augusti 1923
Anteckningar d aterad e 29/ 8 1923 om d en lutherska värld skonferensen i Eisenach 1925/ 8 1923
Augusti 1923
The Jacobi church in Riga. Manuskript i augusti 1923
9 september 1923
Tal vid installation av kyrkoherd e Torsten Ysand er i Vänge 15 efter Trefald ighet 9/ 9
1923
9 september 1923
Tal vid sorgegud stjänst i Uppsala d om kyrka 9/ 9 1923 m ed anled ning av
jord bävningskatastrofen i Japan
12 september 1923
Und erd ånigt utlåtand e 12/ 9 1923 över sakkunnigas betänkand e om änd ring av lagen
angåend e jord fästning. Vid im erad avskrift
25 september 1923
Answ er to Mayor H ulbert's ad d ress at City H all in N ew York Septem ber 25, 1923
28 september 1923
Om svenskarnas kallelse. Tal i City College, N ew York 28/ 9 1923. Jfr Ågren 476 s. 302 ff.
30 september 1923
Jesus och barnen. Pred ikan i Gustaf Ad olfs-kyrkan i N ew York Mikaelid agen 30/ 9 1923.
Augustana. Tid ning för d en svenska lutherska kyrkan i Am erika 68(1923):42 s. 657-658
30 september 1923
Vocation, or Calling (även m ed titeln The vocation). Serm on d elivered at special church
service at H oly Trinity Lutheran Church, N ew York City 30/ 9 1923 4 P.M. Jfr Ågren 197
Kallet
1 oktober 1923
The unity that is. Föreläsning i Christian unity found ation, Marble Church, N ew York
1/ 10 1923
142
2 oktober 1923
Personal im pressions of Am erican Christianity. Tal vid banketten i Lutheran Society i
N ew York 2/ 10 1923 kl. 7 e.m .
7 oktober 1923
The song in the soul. Pred ikan 19 efter Trefald ighet 7/ 10 1923 i Auditorium i Oakland ,
Calif. Kl. 8 e.m . Jfr Ågren 197 Klangen i själen
8 oktober 1923
The Unity of the Bible. Föredrag för Evangeliska prästerskapet i San Francisco på H otel
St. Francis 8/ 10 1923 kl. 10.30 f.m . Jfr Ågren 306 Bibelns enhet
9 oktober 1923
The w orld ’s unrest and reconstruction. Tal vid lunch i Com m onw ealth Club i San
Francisco 9/ 10 1923. Jfr 18/ 10 1923
9 oktober 1923
Svenska psalm boken. "Kyrkopatriotiskt tal i Tabernaklet" i San Francisco 9/ 10 1923 kl. 8
e.m . Stolpar
13 oktober 1923
God ’s yea. Pred ikan i Pasad ena 13/ 10 1923. Jfr Ågren 415 Gud s ja
14 oktober 1923
Our Father. Föredrag i Bible institute i Los Angeles 14/ 10 1923 kl. 3 e.m . Jfr 18/ 10 1923.
Jfr Ågren 415 Fad er vår
17 oktober 1923
Om svenskarnas kallelse och Am erikas id eal. Tal i City H all i Chicago 17/ 10 1923
18 oktober 1923
Om d en evangeliska kristenhetens uppgift i värld en. Tal i Med inah Tem ple i Chicago
18/ 10 1923 kl. 3 e.m .
18 oktober 1923
H um our and m elancholy in Martin Luther. Föreläsning vid Chicago university 18/ 10
1923 kl 4.30 e.m .
18 oktober 1923
Our Father. Tal i Med inah Tem ple, Chicago 18 oktober 1923 kl. 8 e.m . Jfr 14/ 10 1923
19 oktober 1923
Peace and Christian Unity. Im proviserat anförand e i First Congregational Church i
Evanston 19/ 10 1923 kl. 3.30 e.m . Utkast
143
19 oktober 1923
Tal vid d en svenska banketten på La Salle H otel i Chicago 19/ 10 1923 kl. 6.30 e.m .
21 oktober 1923
Om svenskarnas utkorelse. Tal i Med inah Tem ple i Chicago 21/ 10 1923 kl. 3 e.m .
22 oktober 1923
De åtta saligheterna. Pred ikan i Sionkyrkan i Rockford 22/ 10 1923. Stolpar
26 oktober 1923
H unger and thirst after righteousness. Pred ikan i Minnesota college, Minneapolis 26/ 10
1923 kl. 10 f.m . Jfr Ågren 197 H unger och törst efter rättfärd ighet
26 oktober 1923
Slave-free. Pred ikan i Minnehaha, Minnesota 26/ 10 1923. Jfr Ågren 213 Slav -fri
26 oktober 1923
Church unity. Föred rag vid lunch i d et evangeliska prästsällskapet i Minneapolis 26/ 10
1923 kl. 1 e.m . Utkast
26 oktober 1923
Gam la och N ya värld ens sam verkan i kristen gem enskap för fred . Tal vid banketten i
Donald sons tearoom i Minneapolis 26/ 10 1923 kl. 7 e.m .
27 oktober 1923
Tal vid lunch i Od inklubben i Minneapolis 27/ 10 1923. Utkast
28 oktober 1923
Förlåtelse utan gräns. Pred ikan 22 efter Trefald ighet 28/ 10 1923 i Augustanakyrkan,
Minneapolis. Stolpar. Ågren 476
28 oktober 1923
Arvet ej förspill. Tal vid m assm öte i The Arm ory, Minneapolis 28/ 10 1923 kl. 3 e.m .
28 oktober 1923
Om kristenhetens and liga förm ån och förpliktelser. Tal vid m assm öte i Saint Paul
Aud itorium 28/ 10 1923 kl. 7.30 e.m .
29 oktober 1923
The four hund reth anniversary of Luther in Worm s. Föred rag i Gustaf Ad olf College, St.
Peter, Minnesota 29/ 10 1923. Jfr Ågren 419
31 oktober 1923
The universal significance of Martin Luther. Tal i Augustanakyrkan i Sioux City 31/ 10
144
1923. Jfr Ågren 415
4 november 1923
Saints. Pred ikan i Moline Allhelgonasönd ag 4/ 11 1923. Jfr Ågren 213 H elgon
4 november 1923
Allhelgonad ag. Pred ikan hållen i Första kyrkan i Moline, Ill. 4 novem ber 1923.
Augustana. Tid ning för d en svenska lutherska kyrkan i Am erika 68(1923):47 s. 737-739
6 november 1923
Sanningen skall göra ed er fria. Tal vid invigningen av Teologiska fakultetens kapell vid
Augustana College i Rock Island 6/ 11 1923 f.m . Utkast. Tryckt i Augustana. Tid ning för
d en svenska lutherska kyrkan i Am erika 68(1923):47 s. 739
6 november 1923
Vår evangeliska tro och vetenskapen. Tal vid m assm öte i Gym nasiu m vid Augustana
College i Rock Island 6/ 11 1923 kl. 2.30 e.m . Utkast. Tryckt i Augustana. Tid ning för d en
svenska lutherska kyrkan i Am erika 68(1923):48 s. 753-754
7 november 1923
Martin Luthers universella betyd else. Föreläsning i Teologiska fakultetens nyinvigd a
kapell i Rock Island 7/ 11 1923. Ågren 476
8 november 1923
H erren. Pred ikan 8/ 11 1923 e.m . i Betlehelm skyrkan i Detroit. Avskrift. Ågren 476
9 november 1923
Influence of w ar on religion. Tal vid lunch för präster och lekm än i H otel Fort Pitt,
Pittsburgh 9/ 11 1923
10 november 1923
Confessio Augustana. Föreläsning i Divinity school i Gettisburg 10/ 11 1923 kl. 9 f.m .
10 november 1923
China’s and Ind ia’s influence on European civilisation. Föreläsning vid Johns H opkins
university i Baltim ore 10/ 11 1923 kl. 11
10 november 1923
On bishops. Tal vid bankett i Luther Society i Philad elphia 10/ 11 1923 kl. 6 e.m . "Jag hö ll
d et ej, utan jag talad e om Luther." N S:s anteckning på m anuskriptet
10 november 1923
The universal significance of Martin Luther. An ad d ress in Philad elphia on Martin
Luthers d ay, N ovem ber 10, 1923 6 P.M. Ågren 462
145
11 november 1923
Eternal life. Pred ikan 24 efter Trefald ighet 11/ 11 1923 i Gloria Dei kyrkan, Philad elphia
11 november 1923
Worship in solitud e. Pred ikan 24 efter Trefald ighet 11/ 11 1923 kl. 4 e.m . i H oly
Com m union Church. Philad elphia. The Lutheran com panion 1/ 12 1923. Jfr Ågren 306
Ensam hetens gud stjänst
11 november 1923
Tal vid Gustaf Ad olfs fest i Gustaf Ad olfs-kyrkan i Philad elphia 11/ 11 1923 kl. 8 e.m .
Utkast
12 november 1923
Christend om tested . The m ost urgent task of the church tod ay. Opening ad d ress at the
m eeting of the Am erican section on Life and w ork, Philad elphia, 12/ 11 1923
13 november 1923
Tem ptation stories of Bud d ha, Christ and the Christian Sad hu. Föreläsning i University
of Pennsylvania 13/ 11 1923
14 november 1923
The Church cooperating across national borders practized . Tal vid Eight annual m eeting
of the Am erican Council of the World alliance for promoting international friend ship
through the churches 14/ 11 1923 kl. 9.30 f.m . i Philad elphia. Utkast
14 november 1923
Europe’s need Am ericas opportunity. Tal vid offentligt m öte i Philad elphia 14/ 11 1923
kl. 8 e.m . Tryckt i Public affairs February 1924 und er titeln: Europe’s need – our
opportunity. Jfr ned an The N ew w orld and the Old . Sam m a föred rag
14 november 1923
The N ew w orld and the Old . Tal vid offentligt m öte i Ph ilad elphia 14/ 11 1923 kl. 8 e.m .
Jfr ovan Europe’s need Am ericas opportunity. Sam m a föred rag
15 november 1923
Evangelic Catholicity. Föreläsning i teologiska sem inariets kapell i Mount Airy 15/ 11
1923 kl. 11 f.m . Ågren 456
15 november 1923
Europe’s need and Am erica’s opportunity. Tal i Philad elphia 15/ 11 1923. Public affairs
February 1924 und er titeln: Europe’s need – our opportunity.
21 november 1923
146
Vi tro på Gud Fad er allsm äktig. Pred ikan i Bethany Church, Erie 21/ 11 1923 kl. 8 e.m .
Avskrift. Ågren 476
23 november 1923
Vi tro på d en H elige And e, en H elig Allm ännelig Kyrka (Den tred je artikeln). Pred ikan i
First Lutheran Church i Jam estow n 23/ 11 1923 e.m . Avskrift. Ågren 476
25 november 1923
The three great surprises. Serm on preached in Appleton Chapel, H arvard university
Doom sd ay 25/ 11 1923. Ågren 467.
26 november 1923
Our Father. Pred ikan i Augustanakyrkan i Cam brid ge, Mass. 26/ 11 1923. Versioner på
engelska och svenska. Jfr Ågren 415 Fad er vår
28 november 1923
Gud s ord . Pred ikan i d en första evan gelisk-lutherska kyrkan i Worcester 28/ 11 1923 kl.
8 e.m . Tryckt i N . Söd erblom : Från Upsala till Rock Island . Sthlm 1924 und er titeln:
Gud s sju fald iga ord
30 november 1923
H ybris and religious certitud e. A stud y of institutional and personal religion.
Föreläsning i Yale university 30/ 11 1923
2 december 1923
H ögm ässan. Föred rag i Aud itorium , H artford 2/ 12 1823 kl. 3 e.m . Avskrift. Ågren 476
2 december 1923
My recollections from Yale. Tal i Woolsey H all, Yale university 2/ 12 1923 kl. 8 e.m . m ed
fortsättning om The Church and peace. Utkast
3 december 1923
The song in the soul. Pred ikan i Brick church, N ew York 3/ 12 1923. Jfr Ågren 197
Klangen i själen
4 december 1923
The inner guest. Serm on preached at H igh Mass Decem ber 4th 1923 10.30 A.M. in the
Cathed ral of St. John of the Divine in N ew York. Före pred ikan presenterar NS Svenska
kyrkan. Jfr Ågren 489
4 december 1923
Tal vid lunch på Wald orf Astoria i N ew York 4/ 12 1923. Utkast
10 december 1923
Gam la Sverige i Am erika. Brev till Stockholms-Tid ningen 10/ 12 1923. Ågren 475
147
11 december 1923
Svenska m innen i Kingsessing och Wilm ington. Brev till Stockholm s-Tid ningen 12/ 12
1923. Ågren 473
12 december 1923
Gam la Sverige och N ya Sverige. Brev till Stockholm s-Tid ningen 12/ 12 1923. Ågren 473
19 december 1923
Avsked stal till franske m inistern Charles Delavaud vid S:t Botvid s skolas julfest 19/ 12
1923
20 december 1923
Direktörstal på Svenska akad em iens högtid sd ag d en 20/ 12 1923 om intryck från
Am erika. Om arbetat tryckt i Från Upsala till Rock Island . Sthlm 1924 s. 215-222.
Originalm anuskriptet till talet i samlingen Svenska akademien. Ågren 476
21 december 1923
Tal vid prästvigning fred ag 21/ 12 1923 i Uppsala d om kyrka
27 december 1923
Vad ärkebiskopen sagt om förbud et. H ud iksvalls-Posten 27/ 12 1923. Jfr 1923 On
prohibition
30 december 1923
Pred ikan sönd ag efter Jul 30/ 12 1923 i Lingbo och invigning av försam lingshu s. Utkast.
B 11:7 1923-24
31 december 1923
Betraktelse i nyårsm atutin i Uppsala d om kyrka 1923
Manuskript 1923 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Avsked shälsning till m ina vänner i Augustanasynod en. Manuskript 1923
Baron Friedrich von Hügels and liga självd eklaration. En stud ie i evangelisk och rom ersk
etik. Stud ier tillägnad e M. Pfannenstill. Lund 1923 s. 168-183. Ågren 452
Brev till red aktören för Yale N ew s inför Am erikabesöket hösten 1923. Koncept
A challenge to the Church. Enkätsvar und er Am erikaresan hösten 1923
Dokum ent till frågan om nattvard sgem enskap m ed England s kyrka. Kyrkohistorisk
årsskrift 23(1923) s. 355-381. Ågren 455
Ett hem i H älsingland . Fragm ent av uppsatsen H em m a i H älsingland i Svenska
148
turistföreningens årsskrift 1923 s. 1-12. Ågren 457
Julhälsning 1923 till Am erika-svenskar. Utkast. Korsbaneret 45(1924) s. 41-44. Rock
Island , Ill.
Koncept till brev föråret 1923 till general Jean Joseph Marie Degoutte, chef för d en
belgisk-franska ockupationsstyrkan i Ruhr om en und ersökningskom m ission till
om råd et
Koncept till brev 1923 till Frankrikes sänd ebu d i Stockholm , Charles Delavaud om
Olaus-Petriföreläsarna Antoine Meillet och H en ri Monnier sam t om en
und ersökskom m ission till Ruhr
Koncept till brev 1923 till professorerna H enri Monnier och Auguste Bouvier m ed
inbjud an att hålla Olaus-Petriföreläsningar
A m essage. [Ett bud skap från d en gam la värld en till d en nya om fred en]. Od ater at
m anuskript. Ald rig använt
N ew and old . Tal und er Am erikaresan hösten 1923. Jfr Ågren 415 Nytt och gam m alt
Om enskild a sam tal m ellan anglikanska och rom erska kyrkom än
On prohibition. [Uttaland e 1923 för d en am erikanska pressen jäm förand e svensk och
am erikansk alkohollagstiftning]. Jfr 27/ 12 1923
On the reconstruction of the European civilization. Uppsala 1923. Ågren 432
Plaid oyer. A un am i francais. Manu s 1923 tillkom m et efter Ruhr-ad ressen 1/ 2 1923. B
11:1 1923
Recollections from a stud ents visit in N ew England in 1890. Manuskript 1923
State of Europé. Lunchtal und er Am erikaresan 1923
A talk w ith Sund ar Singh. H is visit to Upsala. I. To be continued . Manuskript 1923
The three kingd om s. The kingd om of nature, the kingd om of history, the kingd om o f
truth. Tal till svensk-am erikaner i Am erika hösten 1923
Tid ens tecken. Manuskript och korrektur. För tanke och tro. Skrifter tillägnad e Oscar
Ekm an. Uppsala 1923 s. 1-43. Ågren 469
Till am erikanare som besöka Göteborgsutställningen [Jubileum sutställningen i
149
Göteborg 1923]. H älsningsord . Kopia
Unitas Christiana or United life and w ork of Christend om . Manuskript och und erlag till
Christian fellow ship or the United life and w ork of Christend om . N ew York & Chicago
1923
Wald em ar Rud ins inre liv. Sthlm 1923. Ågren 451. Folio
11 januari 1924**
Skrifterm ål vid nattvard sgång 11/ 1 1924 i H elga Trefald ighet för d eltagare i Svenska
kvinnors m issionsförenings årsm öte i Uppsala. Utkast. B 11:7 1923-24
12 januari 1924**
Ord vid Gustaf Ugglas (1846-1924) jord fästning i Oscars kyrka i Stockholm 12/ 1 1924.
Utkast. B 11:7 1923-24
13 januari 1924
Tal före och ord vid Ebba Aurore von Essens f. Brahe (1838-1924) jord fästning i Salsta
slottskapell 13/ 1 1924. Ågren 485
15 januari 1924**
Tal i Svensk-engelska föreningen i Stockholm 15/ 1 1924. Utkast. B 11:7 1923-24
19 januari 1924
A conversation in a tiny m otorcar. Manuskrip t 19/ 1 1924. Jfr Ågren 477
21 januari 1924**
Intryck från Augustanasynod en. Föredrag i Stockholm s prästsällskap 21/ 1 1924. Utkast.
B 11:7 1923-24
27 januari 1924
Tal vid Franska reform erta kyrkans i Stockholm 200-årsju bileum 27/ 1 1924. Manuskript
på svenska och franska. Utkast i B 11:7 1923-24
3 februari 1924
Ord vid Ernst Westerlu nd s (1839-1924) jord fästning i Enköpings kyrka 3/ 2 1924. Utkast
i B 11:7 1923-24
4 februari 1924
Magnus. [Om d en svensk-am erikanske senatorn Magnus Johnson]. Stockholm sTid ningen 4/ 2 1924
9 februari 1924**
Betraktelse i Åkerby kyrka lörd agen 9/ 2 1924 kl. 7.30 i sam band m ed visitation. Utkast.
150
B 11:7 1923-24
10 februari 1924**
Tal vid installation av kyrkoherd e Gösta Westberg i Bälinge 5 efter Trettond agen 10/ 2
1924 i sam band m ed visitation. Utkast. B 11:7 1923-24
10 februari 1924**
Visitationsstäm m a 5 efter Trefald ighet 10/ 2 1924 kl. 6 e.m . i Jum kil. N otis. B 11:7 1923-24
10 februari 1924°
Vad vi lärt och behöva. Två frågor – på d et religiösa om råd et – besvarad e av ärkebiskop
Söd erblom : 1) Vad bör göras. 2) H a vi lärt något och vad ha vi lärt? Stockholm sTid ningen 10/ 2 1924. Jfr Ågren 643 Del 5
13 februari 1924
Intryck av am erikansk religiositet. Föred rag i Uppsala universitets aula 13/ 2 1924 på
inbjud an av Teologiska föreningen. Utkast i B 11:7 1923-24
15 februari 1924**
Tal vid gud stjänst i Angarns kyrka fred agen 15/ 2 1924 i sam band m ed visitation.
Utkast. B 11:7 1923-24
17 februari 1924
Tal vid installation av kyrkoherd e Olle Mattsson i Össebygarn Septuagesim a 17/ 2 1924 i
sam band m ed visitation. Utkast. B 11:7 1923-24
22 februari 1924
Förslag om utm ärkelser i form av svenska ord enstecken till Augustanasy nod ens
presid ent och konferenspresid enter sam t and ra fram ståend e personer inom synod en
22/ 2 1924. Folio
24 februari 1924**
Tal vid Bror Carl Söd erblom s konfirm ation och första nattvard sgång Sexagesim a 24/ 2
1924 kl. 6 e.m . i H elga Trefald ighet. Utkast. B 11:7 1923-24
25 februari 1924**
Välkom stord till professor Antoine Meillet 25/ 2 1924 inför d ennes första Olaus Petriföreläsning på Gustavianum . Utkast. B 11:7 1923-24
29 februari 1924
Till Bröd raförsam lingen i Göteborg. Koncept till skrivelse 29/ 2 1924
11 mars 1924
Skand inavien og Sönderjylland . Enquêtesvar 11/ 3 1924. Det nye N ord 6(1924) s. 57-58.
Ågren 488
151
15 mars 1924°
Tal vid invigning av Prins Gu stafs skolas nya skolhus vid Sysslom ansgatan 15/ 3 1924.
Upsala 15/ 3 1924. Utkast i B 11:7 1923-24
15 mars 1924
Uppsalastud enten förr och nu. Enquêtesvar i Ergo 15/ 5 1924. Ågren 490
15 mars 1924
Uttaland e om d et planerad e stud entkårsbygget i Uppsala. Enquêtesvar i Ergo 15/ 3
1924. Ågren 491
21 mars 1924**
Tacktal till Emil Lied gren efter avslutad e Olaus Petri-föreläsningar i Uppsala 21/ 3 1924
om d en svenska psalm boken. Utkast. B 11:7 1923-24
22 mars 1924
Tal vid Stud entm issionsföreningens 40-årsju bileum i K.F.U.M:s hörsal i Uppsala 22/ 3
1924
25 mars 1924**
Om Maria, Jesu m od er. Pred ikan Marie bebåd elsed ag 1924 i Österby i sam band m ed
visitation. Utkast. B 11:7 1923-24
1 april 1924
Skrivelse till ecklesiastikm inistern 1/ 4 1924 om ord ensutm ärkelser till prästm än i
Ärkestiftet: Isak H ellm an, H jalm ar Berner, Erik Fred lund , Olof Bäckström , Johan
Fryklund , Alfred Åkerblom , Johan Söd erberg
2 april 1924
Ord vid Sim on J. Boethius’ (1850-1924) jord fästning 2/ 4 1924 i Uppsala d om kyrka
5 april 1924
Kard inalens resa. Anonym artikel av N S i Stockholm s-Tid ningen 5/ 4 1924
17 april 1924**
Skrifterm ål Skärtorsd agen 17/ 4 1924 i H elga Trefald ighet. Utkast. B 11:9 1924
23 april 1924**
H älsningsord till konstnären David Ed ström i Uppsala universitets lärosal X inför
d ennes Olaus-Petriföreläsningar. Utkast. B 11:9 1924
23 april 1924
COPEC. Stockholm s-Tid ningen 23/ 4 1924.
152
26-27 april 1924
Typer och tankar vid Birm ingham -m ötet. 1-2. Stockholm s-Tid ningen 26,27/ 4 1924.
27 april 1924**
Tal vid installation av kyrkoherd e Edvard Kihlm ark i Övergran 1 efter Påsk 27/ 4 1924 i
sam band m ed visitation. Utkast. B 11:9 1924
29 april 1924**
Am erikansk id ealism . Föredrag i Svensk-am erikanska föreningen i Stockholm 29/ 4
1924. Utkast. B 11:9 1924
4 maj 1924**
Pred ikan 2 efter Påsk 4/ 5 1924 i H ållnäs i sam band m ed visitation. Utkast. B 11:9 1924
5 maj 1924
Ord vid Alfred O. Bergs (1862-1924) jord fästning 5/ 5 1924 i Giresta kyrka
7 maj 1924
Yttrand e till Konungen om Vaksala försam lings und erd åniga ansökan om kollekt 7/ 5
1924. Kopia. Folio
16 maj 1924
Till Bröd raförsam lingen i Göteborg. Koncept till skrivelse 16/ 5 1924
17 maj 1924
Tal vid Uppsala stud entkårs vårfest vid 75-årsjubileet i Botaniska träd gård en 17/ 5 1924.
Ågren 643 Del 3 Vågsam het
18 maj 1924
Min nåd är d ig nog. Tal vid prästvigning 4 efter Påsk 18/ 5 1924 efter högm ässan i
Uppsala d om kyrka. Ågren 484
18 maj 1924**
Tal vid m issionärsvigning – Karin Lind gren – 4 efter Påsk 18/ 5 1924 kl. 7 e.m . i H elga
Trefald ighet. Utkast. B 11:7 1923-24
21 maj 1924
Tal till brud paret Lucie Söd erblom och Arvid Runestam 21/ 5 1924 vid m id d agen i
Ärkebiskopsgård en efter vigseln i Uppsala d om kyrka
23 maj 1924
Tal till Lord Robert Cecil i universitetets lärosal X vid d ennes Uppsalabesök 23/ 5 1924
29 maj 1924
Pred ikan Kristi H im m elsfärd sd ag 29/ 5 1924 i Uppsala d om kyrka. Utkast i B 11:10 1924
153
Maj 1924
Inbjud an till Svenska kvinnors m issionsförening m aj 1924 att sänd a d elegater till
Svenska kyrkans m issions 50-årshögtid 3-5/ 11 1924 i Uppsala
1 juni 1924
Pred ikan vid högm ässa vid Ansgariikorset på Björkö 6 efter påsk 1/ 6 1924 i sam band
m ed Uppland s fornm innesförenings årsutflykt. Utkast i B 11:10 1924 und er rubriken
Sanningens and e
2 juni 1924
Brev till styrelsen för Uppland s fornm innesförening 2/ 6 1924 m ed avsägelse av
ord förand eskapet i föreningen
6 juni 1924
Tal vid H ögre allm änna läroverkets i Uppsala avslutning 6/ 6 1924. Utkast i B 11:10 1924
6 juni 1924
Ärkebiskop Söd erblom och Fornm innesföreningen. Ru brik över insänd are av N athan
Söd erblom i Upsala N ya Tid ning 6/ 6 1924 m ed anled ning av UN T:s led are 'Oläm plig
propagand a' 3/ 6 1924
8 juni 1924
Tal vid installation av kyrkoherd e Tor And ræ i Gam la Uppsala Pingstd agen 8/ 6 1924.
Utkast i B 11:10 1924
8 juni 1924
H älsningsord till Ras Tafari, d en blivand e kejsaren av Etiopien H ailé Selassié vid
vespern i Uppsala d om kyrka Pingstd agen 8/ 6 1924
8 juni 1924
Pred ikan i vesper Pingstd agen 8/ 6 1924 kl. 7 e.m . i Uppsala d om kyrka i sam band m ed
Ras Tafaris besök. Utkast i B 11:10 1924
8 juni 1924
Ord ning vid vespergud stjänsten i Uppsala d om kyrka Pingstd agen 8/ 6 1924 vid besök
av Etiopiens härskare, Ras Tafari
14 juni 1924
Tal vid Svinnegarns källa Trefald igh etsafton 14/ 6 1924
23 juni 1924°
Tal till hem bygd en vid H älsingestäm m an i Ed sbyn m id som m arafton 1924. H ud iksvalls Posten 28/ 6 1924. Utkast i B 11:10 1924
154
24 juni 1924**
Tal vid installation av kyrkoherd e Ivar H ultin i Bollnäs Mid som m ard agen 1924. Utkast.
B 11:10 1924
25 juni 1924°
Ärkebiskopen vill ha en förklaring. Ru brik över insänd are av N athan Söd erblom i
Upsala N ya Tid ning 25/ 6 1924 m ed anled ning av UN T:s led are 'Biskoplig d em agogi'
18/ 6 1924
2 juli 1924
Pred ikan i m orgonbön i Storkyrkan i Stockholm som inled ning till 17:e Allm änna
svenska folkskollärarm ötet 2/ 7 1924. Tryckt i Försam lingsblad et 21(1924): 28 und er
rubriken: Sanningen skall göra ed er fria. Utkast i B 11:10 1924
3 juli 1924
Tal vid vespergud stjänst i Älvkarleby kyrka 3/ 7 1924 på Ärkestiftets ungd om sd agar
6 juli 1924
Tal vid installation av kyrkoherd e Victor Fritz i Österlövsta 3 efter Trefald ighet 6/ 7 1924
12 juli 1924
Tal vid Kungl. H älsinge regem entes 300-årsjubileum i Gävle 12/ 7 1924
14 juli 1924
Koncept till brev till Frankrikes presid ent Gaston Doum ergue 14/ 7 1924. Utkast i B
11:10 1924
20 juli 1924
Tal vid installation av kyrkoherd e Robert Littm arck i H åtuna 5 efter Trefald ighet 20/ 7
1924
1 augusti 1924
Tioårsm innet d en första augusti. Stockholm s Dagblad 1/ 8 1924. Ågren 496
3 augusti 1924
Tal vid installation av kyrkoherd e Bernhard Erfors i Väd d ö Kristi förklarings d ag 3/ 8
1924
10 augusti 1924**
Pred ikan 8 efter Trefald ighet 10/ 8 1924 i Östra Ryd s nyrestaurerad e kyrka sam t tal vid
invigning av ny kyrkogård i sam band m ed visitation. Utkast. B 11:10 1924
17 augusti 1924**
Tal vid installation av kyrkoherd e Ad olf Tollstén i Vend el 9 efter Trefald ighet 17/ 8 1924
i sam band m ed visitation. Utkast. B 11:10 1924
155
20 augusti 1924
Gam m al Svenskby behöver hjälp. Upprop från Uppsala d om kapitel 20/ 8 1924
30 augusti 1924
To Rom e, from Rom e. Manuskript und ertecknat Mürren 30/ 8 1924. The review of the
churches, N .S. 1(1924) s. 463-470 und er titeln Why Rom e m akes converts. Ågren 487
31 augusti 1924
Life and w ork. An ad d ress d elivered to th e Mürren conference ... 31 August 1924. Ågren
483. Version av föredraget lagd till d et planerad e verket Värld sutvecklingen och
kristend om en
5 september 1924
Om lutherd om ens ställning. Föredrag på andra nord iska biskopsm ötet på Ved by gård
på Själland 5/ 9 1924
7 september 1924
Pred ikan 12 efter Trefald ighet 7/ 9 1924 i Roskild e d om kyrka vid and ra nord iska
biskopsm ötet. Utkast i B 11:10 1924
8 september 1924**
And ens enhet. Föred rag på inbjud an av Stud enterforeningen i Köpenham n 8/ 9 1924 i
Grund tvigs H us. Utkast i B 11:11 1924
12 september 1924
Tal på banketten för International Law Association på Gästis i Uppsala 12/ 9 1924.
Manuskript på engelska, franska och svenska. Ågren 643 Del 2 Om lagens m ajestät.
Utkast i B 11:11 1924
14 september 1924
Värld skatastrofens inverkan på gängse livsåskåd ning. Föred rag på Skansen sönd agen
d en 14/ 9 1924 kl. 2 e.m . på inbjud an av Arbetarnas bild ningsförbu nd . Se 1930 Tal och
skrifter. Del 5. Ågren 643 Del 5
14 september 1924°
Tal vid öppnand et av Trettond e allm änna kyrkliga m ötet d en 14/ 9 1922 kl. 6 e.m . Tryckt
i Försam lingsblad et 21(1924): 38 und er rubriken: "Till alla säger jag: vaken"
21 september 1924
Tal vid invigning i sam band m ed högm ässan av Uppsala d om kyrkas gosskör
(Sallykören) och d ess läktare 21/ 9 1924
21 september 1924
Pred ikan i högm ässan 14 efter Trefald ighet 21/ 9 1924 i Uppsala d om kyrka
156
27 september 1924
Intyg om pastor Georg Kem pff. Koncept 27/ 9 1924. Folio
28 september 1924
Tal vid d iakoninvigning 15 efter Trefald ighet 28/ 9 1924 i Storkyrkan i Stockholm
4-5 oktober 1924**
Anteckningar från besök i Prag 4-5/ 10 1924. B 11:12 1924
4-5 oktober 1924**
"Evangelisch-katholisch bed eutet für m ich". Föred rag i H us-huset i Prag 4 eller 5/ 10
1924. Utkast. B 11:12 1924
29 oktober 1924**
Skrifterm ål vid avskedsgud stjänst m ed nattvard sgång för utgåend e m issionärer 29/ 10
1924 i H elga Trefald ighet. Utkast. B 11:12 1924
31 oktober 1924**
Kam p eller sam verkan. Föredrag vid konferens i Sigtuna 31/ 10 1924. Utkast. B 11:12
1924
2 november 1924
Väd jan om kollekt till förm ån för svenska kom m ittén av Värld sförbund et för
m ellanfolkligt sam förstånd genom kyrkosam fund en: kollektd ag Allhelgonad agen d en
2/ 11 1924
2 november 1924°
Ett försvar för Sund ar Singh. Svenska Dagblad et 2/ 11 1924
3 november 1924
Den kristna m issionens väsen. Tal vid Svenska kyrkans m issions 50-årshögtid 3/ 11 1924
i Uppsala universitets aula. Ågren 493
3 november 1924
H erd abrev till Evangelisk Lutherska Tam ulkyrkan i Ind ien 3/ 11 1924. Manuskript m ed
anled ning av Svenska kyrkans m issions 50-årsjubileum
9 november 1924**
Tal vid installation av kyrkoherd e Gottfrid Pontén i Rasbo 21 efter Trefald ighet 9/ 11
1924 i sam band m ed visitation. Utkast. B 11:13 1924-25
11 november 1924
Lud vig Ihm els. Presentation (anonym ) inför d ennes Olaus Petri föreläsning 12/ 11 1924
vid Uppsala universitet. Upsala 11/ 11 1924
157
16 november 1924**
Tal vid invigning av Växbo kapell i Bollnäs socken 22 efter Trefald ighet 16/ 11 1924.
Utkast. B 11:13 1924-25
21 november 1924**
Inför kyrkosam fund ens m öte i Stockholm 1925. Föredrag vid stud entafton anord nad av
Uppsala kristliga stud entförbund 21/ 11 1924. Utkast. B 11:13 1924-25
26 november 1924
Den ekum eniska patriarkens sista hälsning till Sverige. Med d eland e 26 novem ber 1924
m ed anled ning av patriarken Gregorius av Konstantinopel bortg ång
6 december 1924
Föredrag i Onsd agsklubben i Sand viken om d et ind ustriella ekonomiska problem et
6/ 12 1924. Utkast i B 11:13 1924-25. Om d öm e om klubben på anteckningsbokens sid a 46
6-7 december 1924^
Protokoll vid besök i Sand viken 6-7/ 12 1924. I samlingen Visitationsprotokoll
7 december 1924**
Tal vid öppnand et av Årsund a kyrka för gud stjänst och invigning av ny orgel 2 i
Ad vent 7/ 12 1924. Utkast. B 11:13 1924-25
12 december 1924°
Eine Botschaft d er Königs von Schw ed en [Bönd agsplakatet för år 1925 i översättning till
tyska]. Die Eiche 13(1925) s. 199-201
14 december 1924
Tal vid prästvigning 3 i Ad vent 14/ 12 1924 i Uppsala d om kyrka. Utkast i B 11:13 192425
21 december 1924
Om julen. Dagens N yheter 21/ 12 1924. Jultidning
22 december 1924**
Tal vid H ögre allm änna läroverkets i Uppsala avslutning 22/ 12 1924. Utkast. B 11: 13
1924-25
31 december 1924**
Betraktelse i vigilia nyårsafton 1924 i Uppsala d om kyrka. Utkast. B 11:13 1924-25
D ecember 1924
N ågra tankar om Stift H anstein. Manuskript i d ecem ber 1924 på svenska och tyska
158
Manuskript 1924 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Am erican id ealism . Manuskript 1924
Child ren. Utkast. B 11:12 1924. Tryckt i An outline of Christianity. New York 1926 vol. 5
s. 28-35 und er titeln The child in our d ay. Ågren 548
The Church in England and Sw ed en. The Sw ed ish -British society yearbook 1924 s. 7-11.
Ågren 487
Från Upsala till Rock Island . Utkast till d isposition och innehållsförteckning 1924. Jfr
Ågren 476 Ågren 476
Företal till Från Upsala till Rock Island . Sthlm 1924. Koncept i april 1924. Ågren 476
I katedralen i Berner-Oberland . Julpost 1924 s. 17-19. Ågren 494
Prästbristen inför biskopsm ötet
Religion in a Ford . Korrektur till artikel i The Forum 72(1924) s. 330-338 jäm te artikeln
'Religion on a launch' av Charles Thom as H allinan på vilken N athan Söd erblom s artikel
var ett svar. Ågren 478. Jfr Ågren 476 Från Upsala till Rock Island . Sthlm 1924 s. 286-300.
Jfr ovan 19/ 1 1924
Skrivelse till ecklesiastikm inistern 1924 om inrättand et av en kyrklig näm nd . Koncep t
Und erd ånig anhållan 1924 att Österåkersskåpet eller annat för änd am ålet läm pat
altarskåp tillhörigt Statens historiska m useu m m åtte tills vid are d eponeras i Uppsala
d om kyrka. Koncept
Vart togo d e vägen? Förord till Svenskarna i Am erika. Sthlm 1924
1 januari 1925
Skall d röm m en bli verklighet? Försam lingsblad et 22(1925):1. Ågren 502
1 januari 1925^
Bönd agsplakatet för år 1925. Manuskript i samlingen Böndagsplakat
6 januari 1925**
Pred ikan Trettond agen 1925 i Drottningsholm s slottskapell. Utkast. B 11:13 1924-25
11 januari 1925
Vad vill Stockholm sm ötet i augusti? Föred rag för Kvinnoförbund et för fred och frihet i
Musikaliska akad em ien 11/ 1 1925. Kristen gem enskap 1924/ 25:2 s. 1-11. Ågren 503.
159
Utkast i B 11:13 1924-25
18 januari 1925**
Pred ikan 2 efter Trettond agen 18/ 1 1925 i Biskopskulla i sam band m ed visitation.
Stolpar. B 12:1 1925
20 januari 1925
Tal efter Gottfrid Billings jord fästning på Akad em iska föreningen i Lund 20/ 1 1925
22 januari 1925**
Skrifterm ål på Kihls gård i Saltsjö-Boo. Utkast. B 12:1 1925
1 februari 1925
Tal vid grund stensläggningen för Blom sterfond ens första hus i Stockholm 1/ 2 1925
4 februari 1925
Skrivelse från Uppsala d om kapitel 4/ 2 1925 till Riksd agens lagutskott om
begravningsskickets tillstånd
5 februari 1925
Fried rich von H ügel in m em oriam . Stockholm s-Tid ningen 5/ 2 1925. Ågren 518
19 februari 1925°
Föredrag i SSUH på Nykterhetsvännernas stud enthem i Uppsala 19/ 2 1925 om intryck
av spritförbud ets verkan i USA. Upsala N ya Tid ning 21/ 2 1925. Utkast i B 12:1 1925
1925-26
7 mars 1925
På presid enten Masaryks 75-årsd ag 7/ 3 1925. Tal vid Tjeckoslovakiska sällskapets
bankett på Grand H otel i Stockholm . Ågren 515
8 mars 1925°
Thom as G. Masaryk. Stockholm s-Tid ningen 8/ 3 1925. Jfr föregående
8 mars 1925**
Kananeiskan. Jesu kall och trons m akt. Pred ikan i Klara kyrka i Stockholm 2 i Fastan 8/ 3
1925. Ald rig hållen. Utkast. B 12:1 1925
8 mars 1925
Vingarna och Mor. Pred ikan i ungd om sgud stjänst 2 i Fastan 8/ 3 1925 kl. 9.30 i Uppsala
d om kyrka. Ågren 643 Del 4. Utkast i B 12:1 1925
8 mars 1925
De kristna enhetssträvand ena i nutid en (om ekum eniska). Föred rag i H elga
Trefald ighetskyrkan i Gävle 2 i Fastan 8/ 3 1925 kl. 6 e.m . Utkast. B 12:1 1925
160
9 mars 1925
Betänkliga journalistiska m etod er. [Om uttaland e m ed anled ning av H jalm ar Brantings
d öd ]. Insänd are i Svenska Morgonblad et und er rubriken Ett m issförstånd 12/ 3 1925
10 mars 1925
Tal vid öppnand et av prästm ötet i Stockholm 10/ 3 1925 m . fl. hand lingar. Ågren 508.
Utkast i B 12:1 1925. Version av talet av N S lagd till d et planerad e verk et
Värld sutvecklingen och kristend om en
12 mars 1925
Prästm ötenas uppgift. Avslutningstal vid prästm ötet i Stockholm 12/ 3 1925. Jfr Ågren
508
15 mars 1925
Kristend om ens anstöt. Pred ikan 1 Bönd agen 15/ 3 1925 i Klara kyrka i Stockholm
17 mars 1925
Und erd ånigt utlåtand e 17/ 3 1925 över d e två sökand ena till lektorstjänsten i kristend om
vid Gävle h.a. läroverk m ed förord för David N ylund . Kopia
22 mars 1925**
Pred ikan Mid fastosönd agen 22/ 3 1925 i N jutånger i sam band m ed visitation. Utkast. B
12:1 1925
25 mars 1925**
H errens tjänarinnor. Pred ikan Marie bebåd elsed ag 25/ 3 1925 i Järlåsa i sam band m ed
visitation. B 12:1 1925
27 mars 1925
Rekom m end ationsbrev för professor Vilhelm Lund sted t (1882-1955) und ertecknat 27/ 3
1925. Kopia
4 april 1925
Yttrand e till utrikesm inistern om m orm onsam fund et och d ess propagand a i Sverige
sam t Allm änna svenska prästföreningens varningsord m ed anled ning härav.
Manuskript i två versioner, varav d et d aterad e – 4/ 4 1925 – var d et som avsänd es.
Kopia
10 april 1925
Betraktelse i aftonsång Långfred agen 10/ 4 1925 i Uppsala d om kyrka. Utkast i B 12:1
1925
17 april 1925
Skrivelse till ecklesiastikd epartem entet 17/ 4 1925 m ed förslag till ord ensutm ärkelser för
161
förtjänta prästm än inom Ärkestiftet: Erik Wålind er, Olof Bäckström, Oscar Ringqv ist,
Carl Gustaf Wahrenberg, Frans Westberg. Kopia
20 april 1925
Warum ich Lutherand er bin. Vortrag in d er vom Sächsischen Land eskonsistorium
veranstalteten Dresd ener Akad em ischen Woche am 20. April 1925. Christentum und
Wissenschaft 1(1925) s. 193-203. Ågren 516
21-24 april 1925**
Anteckningar från m öte i Zürich m ed europeiska sektionen av internationella
kom m ittén för förbered else av ekum eniska Stockholm skonferensen sam t utkast till
pred ikan i S:t Petri kyrka d är. B 12:3 1925 s. 57-73
27 april 1925
Yttrand e till Musikaliska akad em ien 27/ 4 1925 angåend e und erd ånig ansökan om
und erstöd för utgivand e av ett kyrkom usikaliskt arbete av N at. Fransén. Kopia
29 april 1925°
Strid en om d en kristne Sad hun. Ofullständ igt m anuskript till und erstreckare i
Stockholm s-Tid ningen 29/ 4 1925
1 maj 1925
Angreppen m ot Sund ar Singh. Ärkebiskopen finner d em vara katolsk förföljelse.
Tid ningen Upsala 1/ 5 1925
2 maj 1925°
Angreppet på Sund ar Singh. Insänd are i tid ningen Upsala 2/ 5 1925
3 maj 1925**
Tal vid installation av kyrkoherd e Oskar Ehn i Vaksala 3 efter påsk 3/ 5 1925 i sam band
m ed visitation. Utkast. B 12:1 1925
9 maj 1925**
Om friheten. Tal vid H illeby skolas 100-årsju bileum 9/ 5 1925 i sam band m ed visitation i
H ille. Utkast. B 12:1 1925
10 maj 1925**
Tal vid invigning av kyrkogård och gravkapell 2 Bönd agen 10/ 5 1925 i H ille i sam band
m ed visitation. Utkast. B 12:1 1925
13 maj 1925
Skrivelse till Svensk-engelska föreningen 13/ 5 1925 m ed avsägelse av ord förand eskapet
i föreningen
16 maj 1925
162
Minne från Boulevard S:t Germ ain. Svenska Dagblad et 16/ 5 1925. Ågren 519
17 maj 1925
Tal vid prästvigning Bönsönd agen 17/ 5 1925 i Uppsala d om kyrka
18 maj 1925
Sankt Erik. Stockholm s-Tid ningen 18/ 5 1925. Ågren 521
18 maj 1925^
Der Mensch w ill verstehen ... Geleitw ort i boken Apostel od er Betrüger? Dokum ente
zum Sad hustreit hrsg. von Fried rich H eiler m it einem Geleitw ort von Erzbischof N athan
Söd erblom . München 1925 s. vii-ix. Förord et d aterat 18/ 5 1925. Ågren [669]. I samlingen
Sundar Singh
21 maj 1925**
Pred ikan Kristi H im m elsfärd sd ag 21/ 5 1925 i Fresta i sam band m ed visitation. Utkast. B
12:2 1925
31 maj 1925**
Pred ikan Pingstd agen 31/ 5 1925 i Lena m ed orgelinvigning. Utkast. B 12:2 1925
1 juni 1925
Det lilla evangeliet. Pred ikan Annand ag Pingst 1/ 6 1925 i Alund a i sam band m e d
Uppland s fornm innesförenings vårutflykt. Utkast i B 12:2 1925
27 juni 1925
"Life and Work "-förhand lingar i Farnham Castle. Slutliga utform ningen av program m et
för ekum eniska m ötet i Stockholm . Brev till St.T. Stockholm s-Tid ningen 27/ 6 1925.
Juni 1925
Koncept till brev till Sven Söd erblom m ed redogörelse för N S resa till Tyskland och
Schw eiz 18-26 april 1925
3 juli 1925**
Tal vid invigning av försam lingshem i Stugsu nd 3/ 7 1925. Stolpar. B 12:2 1925
3 juli 1925**
Martin Luthers hjältesjäl. Föredrag vid Ärkestiftets ungd om sd ag i Söd erham n 3/ 7 1925.
Utkast. B 12:2 1925
5 juli 1925**
Längtan. Tal vid installation av kyrkoherd e David Pettersson i N orrala 4 efter
Trefald ighet 5/ 7 1925. Utkast. B 12:2 1925
12 juli 1925
163
Tal vid installation av kyrkoherd e Kar l Ekm an i Solna 3 Bönd agen 12/ 7 1925
13 juli 1925
Und erd ånig anhållan 13/ 7 1925 att und er Allm änkyrkliga värld skongressen i
Stockholm -Uppsala Litanian m å använd as vid försam lingarnas högm ässor i Storkyrkan
9/ 8, Engelbrektskyrkan 23/ 8 och i Uppsala d om kyrka 30/ 8 1925. Vid im erad avskrift.
Bilagd : Kungl. Maj:ts beslut i ärend et i vid im erad avskrift sam t N S:s yttrand e i saken till
Uppsala d om kapitels protokoll hösten 1925. Folio
5 augusti 1925
Patriarken Basileios III och d et ekum eniska m ötet. Svenska Dagblad et 5/ 8 1925. Ågren
520.
6 augusti 1925
Välkom stord till World alliance for prom oting international friend ship through the
churches vid d ess m öte i Stockholm 6/ 8 1925
16 augusti 1925
Tal vid biskopsvigningen av Ed vard Rod he 10 efter Trefald ighet 16/ 8 1925 jäm te
processionsord ning
16 augusti 1925
Tal till patriarken Photios vid m id d agen efter biskopsvigningen 16/ 8 1925
16 augusti 1925
Vad an d et ekum eniska Stockholm sm ötet? Id un 16/ 8 1925
20 augusti 1925
Kyrkod räkter och kyrkoståt. Svenska Dagblad et 20/ 8 1925. Ågren 510
30 augusti 1925°
Schlusspred igt XII post Trinitatis 1925 Dom kirche, Upsala. [N S:s avslutningspred ikan
30/ 8 1925 vid Ekum eniska m ötet]. Die Eiche 13(1925) s. 398-401. Jfr Ågren 498
3 september 1925
Allm änkyrkliga värld skongressens bud skap. Försam lingsblad et 22(1925) 3/ 9 1925 s. 3.
Anonym . Även publicerat separat
13 september 1925**
Pred ikan 14 efter Trefald ighet 13/ 9 1925 i Värm d ö i sam band m ed visitation. Utkast. B
12:3 1925
25 september 1925
Missionen som frid ens bud bärarinna. Föred rag på Aud itorium vid N ord iska
m issionskonferensen i Stockholm 25/ 9 1925. Ågren 500. Version av föred raget av NS
164
lagd till d et planerad e verket Värld sutvecklingen och kristend om en
September 1925
Protokoll. Om användand et av Litanian som kyrkobön vid Allm änkyr kliga
värld skongressens för liv och arbete avslutningsgud stjänst i Uppsala d om kyrka 30/ 8
1925. Manuskript septem ber 1925
4 oktober 1925
Tal vid installation av kyrkoherd e Sam Lind én i Täby Mikaelid agen 4/ 10 1925
14 oktober 1925°
Ärkebiskopen m ot pastor Schröd erheim . Svenska Morgonblad et 14/ 10 1925
14 oktober 1925°
Skarpt uttaland e av ärkebiskopen om pastor Schröd erheim s pred ikan. Svenska
Dagblad et 14/ 10 1925
16 oktober 1925
Ärkebiskopens svar på regem entspastor Elis Schröd erheim s uttaland e d aterat 15/ 10
1925. Stockholm s-Tid ningen 16/ 10 1925
16 oktober 1925
Kritiken m ot Allm änkyrkliga värld skongressen. Svenska Morgonblad et 16/ 10 1925
18 oktober 1925**
Tal vid m issionärsvigning – Eva Ohlson – 19 efter Trefald ighet 18/ 10 1925 i H elga
Trefald ighet. Utkast. B 12:4 1925
24 oktober 1925°
Ärkebiskopen avskriver fallet Schröd erheim . Stockholm s-Tid ningen 24/ 10 1925
1 november 1925**
Tal vid invigning av gravkapell i Gustavsberg Allhelgonad agen 1/ 11 1925. Utkast. B
12:4 1925
9 november 1925
Förord 9/ 11 1925 för H ugo von Rosens stipend ieansökan hos Sverige Am erika stiftelsen
10 november 1925**
Luthers själskam p. Föred rag i Klara kyrka i Stockholm 10/ 11 1925. Stolpar. B 12:4 1925
15 november 1925**
Med borgarskap i him m elen. Tal vid installation av kyrkoherd e H jalm ar Lind roth i
Danm ark 23 efter Trefald ighet 15/ 11 1925 i sam band m ed visitation. Utkast. B 12:4 1925
165
15 november 1925°
Stockholm sm ötets vedersakare. Stockholm s-Tid ningen 15/ 11 1925 und er rubriken
Ärkebiskopen om tanken på ett Åbom öte
19 november 1925**
Fransk protestantism . Föredrag i Oscars kyrka i Stockholm 19/ 11 1925. Stolpar. B 12:4
1925
13 december 1925**
Pred ikan 3 i Ad vent 13/ 12 1925 i Roslagskulla. Stolpar. B 12:5 1925-26
20 december 1925
Det heliga, d en helige – (H elgat vard e d itt nam n). Betraktelse vid invigningen av
Svenska Margaretakyrkan i Oslo 4 i Ad vent 20/ 12 1925. Ågren 643. Utkast i B 12:5 1925
20 december 1925
Tal vid kolonifesten för svenskarna i Oslo 20/ 12 1925. Stolpar
25 december 1925**
Pred ikan i Julottan 1925 i Uppsala d om kyrka. B 12:5 1925-26
26 december 1925**
Tal vid öppnand et av Rasbo kyrka för gud stjänst Annand ag Jul 1925. B 12:5 1925-26
Manuskript 1925 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Alkoholfrågan vid Allm änkyrkliga värld skongressen. Polstjärnan 1925. Ågren 504.
Fad ren i d et förd old a. Jesu gud stanke enligt evangelierna. Svensk teologisk kvartalskrift
1(1925) s. 8-19; 117-134. Ågren 507. Version av uppsatsen und er titeln Min fad er i d et
förd old a av NS lagd till d et planerad e verker Värld sutvecklingen och kristend om e n
De fyra grupperna. Ett inlägg om d e kristnes ställning till försvaret. Manuskript 1925. Jfr
Ågren 522
Kyrkom ötets viktigaste fråga. Manuskript 1925
Life and w ork. Manuskript 1925
Litteratur i anled ning av d et stund and e ekum eniska m ötet. Manuskript 1925
La notion évangelique d ’un saint. Manuskript 1925. Jfr Ågren 497
Miraklet. Om Sund ar Singh. Manuskript 1925 [erbjud et Stockholm s-Tid ningen m en
uppsatsen för lång]
166
Photios, patriark av Alexand ria, i Sverige. N unc d im ittis. Julhelg 1925 s. 16-26. Ågren
512
S.A. Fries och fjärd e evangeliet. Kristendom en och vår tid 20(1925) s. 75-93. Ågren 513.
Uppsatsen av N S lagd till d et planerad e verket Värld sutvecklingen och kristend om en
Sjukhuset. Vår Lösen 16(1925) s. 268. Ågren 514
Stockholm sm ötet och d e teologiska och religiösa riktningarna. Manuskript 1925
Sänk icke rösten för lågt. Uppm aning avseend e pred ikan till prästerna i Ärkestiftet i
Uppsala d om kapitels cirkulär 1925:1 jäm te ärkebiskopens äm betsförrättningar m ars d ecem ber 1925
The Universal Christian conference on life and w ork. Manuskript 1925
The value of religion. Manuskript 1925. Ingår även i ovanståend e m anuskript Life and
w ork
Was w ill d ie Weltkonferenz für praktisches Christentum ? Ågren 503
5 januari 1926**
Tal Trettond agsafton i H elga Trefald ighetskyrkan i Gävle inför framförand et av J.S.
Bach Juloratorium m ed Georg Kem pff som d irigent. B 12:5 1925-26
6 januari 1926**
Pred ikan Trettond agen 1926 i H elga Trefald ighetskyrkan i Gävle och i Sand viken 4.30
e.m . Utkast. B 12:5 1925-26
15 januari 1926
Varför jag är lutheran. N ya Dagligt Allehand a 15/ 1 1926. Jfr Ågren 516
15 januari 1926
Ekum eniska m ötets huvud fråga. Stockholm s-Tid ningen 15/ 1 1926. Ågren 552.
17 januari 1926
Vad synes ed er om Gu d s rike? Stockholm s-Tid ningen 17/ 1 1926. Ågren 559
18 januari 1926
Originalet till "Välgörare och vän", N athan Söd erblom s hektograferad e tackbrev 18/ 1
1926 för hyllningarna på 60-årsd agen
167
23 januari 1926°
Tal vid invigning av Sigtunaskolan 23/ 1 1926 kl. 10.30. Upsala 23/ 1 1926. Utkast i B 12:5
1926-27
23 januari 1926
Rekom m end ationsbrev för professor H elge N elson (1882-1966). Und ertecknat koncept
23/ 1 1926
24 januari 1926**
Tal vid prästvigning av Per Axel Björkm an 3 efter Trettond agen 24/ 1 1926 i Uppsala
d om kyrka efter aftonsången. Utkast. B 12:5 1925-26
25 januari 1926
Rom s exklusivitet hotar d öd a d en katolska and en. Ärkebiskop Söd erblom kom m enterar
pred ikan i S:ta Eugenia. N ya Dagligt Allehand a 25/ 1 1926
3 februari 1926
Skrivelse till Svensk-japanska sällskapet 3/ 2 1926 m ed avsägelse av m ed lem skapet i
sällskapet
8 februari 1926**
H ögtid stal vid H ovkapellets 400-årsjubileum m ed konsert i Uppsala universitets aula
8/ 2 1926. Utkast. B 12:6 1926
13 februari 1926
Tal vid invigning av Nathanaelskyrkan i Marm a lörd agen d en 13/ 2 1926
13 februari 1926
Ett nytt ord i språket [ekum en]. Ergo 13/ 2 1926. Ågren 531
15 februari 1926
Missionstid ningen 50 år. Svenska kyrkans m issionstid ning 51(1926) s. 67-69. Ågren 556
16 februari 1926
Prins Carl 65 år. Manuskript 16/ 2 1926. Svenska Röd a Korset 18(1926):2 und er r ubriken
Prins Carl och Röd a Korset. Ågren 544
18 februari 1926**
Utd rag ur And ers Zorns självbiografiska anteckningar m ed N S:s kom m entar. B 12:7
1926
Februari 1926
Till d en evangelisk-lutherska Tam ul-kyrkan. Koncept till brev februari 1926
1 mars 1926
168
Yttrand e 1/ 3 1926 ställt till Utrikesd epartem entet i Stockholm över skrivelse av teol.
kand . Theod or Moe, Oslo till norska utrikesd epartem entet m ed förslag om d et kyrkligt sociala arbetet. Folio
2 mars 1926
Yttrand e till ecklesiastikm inistern 2/ 3 1926 i anled ning av skrivelse från The Fed eral
Council of the Churches of Christ in Am erica. Kopia
3 mars 1926
Korsets väg (anonym ). Svensk Kyrkotid ning 22(1926):9 s. 87
10 mars 1926
Ord vid Ruth Jonzons, f. Montgom ery (1893-1926) jord fästning i H elga
Trefald ighetskyrkan i Gävle 10/ 3 1926
14 mars 1926
Salt och frid . En und erlig sam m anställning. Pred ikan Botd agen 14/ 3 1926 i Uppsala
d om kyrka. Kristend om en och vår tid 21(1926) s. 121-125. Ågren 525. Utkast i B 12:6 1926
21 mars 1926**
Tal vid öppnand et av Knutby kyrka för gud stjänst 5 i Fastan 21/ 3 1926. Utkast. B 12:6
1926
25 mars 1926**
Pred ikan Marie bebåd elsed ag 25/ 3 1926 om kvinnans ställning i Gud s rike i N orrby i
sam band m ed visitation. Utkast. B 12:8 1926
1 april 1926
Tal vid prinsessan Ingrid s konfirm ation Skärtorsd agen 1/ 4 1926 i Slottskapellet
5 april 1926**
Pred ikan Annand ag Påsk 5/ 4 1926 i Storkyrkan. Utkast. B 12:8 1926
11 april 1926
Wald ensarna. Föred rag i Oscars kyrka i Stockholm 11/ 4 1926
18 april 1926
Mitt intryck av N ero? Svenska Dagblad et 18/ 4 1926. [Operan N ero had e prem iär på
Kungliga teatern 9/ 4 1926].
19 april 1926
Kristus härskaren. Pred ikan på Olaus Petri d ag 19/ 4 1926 i Ovansjö kyrka vid m öte i
Storvik för unga präster i Ärkestiftet 19-22/ 4 1926. Försam lingsblad et 1926:18. Jfr Ågren
526. Version av pred ikan av N S lagd till d et planerad e verket Värld sutvecklingen och
kristend om en
169
23 april 1926
P.M. rörand e the Universal Christian Conference on Life and Work och d ess
Continuation Com m ittee, som skall sam m anträd a i Bern 26-31 augusti i år, och d en
ryska ortod oxa kristenheten d en 23/ 4 1926 jäm te kopia av brev sam m a d ag till attachén
vid svenska legationen i Moskva Staffan Söd erblom
April 1926
H em ställan hos Sverige Am erika stiftelsen i april 1926 om stipend ier åt nam ngivna
Am erika-svenska präster för besök i hem land et
April 1926
Kard inal Désiré Mercier in m em oriam . Manuskript på franska april 1926
4 maj 1926
Ord vid Ellen Keys (1849-1926) jord fästning 4/ 5 1926 i Örebro krematorium
5 maj 1926
Ellen Keys sista vand ring. Stockholm s-Tid ningen 5/ 5 1926
9 maj 1926
Tal vid m inneshögtid Bönsönd agen 9/ 5 1926 i Storkyrkan i Stockholm m ed anled ning
av Kyrkans sjöm ansvård s fem tioårsjubileum . Utkast i B 12:8 1926
16 maj 1926
Tro och gärningar. Tal vid prästvigning 2 Bönd agen 16/ 5 1926 i Uppsala d om kyrka.
Ågren 550
16 maj 1926
Tal vid avtäckning av Wald em ar Rud ins m innesvård på Uppsala kyrkogård 16/ 5 1926
19 maj 1926
Trons vittnen. Uppsats i För kristen tro. Skrifter tillägnad e Ernst Kjellberg 19/ 5 1926.
Ågren 549. Se 1930 Tal och skrifter. Del 5. Ågren 643 Del 5
23 maj 1926**
Pred ikan Pingstd agen 23/ 5 1926 i H ållnäs. Utkast. B 12:9 1926
23 maj 1926
Om jord fästning. Stockholm s-Tid ningen 23/ 5 1926. Ågren 557
24 maj 1926**
Pred ikan Annand ag Pingst 24/ 5 1926 i N orrsund a. Utkast. B 12:9 1926
27 maj 1926
170
Stat och kyrka i belysning av begravningsfrågan. Stockholm s-Tid ningen 27/ 5 1926.
Ågren 558
30 maj 1926
Tal vid installation av kyrkoherd e Johan Söderlind i Bollnäs Trefald ighetssönd agen
30/ 5 1926. Utkast i B 12:9 1926
Maj 1926
Inform ation enligt följand e rubriker om am erikanska förhålland en författad i m aj 1926
och avsed d för kronprinsparet inför d eras Am erikaresa: Philad elphia, Upsala College, I
Gustaf Ad olfs kyrkan, Churchm en lu nch in N ew York (Kronprinsens tal vid lunchen
författat av N athan Söd erblom ), P.M., N ågra ord om några personer i Am erika
6 juni 1926**
Tal vid installation av kyrkoherd e Gunnar Ryd em an i Veckholm 1 efter Trefald ighet 6/ 6
1926 i sam band m ed visitation. Utkast. B 12:10 1926
6 juni 1926
Knäfall och korstecken. Id un 39(1926) s. 564-565 und er rubriken: Fall p å knä! m anar
ärkebiskopen. Ågren 533
8 juni 1926**
Tal vid H ögre allm änna läroverkets i Uppsala avslutning 8/ 6 1926. Utkast. B 12:10 1926
8 juni 1926
"Ein bed eutsam e Antw ort" an Schw eizerischer Verband evangelischer Ar beiter und
Angestellter, Zentralsekretariat, Seebach -Zürich. Evangelisch-Soziale Warte 1/ 7 1926
14 juni 1926
H em ställan till ecklesiastikm inistern 14/ 6 1926 om utsänd and e till försam lingarna av
Vesperale m ed Psalterium för Svenska kyrkan. Und ertecknad skr ivelse m en ald rig
avsänd
25 juni 1926
Service and Christian fellow ship. Tal i Dublin 25/ 6 1926
27 juni 1926
The inner guest. Pred ikan 4 efter Trefald ighet 27/ 6 1926 i Trinity College Chapel i
Dublin. Jfr 4/ 12 1923
27 juni 1926
Worship in solitud e. Pred ikan 4 efter Trefald ighet 27/ 6 1926 kl. 3.15 e.m . i S:t Patricks
Cathed ral i Dublin. Jfr 11/ 11 1923
171
4 juli 1926
Christ the Ruler. Pred ikan i Canterbury Cathed ral 4/ 7 1926. The Christian w orld pulpit
110(1926) s. 31-33. Ågren 526. Pred ikan av N S lagd till d et planerade verket
Värld sutvecklingen och kristend om en
13 juli 1926**
Tal vid Metod istkonferensens avslutning i Johanniskyrkan i Uppsala 13/ 7 1926. Utkast.
B 12:10 1926
18 juli 1926**
Tal vid installation av kyrkoherd e Sigurd Lind quist i Tensta Kristi förklarings d ag 18/ 7
1926. Utkast. B 12:10 1926
19 juli 1926**
Pred ikan i H ud iksvalls kyrka vid öppnand et av stiftsm ötet 19/ 7 1926 kl. 9 e.m .
20 juli 1926°
Ärkebiskopen berättar m innen från gam la H u d iksvall. H ud iksvalls-Posten 22/ 7, 24/ 7
1926
21 juli 1926°
Tal i Forssa kyrka vid stiftsm ötets avslutning 21/ 7 1926. H ud iksvalls-Posten 24/ 7 1926
25 juli 1926**
Pred ikan 8 efter Trefald ighet 25/ 7 1926 i Skog i sam band m ed visitation. Utkast. B 12:10
1926
28 juli 1926
Ernst H eum an in m em oriam . Stockholm s-Tid ningen 28/ 7 1926
Juli 1926
Echo of Stockholm . The review of the churches. N .S. Vol. 3(1926) s. 251-353. Ågren 528
3 augusti 1926
On the significance of science. Tal vid öppnand et av tolfte internationella
fysiologkongressen i Stockholm 3/ 8 1926. Ågren 547
3 augusti 1926
Sam vetskonflikter hos d en nutid a kristna ungd om en. Föredrag i S:t Johanneskyrkan i
H elsingfors vid KFUM:s värld skongress 3/ 8 1926. Ågren 545
6 augusti 1926
Sjuksystern. Pred ikan i gud stjänst 6/ 8 1926 i Uppsala d om kyrka vid Tred je nord iska
sjuksköterskekongressen. Ågren 643 Del 4
172
15 augusti 1926°
Tal vid invigning av Ram sta kyrka 11 efter Trefald ighet 15/ 8 1926. Upsala 16/ 8 1926.
Utkast i B 12:11 1926
17 augusti 1926
Bibeln och kyrkans förnyelse. Föredrag vid Allm änna svenska prästfören ingens m öte i
Örebro 17/ 8 1926. Ågren 546. Version av föred raget und er titeln Uppenbarelsens
urkund er av N S lagd till d et planerad e verket Värld sutvecklingen och kristend om en.
Sam m and rag i tid ningen Upsala 18/ 8 1926
19 augusti 1926
Den gam la och alltid u nga kristend om en. Föred rag i Uppsala universitets aula vid
N ord iska stud entm ötet 19/ 8 1926. Ågren 527. Manuskriptet m ed tillagd titel
Värld utvecklingens epoker av N S lagt till d et planerad e verket Värld sutvecklingen och
kristend om en
26 augusti 1926**
Öppningstal vid plenarsam m anträd e m ed Ekum eniska m ötets fortsättningskom m itté i
Bern 26/ 8 1926. Utkast. B 12:11 1926
2 september 1926**
Betraktelse i m orgonbön på H otel Alexand ra i Lausanne. Utkast. B:11 1926
3 september 1926
Tal på franska i Genève 3/ 9 1926 om Ekum eniska m ötet och d ess fortsättningskom m itté
5 september 1926
Le sel et la paix. Une étrange com binaison. Serm on pour l’ouverture d e l’Assem blée d e
la Société d es N ations Genève 5/ 9 1926. Ågren 523
5 september 1926
Salt and peace. A strange com bination. Serm on at the opening of the League of N ations
Assem bly Genève 5/ 9 1926. Jfr Ågren 523
5 september 1926
Salt och frid . En und erlig sam m anställning. Pred ikan vid Folkens förbund s försam ling i
Genève öppnand e 5/ 9 1926. Ågren 523
12 september 1926
Marta och Maria. Predikan 15 efter Trefald ighet 12/ 9 1926 i Storkyrkan i Stockholm
15 september 1926
Minnesord 15/ 9 1926 i Uppsala d om kapitel om Gillis Wetter. Kopia
17 september 1926
173
Ord vid Gillis Wetters (1887-1926) jord fästning 17/ 9 1926 i Uppsala d om kyrka
18 september 1926
Liket över bord . [Om krigsskuld frågan vid Ekum eniska näm nd ens m öte i Bern i augusti
1926]. Stockholm s-Tid ningen 18/ 9 1926
21 september 1926
Yttrand e om byte av altartavla i Väd d ö kyrka 21/ 9 1926. Kopia
23 september 1926
Yttrand e till ecklesiastikm inistern 23/ 9 1926 om tryckningen av revid erad hand bok för
Svenska kyrkan. Koncept
26 september 1926**
Pred ikan i m innesgud stjänst vid Ansgariim onum entet på Björkö 17 efter Trefald ighet
26/ 9 1926. Utkast. B 12:11 1926
28 september 1926
Ringa tjänare. Tal vid invigning av d iakonissor i Sam ariterhem m et i Uppsala 28/ 9 1926
3 oktober 1926**
Tal vid installation av kyrkoherd e Johannes Östlund i Tierp Mikaelid agen 3/ 10 1926 i
sam band m ed visitation. Utkast. B 12:11 1926
10 oktober 1926**
Pred ikan 4 Bönd agen 10/ 10 1926 i Vaxholm kl. 11 och invigning av gravkapell i
sam band m ed visitation. Utkast. B 12:12 1926-27
10 oktober 1926
Pred ikan i vesper Tacksägelsed agen 10/ 10 1926 i Uppsala d om kyrka vid Kristliga
stud entförbund ets tjugofem årsjubileu m . Utkast i B 12:12 1926-27
10 oktober 1926
Ärkebiskopens ord om Vaxholm vid visitation 10/ 10 1926. Vaxholm s Tid ning 16/ 10
1926
17 oktober 1926**
Pred ikan 20 efter Trefald ighet 17/ 10 1926 i Ljusd al i sam band m ed visitation. Utkast. B
12:12 1926-27
17 oktober 1926**
Tal vid högtid ssam m ankom st m ed Sam fund et Pro fid e et christianism o i Jakobs kyrka i
Stockholm 17/ 10 1926 kl. 6 e.m . Utkast. B 12:13 1926-27
19 oktober 1926
174
Brev till riksm arskalken 19/ 10 1926 anbefalland e m ajoren And ers Sjösted t till erhå lland e
av kom m end örstecknet av N ord stjärneord en
30 oktober 1926**
Vårt and liga arv. Föred rag i Sigtuna 30/ 10 1926. Utkast. B 12:13 1926-27
30 oktober 1926
Förord till Sad hu Sund ar Singhs skrift Synen från and evärld en, 1926. Manuskript och
korrektur 30/ 10 1926. Ågren 669
31 oktober 1926**
Tal vid öppnand et av Väd d ö kyrka för gud stjänst 22 efter Trefald ighet 31/ 10 1926 kl. 11.
Utkast. B 12:13 1926-27
31 oktober 1926**
Tal vid öppnand et av Valö kyrka för gud stjänst 22 efter Trefald ighet 31/ 10 1926 kl. 5
e.m . N otis. B 12:13 1926-27
1 november 1926
Om prästernas tillsättning. Manuskript 1/ 11 1926. Tryckt i Försam lingsblad et 23(1926):
45 s. 3
3 november 1926
Anförand e i Kyrkom ötet 3/ 11 1926. Ej hållet
7 november 1926
Evangelische Katholizität. Manuskrip t och korrektur till uppsats i Festgabe für Ad olf
Deissm ann zu m 60. Geburtstag 7. N ov. 1926. Tübingen 1927 s. 327-334. Ågren 566
9 november 1926
Koncept till brev till syskon och barn 9/ 11 1926 m ed skild ring av d en borgerliga vigseln
m ellan prinsessan Astrid av Sverige och kronprins Leopold av Belgien i Rikssalen på
Stockholm s slott 4/ 11 1926
10 november 1926
Ord vid Carl Sw artz (1858-1926) jord fästning 10/ 11 1926 i Engelbrektskyrkan. Utkast i B
12:13 1926-27
14 november 1926**
Tal vid installation av kyrkoherd e Per Otto View eg i Ununge 24 efter Trefald ighet 14/ 11
1926. Utkast. B 12:13 1926-27
18 november 1926°
Till far och m or i svenska hem ! Försam lingsblad et 23(1926): 47
175
21 november 1926
Pred ikan Dom sönd agen 21/ 11 1926 i Jum kil
21 november 1926
Inled ningsanförand e vid fram förand et av Johannes Brahm s Ein d eutsches Requiem
21/ 11 1926 m ed Georg Kem pff som d irigent i Uppsala universitets aula
26 november 1926
Yttrand e 26/ 11 1926 till styrelsen för Lars H iertas Minne över Emilia Fogelklou -N orlind .
Kopia
27 november 1926
Kopia av rund brev som utom fam iljebild er ger glim tar av ärkebiskopens verksam het 2027/ 11 och berättar om d en kom m and e visitationen och jubelfesten i Paris 1-9/ 12 1926
28 november 1926**
Pred ikan 1 i Ad vent 28/ 11 1926 i Bälinge. Utkast. B 12:13 1926-27
29 november 1926
Om Luther och lutherd om en. Manuskript på engelska 29/ 11 1926 avsett för tid skriften
The Lutheran
29 november 1926°
H erd abrev till Evangelisk Lutherska Tam ulkyrkan i Ind ien 29/ 11 1926. Svenska kyrkans
m issionstid ning 52(1927) s. 19. Ågren 568
2 december 1926
L’église d e Suèd e et la France. Conférence faite à l’Institut scand inave d ans la Salle Liard
à la Sorbonne le 2 d écem bre1926. Revue d e l’histoire et d e philosophie religieuse 7(1927)
s. 34-47. Ågren 538.
5 december 1926^
Tal vid installation av kyrkoherd e Birger Bjurström 2 i Ad vent 5/ 12 1926 i Svenska
kyrkan i Paris. Manuskript i samlingen Visitationen och jubelfesten i Paris 1926
5 december 1926^
Le Jubilé [d u cu lte évangelique luthérien et] d e l’Eglise Suéd oise à Paris. H ögtid stal vid
Svenska kyrkans i Paris 300-årsju bileum 5/ 12 1926 kl. 4 e.m . Manuskript i samlingen
Visitationen och jubelfesten i Paris 1926
5 december 1926
Vid Pariskyrkans 300-årsjubileu m [5/ 12 1926]. Minnesskrift vid svensk-lutherska
försam lingens 300-årsjubileum . Sthlm 1926 s. 1-11. Ågren 551
6 december 1926^
176
Pourquoi je suis luthérien. Anförand e vid Evangelisk -lutherska konsistoriets i Paris 300årsjubileu m i kyrkan St. Jean 6/ 12 1926 kl. 5 e.m . Manuskript i samlingen Visitationen
och jubelfesten i Paris 1926
7 december 1926
Evangélique et catholique. Conférence d onnée à l’Oratoire d u Louvre le 7 d écem bre
1926 sous le patronage d u Conseil d e la Féd eration protèstante d e France. Le
Christianism e social 1926 s. 1079-1103. Ågren 532. Kopia även i samlingen Visitationen
och jubelfesten i Paris 1926
7 december 1926^
Ma faculté. Tal i Pariseruniversitetets teologiska fakultet 7/ 12 1926 i d en sal N S
d isputerat ett kvarts sekel tid igare. Manuskrip t i samlingen Visitationen och
jubelfesten i Paris 1926
20 december 1926
A letter on H elsingfors. Om K.F.U.M:s nittond e värld skonferens i H elsingfors 1926.
Manuskript 20/ 12 1926, The Sphere 8(1927) s. 2-3. Ågren 563
D ecember 1926
Pariserbesöket [1-11] d ecem ber 1926. Berättelse för fam iljen om högtid ligheter och
m öten i sam band m ed visitationen och kyrkojubileerna i Paris. Kopia
Manuskript 1926 – årtalet enbart – i bokstavsord ning
Evangelisk religion, revolution och d iktatur. Flera m anuskript m ed und erlag sam lad e
und er d enna gem ensam m a titel 1925-26. Oanvänd a
Förord till De w are Broed erschap [Christian Fellow ship]. Am sterd am 1926.
Manuskriptet på tyska. Texten i boken översatt till holländ ska.
H em bygd skunskap. Rim ner 1926 s. 9-13. Ågren 534
Kristus konungens d ag. Ekum eniska näm nd ens herd abrev om Kristus konungens d ag
1926. Ågren 537
Minnen från åttio- och nittiotalen. Kapitel i m innesskriften Uppsala kristliga
stud entförbund 1901-1926. Uppsala 1926 s. 5-29. Ågren 539
N ew and old . Som e d uties of Christian d iscipleship. The Congregationalist 111(1926):26
s. 8-9. Ågren 540
Offener Brief an d en H erausgeber. [I frågan om särskild sorgegud stjänst för
värld skrigets offer vid Ekum eniska m ötet i Stockholm 1925]. Die Eiche 14(1926) s. 172174
177
The scholar, the ascetic and the hero in religion. Manuskript och und erlag till Donnellan
lectures in the Regent H ouse, Trinity college, Dublin 26, 28 och 29 juni 1926. Jfr
föreläsningarna i München 7-9 m aj 1923. Folio
Selbstd arstellung. B 12:13 1926-27
Skrivelse från Uppsala d om kapitel till Riksd agens lagutskott i frå gan om icke kyrklig
jord fästning. Od aterat koncept
Utkast till förord till Kristenhetens m öte i Stockholm augusti 1925. Sthlm 1926. Ågren
522
Why I am a Lutheran. Tw elve m od ern apostles and their creed s. N ew York 1926 s. 193203. Ågren 516
21 januari 1927
Uttaland e 21/ 1 1927 om Svenska ungd om ens Am erikafärd
6 februari 1927
Offergåvor. Tal när Lagga kyrka öppnad es för gud stjänst Kynd elsm ässod agen 6/ 2 1927.
Ågren 643 Del 4
6 februari 1927
H ögtid stal vid Stockholm s centrala d iakoniråd s sjöm ansvård s tioår shögtid 6/ 2 1927 i
Gustaf Vasakyrkan
6 februari 1927
Tyglarna. Tal i vesper i Uppsala d om kyrka Kynd elsm ässod agen 6/ 2 1927. Ågren 643
Del 4
7 februari 1927
Brev till Svenska Dagblad et om uttrycket "välgörenhetsbluff" 7/ 2 1927. Tryckt i Svenska
Dagblad et 8/ 2 1927 und er rubriken: Ärkebiskopen om välgörenhet i olika form er
13 februari 1927
Tal vid invigning av försam lingshem i H ille Septuagesim a 13/ 2 1927
20 februari 1927
Såd d . Pred ikan i vespergud stjänst Sexagesima 13/ 2 1927 i H elga Trefald ighetskyrkan i
Gävle
27 februari 1927
Und ervisning om nykterhet. Tal vid öppnand et av Centralförbund ets för
nykterhetsund ervisning 125:e allm änna upplysningskurs i Storkyrkan i Stockholm 27/ 2
178
1927. Ågren 643 Del 5
6 mars 1927
Tal vid öppnand et av Össebygarns kyrka för gud stjänst 1 i Fastan 6/ 3 1927
17 mars 1927
Vad jag känner inför Beethovens m usik? Manuskript 17/ 3 1927
26 mars 1927
Vad synes Ed er om N ationernas förbund ? Enkätsvar i Svenska journalen 3(1927):12 s. 67. Ågren 575
11 april 1927
Und erd ånig hem ställan 11/ 4 1927 om resebid rag för fem personer att d elta i
m usikutställning m ed d ithörand e m usikhögtid er i Frankfurt am Main som m aren 1927.
Kopia
11 april 1927
Und erd åning hem ställan 11/ 4 1927 om reseanslag till sex om bud för Svenska kyrkan
vid Internationella kyrkom ötet för troslära och kyrkoförfattning i Lausanne 2-21 augusti
1927. Avskrift. Bilagd : Kungl Maj:ts resolution i ärend et i vid im erad avskrift
11 april 1927
H em ställan till utrikesd epartem entet 11/ 4 1927 att förläna svenske konsuln i H alle an
d er Saale H ans Lehm ann ett ord enstecken. Kopia.
17 april 1927
Tal vid Gam la Uppsala kyrkas öppnand e för gud stjänst Påskd agen 17/ 4 1927. Version
av talet av N S lagd till d et planerad e verket Värld sutvecklingen och kristend om en
20 april 1927
Presentation (anonym ) av lord biskopen Arthur H ead lam inför d ennes Olaus Petri
föreläsningar 27-28 april 1927 vid Uppsala universitet i tid ningen Upsala 20/ 4 1927
22 april 1927
Koncept 22/ 4 1927 till tiggarbrev av m ed el för restauration och und erhåll av d en
utländ ska begravningsplatsen i Moskva. Folio
28 april 1927
Rön och intryck av en svensk Parisstud ent. Stockholm s-Tid ningen 28/ 4 1927. Ågren 581
29 april 1927
Et brev [om katolikerna och ekum eniska m ötet m ed anled ning av en artikel av Sigrid
Und set] 29/ 4 1927. Vor Verd en 1927 s. 221-234. Ågren 565
179
1 maj 1927
H yllning till biskop Ud d o Ullm an på hans 90-årsd ag 1/ 5 1927
8 maj 1927
Den kristna karaktären. H älsningstal vid 14:e allm änna kyrkliga m ötet i Malm ö 8/ 5
1927. Försam lingsblad et 24(1927):19 s. 296-297. Ågren 564
8 maj 1927
H ed ningar och kristna på Mälarens Björkö. Stockholm s-Tid ningen 8/ 5 1927. I
samlingen Ansgar och Birka. Ågren 579
9 maj 1927°
Liv och arbete. Troslära och kyrkoförfattning. Red ogörelse tryckt i Syd svenska
Dagblad et 9/ 5 1927 und er rubriken: Allm . kyrkliga m ötet och utseend et av om bud till
Lausannekonferensen
15 maj 1927
Själens styrka. Tal vid prästvigning 2 Bönd agen 15/ 5 1927 i Uppsala d om kyrka
26 maj 1927**
Tal vid installation av kyrkoherd e H arald N yström i Ovansjö Kristi him m elsfärd sd ag
26/ 5 1927 i sam band m ed visitation. Utkast. B 12:14 1927
29 maj 1927**
Tal vid installation av kyrkoherd e Erik H elleni i Österfärnebo 6 efter Påsk 29/ 5 1927.
Utkast. B 12:14 1927
29 maj 1927°
Reform ationsriksd agen i Västerås. Föred rag i H elga Trefald ighetskyrkan i Gävle 29/ 5
1927 kl. 7.30 e.m .
3 juni 1927
Charles Lind bergh. Tal vid H ögre allm änna läroverkets i Uppsala avslutning 3/ 6 1927.
Ågren 643 Del 4
3 juni 1927
Tal vid avslutning i Uppsala enskild a läroverk och privatgym nasiu m 3/ 6 1927
3 juni 1927
Ord vid Maria Renström s f. Ström (1876-1927) jord fästning i Västerlövsta kyrka 3/ 6
1927
5 juni 1927
Tal vid installation av kyrkoherd e Karl Rud berg i Ekerö Pingstd agen 5/ 6 1927. Utkast. B
12:14 1927
180
6 juni 1927**
Tal vid installation av kyrkoherd e Åke Gunnard i Vid bo Annand ag Pingst 6/ 6 1927.
Utkast. B 12:14 1927
8 juni 1927**
Tal vid H ögre allm änna läroverkets i Gävle avslutning 8/ 6 1927. Utkast. B 12:14 1927
14 juni 1927
Om pred ikan. Föred rag vid 1927 års prästm öte i Uppsala 14/ 6. Ågren 570. Föredraget
av N S lagt till d et planerad e verket Värld sutvecklingen och kristend om en
17 juni 1927
Und erd ånig hem ställan 17/ 6 1927 att till Uppsala universitets 450-årsjubileu m 15-16/ 9
1927 utnäm na 15 prästm än att d å prom overas till teologie hed ersd oktorer. Bilagt: Kungl.
Maj:ts beslut 26/ 7 1927. Folio
20 juni 1927
Kyrkobyggnad ers omvård nad och restaurering. Stockholm s-Tid ningen 20/ 6 1927.
Ågren 580
21 juni 1927
Västerås riksd ag. Tal vid reform ationsm innesfesten i Västerås på Djäkneberget 21/ 6
1927. Försam lingsblad et 24(1927):29 s. 433-435 und er rubriken: N är Gud s ord frigjord es.
Version av talet av N S lagd till d et planerad e verket Värld sutvecklingen och
kristend om en
26 juni 1927**
Tal vid installation av kyrkoherd e Enoch Berlin i Forssa 2 efter Trefald ighet 26/ 6 1927.
Utkast. B 12:14 1927
Juni 1927
"My bag m ad e. Once m ore to Paris". Manuskript i juni 1927 till företalet i Wilfred
Monod : The road to God . Lond on 1928
5 juli 1927**
Tal vid invigning av Gruvbergets kapell – "Staffanskyrkan" – i Bollnäs socken tisd agen
5/ 7 1927. Utkast. B 12:12 1926-27
10 juli 1927**
Pred ikan 3 Bönd agen 10/ 7 1927 i Färila i sam band m ed visitation jäm te tal vid invigning
av gravkapell. Utkast. B 12:12 1926-27
16 juli 1927
181
Tal vid lunch hos m r L.G. Sloan i Lond on 16/ 7 1927. Utkast i B 12:12 1926-27
24 juli 1927
A d anger for Christend om . Serm on 6 after Trinity in the Cathedral of Winchester July
24th 1927
24 juli 1927
Kristend om ens värld sställning. Pred ikan 6 efter Trefald ighet 24/ 7 1927 i kated ralen i
Winchester. Version av pred ikan av NS lagd till d et planerad e verket
Värld sutvecklingen och kristend om en
31 juli 1927**
Pred ikan Kristi förklarings d ag 31/ 7 1927 i Lausanne. Utkast. B 12:15 1927
31 juli 1927
Farnham Castle och Winchester. Stockholm s-Tid ningen 31/ 7 1927. Ågren 577
7 augusti 1927
L’H ôte intérieur. Serm on prêché à la cathéd rale d e Lausanne le 7 auôt 1927 pend ant la
conférence 'on faith and ord er'. Ågren 562
11 augusti 1927
I Paris på genom resa. Stockholm s-Tid ningen 11/ 9 1927
15 augusti 1927
The unity of christend om and the relation thereto of existing churches. Ad d ress
d elivered August 15th to the World Conference on Faith and Ord er in Lausanne,
August 3-21, 1927. Version av föred raget under titeln Enhet av N S lag d till d et
planerad e verket Värld sutvecklingen och kristend om en
19 augusti 1927
Koncept till brev till d r Peter Ainslie 19/ 8 1927 om konferensen i Lausanne
19 augusti 1927
Om barnet. Religionshistoriska stud ier tillägnad e Ed vard Lehm ann 19/ 8 1927. Lund
1927 s. 178-194. Ågren 569
Augusti 1927
Manuskript till kort anförand e om lutheraner vid Lausannekonferensen i augusti 1927
8 september 1927
Folkkyrka, föreningskyrka. Föred rag på And ra nord iska prästm ötet i H illeröd ,
Danm ark 8/ 9 1927. Ågren 567
182
16 september 1927
Prom otionstal 16/ 9 1927 i Uppsala d om kyrka vid universitetets 450-årsjubileum . Utkast
i B 12:15 1927
16 september 1927
Ord vid prom otionsaktens avslutning i Uppsala d om kyrka 16/ 9 1927 vid universitetets
450-årsjubileum
16 september 1927
Tal å prom otorernas vägnar vid banketten i aulan 16/ 9 1927 vid Uppsala universitets
450-årsjubileum
20 september 1927
Koncept till brev till Sven Söd erblom 20/ 9 1927 om firand et av Uppsala universitets 450årsjubileu m
21 september 1927
"The future of our civilisation". Manuskript 21/ 9 1927
2 oktober 1927**
Pred ikan Mikaelisönd agen 2/ 10 1927 i Kim ito, Finland . Utkast . B 13:1 1927-28
8 oktober 1927
Om bönen. Pred ikan i Skellefteå land sförsam lings kyrka 8/ 10 1927. Referat i N orra
Västerbotten 11/ 10 1927
9 oktober 1927
Gud s herraväld e. Pred ikan 4 Bönd agen 9/ 10 1927 vid invigningen av Skellefteå stad s
nya kyrka. Skellefteblad et 11/ 10 1927. Utkast i B 12:15 1927
22 oktober 1927
"Man m uss d as Rechte w issen". Manuskript och korrektur 22/ 10 1927 till kort uppsats
om kristet sam hällsansvar
24 oktober 1927
Yttrand e till rektorsäm betet vid Stockholm s högskola 24/ 10 1927 rörand e kallelse av
d ocenten Tor And ræ till professuren i religionshistoria vid högskolan. Koncept
28 oktober 1927
Einigungsbestrebungen d er evangelischen Kirchen. Manuskript 28/ 10 1927. Jfr Ågren
589
30 oktober 1927**
Pred ikan 20 efter Trefald ighet 30/ 10 1927 i Västland . Stolpar. B 13:1 1927-28
183
31 oktober 1927°
Tal vid H um anistiska gym nasiets i Sigtuna invigning 31/ 10 1927. Svenska Dagblad et
1/ 11 1927
6 november 1927
Pelare i Gud s tem pel. Tal vid biskopsvigning av Erik Aurelius och Sam Stad ener
Allhelgonasönd agen 6/ 11 1927 i Uppsala d om kyrka. Ågren 643 Del 4
6 november 1927
Biskop Ireneus av N ovi Sad s tal vid Gustaf Ad olfs vespern i Uppsala d om ky rka 6/ 11
1927. Övers. av N S.
6 november 1927
Tal av d en franske tid ningsm annen René Puaux vid Gustaf Ad olfs vespern i Uppsala
d om kyrka 6/ 11 1927. Övers. av N S
18 november 1927
H yllning till Joachim Skovgaard på hans 70-årsd ag 18/ 11 1927
20 november 1927
Pred ikan Dom sönd agen 20/ 11 1927 i H ögalid skyrkan i Stockholm i sam band m ed
invigning av nytt försam lingshu s. Utkast i B 13:1 1927-28
20 november 1927
Pred ikan vid akad em isk and aktsstund Dom sönd agen 20/ 11 1927 anord nad av Uppsala
kristliga stud entförbund och Fria kristliga stud entföreningen i universitetets lärosal X
21 november 1927
Den nye Tam ulbiskopens invigning [David Bexell]. Stockholm s-Tid ningen 21/ 11 1927.
Ågren 576
28 november 1927
Intyg till ecklesiastikm inistern 28/ 11 1927 om fil.kand . Erik Olof Elias Fries vand el och
begåvning. Koncept
6 december 1927
Vad vill N i säga Finland s folk på 10-årsd agen av d ess självständ ighet? Svar på enkät i
Åbo Und errättelser 6/ 12 1927
10 december 1927
Discours le 10 d écem bre 1927 par l’archevêque d ’Upsala. Tal vid N obelbanketten 10/ 12
1927
10 december 1927
Tal till nobelpristagaren i litteratur Grazia Deled d a 10/ 12 1927
184
17 december 1927°
Om tillbed jan. Ljusd als Tid ning 17/ 12 1927. Julnum m er
18 december 1927
Ringa tjänare. Tal vid prästvigning 4 i Advent 18/ 12 1927 i Uppsala d om kyrka. Ågren
643 Del 4
18 december 1927
Gud s m ottagningstid . Stockholm s-Tid ningen 18/ 12 1927 Julnum m er. Artikeln av NS
även lagd till d et planerad e verket Värld sutvecklingen och kristend om en
21 december 1927
Kretsgång eller förnyelse. Tal vid H ögre allm änna läroverkets i Uppsala avslutning
21/ 12 1927
23 december 1927
Ett besök i N orrland som m aren 1927. Manuskript 23/ 12 1927. N orrland i ord och bild
1(1928):1 s. 4-5. Ågren 590
25 december 1927
Tal i rad io till svenskarna i utland et Juld agen 1927. Ågren 643 Del 4
28 december 1927
H em ställan till ecklesiastikm inistern 28/ 12 1927 att tilld ela d ocenten Gösta Thörnell
professors nam n. Kopia
Manuskript 1927 – årtal enbart – i bokstavsord ning
And liga led are om K.F.U.M.: N athan Söd erblom . För bund et m ellan Sveriges KFUM
1887-1927. Minnesskrift. Sthlm 1927 s. 56 f.
Efter barnd om en. Manuskript 1927. Jfr Ågren 643 Del 2
Om religionsäm net i gym nasiet. Koncept till en biskopsm ötets hem ställan till Kungl.
Maj:t sannolikt från slutet av året 1927
Passionen. Manu s (2 folioblad ) av N S lagt till d et planerad e verket Värld sutvecklingen
och kristend om en. Utkast i B 12:12 1926-27 s. 19
Rand anm ärkningar till Lausanne (ofullständ igt). Svensk teologisk kvartalskrift 1927:3.
Ågren 572.
Stockholm und Lausanne. Manuskript 1927
185
1 januari 1928^
Bönd agsplakatet för år 1928. Manuskript i samlingen Böndagsplakat
28 januari 1928
Vad jag har att tacka Danm ark för? Manus till enkätsvar 28/ 1 1928
29 januari 1928**
"Varför räd ens I" Pred ikan 4 efter Trettond agen 29/ 1 1927 i Bälinge. Utkast. B 13:1 192728
29 januari 1928
Påvestolen och kyrkans enhet. N ya Dagligt Allehand a 29/ 1 1928. Ågren 603.
Översättningar:
La enciclica papal. Esp ana evangélica 9(1928):434
De pauselijke Stoel en d e eenheid d er Kerk. Algem een Weekblad voor Christend om en
cultuur 4(1928):17
L’unité d e l’Eglise et le pape. Sem eur Vaud ois. Journal d e l’Église nationale. Lausanne
10/ 3 1928 s. 5
Översättningen till tyska, som N S själv gjorde, se 12/ 2 1928
30 januari - 1 februari 1928
Den påvliga encyklikan m ot ekum enerna. Ågren 602
I. "De d öd liges sinnen". Stockholm s-Tid ningen 30/ 1 1928.
II. Tro och tro. Stockholm s-Tid ningen 31/ 1 1928
III. Illusioner och verklighet i strävan för kyrkoenhet. Stockholm s-Tid ningen 1/ 2 1928
3 februari 1928
Yttrand e 3/ 2 1928 till hand elsm inistern över und erd ånig ansökan om bid rag av
lotterim ed el till stöd jand e av arbetet för kyrkom usikens och kyrkosångens höjand e
3 februari 1928
H älsning 3/ 2 1928 till d en evangeliska reform erta kyrkans i Bern 400-årsjubileum 5/ 2
1928. Kopia
7 februari 1928
Enskilt brev till Dagens N yheter [om kyrksam heten]. Manuskript 7/ 2 1928
8 februari 1928
Und erd ånigt yttrand e 8/ 2 1928 angåend e kollekt för kyrklig själavård vid arm én m .m .
Und ertecknad avskrift
8 februari 1928
Und erd ånigt utlåtand e 8/ 2 1928 rörand e apostoliske vikarien Johannes Erik Müllers
hem ställan om tillstånd för d e rom ersk-katolska försam lingarna i Sverige att m ed
186
officiellt vitsord föra kyrkoböcker. Avskrift. Folio
10 februari 1928
H em ställan till ecklesiastikm inistern 10/ 2 1928 att m issionssekreteraren Jacob E.
Lund ahl erhåller reseanslag för att d eltaga i Internationella m issionsråd ets konferens i
Jerusalem 24/ 3-8/ 4 1928. Kopia
12 februari 1928
Der päpstliche Stuhl u nd d ie Einheit d er Kirche. Das evangelische Deutschland .
Kirchliche Rund schau für d as Gesam tgebiet d es Deutschen evangelischen
Kirchenbund es. Berlin 12. Februar 1928. Även tryckt i Altkatholisches Volksblatt.
Freiburg-Breisgau 17. Februar 1928. Jfr Ågren 603
12-18 februari 1928**
H em m ets vecka 1928. Utkast i B 13:1 1927-28
12 februari 1928
Tio Gud s bud och hem m et. Tal i vesper Sexagesim a 12/ 2 1928 i Uppsala d om kyrka som
inled ning på H em m ets vecka
14 februari 1928**
H em m et. Föredrag i Betlehem skyrkan i Gävle 14/ 2 1928 und er H em m ets vecka
(tid igare på e.m . i Sand viken ). Utkast. B 13:2 1928.
18 februari 1928**
H em m et. Föredrag i Stockholm s konserthus 18/ 2 1928 som avslutning på H em m ets
vecka. Stolpar. B 13:2 1928. Manuskript se 1930 Tal och skrifter d el 5. Ågren 643 Del 5
19 & 21 februari 1928
Rom och Stockholm . 1-2. Svenska Dagblad et 19 & 21/ 2 1928. Ågren 608
25 februari 1928
Läsning och bild ning. Tid ningen Upsala 25/ 2 1928. Ågren 607
26 februari 1928**
Tal vid kyrkogård sinvigning 1 i Fastan 26/ 2 1928 i Yttergran. Utkast. B 13:2 1928
26 februari 1928**
Pred ikan vid öppnand et av Yttergrans kyrka för gud stjänst 1 i Fastan 26/ 2 1928. Utkast.
B 13;2 1928
Februari 1928
Konstanz-Stockholm -Lausanne. Uppsats februari 1928. Ågren 592. Se 1930 Tal och
skrifter. Del 5.
187
11 mars 1928**
Pred ikan 1 Bönd agen 11/ 3 1928 i Klara kyrka i Stockholm . Stolpar. B 13:2 1928
11 mars 1928
Ultram ontane Kam pfesw eise. Dienst am Volk 11/ 3 1928. Ågren 609
14 mars 1928
Ibsen. Enkätsvar i Aftenposten 14/ 3 1928. Ågren 605
21 mars 1928
Svar på rom ersk-katolsk kritik i brev 10/ 2 1928 publicerat i Augsbu rger Postzeitung
21/ 3 1928
25 mars 1928^
Den benåd ad e m änskligheten. Pred ikan Marie Bebåd elsed ag 25/ 3 1928 i Bjuråker.
Utkast i anteckningsbok i samlingen Bjuråker
29 mars 1928
Geleitw orte till Festschrift zur 300-Jahrfeier der Abw ehr Wallenstein s von Stralsund .
Stettin 1928 = Baltische Stud ien, N .F. Bd 30:1. Manuskriptet d aterat 29/ 3 1928. Ågren
[669]
Mars 1928
Und erd ånig hem ställan i m ars 1928 från Biskopsm ötets d elegation om åtgärd er för
förhöjning av prästernas löner. Koncept
3 april 1928
Charles Paul Marie Sabatier. Stockholm s-Tid ningen 3/ 4 1928. Ågren 601
6 april 1928**
Pred ikan Långfred ag 6/ 4 1928 i vesper i Uppsala d om kyrka. Utkast. B 13:2 1928
7 april 1928
Reverend issim o in Christo Patri ac Dom ino. Dom ino Rand all Dei p rovid entia
Archiepiscopo Cantuarensi octogesim um annum im plenti N athan Upsalensis in
Dom ino salutem d icit. H yllning till ärkebiskopen av Canterbury Rand all David son m ed
anled ning av hans 80-årsd ag 7/ 4 1928
9 april 1928^
Den levand e H erren. Pred ikan Annand ag Påsk 9/ 4 1928 i Östra Ryd . Stolpar i
anteckningsbok i samlingen Bjuråker
14 april 1928
Svar på rom ersk-katolsk kritik i brev publicerat 14/ 4 1928 i The Tablet. A w eekly
new spaper and review . Lond on 151(1928):4588 s. 483. Folio
188
15 april 1928**
Tal vid invigning av klockstapel i Iggesund 1 efter Påsk 15/ 4 1928. Utkast. B 13:2 1928
15 april 1928**
Pred ikan 1 efter påsk 15/ 4 1928 i Aud itorium i Iggesund . Utkast. B 13:2 1928
22 april 1928**
Folkens herd ar. Pred ikan 2 efter Påsk 22/ 4 1928 i Uppsala d om kyrka. Stolpar. B 13:2
1928
4 maj 1928
Ein Brief d es Erzbischofs N athan Söd erblom von Schw ed en und eine Gegenerklärung.
Kirche und Welt. Beilage zur Germ ania 4. Mai 1928
6 maj 1928**
Tal vid Färentuna kyrkas öppnand e för gud stjänst 4 efter Påsk 6/ 5 1928. Stolpar. B 13:2
1928
6 maj 1928**
Pred ikan vid gud stjänst i H illeshögs kyrka 4 efter Påsk 6/ 5 1928 kl 5 e.m . Stolpar. B 13:2
1928
6 maj 1928
Anglikansk kyrkom an avlid en. Canon Arthur Jam es Mason. Stockholm s-Tid ningen 6/ 5
1928. Ågren 600
13 maj 1928**
Pred ikan 2 Bönd agen 15/ 5 1928 i N ärtuna. Utkast. B 13:3 1928
15 maj 1928**
H jälte eller helgon. Pred ikan i ungd om svesper i Storkyrrkan i Stockholm 2 Bönd agen
15/ 5 1928. B 13:3 1928
17 maj 1928
Den kristnes väg. Tal vid prästvigning Kristi H im m elsfärd sd ag 17/ 5 1928 i Uppsala
d om kyrka. Jultoner 1928 s. 7-8. Utkast i B 13:3 1928
20 maj 1928**
Tal vid installation av d om prost Gunnar Brund in i Växjö d om kyrka 6 efter påsk 20/ 5
1928. Utkast. B 13:3 1928
23 maj 1928
Söd erblom und d er Glaube an d ie Gottheit Christi. Svar på rom ersk -katolsk kritik i brev
11 m aj 1928 publicerat und er ovanståend e rubrik i Augsburger Postzeitung 23/ 5 1928
189
27 maj 1928**
Tal vid installation av kyrkoherd e Ryno Söd erlund i H usby -Lyhund ra Pingstd agen 27/ 5
1928. Utkast. B 13:3 1928
1 juni 1928
Tal vid d et nord iska stud entm ötet i Stockholm 1/ 6 1928. Sam tid en 39(1928) s. 413-419.
Ågren 596. Utkast i B 13:2 1928
15 juni 1928
Till Svenska Missionsförbund et. H älsning på 50-årsd agen av d ess tillkom st. Svenska
Morgonblad et 15/ 6 1928. Ågren 610. Utkast i B 13:2 1928
16 juni 1928
Tal till Gustaf V för Sveriges biskopar vid uppvaktning på kungens 70-årsd ag på
Stockholm s slott 16/ 6 1928
16 juni 1928
Svenska kyrkans hyllning till Gustav V på hans 70-årsd ag 16/ 6 1928. Manuskript.
Tryckt i Försam lingsblad et 25(1928): 24 s. 369 & 384
19 juni 1928
Ekum eniska linjer. Föred rag 19/ 6 1928 på stiftsm ötet i Uppsala
24 juni 1928**
Pred ikan Mid som m ard agen 1928 i H ofors
27 juni 1928
Tal vid överläm nand et av Gustaf II Ad olfs staty skänkt av Sverige till Dorpats
universitet 27/ 6 1928. Utkast i B 13:4 1928
30 juni 1928
Berättelse till Konungen 30/ 6 1928 om genomförand et av d et nåd iga uppd raget att vid
invigningen av ett i Dorpat rest m onum ent över Gustaf II Ad olf representera Kungl.
Maj:t och om besöket i Estland 26-28/ 6 1928. Kop ia. Folio
7 juli 1928**
Tal vid högtisstund i Uppsala d om kyrka 7/ 7 1928 kl 6 e.m . för Blå band ets årskonferens.
Utkast. B 13:4 1928
8 juli 1928**
Tal vid installation av kyrkoherd e Per Ulrik Källström i Lagga 5 efter Trefald ighet 8/ 7
1928. Utkast. B 13:4 1928
8 juli 1928**
190
Pred ikan i ottesång 5 efter Trefald ighet 8/ 7 1928 i Funbo. Utkast. B 13:4 1928
8 juli 1928**
Pred ikan i aftonsång 5 efter Trefald ighet 8/ 7 1928 i Östuna. Utkast. B 13:4 1928
15 juli 1928**
Pred ikan 3 Bönd agen 15/ 7 1928 i Bjuråker i sam band m ed N ord iska nykterhetsm ötet.
Utkast. B 13:4 1928
25 juli 1928
Minneskapellet på Björkö. Dagens N yheter 25/ 7 1928. I samlingen Ansgar och Birka
25 juli 1928
Birkatem plet. Svenska Morgonblad et 25/ 7 1928. I samlingen Ansgar och Birka
25 juli 1928
I eld en för Långholm en. Stockholm s Dagblad 25/ 7 1928. I samlingen Ansgar och Birka
25 juli 1928
Ansgar och Björkö. Svenska Dagblad et 25/ 7 1928. I samlingen Ansgar och Birka
5 augusti 1928**
Pred ikan i H ad erslevs kyrka 9 efter Trefald ighet 5/ 8 1928 f.m . U tkast. B 13:5 1928
5 augusti 1928
Värld sutvecklingens epoker. Föred rag i Ribe d om kyrka 9 efter Trefald ighet 5/ 8 1928 kl.
4 e.m . I program m et und er titeln: Verd ensud viklingen og Kristend om m en. Version av
talet lagd till d et planerad e verket Värld sutvecklin gen och kristend om en
6 augusti 1928
Föredrag m ånd ag 6/ 8 1928 i Sönd erborgs kyrka om Ansgar
17 augusti 1928
Pred ikan över äm net 'Inkarnationen' i Abschied sand acht i Eisenach 17/ 8 1928
19 augusti 1928
Tal i S:t Paulskyrkan i Dinkelsbü hl 19/ 8 1928 vid stad ens 1000-årsju bileum . Utkast i B
13:5 1928
19 augusti 1928
Die ökum enische Erw eckung. Manuskript och korrektur. Kölnische Zeitung 19/ 8 1928.
Kopia av korrekturet av N S även lagd till d et planerad e verket Värld sutvecklingen och
kristend om en
20 augusti 1928
191
Der Apostolat d er Presse. Tal 20/ 8 1920 i Köln vid Die internationale christliche
Pressekom m ission d er Stockholm er-Welt-Kirchenkonferenz första möte. Manus även på
svenska: Pressens apostolat. Ågren 588. Version av talet av N S lagd till d et planerad e
verket Värld sutvecklingen och kristend om en
30 augusti 1928°
Die Weihe zum Fried en. Red e in d er Skt. N iklas-Kirche am 30. August 1928 an d ie
Delegierten d es Kirchenfried enskongresses zu Prag [Värld sförbund et för m ellanfolkligt
sam förstånd genom kyrkosam fund en ]. Jfr ned an. Ågren 604
30 augusti 1928
The consecration for peace. Föredrag 30/ 8 1928 vid World alliance for prom oting
international friend ship through the churches värld skonferens i Prag. Jfr ovan
1-4 september 1928
Evangelische Katholizität. Föreläsning vid universitetet i Prag m ed inled and e ord om
förbind elserna m ellan Böhm en och Sverige någon d ag 1-4/ 9 1928. Föred raget i
förkortad form också i översättning till tjeckiska.
6 september 1928**
Tal i sam band m ed biskopsvigning av Dusan Fajnor i Modra 6/ 9 1928. Utkast på tyska.
B 13:5 1928
9 september 1928**
Pred ikan 14 efter Trefald ighet 9/ 9 1928 i Wittenberg. Utkast. B 13:5 1928
11 september 1928
Pred ikan i Festgottesd ienst för Gustaf Ad olfsföreningarna i Stralsund s kyrka 11/ 9 1928
18 september 1928
Uppsala m öte. Föredrag 18/ 9 1928 vid Allm änna svenska prästföreningens 25årsjubileu m i Uppsala. Ågren 598. Utkast i B 13:5 1928. Version av föred raget av N S lagd
till d et planerad e verket Värld sutvecklingen och kristend om en
20 september 1928
Behovet av bibelkunskap. Ärkebiskopens skrivelse till Diakonistyrelsens protokoll 20/ 9
1928. Jfr 18/ 9 1928 Uppsala m öte
28 september 1928°
Skrivelse till styrelsen för Sam fund et för hembygd svård 28/ 9 1928 m ed begäran om
utträd e ur sam fund et p.g.a. styrelsens intolerans i frågan om Ansgarskapellet på Björkö.
Tryckt i Svenska Dagblad et 30/ 9 1928 und er rubriken: Ärkebiskopen har uttträtt ur
H em bygd svård . Exemplar av skrivelsen även i samlingen Ansgar och Birka
30 september 1928
192
Kam p och seger. Tal vid invigning av Arholm a kyrka Mikaelid agen 30/ 9 1928. Ågren
643 Del 4. Utkast i B 13:5 1928
7 oktober 1928
Tjänst och vila. Tal vid biskopsvigning av Ed gar Reuterskiöld 18 efter Trefald ighet 7/ 10
1928 i Uppsala d om kyrka. Manuskriptet lagt av N S till d et planerad e verket
Värld sutvecklingen och kristend om en. Utkast i B 13:5 1928
13 oktober 1928
Ansgars helged om på Björkö. Stockholm s Dagblad 13/ 10 1928. I samlingen Ansgar och
Birka
21 oktober 1928**
Pred ikan 20 efter Trefald ighet 21/ 10 1928 i H elga Trefald ighetskyrkan i Gävle i
sam band m ed Kyrkobröd ernas generalkonvent och 10-årsjubileum . Utkast. B 13:6 192829
25 oktober 1928
Tal vid invigning av Läby öd ekyrka torsd agen d en 25/ 10 1928. Utkast i B 13:6 1928-29
27 oktober 1928**
H ögtid stal vid m atiné i universitetsaulan vid O D:s 75-årsju bileum 27/ 10 1928. Utkast. B
13:6 1928-29
27 oktober 1928
Tal i Stor-O.D. 27/ 10 1928 vid körens 75-årsju bileum
28 oktober 1928
Tal vid Dam -O.D. i Stockholm 28/ 10 1928 i sam band m ed körens 75-årsjubileu m
Oktober 1928
Upprop om ett Ansgars kap ell på Björkö oktober 1928
Oktober 1928
Brev till Svenska försam lingen i Lond on oktober 1928 m ed anled ning av d ess 200årsjubileu m . Koncept och kopia
6 november 1928
Ärkebiskopens pred ikan i Gävle. Insänd are. Arbetarblad et 6/ 11 1928. Ågren 606
7 november 1928
Religious m inorities in Sw ed en. Brev till red aktören publicerat und er ovanståend e
rubrik 7/ 11 1928 i The Com m onw eal. A w eekly review of literature, the arts and public
affairs. N ew York 9(1928):1 s. 18
193
12 november 1928
Must w e have w ar. Special m essage to the International good w ill congress and
Thirteenth annual m eeting N ovem ber 11,12,13 1928 in N ew York City of World alliance
for international friend ship through the churches at the Tenth anniversary of the signing
of the arm istice. Bud skapet uppläst för kongressen 12/ 11 1928. Innehåller också en
längre version m ed titeln: Must w e have an other w ar? Jfr Ågren 634
13 november 1928°
Kyrkan och m aterialism en. Insänd are. Arbetarblad et 13/ 11 1928. Ågren 606
24 november 1928**
Tacktal för m id d agen vid Akad em istatens fest för avgåend e akad em iska lärare 24/ 11
1928. Utkast. B 13:6 1928-29
30 november 1928
Und erd ånigt förslag 30/ 11 1928 till led am öter och suppleanter i H um anistiska fond ens
näm nd . Und ertecknad kopia. Folio
2 december 1928
Tal vid öppnand et av Bollnäs kyrka för gud stjänst 1 i Ad vent 2/ 12 1928. Utkast. B 13:6
1928-29
9 december 1928**
Tal vid installation av kyrkoherd e Johan Lagergren i Ram sjö 2 i Ad vent 9/ 12 1928 e.m .
Utkast. B 13:6 1928-29
10 december 1928
Om H enri Bergson. Tal till nobelpristagaren 10/ 12 1928. Ald rig hållet
10 december 1928
Om Sigrid Und set. Tal till nobelpristagaren 10/ 12 1928. Ald rig hållet
15 december 1928
Till hem m en och d e enskild a i ärkestiftet. Ärkestiftet 15/ 12 1928 provnr 2 s. 5
16 december 1928
Tal vid prästvigning 3 i Ad vent 16 d ecem ber 1928 i Uppsala d om kyrka
16 december 1928**
Betraktelse i aftonsång 3 i Ad vent 16/ 12 1928 i H elga Trefald ighet. Utkast. B 13:6 192829
19 december 1928
Luther in ekum enischer Beleuchtung. Manuskript 19/ 12 1928. Jfr Ågren 619. Version av
uppsatsen på svenska – Martin Luther i ekum enisk belysning – av N S lagd till d et
194
planerad e verket Värld sutvecklingen och kristend om en
21 december 1928
Die allgem eine "katholische" Kirche. Kort privatbrev 21/ 12 1928 om antisem itism en och
kyrkan publicerat und er ovanståend e rubrik i Deutsche Wochenschau für Politik,
Wirtschaft, Kultur und Technik
23 december 1928**
Gläd jen ed er. Pred ikan 4 i Ad vent 23/ 12 1928 vid Solna kyrkas öppnand e för gud stjänst.
Utkast. B 13:6 1928-29
25 december 1928
Eine Sache d es Glau bens. Enkätsvar till Der Tag i Berlin 25/ 12 1928 publicerat und er
rubriken: Christenheit unter d em Weinachtsstern. Bekentnisse europäischer und
am erikanischer Kirchenführer zur ökum enischer Bew egung
26 december 1928**
Pred ikan Annand ag Ju l i Alm unge. Stolpar. B 13:6 1928-29
31 december 1928
Betraktelse i m id nattsgud stjänst 31/ 12 1928 i Uppsala d om kyrka. Utkast. B 13:6 1928-29
Manuskript 1928 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Bed eutung d er Konfession. Manuskript 1928. Oanvänt
The Church of Sw ed en. Manuskript 1928 till kapitel i The reunion of Christend om .
Lond on 1929. Ågren 626
Erzbischof D. Söd erblom über d as päpstliche Rund schreiben vom 6. Januar 1928.
1. Der päpstliche Stuhl und d ie Einheit d er Kirche
2. Das päpstliche Rund schreiben gegen d ie ökum enische Bew egung
3. Glauben u nd Glau be. Der Doppelsinn d es Wortes Glaube
4. Illusion und Wirklichkeit in d en Einheitsbestrebungen
Kritische Stim m en zum päpstlichen Rund schreiben über d ie Einigungsfrage d er
Kirchen. Berlin 1928 s. 9-32. Jfr Ågren 595
Fäd ernas stad gar. Vår Lösen 19(1928) s. 35-39. Ågren 591. Uppsatsen av N S lagd till d et
planerad e verket Värld sutvecklingen och kristend om en
Kristi pinas historia. Vår H erres Jesu Kristi lid and e. En passionsbok för stilla veckan och
and ra veckor. Sthlm 1928. Ågren 586. Folio
Om d e strand ad e sam talen i Malines m ellan d en anglikanska och d en rom ersk -katolska
kyrkan. Artikel 1928 ej tryckt
195
Originalet till "Se, kärlet brast" nr 72 i Den svenska psalm boken 1937
Otto N ord enskjöld in m em oriam . Ågren 593
Panchristiani, Allchristen und Ganzchristen. Första kapitlet – av N S själv översatt – i
Christliche Einheit. Berlin 1928 s. 7-12. Ågren 585. Jfr 29/ 1 1928
Rand bem erkungen zu Lausanne. Die Eiche 16(1928):2 s. 117-136. Övers. av
Rand anm ärkningar till Lau sanne i Svensk teologisk kvartalskrift 1927:3 jäm te tillägg i
bilagt m anskinskrivet m anuskript på tyska. Större d elen av d enna nya text intogs i Die
Eiche. Folio. Ågren 572
Ökum enische Richtlinien. Folio
1 januari 1929^
Bönd agsplakatet för år 1929. Manu skript i samlingen Böndagsplakat
9 januari 1929
Der Katechism us in ekum enischer Beleuchtu ng. Uttaland e sänt 9/ 1 1929 till
Evangelischer Pressverband für Deutschland för använd ning m ed anled ning av d en
lutherska katekesens 400-årsjubileum
15 januari 1929
Engelska kyrkohand bokens öd e. Föred rag i Svensk -engelska föreningen 15/ 1 1929.
Stockholm s-Tid ningen 16/ 1 1929 und er rubriken: Parlam entet och kyrkan. Ågren 637
17 januari 1929
Ord vid Johan von Bahrs (1860-1929) jord fästning 17/ 1 1929 i Uppsala d om kyrka. Tal i
hem m et före jord fästningen. Utkast. B 13:6 1928-29
20 januari 1929
Äktenskap och skilsm ässa. Pred ikan i Klara kyrka i Stockholm 2 efter Trettond agen
20/ 1 1929. Ågren 615
20-21 januari 1929
En rikets rikedom . Kyrkoskrud en genom seklerna. 1-2. Stockholm s-Tid ningen 20-21/ 1
1929
27 januari 1929**
"N ålsögat". Pred ikan Septuagesim a 27/ 1 1929 i Uppsala d om kyrka i sam band m ed
kronprins Olavs och prinsessan Märthas Uppsalabesök. Utkast. B 13:6 1928-29
196
29 januari 1929
Martin Luther. Rad ioföred rag 29/ 1 1929. Ågren 623. Stolpar till föred raget även i B 13:6
1928-29
30 januari 1929
Uttaland e om kvinnors arbete 30/ 1 1929 för The Bulletin utgiven av International
council of w om en
Januari 1929
If w e are not to have an other w ar. Fed eral council bulletin, Jan. 1929. Ågren 634.
Uppsatsen lagd av N S till d et planerad e verket Värld sutvecklingen och kristend om en
1 februari 1929
Ord vid Bertil Sjöstrand s (1892-1929) jord fästning 1/ 2 1929 i Uppsala d om kyrka
10 februari 1929**
Tal vid installation av kyrkoherd e Olof Björsell i Villberga Fastlagssönd agen 10/ 2 1929.
Stolpar även till betraktelse i aftonsång i Löt och skriftetal i vesper i H acksta. B 13:6
1928-29
16 februari 1929**
Sokrates. Föredrag i Söd erham ns läroverk 16/ 2 1929 kl. 16. B 13:6 1928-29
17 februari 1929**
Pred ikan 1 i Fastan 17/ 2 1929 i Iggesund s Aud itorium . Stolpar. B 13:6 1928-29
18 februari 1929
Id rottens d ygd er och faror. Tal i H ud iksvalls kyrka vid öppnand et av Svenska
m ästerskapen på skid or 18/ 2 1929. Ågren 611
1 mars 1929
Tron på Kristi uppstånd else. Svar till Åbo Und errättelser 1/ 3 1929
3 mars 1929**
Kristi m ynd ighet. Predikan 3 i Fastan 3/ 3 1929 i Ström sbro vid invigning av
försam lingshus. Utkast. B 13:6 1928-29
13 mars 1929
Förord till Elsa Bränd ström : Am ong prisoners of w ar in Russia & Sib eria. Lond on 1929.
Förord et d aterat 13/ 3 1929
17 mars 1929
H em m et. Pred ikan 1 Bönd agen 17/ 3 1929 i Slottskapellet vid lysning för kronprins Olav
av N orge och prinsessan Märtha. Ågren 624. Stolpar i B 13:6 1928-29
197
17 mars 1929
Välgångsönskan från pred ikstolen i Slottskapellet till kronprins Olav av N orge och
prinsessan Märtha sed an lysning för tred je gången avkunnats 17/ 3 1929
19 mars 1929
Mand om sanam m elsen [Inkarnationen]. Tal på unga prästers m öte i Marm a 19/ 3 1929.
Ågren 622. Stolpar i B 13:6 1928-29. Talet även lagt till d et planerade verket
Värld sutvecklingen och kristend om en
21 mars 1929
Ord m ed anled ning av prinsessan Märthas förm älning m ed kronprins Olav av N orge
21/ 3 1929
23 mars 1929**
Tal vid installation av kyrkoherd e Åke Lund egård i Öregrund Marie Bebåd elsed ag 23/ 3
1929. Utkast. B 13:6 1928-29
28 mars 1929
Skrivelse till ecklesiastikd epartem entet 28/ 3 1929 m ed förslag till ord ensutm ärkelser åt
m ed lem m ar av Ärkestiftets prästerskap: Gustaf Lizell, Karl Otto Svanbom , H erm an
Palm , Bernhard Erfors, Fingal H illström . Kopia
31 mars – 7 april 1929
I Ansgars fotspår 1-2. Svenska Dagblad et 31/ 3 & 7/ 4 1929. Ågren 633
Mars 1929
Svensken. Manuskript m ars 1929. Oanvänt
1 april 1929**
Pred ikan Annand ag Påsk 1/ 4 1929 i Bälinge. Utkast. B 13:7 1929
2 april 1929
Uttaland e 2/ 4 1929 om Sverige Am erika stiftelsens verksam het
7 april 1929
Katekesens jubileum . Tal vid öppnand et av 15:e allm änna kyrkliga m ötet 7/ 4 1929 i
Jakobs kyrka i Stockholm . Stolpar
9 april 1929
Själasörjare eller sockenskrivare. Föred rag i Blasieholm skyrkan 9/ 4 1929 på 15:e
allm änna kyrkliga m ötet i Stockholm
20 april 1929
Yttrand e om professor Knut Bernhard Westmans religionshistoriska stud ier och arbeten.
Und ertecknad kopia 20/ 4 1929
198
4 maj 1929
Ord vid Carl H allend orffs (1869-1929) jord fästning i Engelbrektskyrkan 4/ 5 1929
4 maj 1929
Intyg för träd gård sm ästare Johannes Lind ström utfärd at 4/ 5 1929. Koncept
5 maj 1929
Tal vid biskopsvigning av Carl Block Bönsönd agen 5/ 5 1929 i Uppsala d om kyrka.
Ågren 629
9 maj 1929
N athan Söd erblom und d ie Auferstehung Christi. Svar på rom ersk-katolsk kritik i brev
18/ 4 1929 publicerat und er ovanståend e rubrik i Augsburger Postzeitung 9/ 5 1929. Jfr
21/ 6 1929
10 maj 1929
Om Kristi lekam liga uppstånd else. Förklaring i brev 10/ 5 1929 till biskop Jaakko
Gum m erus i Tam m erfors som citat ur ett tid igare brev till biskop Max von Bonsd orf i
Borgå. Kopia
12 maj 1929
Tal vid prästvigning 2 Bönd agen 12/ 5 1929 i Uppsala d om kyrka. Utkast i B 13:7 1929
und er rubriken Gud s aktivitet
19 maj 1929**
Pred ikan Pingstd agen 19/ 5 1929 i Svenska kyrkan i Lond on. Utkast. B 13:7 1929
21 maj 1929
Kyrkan och fred en. Third Burge m em orial lecture hållet i Kings College i Lond on 21/ 5
1929. Med tillägg om Eisenachresolutionen i septem ber 1929. Ågren 614
24 maj 1929
Ad d ress d elivered to the General Assem bly of the United Free Church of Scotland 24th
May 1929 in Ed inburgh. Stolpar till talet i B 13:7 1929
25 maj 1929
Ad d ress d elivered to the General Assem bly of the Church of Scotland 25th May 1929 in
Ed inburgh
26 maj 1929
The church and the nation. Speech at the joint public m eeting of The General Assem blies
in Ed inburgh in the Great H all of N ew College Trinity Sund ay May 26, 1929
199
26 maj 1929
The Trinity season. General Assem bly serm on at S:t George’s, Ed inburgh Trinity
Sund ay May 26, 1929. Ågren 627
24-26 maj 1929
Tal till the General Assem bly of the Church of Scotland om Martin Luthers lilla katekes
någon d ag 24-26/ 5 1929 i Ed inburgh. Folio
31 maj 1929
Ord vid Anna Brahes, f. N ord enfalk (1863-1929) jord fästning i Östra Ryd s kyrka 31/ 5
1929
2 juni 1929
Kungörelse m aj 1929 om installation av kyrkoherd e över Sigtuna med flera försam lingar
i S:t Maria kyrka 2/ 6 1929
2 juni 1929**
Tal vid installation av kyrkoherd e Erik Boon i Sigtuna 1 efter Trefald ighet 2/ 6 1929.
Skrifterm ål i Vassund a 7.30 e.m . Utkast. B 13:7 1929
4 juni 1929
Tal vid H ögre flickskolans i Gävle 70-årsju bileum 4/ 6 1929. B 13:7 1929
4 juni 1929**
Avsked stal till rektor J.F. Falk vid H ögre allm änna läroverket i Gävle 4/ 6 1929. Utkast. B
13:7 1929
5 juni 1929**
Tal vid avslutning i Folkskolesem inariet i Uppsala 5/ 6 1929. Utkast. B 13:7 1929
7 juni 1929**
Tal vid H ögre allm änna läroverkets i Uppsala avslutning 7/ 6 1929. Utkast. B 13:7 1929
9 juni 1929
Tal vid installation av kyrkoherd e John Woxström i Gustavsberg 2 efter Trefald ighet 9/ 6
1929. Fred sm issionären 10(1929):6/ 7 s. 105-107. Även i Tal och skrifter. Del 2. Malm ö
1930 und er titeln Kärleken. Ågren 643 Del 2. Utkast i B 13:7 1929
9 juni 1929**
Tal vid invigning av begravningsplats på Ingarö 2 efter Trefald igh et 9/ 6 1929 e.m .
Utkast. B 13:7 1929
16 juni 1929**
Tal vid installation av kyrkoherd e Lars Jonas H ed blom i Djurö 3 efter Trefald ighet 16/ 6
1929. Utkast. B 13:7 1929
200
21 juni 1929
Om Kristi uppstånd else. Göteborgs Stiftstid ning 21/ 6 1929. Ågren 625. Jfr 9/ 5 1929
24 juni 1929
Tal vid installation av kyrkoherd e Elof Lyttkens Mid som m ard agen 1929 i Gam la
Uppsala. Utkast i B 13:7 1929
24 juni 1929
Tal på Jord brukarnas ungd om sförbund s årsm öte i Gam la Uppsala Mid som m ard agen
1929. Utkast i B 13:7 1929
26 juni 1929
"Luther som kristen personlighet och hans betyd else för N ord en." [Titeln tagen ur
uppsats i Svenska kyrkans årsbok 1930]. Föred rag i Vor Frues kirke vid lutherska
värld skonventet i Köpenham n 26/ 6 – 4/ 7 1929. Jfr Ågren 636.
26 juni 1929
The evangelic Lutheran north. Speech at the Universal Lutheran convention at
Copenhagen in the Cathed ral of Copenhagen Wed nesd ay 26 June 1929. Jfr Ågren 636.
Talet i svensk version – Lutherd om en i N orden – av N S även lagt till d et planerad e
verket Värld sutvecklingen och kristend om en
30 juni 1929
Tal vid invigningsfesten av Rid d arsalen på Kronborgs slott i Danm ark 30/ 6 1929. Ågren
639. Originalm anuskriptet på svenska och talet i tryck på d anska und er titeln: Den
kristne H um anitet og N ord ens Ansvar. Ærkebiskop N athan Söd erblom s Tale ved d et
nord iske Stævne paa Kronborg i Dagens N yhed er -N ationaltid end e 1/ 7 1929 lagd a till
d et planerad e verket Värld sutvecklingen och kristend om en
6 juli 1929
Örebro m öte. H älsningsord till Örebro m öte 6/ 7 1929 till m inne av Sveriges första
evangeliska kyrkom öte 1529. Upplästa av d om prost Gustaf Lizell p å Örebro slott.
Utkast i B 13:7 1929
7 juli 1929
Evangeliet och kyrkan. Manuskript till tal avsett att hållas på Sigtunastiftelsen 7/ 7 1929
m en på grund av sjukd om ald rig hållet. Tryckt i sam lingsverket Risebergaboken. Sthlm
1931 s. 253-256. Ågren 661. Utkast i B 13:8 1929
17 juli 1929
Und erd ånigt utlåtand e 17/ 7 1929 över byggnad sstyrelsens skrivelse om hand läggning
av ärend en rörand e anläggning, utvid gning eller annan föränd ring av kyrkogård eller
begravningsplats. Avskrift. Folio
201
18-19 juli 1929
Stiftad e Luther en sekt? Stockholm s-Tid ningen 18-19 juli 1929. Ågren 638
19 juli 1929
Kyrkans uppkom st och d en evangeliska reform ationen. Morgenblad et 19/ 7 1929. Ågren
638
27 augusti 1929
Pressm ed d eland e på engelska och tyska 27/ 8 1929 om d et rom ersk -katolska firand et av
Ansgarsm innet i Stockholm och effekten d ärav på svensk opinion.
27-29 augusti 1929^
H älsningstal vid Fem te internationella religionshistoriska kongressen i Lund 27-29/ 8
1929. Ald rig hållet. N S kom av hälsoskäl inte att d elta i kongressen. Koncept i
samlingen Religionshistoria
1 september 1929
En helig allm ännelig kyrka. Svenska Dagbladet 1/ 9 1929. Ågren 631
2 september 1929
Svar på öppet brev från Svenska värld sfred sm issionen. Koncept 2/ 9 1929
6 oktober 1929
H errens fråga. Tal vid prästvigning 19 efter Trefald ighet 6/ 10 1929 i Sam ariterhem m ets
kapell. Utkast i B 13:8 1929
25 oktober 1929
Saliga äro d e renhjärtad e, ty d e skola se Gud . Manuskript till betraktelse 25/ 10 1929
27 oktober 1929**
Tal vid installation av kyrkoherd e Gustaf Unestam i Söd erbykarl 22 efter Trefald ighet
27/ 10 1929. Utkast. B 13:8 1929
2 november 1929
Tal vid Kyrkom ötets avslutning 2/ 11 1929
10 november 1929
Tal vid öppnand et av Vaksala kyrka för gudstjänst 24 efter Trefald ighet 10/ 11 1929
3 december 1929
Brev till Gam m al-Svenskbybornas De älstes råd i Jönköping 3/ 12 1929 som svar på
skrivelser m ed önskan om avflyttning till Kanad a. Kopia
4 december 1929
Und erd ånig hem ställan 4/ 12 1929 att Österåkersskåp et eller annat för änd am ålet läm pat
202
altarskåp tillhörigt Statens historiska m useu m m åtte tills vid are d eponeras på Uppsala
d om kyrkas altare. Kopia
15 december 1929
Tal vid prästvigning 3 i Ad vent 15/ 12 1929 i Uppsala d om kyrka. Utkast i B 13:9 1929-30
19 december 1929**
Tal vid H ögre allm änna läroverkets i Uppsala avslutning 19/ 12 1929. Utkast. B 13:9
1929-30
29 december 1929**
Tal till Yvonne Söd erblom vid m id d agen i Ärkebiskopsgård en efter vigseln m ed Algot
And erberg i Uppsala d om kyrka 29/ 12 1929. Utkast. B 13:9 1929-30
31 december 1929**
Betraktelse i nyårsvigilia i Uppsala d om kyrka. Utkast. B 13:9 1929-30
Manuskript 1929 – årtal enbart – i bokstavsord ning
Macht. Religionsgeschichtlich. Manu skript till Die Religion in Geschichte und
Gegenw art. 2. Aufl. Bd 3. Tübingen 1929 sp. 1811-1815. Ågren 620
Martin Luthers lilla katekes belyst. Sthlm 1929. Manuskript och korrektur. Ågren 612
N ågot om Sam ariterhem m ets uppgifter och behov. Red ogörelse 1929
On the jubilee of Luther's sm all catechism . Manuskript 1929
Und erd ånig anhållan 1929 om anslag till d en svenska kom m ittén av Värld sförbund et
för m ellanfolkligt sam förstånd genom kyrkosam fund en. Signerat koncept
Yttrand e m ed anled ning av professor Rud olf Ottos uppsats "Gem einsam e Aufgaben d es
Protestantism us u nd d ie Form ihrer Erfüllung" i Die christliche Welt 43(1929)
Zw ei H auptarten d er gesetzlichen Bekäm pfu ng d es Alkoholism us (Verbot und
Kontrolle) und d ie Aufgabe d er Kirche. Uppsats i Die christlichen Kirchen w id er d en
Alkohol. Berichte aus aller Welt. H rsg. von P. Segferth. Göttingen 1929 s. 8-14. Ågren
630
1920-talet
Ed ens avskaffand e. I skolen alls icke svära. Ed en bör avskaffas. Fram ställan till
kyrkom ötet [1920-talet]
Koralfrågan. Stolpar till ald rig hållet anförande [1920-talet]. I samlingen Koralboken 2
Om kvinnan i kyrkans tjänst [1920-talet]
Om Selm a Lagerlöf. Od aterat koncept [1920-talet]
203
Om tvångscelibatets hum bug [slutet av 1920-talet]
Tre som m arm innen. Utkast till m innen från H orten, Sorö och Oslo biskopsgård [1920talet]
Vad en am erikansk stipend iat har att lära i Sverige [1920-talet]
12 januari 1930
Tal vid Gryta kyrkas öppnand e för gud stjänst 1 efter Trettond agen 12/ 1 1930. Utkast. B
13:9 1929-30
19 januari 1930
Sackeus. Också ett ord om id rotten. Pred ikan 2 efter Trettond agen 19/ 1 1930 i
Mariakyrkan i Sigtuna vid id rottsled arm öte. Ågren 643 Del 2. Utkast i B 13:9 1929-30
30 januari 1930
Ekum enische Zusam m enarbeit. Föred rag i rad io för tyska ekum ener 30/ 1 1930
31 januari 1930
"Toleranz" in Schw ed en, d em Land e d er ökum enischen Bew egung. Svar på rom erskkatolsk kritik publicerat und er ovanståend e rubrik i Aus Welt und Kirche. München
31/ 1 1930
2 februari 1930
Pred ikan 4 efter Trettond agen 2 februari 1930 i Skuttunge kyrka m ed m innesord om
kyrkoherd e Per Thörnell. Utkast i B 13:10 1930
4 februari 1930
Avslutningsord 4/ 2 1930 vid Teologiska fakultetens firand e i Uppsala universitets aula
av Ansgarsm innet. Upsala N ya Tid ning 5/ 2 1930. Manuskript i samlingen Ansgar och
Birka
12 februari 1930
Kyrkan bord e icke skapa sam vetsnöd . Katolicism en och d e "bland ad e äktenskapen".
Ärkebiskopen uttalar sig för Karlstad s-Tid ningen 12/ 2 1930
16 februari 1930
Ord vid Anshelm Berglöfs (1867-1930) jord fästning 16/ 2 1930 i Engelbrektskyrkan
19 februari 1930
"Toleranz in Schw ed en". Svar på rom ersk-katolsk kritik publicerat und er ovanståend e
rubrik i Kölnische Volkzeitung 19/ 2 1930. Bilagd a: likalyd and e svar till Deutsche
Volksblatt. Stuttgart 4/ 3 1930, Augsburger Postzeitung 6/ 3 1930 och i förkortad form
återgivet i Reichspost, Wien 16/ 2 1930
21 februari 1930
204
Tal vid Bengt N ylund s (1885-1930) jord fästning i Skogstibble kyrka 21/ 2 1930. Ågren
655
1 mars 1930
"... Schw ed en, w ohl d as intoleranteste Land d er christlichen Welt". Svar på rom ersk katolsk kritik i brev publicerat und er ovanståend e rubrik i Bayerischer Kurier, München
1/ 3 1930
2 mars 1930**
Om lid and et. Pred ikan Fastlagssönd agen 2/ 3 1930 i Bom hus kyrka i Gävle. Stolpar. B
13:10 1930
6 mars 1930
Söd erblom und d ie Toleranz in Schw ed en. Red aktionens rubrik över insänd are av N S i
Augsburger Postzeitung 6/ 3 1930 und er rubriken: Aus d er katholischen Welt
9 mars 1930
Tal vid installation av kyrkoherd e Erik Ström i Västerlövsta Botd agen 9/ 3 1930
11 mars 1930
Sanning och enhet. Inled ningsföred rag vid prästm ötet i Stockholm 11/ 3 1930. Ågren 654
16 mars 1930
Självtuktelsens betyd else för trons kraft. Pred ikan 2 i Fastan 16/ 3 1930 i Väd d ö
Februari-mars 1930
De kristnas krig m ot kriget. Sam m and rag i tid ningen Fred en februari-m ars 1930 av
artikel i Göteborgs-Posten, vilken senare ej id entifierats
4 april 1930
Förslag till tacksägelse över drottning Victoria 4/ 4 1930
6 april 1930
Minnestal över drottning Victoria i Svenska kyrkan i Berlin 6/ 4 1930. Utkast i B 13:11
1930
12 april 1930
Ord vid d rottning Victorias jord fästning 12/ 4 1930 i Rid d arholm skyrkan
15 april 1930
"Korsfästelsen i Ryssland ". Stockholm s-Tid ningen 15/ 4 1930
25 maj 1930
Tal vid prästvigning Bönsönd agen 25/ 5 1930 i Uppsala d om kyrka. Utkast i B 13:11 1930
205
25 maj 1930
Skrivelse till ecklesiastikd epartem entet 25/ 5 1930 m ed förslag till ord ensutm är kelser åt
präster i Ärkestiftet: Frans Westberg, And ers Sed w all, Gustaf Westm an, Fingal
H illström
29 maj 1930**
Tal vid kyrkogård sinvigning i Lena Kristi H im m elsfärd sd ag 29/ 5 1930. Utkast. B 13:11
1930
3 juni 1930
Ord vid Magnus Brahes (1849-1930) jord fästning 3/ 6 1930 i Östra Ryd s kyrka
6 juni 1930**
Tal vid H ögre allm änna läroverkets i Uppsala avslutning 6/ 6 1930. Utkast. B 13:11 1930
9 juni 1930**
Tal vid grund stensläggning till kyrka i Sandviken Annand ag Pingst 9/ 6 1930. Utkast. B
13:11 1930
13 juni 1930
Ord vid Knut H am iltons (1855-1930) jord fästning 13/ 6 1930 i Uppsala d om kyrka
24 juni 1930^
Bönd agsplakat m ed anled ning av Ansgarsm innet och Augustana Mid som m ard agen
1930. Koncept i samlingen Böndagsplakat
24 juni 1930
H öjen, I portar, Ed ra huvud en. Ärkebiskopens tal vid Ansgarskapellets invigning på
Björkö Mid som m ard agen 1930 kl. 12. Försam lingsblad et 27(1930):26. Manuskript även i
samlingen Ansgar och Birka
24 juni 1930
Inled ningsord vid Ansgarsfesten i Blå hallen i Stockholm s stad shus Mid som m ar d agen
1930. Ågren 650. Manuskript även i samlingen Ansgar och Birka
24 juni 1930
Ansgar och Augustana. H ögtid stal vid Ansgarsjubileet i Blå hallen i Stockholm s
stad shus Mid som m ard agen 1930. Ågren 650
23 juli 1930
Om askesen. Tal vid Vad stena kyrkas 500-årsjubileu m 23/ 7 1930. Ågren 653
30 juli 1930
H älsning från Sveriges kyrka vid S:t Olavsjubileet 30/ 7 1930 i Trondhjem s d om kyrka.
Ågren 649
206
3 augusti 1930**
Tal vid installation av kyrkoherd e Sven Åkerblom i Bergsjö Kristi förklarings d ag 3/ 8
1930. Utkast. B 13:12 1930
17 augusti 1930**
Tal vid installation av kyrkoherd e Karl Gustaf Blom quist i N orrby 9 efter Trefald ighet
17/ 8 1930. Utkast. B 13:13 1930
17 augusti 1930
Insänd are av N athan Söd erblom i tid ningen For fattig og rik. Organ for Det norske
lutherske Ind rem isjonsselskap 17/ 8 1930 m ed anled ning av kritik m ot hans hälsning i
N id arosd ôm en från Sveriges kyrka vid S:t Olavsjubileet 30/ 7 1930
Augusti 1930
Kristend om en och värld sutvecklingen. Till försam lingarna [i Ärkestiftet] och d e präster
som betjäna d em för Kristi skull. Utkast till innehåll och d isposition av ett längre
herd abrev augusti 1930. Jfr ned an Planerad e verk: Värld sutvecklingen och
kristend om en
14 september 1930**
Pred ikan 13 efter Trefald ighet 14/ 9 1930 i Alm unge i sam band m ed visita tion. Stolpar. B
13:13 1930
19 september 1930
Ord vid Värner Ryd éns (1878-1930) jord fästning 19/ 9 1930 i Storkyrkan
21 september 1930**
Tal vid invigning av Hölicks kapell 14 efter Trefald ighet 21/ 9 1930
September 1930
Lord Rand all David son. In m em oriam . Manuskript septem ber 1930. Ågren 651
2 oktober 1930
Tal vid gosskörens 10-årsjubileu m i Uppsala d om kyrka 2/ 10 1930
5 oktober 1930
Pred ikan i Storkyrkan i Stockholm 5/ 10 1930 efter jord fästningen av Örnens besättning:
S.A. And rén, N . Strindberg, K. Fræ nkel. Utkast i B 13:13 1930
12 oktober 1930
Tal vid grund stensläggning av Staffans kyrka i Gävle Tacksägelsed agen 12/ 10 1930
17 oktober 1930
Pred ikan i vesper i Skärsätra kyrka fred agen d en 17/ / 10 1930 i sam band m ed visitation
207
i Lid ingö
27 oktober 1930
Brev 27/ 10 1930 m ed förslag till inval av utländ sk led am ot i Vetenskapsakad em ien:
Gustaf Ad olf Deissm ann eller William Ralph Inge
31 oktober 1930
Tal Aftonen före Allhelgonad ag 31/ 10 1930 i H elga Trefald ighetskyrkan i Gävle vid
invigning av S:t Ansgars hu s och Lexe försam lingshus
1 november 1930
Ansgarsbibeln. Ded ikationstext 1/ 11 1930. I samlingen Ansgar och Birka
2 november 1930**
Tal vid installation av kyrkoherd e Carl Gustaf H ellm ansson i Skokloster
Allhelgonad agen 2/ 11 1930. Utkast. B 13:13 1930
9 november 1930
Tal vid öppnand et av Österplans kyrksal i Uppsala för gud stjänst 21 efter Trefald ighet
9/ 11 1920
11 november 1930
Är fred stanken en illusion? Föred rag i Engelbrektskyrkan 11/ 11 1930. Ågren 646. Utkast
i B 13:13 1930.
19 november 1930
Besök hos Ekum eniska råd et. Föredrag anordnat av Uppsala kristliga stud entförbund i
universitetets aula 19/ 11 1930
22 november 1930**
Pred ikan i aftonsång i Söd erham ns kyrka lörd agen 22/ 11 1930. Utkast. B 13:3 1930
23 november 1930**
Tal vid N orrbo kyrkas öp pnand e för gud stjänst Dom sönd agen 23/ 11 1930. Stolpar. B
13:13 1930
27 november 1930
För bulgariska stud enter. Tal i Uppsala universitets aula vid soirée till stöd för
bulgariska stud enter ord nad av Uppsala stud entkår 27/ 11 1930. Utkast i B 13:13 1930
30 november 1930
Tal vid invigning av S:t Eriks kyrka i Tureberg 1 i Ad vent 30/ 11 1930. Utkast i B 13:13
1930
3 december 1930
208
Ärkebiskopen om 'Messias' i Storkyrkan. Svenska Dagblad et 3/ 12 1930
4 december 1930
L’archevêque d ’Upsal et le bolchevism e. Utd rag ur brev från N athan Söd erblom till
Serge d e Chessin publicerat i översättning till svenska som förord till d ennes bok:
Mörkret från öster. Sthlm 1930. Insänt och kom m enterat på franska i Le Tem ps 4/ 12
1930 und er ovanståend e rubrik av René Puaux
6 december 1930
Is peace an illu sion? Manuskript till artikel på engelska m ed broschyren Är fred stanken
en illusion? som und erlag. Av bilagt brev d aterad till 6/ 12 1930
7 december 1930**
Tal vid Vend els kyrkas öppnand e för gud stjänst 2 i Ad vent 7/ 12 1930. Stolpar. B 13:13
1930
10 december 1930
Utkast till anförand e om kristenhetens enand e och Alfred N obel att använd as som
tacktal till Stortingets N obelkom m itté efter m ottagand et av fred spriset i Oslo 10/ 12
1930.
10 december 1930
Tal om Alfred N obel i N obelinstitu tets festsal i Oslo efter m ottagandet av N obels
fred spris 10/ 12 1930. Ågren 642
10 december 1930
Tal vid banketten i Oslo efter N obelprisets utd eland e 10/ 12 1930
11 december 1930
Kyrkans fred splikt, d ess vägar och m ål. N obelföred rag 11/ 12 1930 kl. 1 e.m . i Oslo
universitets aula. Ågren 642
11 december 1930
Alfred N obel och fred ssaken. Föredrag i Oslo 11/ 12 1930
12 december 1930**
Tacktal till Uppsala stu d enter för uppvaktningen vid hem kom sten från Oslo efter
m ottagand et av N obels fred spris 12/ 12 1930. Utkast. B 13:14 1930-31
14 december 1930
Tal vid prästvigning 3 i Ad vent 14/ 12 1930 i Uppsala d om kyrka
24/12 1930
... und Fried e auf Erd en ... Darm städ ter Zeitung 24/ 12 1930. Tryckt jäm väl i åtta and ra
tyska tid ningar 23-25/ 12 1930. Folio
209
31 december 1930
Und erd ånig hem ställan 31/ 12 1930 om em eritilön åt sju nam ngivna präster i Ärkestiftet.
Signerad avskrift.
31 december 1930
Betraktelse i nyårsvigilia i Uppsala d om kyrka. Utkast i B 13:14 1930-31
D ecember 1930
Manus till allm änt tackbrev i d ecem ber 1930 m ed anled ning av hyllningarna till N obels
fred spris
Manuskript 1930 – åral enbart – i bokstavsordning
I Ansgars spår. Pilgrim sfärd er. Sthlm 1930. Und erlag och illustrationer. Ågren 641
Min skolstad . Anteckningar efter ett föred rag av ärkebiskopen, hållet på kyrkbacken i
H ud iksvall. Barnd om sm innen från 70-talets H ud iksvall sam lad e av Ebba N ord enad ler.
Sthlm 1930. Ågren 652
Tal och skrifter. Del 5-6. Malm ö 1930. Manuskript och korrektur. Ågren 643
7 januari 1931**
Folkens förbröd ring. Tal i Missionskyrkan i Uppsala onsd ag 7/ 1 1931 und er
Evangeliska alliansens bönevecka. Utkast. B 13:14 1930-31
10 januari 1931
Skrivelse till Svenska akad em iens N obelkom m itté 10/ 1 1931 m ed förslag att tilld ela
någon av d e tre författarna: Erik Axel Karlfeld t, Per H allström och Bertel Gripenberg
årets N obelpris i litteratur. Kopia
15 januari 1931
Om bönd agsplakatet. Insänd are i Försam lingsblad et 28(1931):3
16 januari 1931
Brev till led am öter av Tjeckoslovakiens parlam ent 16/ 1 1931. Kopia
25 januari 1931
Tal vid installation av kyrkoherd e Olof Molin i Maria kyrka i Stockholm 3 efter
Trettond agen 25/ 1 1931. Utkast i B 13:14 1930-31
31 januari 1931
Und erd ånigt yttrand e 31/ 1 1931 över Riksräkenskapsverkets hem ställan i ett
anm ärkningsärend e rörand e överskrid and et av ett anslag vid universitetsbiblioteket i
Uppsala. Kopia
210
Januari 1931
... et paix sur la terre. La revue européenne Janvier 1931 s. 9-20
1 februari 1931**
Pred ikan Septuagesim a 1/ 2 1931. Ärkebiskopens sista högm ässopred ikan i Uppsala
d om kyrka. Stolpar i B 13:14 1930-31
15 februari 1931
Förord till Kristusen kärsim isen historia (Kristi pinas historia). H elsingissä 1931.
Manuskript på svenska und ertecknat Fastlagssönd agen 15/ 2 1931
1 mars 1931
Geleitw ort für d ie "L.W." Daterat Rem iniscere 1/ 3 1931. Tryckt i Die literarische Welt
7(1931):14/ 15 3/ 4 1931
9 mars 1931**
Svenska psalm ister. Ärkebiskop N athan Söd erblom läser och kom m enterar svenska
psalm er i skolrad ion 9/ 3 1931. Utkast. B 13:14 1930-31. Ett ofullständ igt m anus m ed
avskrifter av ett antal svenska psalm er N S läste och kom m enterad e i skolrad ion finns i
m anuskriptsam lingen.
18 mars 1931
Und erd ånigt utlåtand e från Uppsala d om kapitel 18/ 3 1931 över socialiseringsnäm nd ens
betänkand e m ed utred ning och förslag angåend e d om änverkets om fattning, uppgifter
och organisation. Vid im erad avskrift sam t koncept till d et parti av utlåtand et som m ed
säkerhet författats av N S. Folio
31 mars 1931
Fried ensarbeit d er Kirche. Föredrag i Rad io Köln 31/ 3 1931. Tryckt posthum t i Die Eiche
19(1931):3 s. 286-289
3 april 1931
Pred ikan i vesper Långfred agen 3/ 4 1931 i Uppsala d om kyrka
8 april 1931
Und erd ånig anhållan 8/ 4 1931 om utarbetande och utgivand e av en hand bok i svensk
kyrkorätt. Avskrift. Folio
12 april 1931
Ord vid begravningsakten för Erik Axel Karlfeld t (1864-1931) i Storkyrkan 12/ 4 1931
13 april 1931
Tal om katolicerand e tend enser inom Svenska kyrkan vid öppnand et av 16:e allm änna
kyrkliga m ötet i Blasieholm skyrkan i Stockholm 13/ 4 1931. Ågren 665
211
13 april 1931
Kyrkornas förbund som fred sfaktor. Föredrag inför Riksd agens interparlam entariska
grupp i Riksd agshuset 13/ 4 1931. Utkast i B 13:14 1930-31
14 april 1931
Und erlag för ärkebiskopens inled ning till sam tal vid 16:e allm änna kyrkliga m ötet i
Blasieholm skyrkan i Stockholm över äm net 'Kristus i folkens sam liv' (om
Eisenachresolutionen) 14/ 4 1931
14 april 1931^
Fred . Tal om Eisenachresolutionen som inled ning till sam tal 14/ 4 1931 över äm net
'Kristus i folkens sam liv' vid 16:e allm änna kyrkliga m ötet i Stockholm . Maskinskrivet
m anuskript i samligen Kyrkan och freden. Jfr Ågren 659
15 april 1931
Tal vid 16:e allm änna kyrkliga m ötets avslutning i Blasieholm skyrkan i Stockholm 15/ 4
1931 m ed kom m entar till m ötets beslut om Eisenachresolutionen. Jfr Ågren 666
15 april 1931
Om d en tyska antisem itism en. Svar 15/ 4 1931 på ett brev från lektor H ugo Valentin.
Avskrifter. Jäm te korrespond ens m ellan lektor Valentin och Anna Söd erblom om d en
posthum a publiceringen i Jud isk tid skrift 4(1931) s. 206. Ågren 662
5 maj 1931°
Ärkebiskopens fram tid sprogram – för allt Sveriges kristna folk till sam lad aktion för
Gud s rike. Svenska Morgonblad et 5/ 5 1931
7 maj 1931
Skrivelse till ecklesiastikm inistern 7/ 5 1931 om ord ensutm ärkelser till prästm än i
Ärkestiftet: H erm an Palm , Oskar H ansson, Gustaf Westm an, Fingal H illström , Viktor
Öhland er
8 maj 1931
H älsning till Svenska förbund ets som m arting i Wad ena, Saskatchew an i Kanad a 8/ 5
1931. Kopia
14 maj 1931
Tal vid prästvigning Kristi H im m elsfärd sd ag 14/ 5 1931 i Uppsala d om kyrka
17 maj 1931**
Pred ikan 6 efter Påsk 17/ 5 1931 i Svenska kyrkan i Lond on. B 13:16 1931
19 maj – 8 juni 1931
Gifford lectures in natural religion d elivered in the University of Ed inburgh May 19th –
212
June 8th 1931. Basal form s of personal religion. First series. Subjects of lectures:
1. Training and inspiration in prim itive relig. Övning och inspiration i prim itiv
religion
2. Religion as m ethod . Yoga
Religionen såsom m etod . Yoga
3. Religion as psychology. Jinism and
Religionen såsom psykologi. Jinism ,
H inayana
bud d hism , hinayana
4. Religion as d evotion. Bhakti
Religionen såsom gud shängivenhet.
5. Religion w ith a salvation fact,
Religionen m ed ett frälsningsfaktum .
Mahayana
Mahayana, Bhakti i bud d hism en
6. Religion as fight against evil,
Religionen såsom kam p m ot d et ond a.
Zarathushtra
Zarathusjtra
7. The religion of good conscience.
Det goda samvetets religion.
Socrates
Sokrates
8. Religion as revelation in history,
Religionen såsom upp enbarelse i
Mosaism en
historien. Mosaism en
9. The religion of incarnation
Inkarnationens religion
10. Continued revelation
Uppenbarelsens fortsättning
Manuskript på svenska och engelska postum t utgivna und er titeln Den levand e Gud en.
Grund form er av personlig religion. Sthlm 1932 och The living God . Basal form s of
personal religion. Lond on 1933. Folio. Till serien uppenbarligen hörand e m en tyd ligen
inte använd a m anuskriptet: The exclusiveness of Mosaism as personified in Elijah, the
Tishbite. Folio
24 maj 1931**
The churches and peace. Föredrag Pingstd agen 24/ 5 1931 i Assem bly H all i Ed inburgh.
B 13:16 1924
20 juni 1931**
Tal på Köpm anberget i H ud iksvall 20/ 6 1931 till SSUH :s 31:a förbund sm öte. Utkast. B
13:16 1931
21 juni 1931**
Tal vid installation av kyrkoherd e Holger Bergw all i H ud iksvall 3 efter Trefald ighet
21/ 6 1931 i sam band m ed visitation i H ud iksvall och Id enor 20-21/ 6 1931. Utkast. B
13:16 1931.
23-24 juni 1931
Anteckning vid besök i Gnarps pastorat Mid som m arafton och Mid som m ard agen 1931.
Vid im erad avskrift
24 juni 1931**
Pred ikan Mid som m ard agen 1931 i Gnarp. Stolpar. B 13:16 1931
5 juli 1931**
213
Pred ikan 5 efter Trefald ighet 5/ 7 1931 i H anebo und er Ärkestiftets ungd om sd agar.
Utkast. B 13:16 1931
6 juli 1931
Ärkebiskopens sista brev till äm betsbröd erna i stiftet m ed evangelisation som äm ne.
Originalet und ertecknat 6/ 7 1931 och postum t utgivet – m ed und antag av nam nlistan –
som Uppsala d om kapitels cirkulär 1931:9. Kopia
12 juli 1931**
Pred ikan i högm ässan 3 Bönd agen Missionsd agen 12/ 7 1931 kl. 11 f.m . i Uppsala
d om kyrka. Utkast. B 13:16 1931. Pred ikan ald rig hållen. N athan Söderblom avled kl.
6.40 e.m . d enna d ag på Akad em iska sjukhuset
12 juli 1931
Docent Urban H järne om ärkebiskopens sista d agar, d r Sölve Richter om N athan
Söd erblom s sista stund er, professor Arvid Runestam s sam tid a upp teckning av
intrycken från d öd sbäd d en 12 juli 1931
Juli 1931
Manuskript juli 1931 till artikel om professor N ikolaj Glubokow ski
Manuskript 1931– årtal enbart – i bokstavsord ning
The church in Sw ed en (anon.). The Sw ed ish yearbook 1931. Ågren 441
Ekum ener. Manuskript och korrektur 1931. Ågren 660
Jesu und ervisning om Gud s rike. Sthlm 1931. Ågren 658. Folio
Kristend om och m ission. Ett ord om kristendom ens egenart och kristen gem enskap.
Föredrag utarbetat för Jerusalem konferensen 1928 och översatt från d et engelska
originalet. Tillkom m e d itt rike. Årsbok utg. av Svenska kyrkans m issionsstyrelse
26(1931) s. 9-33
Pater Max Pribilla und d ie ökum enische Erw eckung. Kyrkohistorisk årsskrift 31(1931) s.
1-99. Ågren 663. Folio
Staffan Söd erblom s m anuskript till d en inled and e uppsatsen "N athan Söd erblom 18661931" i sam lingsverket N athan Söd erblom in m em oriam . Sthlm 1931. Uppsatsen är i
boken und ertecknad end ast m ed bokstaven S. Folio
Posthuma skrifter
Kyrkan i Sverige. För skola och nattvard släsning. 2:a uppl. Sthlm 1932. Und erlag
214
Som m arm innen. Sthlm 1941. Folio
Svenskars from het. N y följd . Sthlm 1941. Folio
Planerade verk
Evangelium eller Det god a bud skapet.
Evangelium enligt Matteus s. 1-50, Evangeliu m enligt Markus s. 51-83, Evangelium
enligt Lukas s. 84-138, Evangelium enligt Johannes s. 139-180 ord nat i form av
berättelser och sam m anställt till enhetlig skild ring av Jesu verksam het, Jesu liv och
vittnesbörd et om Jesus Kristus av N athan Söd erblom .[Evangeliernas texter på spalt m ed
tillägg av hand skrivna m ellanrubriker och förklaringar till d els a v N S, i övrigt av annan
hand ]
Gifford lectures in natural theology. Second series. Utsatta att hållas i februari 1932
enligt följand e plan:
11. Mystiken en universell religion. Var Kristus m ystiker? Gud s herraväld e enligt
evangeliet och m ystisk religion, två typer av Gud sgem enskap
12. Paulu s. Korsets anstötlighet – extatisk hänryckning. Mystisk tolkning av Paulus.
Evangelisk tolkning av Paulu s
13. Areopagiten. Mystikens him lastege. Mystiska upplevelser och verksam het i värld en.
Med eltid a m ystik
14. Erasm u s, Luther, Loyola. Om helgon
15. Den m ed eltid a m ystikens fortsättning och fullkom ning i Spanien
16. Den m ed eltid a m ystikens d em okratisering: Ignatius av Loyola
17. Den m ed eltid a m ystikens fortsättning och fullkom ning i evangelisk tro
18. Ord o salutis m ed u nio m ystica jäm förd m ed m ystikens him lastege
19. Gud för m änniskan och Gud i m änniskan [med självbiografiskt innehåll]
20. De två huvud typerna av högre personlig religion. Övningsm ystik och uppenbarelse.
Gud om lig aktivitet och m änsklig övning. Bönens väsen . Den levand e Gud en.
Manuskript och und erlag. Folio
The inner guest and other stories on the Soul and God . [Innehåll]: 1) The inner guest, 2)
Worship in solitud e, 3) Saints, 4) The song in the Soul, 5) Our Father, 6) H unger and
thirst, 7) Vocation, 8) God s yea, 9) Doom sd ay, 10) N ew and Old . On fund am entalism
and m od ernism , 11) Good Frid ay. Prelud e after Blond el, 12) Slave-free, 13) The Three
Kingd om s. Planerad pred ikosam ling på engelska. Titel och innehåll ned skrivna und er
Am erikaresan 1923
Das N eue in d er Welt. Manuskript sam lad e för utgåva av antologi för ungd om på tyska
215
m ed d enna titel. Översättningarna enligt Anna Söd erblom utförd a 1932-33. Folio
1. Das N eue in d er Welt – Det nya i värld en. 1913, Tal och skrifter. Del 1
2. Die Waffen – Vap nen. 1903. Tal och skrifter. Del 4
3. Vom Glauben – Om tro. 1894. Tal och skrifter. Del 5
4. Sahet ihr ihn? – Sågen I honom ? 1897. Tal och skrifter. Del 3
5. Die Zügel – Tyglarna. 1927. Tal och skrifter. Del 4
6. Charles Lind bergh. 1927. Tal och skrifter. Del 4
7. Reinheit d es H erzens – H järtats renhet. 1926. Tal och skrifter. Del 4
8. Freiheit d urch d ie Wahrheit – Frihet genom sanningen. 1924. Tal och skrifter. Del 4
9. Das Wesentliche – Det väsentliga. 1927. Tal och skrifter. Del 4
10. Der Stud entenm issionsverein – Stud entm issionsföreningen. 1904. Tal coh skrifter.
Del 3
11. Die Schw ingen und Mutter – Vingarna och Mor. 1925. Tal och skrifter. Del 4
12. Von d er Wissenschaft – Om vetenskapen. 1926. Tal och skrifter. Del 3
13. An d ie Theologiestud ierend en – Till d e teologie stud erand e. 1901. Tal och skrifter.
Del 3
14. Tugend en und Gefahren d es Sports – Idrottens d ygd er och faror. 1929. Tal och
skrifter. Del 4
15. Ehe und Scheid u ng – Äktenskap och skilsm ässa. 1929. Tal och skrifter. Del 1
16. Salz und Fried e – Salt och frid . 1926. Tal och skrifter. Del 1
The origin of the id ea of God eller Origin of the belief in God . Två serier m anuskript
m ed sam m a innehåll varav d et senare från 1933 är d et m est fullständ iga och
genom arbetad e. Kapitelrubriker efter innehållsförteckn ing:
1. The prim itives and w e (Prim itive people and ourselves, rubrik i d en äld re versionen)
2. Anim ism
3. Pow er. Mana
4. The Prod ucer
5. Religion and m agic
6. Shang-ti
7. The Brahm an of Ind ia and the "Glory" of Iran
8. Prod ucer-belief in Europe
9. The Mana-Brahm an religion in Europe
10. The god head as Will
11. Conclusion (kapitlet finns ej i d en äld re versionen)
Översättning av Gud strons uppkom st. Sthlm 1914. Ågren 287. Folio
Själens m öte efter d öden. Manuskript, excerpter, litteraturhänvisningar från 00-talet till
1920-talets slut sam lad e i konvolut m ed NS:s påskrift. Sannolikt underlag för senare
skrift.
216
Värld sutvecklingen och kristend om en. H östen 1930. Ett antal tryckta och otryckta
föred rag, pred ikningar, tal och uppsatser 1913–1929 sam lad e för att bild a ett verk und er
angiven titel. Folio. Jfr ovan und er Augusti 1930. Und erlaget är ofullständ igt. Men
titlarna på sam tliga verk tänkta att vara m ed red ovisas kronologiskt ehuru N S:s utkast
till d isposition visar att d en inbörd es ord ningen blivit en ann an om verket fullbord ats.
1. Kristend om ens åsikt om religionerna. Föred rag på skand inaviska
stud entm issionsföreningarnas, d e frivilligas m öte 25/ 3 1913 i Göteborg. Ågren 271
2. Bibeln i ett sekels belysning. H ögtid stal vid Svenska bibelsällskapets
hund raårsjubileum Palm sönd agen d en 28/ 3 1915 i Storkyrkan i Stockholm . Ågren 313
3. Svenska kyrkorganisationens historiska egenart. Uppsats 1915. Ågren 320
4. Kulturstaten och religionen. Föred rag i N orska stud entersam fund et 18/ 10 1919.
Originalm anuskriptet
5. The church and international good w ill. Uppsats 1919. Ågren 387
6. N eues und Altes. Tal vid biskopsvigning av Einar Billing och Viktor Rund gren i
Uppsala d om kyrka 19/ 9 1920. Tysk översättning. Ågren 415
7. And akt. Tal vid vesper m ed nattvard sgång Pingstd agen 15/ 5 1921 i Storkyrkan i
Stockholm . Ågren 416
8. Das Ja Gottes. Pred igt in Brem en bei d er Generalversam m lung d es Gustaf- Ad olfsVereins am 21. Septem ber 1921. Ågren 413
9. Väckelse och enskild själavård . Artikel 21/ 8 1922. Ågren 445
10. Life and w ork. An ad d ress d elivered to the Mürren conference 31/ 8 1924. Ågren 483
11. Tal vid öppnand et av prästm ötet i Stockholm 10/ 3 1925. Ågren 508
12. Missionen såsom frid ens bud bärarinna. Föred rag på Aud itorium vid N ord iska
m issionskonferensen i Stockholm 25/ 9 1925. Ågren 500
13. Min fad er i d et fördold a. Jesu gud stanke enligt evangelierna. Uppsats 1925. Ågren
507
14. S.A. Fries och fjärd e evangeliet. Kristend om en och vår tid 20(1925) s. 75-93. Ågren
513
15. Kristus härskaren. Pred ikan på engelska – Christ the ruler – i Canterbury cathed ral
4/ 7 1926. Ågren 526
16. Uppenbarelsens urkund er eller Bibeln och kyrkans förnyelse. Föred rag vid
Allm änna svenska prästföreningens m öte i Örebro 17/ 8 1926. Ågren 546
17. Den gam la och alltid unga kristend om en. Föredrag vid N ord iska st ud entm ötet i
Uppsala 19/ 8 1926. Ågren 527
18. Tal vid Gam la Upp sala kyrkas öppnand e för gud stjänst Påskd agen 17/ 4 1927
19. Om pred ikan. Föred rag vid 1927 års prästm öte i Uppsala 14/ 6. Ågren 570
20. Västerås riksd ag. Tal vid Reform ationsm innesfesten i Västerås på Djäkneberget 21/ 6
1927.
21. Kristend om ens värld sställning. Pred ikan 6 efter Trefald ighet 24/ 7 1927 i katedralen i
Winchester
22. Enhet. The unity of Christend om and the relation thereto of existing churches.
Ad d ress d elivered August 15th 1927 to the World conference on faith and ord er in
Lausanne. Ågren 574
217
23. Gud s m ottagningstid . Stockholm s-Tid ningen 18/ 12 1927
24. Passionen. Manu skript 1927
25. Värld sutvecklingens epoker. Föredrag i Ribe d om kyrka 9 efter Trefald ighet 5/ 8 1928
26. Die ökum enische Erw eckung. Kölnische Zeitung 19/ 8 1928
27. Der Apostolat d er Presse. Tal 20/ 8 1928 i Köln vid Die internationale christliche
Pressekom m ission d er Stockholm er-Welt-kirchenkonferenz’ första m öte. Ågren 588
28. Uppsala m öte. Föred rag 18/ 9 1928 vid Allm änna svenska prästföreningens 25årsjubileu m i Uppsala. Ågren 598
29. Tjänst och vila. Tal vid biskopsvigning av Ed gar Reuterskiöld 7/ 10 1928 i Uppsala
d om kyrka
30. Martin Luther i ekum enisk belysning. Manuskript 19/ 12 1928. Jfr Ågren 619
31. Fäd ernas stad gar. Vår Lösen 19(1928) s. 35-39. Ågren 591
32. If w e are not to have another w ar. Fed eral council bulletin, Jan. 1929. Ågren 634
33. Mand om sanam m elsen. Tal på u nga prästers m öte i Marm a 19/ 3 1929. Ågren 622
34. Lutherd om en i N ord en. Tal 26/ 6 1929 vid Lutherska värld skonventet i Köpenham n .
Ågren 636
35. Tal vid invigningsfesten av Rid d arsalen på Kronborgs lott i Danm ark 30/ 6 1929.
Ågren 639. Originalm anuskriptet på svenska och talet på d anska und er titeln Den
kristne H um anitet og N ord ens Ansvar. Ærkebiskop N atha n Söd erblom s Tale ved d et
nord iske Stævne paa Kronborg tryckt i Dagens N yhed er -N ationaltid end e 1/ 7 1929
Västerländ ska kulturens bärand e grund tanke. Utkast till innehåll och d isposition av
planerat verk m ed d enna titel
Odaterade manuskript
Anekd ot om farbrod ern Sven Jonsson i Orsta ned tecknad av N S
En begrafning i Afhollm [by i Bjuråkers socken]. Ur kapsel 12 'Sveriges kyrka' [00-talet]
Frihetsproblem et. [Om prelagianer och pred estinatianer]. Anteckning sannolikt från
början av 00-talet
Det god a bud skapet på m od ersm ålet
I Gud s hu s. Postilla. Utkast
[Jesu etik]. Manus till uppsats på tyska i utskrift av Anna Söd erblom
Luther såsom översättare. 1bl.
Lutherord i översättning. H and skrivet m anuskript
N ykterhet. Stolpar till artikel eller tal
Offer. Livets grund lag heter offer. Den röd a tråd en i tillvaron heter offer. Manus till
betraktelse
Om Påskens fixering till ett visst d atum . Od aterat svar på fråga från pressen
Om Röd a korset [kort efter första värld skriget]
[Religionshistorisk forskning]. Manus till insän d are om hur religionshistorisk forskning
skall bed rivas som svar på angrepp i tid ningen ifråga från "Teolog" [00-talet]
S:t Ansgar
218
Själens sång. H and skrivet m anuskript lagt till d et planerad e verket Själens m öte efter
d öd en
Sokrates
Tvärsför. Vishetens tem pel och islam . Fragm ent
Universitas. Fragm ent
Ved erd öparne
Äktenskapet
1905-1913
Manuskript und er ned anståend e rubriker till artiklar i N ord isk fam iljebok, ny upplaga,
Sthlm 1904-26 som N S granskat, bearbetat eller nyskrivit sam t red aktionens red ovisning
av vissa av N S:s bid rag: Bourrier, And ré, Död skult, Ed kins, Joseph, Faber, Ernst, Frazer,
J.G., Gud sgem enskap, H arnesk, Ad olf, H ed end om , Ingivelse, Inkarnation,
Johanneskristna, Kesjab Chand ar Sen, Kong-fu -tse, Kristend om en, Kult, Lao-tse, Mager,
Mand éer, Manes, Mithras, Mod ernism en, Monoteism
Manuskript i kapsel
N ed an förtecknas kapselsviten, i vilken d e m ed asterisk * försed d a m anuskripten
återfinns eller från vilken en d el m anu s tagits och införlivats m ed d en kronologiskt
ord nad e sam lingen. Titlarna är återgivna efter N athan Söd erblom s egen text på
ryggetiketterna m en förkortningarna har upplösts. Uppgifterna om term inerna för
föreläsningar eller sem inarieövningar har gjorts enhetliga. Den ursprungliga inbörd es
ord ningen m ellan kapslarna är säkert på grund av m ånga flyttningar bruten.
N um reringen av kapslarna är m in. De tre sista nr 41, 42 och 43 har upprättats för
föreläsningsm anu skript som påträffats i d en osorterad e d elen av sam lingen.
Kapsel
1. Denna kapsel innehöll ursprungligen m aterial för sem inarieövningar vårterm inen
1910. Men Söd erblom själv m åste ha änd rat på d etta och fyllt kapseln m ed m anu skript
från åren 1878-1892 d ock utan att änd ra texten på ryggetiketten.
2. Allm än religionshistoria
3. Religion och vid skepelse
4. Folklore. 1. Könslif hos naturfolken. 2. Äktenskapet i religionshistorien
5. Svensk teologi 1. Föreläsningar ht 1903, vt 1904
6. Svensk teologi 2. Föreläsningar ht 1903, vt 1904
219
7. Tegnér och Geijer.
8. Lif och d öd . Själen. H allenberg om uppstånd elsen
9. Frågor tillhörand e religionshistoriens filosofi. Föreläsningar ht 1904. Religionernas
ind elning äfven psykologisk. Föreläsningar vt 1905 m est d en högre religionen i
Grekland
10. Religionspsykologi. Gud sgem enskap. Föreläsningar ht 1910
11. Utom kristna religionsurkund er. Föreläsningar ht 1908
12. Sveriges kyrka. H em bygd . Allm änt. Räm en
13. Luther och reform ationen
14. Kristend om ens hufvud stycken. Kristend om I. Kristna form [uleringar i
religionshistorisk belysning]. Föreläsningar vt 1909. Utom kristna paralleller.
Föreläsningar ht 1908.
15. Kristend om II. H ellenism . Bönen. Sem inarieövningar ht 1910
16. Min katekes. 1. Levnad en. 2. Jesu und ervisning
17. Iransk religion. Mazd eism II. Föreläsningar vt 1907
18. Gud strons utveckling och innebörd . Föreläsningar ht 1907, vt 1908. Sokrates.
Föreläsningar ht 1908.
19. Allm än religionshistoria. Föreläsningar för läroverkslärare aug. 1909. [Föreläsningar
vid ] univ[ersitetet] april, m aj 1910
20. Religionsproblem et. Mod ernism en. Föreläsningar vt 1909
21. Ociviliserad e I. Föreläsningar ht 1909. Den utom kristna religionshistoriens bid rag till
religionens utveckling
22. Svenskar. Strind berg, Sved enborg, Linné, Land gren, Fröd ing, Johannes Rud beckius
m .fl.
23. Wund t. Föreläsningar vt 1911. [Föreläsningar över Wilhelm Wund t:
Völkerpsychologie]
24. Lifshjulet. Föreläsningar påbörjad e onsd agar vt 1906 m en afbrutna af sjukd om .
220
Eskatologi och kykliska period er. [Föreläsningar] vt 1912
25. H elighet. Föreläsningar vt 1912
26. Mazd eism II. Avestaproblem et. Föreläsningar vid Leipzigs u niversitet
Som m ersem ester 1914
27. Prim itiva II. Vid skepelse. Kom m and e livet. Flod berättelsen
28. H ittiter. Slaver. Kelter. Finnar. Lappar
29. Arabien. Islam
30. Ass[yriskt]-bab[yloniskt]
31. Bud d hism
32. Egypten
33. Grekisk religion. Jfr föreläsnin garna vt 1905
34. Ind isk religion
35. Israel
36. Kina. Japan
37. Rom ersk religion
38. Germ anskt. N ord iskt
39. Svenska kyrkan och historien
40. Gustaf II Ad olf. Sved enborg. Birgitta
41. Vorlesungen an d er Universität zu Leipzig im Wintersem ester 1912-13. –
Vergleichend e Eschatologie. Föreläsningar vid Leipzigs universitet 1913-14
42. H eiligkeit. Föreläsningar vid Leipzigs universitet Som m ersem ester 1913. Einführung
in d ie Religionsgeschichte. Föreläsningar vid Leipzigs universitet Som m ersem ester 1914
Rituellt och personligt gud sum gänge. Föreläsningar vid Uppsala universitet vt 1914 [928 m ars]
43. Am erika
221
Alfabetiskt register till
förteckning över m anu skript
Ämnes-, person-, titel-, orts-, kyrko- och predikoregister till manuskriptsamlingen
Aftonblad et
8/ 8 1896, 22/ 8 1915
Aftonen före Allhelgonad ag. Pred ikan
31/ 10 1911, 31/ 10 1917,
31/ 10 1930
Akad em istaten vid Uppsala universitet
24/ 11 1928**
Allhelgonad ag. Pred ikan
4/ 11 1923
Allm änna evangelisk-lutherska konferensen,
13:e i Uppsala
29/ 8 1911
Allm änna kyrkliga m ötet
10:e
11:e
12:e
13:e
14:e
15:e
16:e
21- 24/ 3 1920
26/ 9 1921
4/ 3, 7/ 3 1923
14/ 9 1924
8/ 5 1927
7/ 4, 9/ 4 1929
13/ 4, 14/ 4, 15/ 4 1931
Allm änna m issionskonferensen
18/ 9 1920
Den allm änna religionshistorien och d en
kyrkliga teologien. Föreläsning
24/ 9 1901
Allm änna svenska kyrkosångarm ötet
4/ 5 1916
Allm änna svenska prästföreningen
17/ 8 1926, 18/ 9 1928
Allm änna sången
21/ 9 1913
222
Allm änkyrkliga värld sförbund et
novem ber 1919
Allm änkyrkliga värld skongressens bud skap.
Artikel
3/ 9 1925
Det allm änkyrkliga värld sförbund et och
värld släget. Genm äle
23/ 5 1919
Die Allväter d er Prim itiven. Uppsats
1907
Am erikansk id ealism . Föredrag
29/ 4 1924
Am erikansk religiositet. Föred rag
13/ 2 1924
An d ie Theologiestud ierend en. Tal
planerat verk (se und er
Das N eue in d er Welt)
And akt. Tal
15/ 5 1921
And aktsbok
augu sti 1914
And ens enhet. Föred rag
8/ 9 1924**
Det and liga nutid släget och kyrkan.
Inled ningsord
1919
Anglo-Sw ed ish society i Lond on
15/ 4 1921
Anonym a tid ningsartiklar av N . Söd erblom
17/ 8, 18/ 8, 19/ 8, 24/ 8, 16/ 11
1891, 1891, 9/ 9 1892, 9/ 6 1903,
29/ 3 1915, 23/ 12 1919, 5/ 4, 11/ 11
1924, 3/ 9 1925, 20/ 4 1927
Ansgar
1/ 6, 6/ 6, 25/ 6 1924, 26/ 9 1926**,
6/ 8, okt. 1928, 31/ 3- 7/ 4, 27/ 8
1929, 24/ 6 1930, 1930, od at.
Ansgar och Augustana. Tal
24/ 6 1930
Ansgar och Björkö. Artikel
25/ 7 1928
Ansgariusbibeln
1/ 11 1930*
223
Ansgars helged om på Björkö. Artikel
13/ 10 1928
Ansiktets glans. Tal
11/ 12 1921
Ansvarskänsla, ansvarssorg, ansvarsgläd je.
Pred ikan
31/ 8 1915
Antisem itism en
26/ 11 1918, 21/ 12 1928, 15/ 4 1931
Der Apostolat d er Presse. Tal
20/ 8 1928
Arbetarblad et
6/ 11, 13/ 11 1928
Arbetarnas bild ningsförbund
15/ 9 1924
Arbetarorganisationer
12/ 4 1898
Arbete och lön. Tal
1/ 7 1918
Arbetet. Tid ningen
13/ 9 1919
Arbetets religion och Kristi evangelium .
Föredrag
22/ 11 1916
Arvet ej förspill. Tal
28/ 10 1923
Augsburger Postzeitung
21/ 3, 23/ 5 1928, 9/ 5 1929, 6/ 3
1930
Augustanasynod en
23/ 9 1909^ , 7/ 6 1914, 31/ 10
1917, 1921, 1923, 22/ 2 1924
Augustini bekännelser. Bok
1905
Avesta
1890-talet
Avsked spred ikan i Bälinge kyrka
16/ 4 1922
Avsked spred ikan i H elga Trefald ighet
25/ 4 1915
Avsked spred ikan i Svenska kyrkan i Paris
7/ 7 1901
Baal. Artikel
1904
224
Barn
10/ 1 1909, 6/ 5, 10/ 10 1918, 1/ 10
1922, 30/ 9 1923, 1924**, 19/ 8 1927
Barnavård sm öte
6/ 5, 10/ 10 1918
Barnen. Pred ikan
1/ 10 1922
Barnen, Jesusbarnet. Pred ikan
10/ 1 1929
Basal form s of personal religion.
Föreläsningsserie
19/ 5–8/ 6 1931
Bekännelsens reform ering
1/ 6, 26/ 6 1906
Belgien
1914
Die Bergpred igt und d ie Ford erungen d es
praktischen Lebens
1898
Der Beruf od er Beruf und Berufstreue.
Pred ikan
12/ 7 1914
Betyd elsen af Schleierm achers "Red en über
d ie Religion". Provföreläsning
11/ 11 1899
Bibelforskning
30/ 3 1902
Bibelläsning
31/12 1900
Bibeln och kyrkans förnyelse. Föredrag
17/8 1926
Bibelns enhet. Föred rag
28/ 3 1915
Bibelsällskap
6/ 3 1904
Bikten
11/ 8 1918
Birgitta, d en heliga
1890-talet, 24/ 10 1916, 23/ 7 1923
Birgitta och reform ationen. Tal
24/ 10 1916
En biskops äm bete. Tal
5/ 6 1921
Biskopsbrev
1917
225
Biskopsvigningar
22/ 4 1917, 19/ 9 1920, hösten 1920,
5/ 6 1921, 16/ 7 1922, 16/ 8 1925,
6/ 11 1927, 6/ 9, 7/ 10 1928, 5/ 5
1929
Biskopsm öten och biskopar
18/ 11 1919, 17/ 12 1920, 10/ 11
1923, 5/ 9, 7/ 9 1924, m ars 1928
Biskopspetitionen 1/ 5 1906
2/ 11 1906
De blind as förening
21/ 4 1919
Blom sterfond en
1/ 2 1925
Blå band et
7/ 7 1928**
Bolsjevism en
4/ 12 1930
Ein Brief Christi an d ie Menschheit. Tal
1917
Brittiska och utländ ska bibelsällskapet
28/ 3 1915, 7/ 5 1918
Bruka värld en rätt. Pred ikan
26/ 9 1897
Bröd raförsam lingen i Göteborg
29/ 2, 16/ 5 1924
Byggnad sgillen
18/ 2, 24/ 2 1922
Bönd agsplakat
1/ 1 1914^ , 1/ 1 1915^ , 1/ 1 1916^ ,
1/ 1 1917^ , 19/ 8 1917^ , 1/ 1 1918^ ,
1/ 1 1919^ , 1/ 1 1920^ , 1/ 1 1921^ ,
1/ 1 1922^ , 1/ 1 1923^ , 1/ 1 1925^ ,
1/ 1 1928, 1/ 1 1929^ , 24/ 6 1930^ ,
15/ 1 1931
Bönd agspred ikan för fred en
26/ 8 1917
Bönen. Artikel
5/ 5 1918
Böner
12/ 7 1914, 1914, 1916, 1/ 1 1917^
Bönens erövring. Pred ikan
2/ 5 1912
226
Bönhörelsens villkor. Pred ikan
5/ 5 1907, 28/ 5 1916
Canterbury och Uppsala. Uppsats
1909
Carl Milles och hans Sten Sture. Uppsats
jan. 1905
Centralförbund et för nykterhetsund ervisning
8/ 10 1921, 27/ 2 1927
Centralförbund et för socialt arbete
5/ 4 1918
Charles Lind bergh. Tal
3/ 6 1927
"Cher abbé!" Lettre
1897
China’s and Ind ia’s influence on European
Civilisation. Föreläsning
10/ 11 1923
Christ the Ruler. Pred ikan
4/ 7 1926
Christend om tested . Tal
12/ 11 1923
Christian m issions and national politics. Uppsats
1919
Christian m ysticism in an Ind ian soul. Uppsats
1922
Christliche Lebens- und Arbeitsgem einschaft
Föredrag
6/ 3, 10/ 9 1922
The church and international good w ill. Uppsats
1919
The church and the nation. Speech
26/ 5 1929
The Church of Scotland
25/ 5, 26/ 5 1929
The churches and peace. Föredrag
24/ 5 1931**
Confessio Augustana. Föreläsning
10/ 11 1923
A conversation in a tiny m otorcar. Uppsats
19/ 1 1924
Dagens Nyheter
17/8 1914, 5/2 1921, 24/2 1922, 7/2
1928
Dagens Tid ning
24/ 1, 10/ 12 1919, 4/ 10 1920
227
A d anger for Christend om . Serm on
24/ 7 1927
Danm ark
28/ 1 1928
Darw in och religionen. Insänd are
11/ 10 1902
Delning m ed Gu d . Pred ikan
31/ 8 1913
Ett d em okratiskt sinnelag. Tal
6/ 6 1917
Deutsche christliche Stud enten vereinigung in Leipzig
24/ 1, 3/ 6 1913
Diakoni
2/ 6 1920, 28/ 9 1924, 28/ 9 1926
Dikt om kriget
14-15/ 8 1914**
Dissenters skattefråga
1907
Doktorsprom otion
31/ 5 1892
Dom kapitelskom m ittén
20/ 10 1920
Drag ur svenskt kyrkoliv. Föred rag
5/ 9 1919
Du helga eld . Pred ikan
29/ 8 1897, 3/ 8 1902
Död och lif. Föred rag
25/ 3 1904*
Död söfvervinnelse. Föred rag
3/ 1 1904*
En d örr är öppnad m ellan England s kyrka och vår.
Artikel
4/ 10 1920
Echo of Stockholm . Uppsats
1926
Ecklesiastikd epartem entet 12/ 5 1910, 22/ 2, 28/ 2, 29/ 6 1912, 16/ 3, 27/ 11 1914,
19/ 11 1916, 1917, 12/ 2, 12/ 5, 17/ 5, 12/ 6, 22/ 11, 27/ 11 1919, 11/ 3, 12/ 3, 30/ 4, 14/ 9,
20/ 10, 20/ 11 1920, 1920, 1921, 1922, 27/ 2, 9/ 6, 12/ 9 1923, 22/ 2, 1/ 4, 7/ 5 1924, 1924,
17/ 3, 17/ 4, 13/ 7 1925, 2/ 3, 24/ 6, 23/ 9 1926, 11/ 4, 17/ 6, 28/ 11, 28/ 12 1927, 8/ 2, 10/ 2,
m ars, 30/ 6, 30/ 11 1928, 28/ 3, 4/ 12 1929, 1929, 31/ 12 1930, 31/ 1, 18/ 3 1931
Ed gångens avskaffand e. Motion
27/ 10 1920
228
Ed iktet i N antes
31/ 5 1898
Efter barnd om en. Betraktelse
1927
Efter tsard agarne i Paris. Uppsats
oktober 1896
L’église d e Suèd e et la France. Föred rag
2/ 12 1926
Ehe und Scheid u ng. Pred ikan
planerat verk (se und er Das neue
in d er Welt)
Einführung in d ie Religionsgeschichte .
Föreläsningar
1914
Einigungsbestrebungen d er evangelischen
Kirchen. Artikel
1928
Eisenachresolutionen
21/ 5 1929, 14/ 4, 15/ 4 1931
Ekum enik
13/ 11 1911, 6/ 1 1912, 1917, 26/ 6,
3/ 9 1918, 8/ 3, 10/ 3, 19/ 8 1919,
23/ 3, 31/ 10, 3/ 11 1920, 1920,
15/ 1, 5/ 2, 6/ 4, 7/ 4, 15/ 4, 24/ 4
1921, aug. 1921, 1921, 19/ 8, 1/ 10
1923, 23/ 4 1924, 26-27/ 4 1924,
8/ 3**, 27/ 6, 5/ 8 1925, 1925, 15/ 1,
25/ 1, 13/ 2, 23/ 4, 3/ 9, 18/ 9 1926,
1926, 31/ 7, 15/ 8, 28/ 10 1927,
1927, 29/ 1, 30/ 1, 31/ 1, 1/ 2, 19/ 2,
21/ 2, febr., 19/ 6, 19/ 8, 25/ 12
1928, 30/ 1, 19/ 11 1930, 1931
Ekum eniska m ötet i Stockholm 1925
1/ 1, 11/ 1, 21-24/ 4, 13/ 7, 5/ 8,
16/ 8, 20/ 8, 30/ 8, 3/ 9, 16/ 10,
25/ 10, 15/ 11 1925, 1925, 15/ 1,
23/ 4 1926, 1926, 29/ 4 1927
Ekum eniska m ötets fortsättningskom m itté
26/ 8 1926**
Ekum eniska näm nd en
1926
Eld begängelse
1/ 8 1914
229
Enheten. Tal
20/ 8 1922
Enig kristend om . Artikel
10/ 3 1919
Ensam hetens gud stjänst. Tal
7/ 2 1915
Den enskild e och kyrkan. Föredrag
29/ 6 1909
Erik Gustaf Geijer och folkupplysningen.
Föredrag
6/ 6 1904
Erste kontinentale Konferenz für innere Mission
und Diakonie
8-10/ 9 1922
Eskatologi. Artikel
11/ 2 1907, 1907
Estland ssvenskarna
31/ 5, 6-31/ 7 1922
The eternal circuit and eschatology.
Föreläsningsserie
1912
Eternal life. Pred ikan
11/ 11 1923
Europe’s need Am erica’s opportunity. Tal
14/ 11 1923
Evangeliet och kyrkan. Tal
7/ 7 1929
Evangélique et catholique. Föredrag
7/ 12 1926
Evangelisation
6/ 7 1931
Evangelisch-katholisch bed eutet für m ich.
Föredrag
4-5/ 10 1924**
Evangelisk katolicitet. Föredrag m .m .
1/ 4, 13/ 8 1918, 1919, 15/ 11 1923,
7/ 11 1926, 29/ 3, 1-4/ 9 1928
Evangelisk religion, revolution och d iktatur.
Uppsats
1926
Det eviga lifvet. Föredrag
9/ 12 1902*
Ew igkeit od er End lichkeit d er Welt in d en antiken
Religionen. Föred rag
6/ 7 1914
230
Fad er vår. Pred ikan
26/ 11 1923
Fad ren i d et förd old a. Uppsats
1925
Farnham Castle och Winchester. Artikel
31/ 7 1927
Fastan. Cirkulär om
8/ 2 1922
Fed eral Council of the Churches of Christ in Am erica 2/ 3 1926
Finland
17/ 12 1917, 23/ 4, 26/ 4 1918,
26/ 11 1920, 6/ 12 1927
Folkens förbröd ring. Tal
7/ 1 1931**
Folkens herd ar. Pred ikan
22/ 4 1928**
Folkets hus i Stockholm
5/ 10 1902, 28/ 3 1904
Folkkyrka, föreningskyrka. Föred rag
8/ 9 1927
Folkskolan
20/ 4 1887, 10/ 1, 19/ 2, 4/ 4 1905,
2/ 7 1924
Folkskolesem inariet i Uppsala
31/ 5 1916, 29/ 3 1917, 6/ 6 1919,
6/ 6 1923, 5/ 6 1929**
Folkupplysning
19/ 3 1904
The four hund reth anniversary of Luther
in Worm s. Föredrag
29/ 10 1923
Fram tid stanken. Uppsats
1907
Franciskus, d en helige
1890-talet
Franska protestanter
1890-talet, 20/ 3 1920, 27/ 1 1924,
19/ 11 1925**, 7/ 12 1926
Fransk-skand inaviska sällskapet
6/ 9 1906
Les Fravashis. Thèse
1899
231
Fred en
27/ 6 1915, 23/ 11, 25/ 12 1916,
20/ 3, 1/ 5, 29/ 5, 23/ 6, juni, 26/ 8
1917, 1917, 18/ 3 1918, 15/ 12 1918,
1918, 23/ 5, 17/ 8 1919, 1925 [De
fyra grupperna], 30/ 8, 12/ 11
1928, 9/ 6, 2/ 9 1929, februarim ars, 11/ 11, 11/ 12, 24/ 12 1930,
31/ 3, 13/ 4, 14/ 4^ 1931, 1931
Freiheit d urch d ie Wahrheit. Tal
planerat verk (se und er Das N eue
in d er Welt)
Frestelseberättelserna om Gotam a Bud d ha,
Zarathustra och Jesus Kristus. Provföreläsning
4/ 11 1899
Frestelsen. Pred ikan
25/ 2 1917
Fried ensarbeit d er Kirche. Föredrag
31/ 3 1931
Frihetsproblem et. Anteckning
od at.
Frikyrkan
6/ 1 1912, 14/ 11 1918, d ec. 1919,
24/ 6 1921, 7/ 8 1923, 13/ 7 1926,
8/ 9 1927, 15/ 6 1928
Från en sjöm anspräst. Uppsats
1899
Från Geijers ungd om . Bok
1906
Frälsaren och hövitsm annen. Pred ikan
23/ 1 1916
Främ m and e religionsurkund er. Bok
1907
Frälsaretypen i religionshistorien. Föredrag
1/ 5 1911
Fullbord aren. Pred ikan
3/ 7 1921
The future of our civilisation
21/ 9 1927
Fyra Mid som m arm innen. Pred ikan
24/ 6 1909
Fyris [Uppsalatid ning]
1/ 6, 9/ 9, 9/ 11 1892, 27/ 1, 1/ 2,
6/ 2, 8/ 2 1893
232
Fyrtornet i Eastbourne. Uppsats
1913
Får träd et stå? Pred ikan
1/ 1 1915
Fäd ernas stad gar. Uppsats
1928
För bulgariska stud enter. Tal
27/ 11 1930
För försonlig fred . Tal
15/ 12 1918
För fred och kristlig gem enskap. Upprop
27/ 11 1914
Föredöm e, försoning. Pred ikan
25/ 12 1905
Föreningslagen och d en religiösa ställningen
i Frankrike. Föredrag
15/ 3 1901
Förlåtelse utan gräns. Pred ikan
28/ 10 1923
Förlåtelsens verkan i evangelisk
kärleksverksam het. Pred ikan
4/ 3 1917
Första värld skriget
23/ 8, 6/ 9 1914, 22/ 5, 31/ 10 1915, ,
12/ 3 1916, 1/ 8 1924
Försvaret
1925
Den gam la och alltid u nga kristend om en. Föred rag
19/ 8 1926
Gam la och nya fram tid stankar. Föred rag
14-15/ 1 1904*
Gam la svenska m innen från d en söd ra
Seine-strand en. Uppsats
m ars 1899
Gam m alpersisk religion. Föreläsningar
16-21/ 8 1905
Gam m alsvenskby
1922, 20/ 8 1924, 3/ 12 1929
Gefle Dagblad
23/ 11 1916
Geist von 1914
15/ 10 1914
Gem ensam m a m åltid stim m ar
6/ 2 1923
233
Gifford lectures in natural theology. Serie 1
19/ 5-8/ 6 1931
Gifford lectures in natural theology. Serie 2
se und er Planerad e verk
Gläd jen ed er. Pred ikan
23/ 12 1928**
Grekland s arf och kristend om en
25/ 8 1912
Gud har talat. Pred ikan
25/ 12 1901
Gud verkar intill nu. Tal
18/ 8 1918
Gud s herraväld e. Pred ikan
9/ 10 1927
Gud s 'Ja'. Tal
15/ 6 1915, 21/ 9 1921, 13/ 10 1923
Gud s m ottagningstid . Artikel
18/ 12 1927
Gud s ord . Pred ikan
28/ 11 1923
Gud s ound viklighet. Pred ikan
4/ 7 1915
Gud s träd gård . Betraktelse
2/ 8 1903*
Gud s verk och Gud s vittnen. Pred ikan
4/ 7 1916
Gud sd yrkan och kyrkosinne. Tal
15/ 1 1921
Gud stjänsten i and a och sanning
Pred ikan
15/ 1 1905
Gud strons föränd rad e villkor. Föred rag
17/ 4 1907
Gud strons uppkom st. Bok
1914, 18/ 8 1915
Gustav Ad olfs föreningar
21/ 9 1921, 11/ 9 1928
Gustaf II Ad olf
6/ 11 1892, 9/ 12 1894, 6/ 11 1905,
6/ 11 1912, 6/ 11 1920, 27/ 6 1928
Gå vi m ot religionens förnyelse
(pånyttföd else). Föredrag
30/ 3, 21/ 4, 22/ 4 1919
Gästrike-H älsinge nation
7/ 4 1888, 29/ 9 1892**
234
Gästrikland s prästsällskap
28/ 3 1921
Göteborgs H and els- & Sjöfartstid ning
25/ 10, 31/ 12 1909, 14/ 7 1915
Göteborgs Veckoblad
23 & 30/ 4, 6 & 14/ 5 1891
H an på korset. Pred ikan
10/ 4 1903
H ed end om en i helged om en. Broschyr
25/ 8 1895
H ed ersd oktorat
27/ 6 1923 i Oxford
Die H eiland sgestalten d er Antike und d er H eiland
d es Evangelium s. Leitfätze till föredrag
22/ 10 1913
Die H eiland sgestalten d er Antike und d er H eiland
d es Evangelium s. Upp sats
1914
H eiligkeit. Föreläsningar
1913
H elga Trefald ighets försam ling
24/ 7 1909
Hembygdskunskap. Uppsats
1926
H elgon. Pred ikan
6/ 11 1910, 4/ 11 1923
Det heliga, d en helige. Betraktelse
20/ 12 1925
H elighet och kultur. Uppsats
30/ 8 1913
H elsingen
24/ 2 & 3/ 3, 17 & 26/ 11 1891
H em bygd skunskap. Uppsats
1926
H em längtan. Pred ikan
7/ 5 1922
H em m et. Tal. Föred rag. Pred ikan
24/ 6 1918, 12/ 2, 14/ 2, 18/ 2
1928**, 17/ 3 1929
H erd abref till prästerskapet och försam lingarna
i Uppsala ärkestift
1914
H erd abrev
aug. 1930
235
H erd abrev nyåret 1919
8/ 12 1918
H erren. Pred ikan
8/ 11 1923
H errens fråga. Tal
6/ 10 1929
H errens tjänares oro. Tal
13/ 12 1914
H errens tjänarinnor. Pred ikan
25/ 3 1925**
H illeby skola
9/ 5 1925**
H im m elrikets hem lighet. Tal
29/ 11 1914
H istoria och skolastik
18/ 3 1906
The history of prayer. Uppsats
1921
H jälparbete bland krigsfångar
4/ 3, 28/ 9 1920
H jälte eller helgon. Pred ikan
15/ 5 1928**
H oliness. Artikel
1913
H ovkapellet
8/ 2 1926**
H ud iksvalls-Posten
27/ 12 1923, 28/ 6 1924, 22 & 24/ 7
1926
H um anistiska fond ens näm nd
30/ 11 1928
H um anistiska gym nasiet i Sigtuna
31/ 10 1927
H um anistiska vetenskapssam fund et i Uppsala
29/ 4 1904
H um or och m elankoli hos Luther. Föred rag
16/ 11 1917
H um or och m elankoli och and ra Lutherstud ier.
Bok
1919
H unger och törst efter rättfärd ighet. Pred ikan
5/ 11 1899, 26/ 10 1923
H vad är helgonens art? Pred ikan
7/ 11 1909
236
H vad är kristend om ? Föredrag
8/ 4 1891
H vad är m itt kall? Pred ikan
14/ 2 1909
H var äro d e kristna? Genm äle
23/ 5 1919
H ybris and religious certitud e. Föreläsning
30/ 11 1923
H älsinge regem ente
24/ 11 1916, 12/ 7 1924
H älsingestäm m an
17/ 6, 24/ 6, 25/ 6 1909, 25/ 6 1910,
24/ 6 1911, 24/ 6 1920^ . 23/ 6 1924
H älsingland
od at. [En begrafning i Afholm ]
"H är hvilad e Gustaf Ad olf ". Uppsats
1913
"H ögkyrka". Artikel
4/ 10 1920
H ögm ässan. Föred rag
2/ 12 1923
H ögre flickskolan i Gävle. Tal
4/ 6 1929**
I Ansgars fotspår 1-2. Artiklar
31/ 3-7/ 4 1929
I Ansgars spår. Bok
1930
I Paris på genom resa. Artikel
11/ 8 1927
Id rott
8/ 2 1929, 26/ 1 1930
If w e are not to have another w ar. Uppsats
jan. 1929
Incarnation. Artikel
1914
Ind ustriarbetarnas sönd agsvila. Artikel
6/ 4 1921
Influence of w ar on religion. Tal
9/ 11 1923
Inkarnationen. Pred ikan
17/ 8 1928, 19/ 3 1929
Den inre gästen. Pred ikan
6/ 10 1907, 4/ 12 1923, 27/ 6 1926,
7/ 8 1927
237
Installationsföreläsning
24/ 9 1901
Intercom m union
21/ 4 1922, 1923
International Law Association
12/ 9 1924
Intryck från Augustanasynod en. Föredrag
21/ 1 1924**
Intryck och m innen från en resa till Am erika.
Artikel
24/ 2 & 3/ 3 1891
Inträd espred ikan i Bälinge
2/ 5 1915
Inträd espred ikan i H elga Trefald ighets
försam ling i Uppsala
15/ 9 1901
Inträd espred ikan i Svenska kyrkan i Paris
6/ 5 1894
Island s kyrka
4/ 4 1919
Japan. Jord bävning
9/ 9 1923
Jesu bergspred ikan förklarad . Bok
1921
Jesu bärgspred ikan och vår tid . Bok
1898
Jesu gud snam n. Uppsats
1909
Jesu kläd er. Betraktelse
1898
Jesu kärleksbud . Pred ikan
24/ 8 1902
Jesu und ervisning om Gud s rike. Bok
1931
Jesus eller Kristus? Artikel
31/ 12 1909
Jesus kom m er. Pred ikan
3/ 12 1905
Jesus och barnen. Predikan
30/9 1923
Jesus och d en rike ynglingen. Pred ikan
19/ 10 1919
Jesu m änsklighet och Jesu gud om Pred ikan
25/ 12 1899
238
Jonas H allenberg om u ppstånd elsetrons
uppkom st. Föredrag
29/ 4 1904
Jord brukarnas ungd om sförbund
24/ 6 1929
Jord ens oro viker. Predikan
25/ 4 1915
Jord fästning, lagen om
12/ 9 1923, 4/ 2 1925, 23/ 5, 27/ 5
1926, 1926
Jord fästningar
17/ 4, 30/ 6 1893, 23/ 11 1894,
14/ 11, 16/ 12, 21/ 12 1896, 11/ 9,
23/ 9 1899, 1900: jan., 2/ 7 1901,
16/ 1, 5/ 12 1902, 4/ 9, 4/ 10 1904,
5/ 2, 24/ 2, 5/ 4, 7/ 4, 22/ 8, 15/ 9
1905, 27/ 1 1906, 2/ 2, 21/ 6, 10/ 10
1909, 22/ 7, 31/ 7, 26/ 9 1910, 12/ 2,
16/ 3, 21/ 8, 18/ 11 1911, 25/ 2,
19/ 5 1912, 22/ 6 1913, 14/ 11 1914,
13/ 7, 10/ 10 1915, 27/ 1, 30/ 1, 4/ 2,
21/ 2, 1/ 3, 3/ 6, 2/ 12 1917, 18/ 2,
7/ 3, 27/ 3, 26/ 4, 17/ 6 1918, 10/ 3,
12/ 7, 27/ 7, 12/ 9, 6/ 11, 14/ 11
1919, 10/ 4, 26/ 8, 3/ 10 1920, 4/ 1,
9/ 1, 27/ 1, 13/ 2, 13/ 3, 3/ 4, 4/ 8,
13/ 11 1921, 15/ 1, 30/ 5, 4/ 9 1922,
12/ 8, 26/ 8, 1923, 12/ 1**, 13/ 1,
3/ 2, 2/ 4, 5/ 5 1924, 10/ 3, 4/ 5,
17/ 9, 10/ 11 1926, 3/ 6 1927, 17/ 1,
1/ 2, 4/ 5 1929, 16/ 2, 21/ 2, 12/ 4,
3/ 6, 13/ 6, 19/ 9, 5/ 10 1930, 12/ 4
1931
Jubelåret och kyrkans enhet. Uppsats
1917
Le Jubilé d e l’Eglise Su éd oise à Paris. Tal
5/ 12 1926^
Jud iska litteratursällskapet i Stockholm
20/ 11 1902*
Jul
27/ 12 1903, 21/ 12 1924
Kallet. Predikan
30/9 1923
239
Kallet och frestelsen. Predikan
26/3 1922
Kam p och seger. Tal
30/ 9 1928
Kam rathyd d an
20/ 1 1911, 9/ 2 1912
Kananeiskan. Pred ikan
20/ 2 1910, 8/ 3 1925**
Kard inalens resa. Artikel
5/ 4 1924
Karl XII
30/ 11 1892, 26/ 2 1919
Karlsro skola i Uppsala
8/ 1 1905
Karlstad s-Tid ningen
12/ 2 1930
Katekesen
4/ 4 1907*, 27/ 11 1909*, 18/ 6 1912,
15/ 6 1915, 16/ 2 1920, 9/ 1, 7/ 4
1929, 1929
Katolicism en och rom ersk-katolska kyrkan
7/ 5 1902*, 2/ 8, 8/ 11 1903, 19/ 6
1904, 25/ 11 1908*, 1910, 7/ 10,
25/ 11 1911, 14/ 10 1920, 1923,
19/ 1, 5/ 4, 30/ 8 1924, 1/ 5, 2/ 5,
16/ 5, 18/ 5 1925, 25/ 1, 7/ 12 1926,
29/ 4 1927, 29/ 1, 30/ 1, 31/ 1, 1/ 2,
8/ 2, 12/ 2, 19 & 21/ 2, 11/ 3. 21/ 3,
14/ 4, 4/ 5, 23/ 5, 7/ 11 1928, 1928,
9/ 5, 27/ 8, 1/ 9 1929, 31/ 1, 12/ 2,
19/ 2, 1/ 3, 6/ 3 1930, 13/ 4 1931
KFUK
2/ 12 1896, 19/ 6 1919
KFUM
18/ 9, 28/ 9 1890, 30/ 4 1891, 1719/ 8, 24/ 8, 24/ 9 1891, 14/ 2, 15/ 5
1892, 12/ 2 1893**, 21/ 4 1896,
24/ 1, 16/ 12 1897, 21/ 2 1904,
23/ 10 1909, 3/ 6 1914, 18/ 3 1920,
12/ 3 1922, 3/ 8, 20/ 12 1926, 1927
Knäfall och korstecken. Artikel
6/ 6 1926
"Kom " och "gå". Tal
16/ 6 1916
240
Kom m issionen av am erikanska prästm än
4/ 6 1919
Kom m ittén för kyrkligt sam arbete i N ord en
hösten 1919
Konfirm ation
1881, 11/ 5 1893, 29/ 3, 11/ 10 1896, 24/ 9
1899, 8/ 4 1900, 14/ 4 1901, 5/ 7 1903, 1/ 4
1904, 20/ 4 1905, 5/ 5 1907, 26/ 3 1910, 14/ 4, 11/ 5 1912, 13/ 4 1915, 26/ 4 1919,
29/ 3 1923, 1/ 4 1926
Konstanz-Stockholm -Lausanne. Uppsats
febr. 1928
Koralfrågan. Anförande
1920-talet
Korsets väg. Betraktelse
3/ 3 1926
Korsfästelsen i Ryssland . Artikel
15/ 4 1930
Korstecknet
30/ 8 1914
Kretsgång eller förnyelse. Tal
21/ 12 1927
Krigets verkan på religionen. Artikel
23/ 10 1918
Kristend om . Artikel
1911
Kristend om och kultur
16/ 11 1891, 17 & 26/ 11 1891
Kristend om och m ission. Föredrag
1931
Kristend om och värld sutveckling.
Utkast till herd abrev
aug. 1930
Kristend om en d en högsta religionen?
15/ 8 1913
Kristend om en och religionerna. Bok
1904
Kristend om en och vår tid . Tid skriften
1906
Kristend om ens anstöt. Pred ikan
15/ 3 1925
Kristend om ens huvud stycken. Pred ikan
30/ 9 1906*, Föreläsning 20-24/ 8 1907*
Kristend om ens värld sställning. Pred ikan
24/ 7 1927
241
Kristend om ens åsikt om religionerna.
Föredrag
25/ 3 1913
Kristend om sund ervisning
5-9/ 4, 3/ 5 1903, 2/ 11, 29/ 11, 30/ 11 1906,
1918, 1/ 7, 11/ 10 1919, 1927, 9/ 1 1929
Kristenhetens enand e. Artikel
15/ 1 1921^
Kristet sam hällsliv. Tal
8/ 2 1921
Kristi försam lings väg i d enna tid .
Föredrag
5/ 8 1919
Kristi m ynd ighet. Predikan
3/ 3 1929**
Kristi pinas historia. Bok
1928
Kristi sinne och partisinne. Artikel
augusti 1921
Kristliga stud entförbund et
18/ 4 1909, 27/ 11 1909*, 1910, 22/ 9 1912,
16/ 2 1917, 14/ 10 1920, 10/ 10 1926
Kristliga stud entm öten
23 & 30/ 4, 6 & 14/ 5 1891, 17/ 8 1892,
20/ 7 1903, 29/ 6 1909, 24-28/ 4 1911,
13/ 8 1918
De kristna enhetssträvand ena i nutid en.
Föredrag
8/ 3 1925**
Den kristna förkunnelsens kärna. Tal
21/ 3 1915
Den kristna karaktären. Tal
8/ 5 1927
De kristnas enhet och partisinnet.
Insänd are
8/ 7 1919
De kristnas p likt att vara ett. Pred ikan
21/ 4 1921
Den kristne H um anitet og N ord ens Ansvar.
Tal
30/ 6 1929
Den kristnes väg. Tal
17/ 5 1928
242
Kristus härskaren. Pred ikan
19/ 4 1926
Kristus konungens d ag. H erd abrev
1926
Kristusbild en i Oscar Wild es De profund is.
Uppsats
1908
Kulturstaten och religionen. Föredrag
18/ 10 1919
Kulturstatens frihetsproblem . Kapitel i
Religionen och staten
1918
Kvinnans rösträtt
7/ 11 1907, 1/ 6 1919
Kvinnliga präster
1920-talet
Kvinnliga stud enter
27/ 1, 1/ 2, 6/ 2, 8/ 2 1893
Kvinnoförbund et för fred och frihet
11/ 1 1925
Kvinnornas fred ssönd ag
27/ 6 1915
Kvinnornas fred svecka
18/ 3 1918
Kvinnornas grund lagsfest
1/ 6 1919
Kvinnors insatser
30/ 1 1929
Kyrka och stat
14-15/ 3 1919^ , 5/ 3, 8/ 3, 22/ 3 1920,
1920**, sept. 1925
Kyrkan i nutid en. Föred rag
24/ 9 1911
Kyrkan i religionshistorisk belysning
31/ 8 1909
Kyrkan i Sverige
1928, 26/ 5 1929, 1931
Kyrkan i Sverige och England . Artikel
6/ 9 1920
Kyrkan och arbetarrörelsen
20/ 2 1914
Kyrkan och d e fria sam m anslutningarna.
Föredrag
14/ 6 1921
243
Kyrkan och fred en. Föreläsning
21/ 5 1929
Kyrkan och kriget. Föred rag
23/ 11 1916
Kyrkan och m usiken
1913
Kyrkan och sam hällets m issförhålland en.
Artikel
25/ 11 1921
Kyrkan och staten. Föred rag
5/ 3 1920
Kyrkan – sanningens fäste. Pred ikan
15/ 6 1923
Kyrkans arvsynd er. Pred ikan
14/ 5 1911
Kyrkans enhet. Artikel
19/ 8 1923
Kyrkans fred splikt. Föred rag
11/ 12 1930
Kyrkans frihetskrav. Föred rag
22/ 3 1920
Kyrkans sjöm ansvård
9/ 5 1926
Kyrkans uppgift. Föred rag
10/ 10 1918
Kyrkans uppgift för m ellanfolkligt
sam förstånd . Uppsats
1919
Kyrkans uppgift i fred sarbetet
23/ 6 1917
Kyrkans uppkom st och d en evangeliska
reform ationen. Artikel
19/ 7 1929
Kyrkans vigsel.
Se sam lingen Kyrkans vigsel
Kyrklig själavård vid arm én
8/ 2 1928
Kyrkliga cerem onier
19/ 4 1918, 23/ 9, 27/ 9 1920, 20/ 8 1925
Kyrkliga enhetssträvand en i nutid en.
Föredrag
13/ 11 1911
Kyrkliga fred ssträvand en. Uppsats
1918
244
Kyrkliga näm nd en
1924
Kyrkliga sam arbetet i N ord en. Uppsats
19/ 2 1920
Kyrkliga ungd om skurser och m öten.
(Se även Ärkestiftets ungd om sd agar)
4/ 7 1915, 16/ 10 1916, 11/ 2 1918, 26/ 6
1919
Kyrkobyggnad ers omvård nad och
restaurering. Artikel
20/ 6 1927
Kyrkogård ar
17/ 7 1929
Kyrkogård sinvigningar (gravkapell)
8/ 9, 15/ 9 1916, 24/ 7 1917, 10/ 11 1918,
15/ 5, 24/ 9 1922, 10/ 8 1924**, 10/ 5, 1/ 11
1925**, 10/ 10 1926**, 10/ 7 1927**, 26/ 2
1928**, 9/ 6 1929**, 29/ 5 1930**
Kyrkoherd einstallationer
23/ 8, 30/ 8, 15/ 11, 23/ 11, 29/ 11 1914,
8/ 8, 19/ 9, 10/ 10, 21/ 11, 28/ 11 1915,
25/ 6, 1/ 10, 5/ 11 1916, 21/ 1, 6/ 5, 13/ 5,
19/ 8, 9/ 9, 18/ 11 1917, 10/ 3, 5/ 5, 31/ 5,
11/ 8, 30/ 11 1918, 9/ 6, 15/ 6, 21/ 9 1919,
22/ 2, 9/ 5, 16/ 5, 13/ 6, 28/ 6, 11/ 7, 12/ 9,
21/ 11 1920, 15/ 5, 22/ 5 1921, 4/ 6, 5/ 6,
9/ 7**, 15/ 10 1922, 15/ 7, 29/ 7, 9/ 9 1923,
10/ 2**, 17/ 2**, 27/ 4**, 8/ 6, 24/ 6**, 6/ 7,
20/ 7, 3/ 8, 17/ 8**, 9/ 11** 1924, 3/ 5**,
5/ 7**, 12/ 7, 4/ 10 1925, 30/ 5, 6/ 6**,
3/ 10**, 14/ 11**, 5/ 12 1926, 26/ 5, 29/ 5**,
5/ 6, 6/ 6, 26/ 6 1927**, 20/ 5, 27/ 5, 9/ 12
1928**, 10/ 2, 23/ 3, 2/ 6, 9/ 6, 24/ 6 1929,
9/ 3, 3/ 8, 17/ 8, 2/ 11 1930, 25/ 1, 21/ 6
1931
Kyrkoinvigningar (återöppnand en)
18/ 10, 6/ 12 1914, 3/ 1, 7/ 2, 21/ 3, 21/ 11,
24/ 11, 12/ 12, 18/ 12, 21/ 12 1915, 10/ 12
1916, 25/ 3 1917, 28/ 4, 2/ 6, 11/ 8 1918,
1/ 6 1919, 30/ 5 1920, 18/ 12 1921, 4/ 2,
10/ 6, 29/ 7 1923, 16/ 11, 7/ 12 1924**,
20/ 12, 26/ 12** 1925, 13/ 2, 21/ 3**,
15/ 8**, 31/ 10** 1926, 6/ 2, 6/ 3, 17/ 4,
5/ 7** 1927, 26/ 2, 6/ 5, 30/ 9, 25/ 10, 2/ 12,
23/ 12 1928, 10/ 11 1929, 12/ 1, 24/ 6,
21/ 9, 9/ 11, 23/ 11, 30/ 11, 7/ 12 1930
245
Kyrkom ötet
14/ 10, 15/ 11 1915, 23/ 12 1919, 23/ 10,
27/ 10, 3/ 12^ 1920, 1925, 3/ 11 1926, 2/ 11
1929
Kyrkor och försam lingar
Ad elsö
Alfta
Allhelgonakyrkan i Stockholm
Alm unge
Alund a
Angarn
Ansgarskapellet på Björkö
Appleton Chapel i H arvard university
Arbrå
Arholm a
Arnö
Aspnäs
Augustanakyrkan i Cam brid ge, Mass.
Augustanakyrkan i Sioux City
Balingsta
Bergsjö
Bergvik
Bethany Church i Erie
Betlehem skapellet i Gävle
Betlehem skyrkan i Detroit
Biskopskulla
Bjuråker
Björklinge
Björkö
Blasieholm skyrkan i Stockholm
Boglösa
Bollnäs
Bom hus kyrka i Gävle
Boo
Brem en
Brick church i N ew York
Bro
Brom m a
Brännkyrka
Bälinge
246
30/ 7 1917
28/ 6 1920
28/ 4 1918
26/ 12 1928**, 14/ 9 1930**
11/ 7 1920, 1/ 6 1925
15/ 2 1924**
28/ 9 1928, 0kt. 1928, 24/ 6 1930
25/ 11 1923
3/ 1 1915
30/ 9 1928
26/ 9 1920
10/ 6 1921
26/ 11 1923
31/ 10 1923
24/ 11 1918, 1/ 6 1919, 15/ 7 1923
16/ 5 1920, 3/ 8 1930**
6/ 6 1915
21/ 11 1923
23/ 11 1916, 14/ 2 1928**
8/ 11 1923
18/ 1 1925**
27/ 7 1902, 2/ 7 1922, 25/ 3 1928^
2/ 6 1918
29/ 6 1917
21-23/ 3 1920, 26/ 9 1921, 4/ 3 1923, 14/ 9
1924, 9/ 4 1929, 13-15/ 4 1931
25/ 3 1922
17/ 6, 24/ 6 1909, 4/ 7 1915, 2/ 10
1921, 24/ 6 1924**, 30/ 5 1926, 2/ 12
1928
22/ 11 1916, 2/ 3 1930**
29/ 7 1923
21/ 9 1921
3/ 12 1923
6/ 12 1914
6/ 5 1917
29/ 3, 21/ 11 1915
2/ 5, 3/ 10 1915, 6/ 1, 11/ 6, 9/ 8 1916, 6/ 1,
3/ 6, 2/ 12, 30/ 12 1917, 29/ 3, 1/ 11 1918,
28/ 12 1919, 25/ 4, 18/ 7, 22/ 8, 25/ 12
1920, 6/ 2, 13/ 2, 23/ 10 1921, 5/ 2, 12/ 3,
16/ 4 1922, 10/ 2 1924**, 28/ 11 1926**,
29/ 1 1928**, 1/ 4 1929**
Börje
Calais
Canterbury Cathed ral
Danm ark
Dannem ora
Delsbo
Djursholm s kapell
Djurö
Drottningholm s slottskapell
Ed
Ed sbro
Eglise d e Genève
Ekeby
Ekerö
Engelbrektskyrkan
Enköping
Enköpings-N äs
Ensked e
Enånger
Estuna
Fasterna
First Congregational Church i Evanston
First Lutheran Church i Jamestown, N.Y.
Forsmark
Forssa
Franska reformerta kyrkan i Stockholm
Fresta
Fröjeslunda
Frötuna
Funbo
Färentuna
Färila
Första kyrkan i Moline, Ill.
Gamla Uppsala
Giresta
247
9/ 5 1915
3/ 7 1894
4/ 7 1926
14/ 5 1921, 15/ 11 1925**
25/ 6 1916
9/ 8 1885*
15/ 9, 3/ 12 1916
6/ 7 1916, 2/ 6 1929**
7/ 3 1915, 3/ 12 1916, 6/ 1 1918, 6/ 1
1920, 6/ 1 1925**
11/ 8 1918
20/ 5 1916^
3/ 7 1909
15/10 1922
29/ 7 1917, 5/ 6 1927**
29/ 11 1914, 14/ 10, 17/ 10, 21/ 10, 24/ 10,
28/ 10, 4/ 11 1917, 8/ 12 1918, 21/ 4 1919,
7/ 3 1922
29/ 3 1920
9/ 11 1919
21/ 11 1915
1890, 18/ 6, 20/ 6 1920
15/ 7 1917
9-10/ 6 1917
19/10 1923
23/11 1923
10/1 1909, 10/12 1916
21/7 1926, 26/6 1927**
27/1 1924
21/5 1925**
1/9 1918
30/8 1914
27/3 1921, 8/7 1928**
6/5 1928**
25/2 1917, 10/7 1927**
4/11 1923
21/4 1905, 1/1 1921, 10/6 1921,8/6
1924, 17/4 1927, 24/6 1929
18/10 1914
Gloria Dei kyrkan i Philadelphia
Gnarp
11/11 1923
30/6-2/7, 2/7 1916, 5/6 1922, 2425/6, 25/6 1931**
1/11 1919, 5/7 1927**
25/3 1916, 12/1 1930**
30/9 1923
11/11 1923
6/2 1927
4/7 1916, 9/6 1929
10/2 1929**
5/8 1928**
1/4 1888
29/6 1911
27/6 1920
9/5 1920
5/7 1931**
17/10 1920
14-17/6 1917
23/8 1914, 16/7 1915, 4/6 1922
7/2 1915, 13/5, 30/12 1917, 27/3
1918, 21/4 1919
15/11 1914, 22/11 1916, 1/7 1918,
28/3 1921, 8/3 1925**, 5/1,
6/11926**, 20/2 , 29/5 1927, 21/10
1928**, 31/10 1930
Gruvbergets kapell
Gryta
Gustaf Adolfs-kyrkan i New York
Gustaf Adolfs- kyrkan i Philadelphia
Gustaf Vasa i Stockholm
Gustavsberg
Hacksta
Haderslev
Hagby
Hakarp
Hamra
Hamrånge
Hanebo
Harbo
Harg
Harmånger
Hedvig Eleonora i Stockholm
Helga Trefaldighet i Gävle
Helga Trefaldighet i Uppsala
24/7 1892**, 15/10 1893, 15/9,
24/11, 25/12 1901, 9/2, 16/2, 23/2,
9/3, 16/3, 27/4, 25/5, 24/8, 19/10,
9/11, 30/11, 25/12, 31/12 1902, 6/1,
8/2, 10/4, 10/5, 21/5, 24/5, 31/5,
28/6, 5/7, 25/12, 31/12 1903, 31/1,
6/3, 1/4, 23/5 1904, 30/7, 27/8, 17/9,
5/11, 3/12, 25/12 1905, 29/7, 30/9,
7/10, 9/12, 25/12, 31/12 1906, 24/3,
29/3, 5/5, 25/8, 3/11, 25/12, 31/12
1907, 1/1, 14/2, 7/11, 25/12 1909,
30/1, 25/3, 26/3, 27/3, 17/7, 16/10,
6/11, 25/12 1910, 26/2, 14/5, 9/7,
15/10, 31/10, 5/11, 25/12, 31/12
1911, 11/2, 17/3, 3/4, 5/4, 14/7, 6/10
1912, 1/1, 31/8, 28/9 1913, 15/3, 6/9
1914, 1/1, 2/4, 25/4 1915, 20/4 1916,
23/6 1917, 4/6 1919, 1920, 30/1,
31/1, 16/2, 23/3, 11/12 1921, 12/1
1922, 11/1, 24/2, 17/4, 18/5 1924**,
18/ 10 1925**, 16/ 12 1928** (d op,
248
vigslar och jord fästningar ej
upptagna)
H illeshög
H jälstaholm
H ofors
H oly Trinity Lutheran Church i N ew York
H ud d unge
H ud iksvall
H usby Lyhund ra
H usby Långhund ra
H uskvarna
H åbo Tibble
H åga
H ållnäs
H åtuna
H älsingtuna
H ögalid skyrkan i Stockholm
H ögbo
H ökhuvud
H ölicks kapell
Id enor
Ilsbo
Jacobikyrkan i Riga
Jakobs kyrka i Stockholm
Johannes kyrka i Stockholm
Johanniskyrkan i Uppsala
Jum kil
Järbo
Järlåsa
Järvsö
Jättend al
Karlskyrkan i Reval
Katrinebergs kapell
Kim ito kyrka i Finland
Klara kyrka i Stockholm
Klosterkyrkan (Birgittakyrkan) i Vad stena
249
8/ 10 1916, 6/ 5 1928**
21/ 11 1920
28/ 11 1915, 19/ 2 1922, 24/ 6
1928**
30/ 9 1923
22/ 5 1921
5/ 9 1915, 19/ 7 1926**, 8/ 2 1929,
21/ 6 1931
27/ 5 1928**
23/ 8 1918
29/ 6 1909
21/ 12 1915
6/ 8 1911
4/ 5 1924**, 23/ 5 1926**
20/ 7 1924
24/ 6, 9/ 9 1883, 24/ 6, 23/ 8 1885
27/ 5 1917, 2/ 4 1922, 10/ 6 1923,
20/ 11 1927
10/ 2 1918
9/ 6 1919
21/ 9 1930**
14/ 6 1885, 5/ 8 1915, 20-21/ 6 1931
15/ 6 1919
16/ 7 1922, aug. 1923
31/ 8 1915, 18/ 9 1920, 17/ 10
1926**, 7/ 4 1929
7/ 3 1918
13/ 7 1926**
5/ 8 1917, 10/ 2 1924**, 21/ 11 1926
25/ 5 1922
25/ 3 1925**
16-20/ 8 1916, 24/ 6 1920^ , 28/ 6
1921
23/ 8 1914
5/ 6 1921
1/ 11 1919
2/ 10 1927**
5/ 5 1918, 2/ 11, 23/ 11 1919, 29/ 1,
7/ 5 1922, 8/ 3**, 15/ 3, 10/ 11**
1925, 11/ 3 1928**, 20/ 1 1929
5/ 8 1919
Knutby
Kungsholm ens kyrka i Stockholm
Köpenham ns d om kyrka
Lagga
Lausannekated ralen
Leksand
Lena
Lid ingö
Lillkyrka
Lingbo
Ljusd al
Ljusne
Lohärad
Loos
Losjö
Lukas-Kirche i München
Lützen
Läby öd ekyrka
Löt
Marble Church i N ew York
Maria kyrka i Sigtuna
Maria kyrka i Stockholm
Markuskyrkan i Stuttgart
Matteus kyrka i Stockholm
Missionskyrkan i Uppsala
Mora
Munsö
N athanaelskyrkan i Marm a
N ikolaikyrkan i H elsingfors
N jutånger
N orrala
21/ 3 1926**
22/ 3 1921
26/ 6 1929
6/ 2 1927, 8/ 7 1928**
7/ 8 1927
24/ 6 1904
31/ 5 1925**
27/ 6 1915
6/ 7 1917, 25/ 3 1922
19/ 8 1917, 13/ 12 1923**
21/ 3 1915, 17/ 10 1926**
19/ 2 1919
3/ 2 1918
24/ 6 1920
26/ 7 1891**, 3/ 1 1892
10/ 9 1922, 10/ 5 1923
25/ 12 1913
25/ 10 1928
10/ 2 1929**
1/ 10 1923
26/ 1 1930
13/ 11 1921, 25/ 1 1931
16/ 9 1921
10/ 10 1915
7/ 1 1931**
23/ 6 1906*, 30/ 6 1907*, 6/ 1 1912
29/ 7 1917
13/ 2 1926
30/ 3 1919
1/ 10 1916, 22/ 3 1925**
1/ 7, 25/ 7, 1/ 8, 25/ 12 1886, 29/ 1,
5/ 2, 25/ 12 1888, 1888, 6/ 1, 2/ 8,
25/ 12 1891, 6/ 1 1894, 12/ 9 1897,
30/ 6, 2/ 7 1901, 3/ 8 1902, 25/ 6
1921, 5/ 7 1925, 23/ 11 1930**
2/ 7 1922, 25/ 3 1926**, 17/ 8 1930**
24/ 5 1926**
30/ 11 1918
15/ 5 1928**
29/ 10 1916
13/ 5 1917, 7/ 3 1921, 19/ 11 1925**,
11/ 4 1926
19/ 4 1926, 26/ 5 1927**
24/ 4 1921
N orrby
N orrsund a
N ysätra
N ärtuna
Orkesta
Oscars kyrka i Stockholm
Ovansjö
Peterborough cathed ral
250
Ram sjö
Ramsta
Rasbo
9/ 12 1928**
15/8 1926**
4/8 1921, 9/11 1924**, 26/12
1925**
5/8 1928
30/11 1918, 26/2 1919, 12/4 1930
27/7 1919
24/8, 31/8 1884, 21/6, 24/6, 28/6, 2/8,
16/8 1885, 16/2 1919
7/9 1924
13/6 1920
15/8 1915, 13/12 1925**
9-10/6 1917^
21/9 1911^
13/1 1924
18/7 1886, 4/9 1887
9/6 1930**
1914
17/1 1915, 1/4 1918
22/10 1923
23/7 1923
9/10 1927
8/10 1927
19/8 1917, 25/7 1926**
2/11 1930**
18/12 1921
23/7 1916, 2/2 1930
27/8 1916
18/12 1915
17/10 1930
12/3, 15/4 1916, 29/3 1923, 1/4 1926,
17/3 1929
4/3 1922
10/3 1918
11/8 1918
22/11 1914, 12/7 1925, 23/12
1928**
19/9 1915
21/9 1919
21/1 1917, 11/1 1922, 12/10 1930
30/11 1930
26/5 1929
6/12 1926^
3/8 1926
30/8 1928
27/6 1926
23/2, 2/11 1913, 11/1, 12/7 1914
Ribe domkyrka
Riddarholmskyrkan
Ringamåla
Rogsta
Roskilde domkyrka
Roslagsbro
Roslagskulla
Rånäs
Salisburykatedralen
Salsta slottskapell
Sandarne
Sandviken
Sens
Sigtuna
Sionkyrkan i Rockford, Ill.
Skederid
Skellefteå
Skellefteå landsförsamling
Skog
Skokloster
Skutskär
Skuttunge
Skånela
Skäfthammar
Skärsätra
Slottskyrkan i Stockholm
Slottskyrkan i Wittenberg
Sofia kyrka i Stockholm
Sollentuna
Solna
Sparrsätra
Spånga
Staffan i Gävle
St Erik i Tureberg
St George’s i Edinburgh
St Jean i Paris
St Johanneskyrkan i Helsingfors
St Niklas kyrka i Prag
St Patricks Cathedral i Dublin
St Pauli i Leipzig
251
St Paulskyrkan i Dinkelsbühl
St Petri kyrka i Riga
St Petri kyrka i Zürich
Stadtkirche, Wittenberg
Storkyrkan i Stockholm
19/8 1928
16/7 1922^
21-24/4 1925**
6/3 1922
31/12 1893, 26/9 1897, 12/11 1899,
31/1, 28/3 1915, 4/3, 26/8 1917, 10/1
1920, 6/3, 15/5 1921, 2/7, 28/9 1924,
5/4**, 9/5, 12/9 1926, 27/2 1927,
15/5 1928**
24/11 1915
11/9 1928
16/7 1905
3/3 1929**
5/11 1916
24/6 1921
27/10 1929**
17/7 1887, 6/6 1904, 23/6 1911*,
23/2 1919, 22/11 1930**
6/8 1928
22/2 1920
30/5 1920, 18/7 1926**
12/12 1915, 3/10 1926**
31/5 1918
8/5 1921**
13/2 1916
28/11 1915
27/6 1926
3/7 1921, 30/7 1930
20/6 1886, 24/6, 26/6 1887, 19/8,
16/9, 26/12 1888, 20/1, 26/12 1889,
19/7 1891**, 6/1 1893, 7/1 1894,
19/9 1897, 25/6 1911, 7/9 1920
4/10 1925
20/5 1916^, 14/11 1926**
18/5 1913^
31/5, 25/6 1893, 8/11, 13/12 1914,
15/6, 19/12 1915, 21/4, 22/5, 14/6,
17/12, 21/12, 25/12 1916, 1/5, 31/10,
16/12, 19/12 1917, 19/5, 15/9, 17/11,
15/ 12 1918, 25/ 5, 30/ 11, 21/ 12,
31/ 12 1919, 1/ 1, 15/ 1, 24/ 5, 3/ 7,
6/ 11, 12/ 12, 31/ 12 1920, 13/ 3,
16/ 5, 11/ 12, 31/ 12 1921, 14/ 4,
23/ 4^ , 21/ 5, 9/ 6, 11/ 6, 9/ 9, 15/ 9,
1/ 10, 10/ 12 1922, 20/ 5, 21/ 12
1923, 8/ 6, 21/ 9, 18/ 5, 29/ 5,
Storvik
Stralsund
Strömbacka
Strömsbro
Sundbyberg
Söderala
Söderbykarl
Söderhamn
Sönderborg
Tegelsmora
Tensta
Tierp
Tolfta
Tomas kyrka i Leipzig
Torstuna
Torsåker
Trinity College Chapel i Dublin
Trondhjems domkyrka
Trönö
Täby
Ununge
Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden
Uppsala domkyrka
252
14/ 12, 31/ 12** 1924, 8/ 3, 10/ 4,
17/ 5, 16/ 8, 25/ 12** 1925, 24/ 1**,
14/ 3, 16/ 5, 10/ 10 1926, 6/ 2, 15/ 5,
6/ 8, 16/ 9, 6/ 11, 18/ 12 1927, 12/ 2,
6/ 4, 22/ 4, 17/ 5, 7/ 7, 7/ 10, 6/ 12,
31/ 12 1928, 27/ 1, 5/ 5, 12/ 5, 4/ 12,
15/ 12, 31/ 12 1929, 25/ 5, 2/ 10,
14/ 12, 31/ 12 1930, 1/ 2, 3/ 4, 14/ 5,
12/ 7 1931 (d op, vigslar och
jord fästningar ej
upptagna)
Uppsala hospital. Kapellet
31/ 7, 25/ 9 1892**, 30/ 4, 7/ 5, 21/ 5
1893, 29/ 4 1894 (övriga
pred ikningar och förrättningar
N S höll som hospitalpräst 1893-94
ej upptagna)
Vad stena
Vaksala
Valbo
Vallby
Vallentuna
Valö
Vaxholm
Veckholm
Vend el
Vid bo
Viksta
Villberga
Winchester Cathed ral
Vor Frelseres kyrka i Kristiania
Worm sö kyrka
Voxna
Väd d ö
24/ 10 1916, 23/ 7 1930
7/ 5 1924, 3/ 5 1925**, 10/ 11 1929
18-23/ 10 1916
26/ 9 1920
16/ 10 1921
8/ 8 1915, 31/ 10 1926**
10/ 10 1926**
6/ 6 1926**
17/ 8 1924**, 7/ 12 1930**
25/ 8 1918, 6/ 6 1927**
25/ 7 1915
30/ 10 1921, 10/ 2 1929
24/ 7 1927
26/ 5 1916, 26/ 6 1929
9/ 7 1922**
8-11/ 7 1915
11-13/ 8 1916, 3/ 8 1924, 31/ 10
1926**, 21/ 9 1926, 16/ 3 1930
8/ 12 1889, 20/ 9 1891**, 18/ 1,
15/ 2 1920, 9/ 9 1923
13/ 9 1925**
9/ 9 1917, 9/ 3 1930
23/ 1 1916, 15/ 6 1923
12/ 9 1920, 30/ 10 1927**
16/ 11 1924**
20/ 5 1928**
Vänge
Värm d ö
Västerlövsta
Västerås d om kyrka
Västland
Växbo kapell
Växjö d om kyrka
253
Yttergran
Åbo d om kyrka
Åkerby
Åm ot
Årsund a
Älvkarleby
Öregrund
Össebygarn
Österby
Österfärnebo
Österlövsta
Österplans kapell i Uppsala
Österund a
Österm alm skyrkan i Stockholm
se H ed vig Eleonora
Östra Ryd
26/ 2 1928**
3/ 4 1919
9/ 2 1924**
25/ 3 1917
7/ 12 1924**
18/ 12 1921, 3/ 7 1924
23/ 3 1929**
17/ 2 1924**, 6/ 3 1927
25/ 3 1924**
27/ 11 1921, 29/ 5 1927**
6/ 7 1924
21/ 2 1904
23/ 5 1923
10/ 8 1924**, 9/ 4 1928^ , 31/ 5
1929, 3/ 6 1930
24/ 6 1916
6/ 6 1920, 8/ 7 1928**
27/ 4 1924**
Östham m ar
Östuna
Övergran
Ett kyrkornas förbund . Artikel
8/ 3 1919
Kyrkornas förbund som fred sfaktor. Föredrag
13/ 4 1931
Kyrkoskrud en genom tid erna. Artikel
20/ 1 1929
Kärleksbud et i religionernas historia. Föred rag
2/ 6 1920
Könslif hos naturfolken. Föredrag
13/ 12 1905*
Laotse’s religion och etik. Uppsats
1912
Lars Land grens författarskap. Uppsats
1912
Lausannekonferensen 1927
2/ 9 1926**, 11/ 4, 9/ 5, 31/ 7
1927**, 15/ 8, 19/ 8 1927, 1927
Lefnad skonst. Pred ikan
15/ 9 1901
Lekm än i pred ikstolen. Uppsats
1917
Den levand e Gud i historien. Föred rag
26/ 8 1919
254
Levnad en, tron och bönen. Bok
1919
Life and w ork
1925
"Lid forsd iskussionen"
23/ 9 1910
Liket över bord . Artikel
18/ 9 1926
Lind ska skolan i Uppsala
18/ 1, 11/ 11 1916, 5/ 6, 8/ 12 1917,
4/ 6 1919
Litanian
13/ 7, septem ber 1925
Ljusd als Tid ning
17/ 12 1927
Lukas läkaren. Artikel
5/ 9 1906
Lund s u niversitet
27/ 9 1918
Lusitania
22/ 5, 1/ 9 1915
Luther och Calvin. Föred rag
9/ 1 1910*
Luther och lutherd omen
1893, 27-30/ 6 1907*, 20-24/ 8
1907*, 9/ 1 1910*, 14/ 10, 17/ 10,
21/ 10, 24/ 10, 28/ 10, 31/ 10, 4/ 11,
10/ 11, 16/ 11 1917, 1919, 20/ 3
1920, 1920, 17/ 4, 4-5/ 5, 16/ 9 1921,
12/ 3 1922, 19/ 8, 29/ 8, 29/ 10,
31/ 10, 7/ 11, 10/ 11 1923, 5/ 9 1924,
20/ 4, 3/ 7**, 10/ 11** 1925, 15/ 1,
29/ 11, 6/ 12 1926, aug. 1927, 1927,
19/ 12 1928, 29/ 1, 26/ 6, 18-19/ 7
1929, 1929
Lutherd om en i N ord en. Tal
26/ 6 1929
Lutheran Society i N ew York
2/ 10 1923
Lutherforskningens nuvarand e kris. Föred rag
20/ 3 1920
Den lutherska reform ationens grund tankar. Bok
1893
Luthers själskam p. Föred rag
10/ 11 1925**
255
Långfred agen 1889
19/ 4 1889
Längtan. Tal
5/ 7 1925**
Läsning och bild ning. Artikel
25/ 2 1928
Läroverket i Uppsala
8/ 6, 21/ 12 1915, 7/ 6, 21/ 12 1916,
6/ 6, 21/ 12 1917, 6/ 6 1918, 6/ 6,
19/ 12 1919, 7/ 6 1920, 22/ 12 1921,
9/ 6 1922, 7/ 6 1923, 6/ 6, 22/ 12**
1924, 8/ 6 1926**, 3/ 6, 21/ 12 1927,
7/ 6, 19/ 12 1929**, 6/ 6 1930**
Ma faculté. Tal
7/ 12 1926^
Makten och själen. Bok
1912
Mand éer. Artikel
1912
Mand om sanam m elsen. Tal
19/ 3 1929
Manes. Artikel
1912
Marta och Maria. Predikan
12/ 9 1926
Martin Luther. Fyra föreläsningar
27-30/ 6 1907*
Martin Luther i ekum enisk belysning
19/ 12 1928
Martin Luthers universale Bed eutung. Tal
16/ 9 1921
Mazd eism . Artikel
1912
Mem orand um rörand e d e svensk-engelska
förbind elserna
1920
Metod istkonferens
13/ 7 1926**
Militärgud stjänst
16/ 5 1915, 24/ 11 1916
Min nåd är d ig nog. Tal
18/ 5 1924
Minne från Boulevard S:t Germ ain. Artikel
16/ 5 1925
256
Minnen från åttio- och nittiotalen. Uppsats
1926
Miraklet. Uppsats om Sund ar Singh
1925
Mission
1888*, juli 1889*, 3/ 3 1890, 23/ 10
1906, 28/ 2 1911, 25/ 3 1913, 8/ 11
1914, 9/ 1, 15/ 9 1916, 7/ 11, 19/ 12
1917, 3/ 3 1918, 30/ 11 1919, 1919,
18/ 9, 12/ 12 1920, 1920, 3/ 4, 11/ 12
1921, 10/ 1 1923, 11/ 1**, 18/ 5**,
m aj 1924, 29/ 10**, 3/ 11 1924,
25/ 9, 18/ 10** 1925, 15/ 2 1926,
1931
Missionen och od lingens historia. Uppsats
23/ 10 1906
Missionen som frid ens bud bärarinna. Föred rag
25/ 9 1925
Missionens d årskap. Anförand e
15/ 9 1916
Mod ernism en
18/ 11 1909
Morm oner
4/ 4 1925
Musik
5/ 5 1911, 21/ 9 1913, 4/ 5, 14/ 6
1916, 30/ 12 1917, 3/ 7 1920, 30/ 1,
27/ 3, 14/ 5 1921, 27/ 10 1922, 21/ 9
1924, 27/ 4 1925, 5/ 1**, 8/ 2, 18/ 4
1926**, 21/ 11, 27/ 11 1926, 17/ 3,
11/ 4 1927, 3/ 2 1928, 27/ 10, 28/ 10
1928, 2/ 10, 3/ 12 1930
My recollections from Yale. Tal
2/ 12 1923
Den m ynd ige. Pred ikan.
25/ 10 1903
Människans bestäm m else. Föred rag
19/ 2 1919
Människofruktan. Pred ikan
24/ 5 1903
Möte för kristenhetens enand e. Artikel
7/ 4 1921
N athan Söd erblom s första pred ikan
24/ 6 1883
257
N ationernas förbund
5/ 10 1922, 5/ 9 1926, 26/ 3 1927
N aturforskarne och religionen. Artikel
13/ 11 1904
N aturlig religion och religionshistoria. Bok
1914
The necessity of a new creed . Tal
15/ 4 1921
N ero, opera
18/ 4 1926
Das N eue in d er Welt
planerat verk
N eues und Altes. Tal
19/ 9 1920, 16/ 7 1922^
N eutral egenrättfärd ighet. Pred ikan
12/ 3 1916
N eutrala kyrkokonferensen i Uppsala
14-16/ 12 1917
N ew and old . Serm on
1926
The new w orld and the old . Föred rag
14/ 11 1923
Nittonde århundradet. Tal
25/11 1899
Det nittond e århund rad ets religiösa stäm ningar.
Artikel
17/ 2 1923
N obelpriset i litteratur
15-16/ 2 1911, 25/ 1 1919, 28/ 1
1922, 30/ 11923, 10/ 12 1927, 10/ 1
1931
N obels fred spris
10/ 12, 11/ 12, 12/ 12 1930
N ord am erikanska väckelsepred ikanter. Artikel
15/ 10 1907
N ord ens Kirker i Vekselvirking. Enquêtesvar
5/ 9 1915
N ord isk fam iljebok
11/ 2 1907, 1907, od at.
N ord iska d iakonisskonferensen
2/ 6 1920
N ord iska konferensen för kristet sam hällsliv
8/ 2 1921
258
N ord iska m issionskonferen sen
25/ 9 1925
N ord iska prästm ötet
5/ 9 1919, 8/ 9 1927
N ord iska sjuksköterskekongressen
6/ 8 1927
N ord iska stud entm ötet
1/ 6 1928
N orra Västerbotten
11/ 10 1927
N orrland
23/ 12 1927
N orska stud entsångare
17/ 5 1903
Det norske bibelselskap
26/ 5 1916
N utid sbild ning och kristlig innerlighet. Föredrag
20/ 7 1903
N ya Dagligt Allehand a
4/ 6 1898, 20/ 3, 23/ 8 1911, 15/ 1
1921, 25/ 1 1926, 29/ 1 1928
N ykterhet
1887, 1880-talet, 22/ 3 1903, 28/ 3
1904, 1/ 12 1914, 24/ 8 1915, 9/ 7
1916, 6/ 6 1918, 2/ 3 1919, 29/ 3,
4/ 7 1920, 8/ 10 1921, 3/ 9 1922,
27/ 12 1923, 1923, 19/ 2 1925, 1925
27/ 2 1927, 7/ 7 1928**, 1929,
20/ 6 1931**
Ett nytt arbete om Muham m ed . Artikel
29/ 11 1903
Ett nyårsprogram 1909. Pred ikan
1/ 1 1909
N ågot om kyrkobyggnad en i Saltsjöbad en.
Artikel
18/ 5 1913^
N ågra ord i anled ning av kyrkostrid en
d ecem ber 1919
N är stund erna växla och skrid a. Bok
1909, 1910, 1915
N öd en i Ryssland
1922
N öd en, kriget, m am on. Pred ikan
1/ 5 1917
259
N öd ga d em att kom m a. Tal
22/ 5 1916
N öd vänd igheten av nya uttryck för d en
kristna tron. Tal
15/ 4 1921
Offer. Föreläsningsserie
hösten 1903
Offer. Betraktelse
od at.
Offergåvor. Tal
6/ 2 1927
Ofrid och frid . Tal
14/ 6 1921
Olaus Petri. Föredrag
21/ 4 1896
Olaus Petri stiftelsen
30/ 5 1908, m aj 1908, 30/ 9 1918,
21/ 3, 23/ 4 1924
Om arbetarna i vingård en. Pred ikan
31/ 1 1904
Om askesen. Tal
23/ 7 1930
Om barnet. Uppsats
19/ 8 1927
Om bikten. Betraktelse
15/ 9 1916
Om d en evangeliska kristenhetens uppgift
i värld en. Tal
18/ 10 1923
Om d en kristna m issionens opolitiska ställning.
Uppsats
1920
Om den törstande. Predikan
10/5 1903
Om d et evangeliska livsid ealet. Uppsats
1917
Om friheten. Tal
9/ 5 1925**
Om d et kom m and e lifvet. Föredrag
1/ 10 1902*
Om gud stjänsten. Tal
17/ 11 1909
Om H elga Trefald ighetskyrkans pryd and e.
Artikel
24/ 10 1927
260
Om jord fästning. Artikel
23/ 5 1926
Om julen. Artikel
21/ 12 1924
Om kristenhetens and liga förm ån och
förpliktelser. Tal
28/ 10 1923
Om kristenhetens enand e. Föredrag
23/ 3 1920
Om kyrkliga fred ssträvand en. Uppsats
1/ 4 1919
Om liturgisk sång. Föred rag
4/ 5 1916
Om livet efter d öd en. Föredrag
20/ 11 1902*
Om pred ikan. Föred rag
14/ 6 1927
Om religionsund ervisningen. Artikel
13/ 3 1904
Om Sancte Staffan. Föred rag
19/ 8 1888
Om svenskarnas kallelse. Tal
28/ 9, 17/ 10 1923
Om svenskarnas utkorelse. Tal
21/ 10 1923
Om tillbed jan. Betraktelse
17/ 12 1927
Om treenighetsläran. Föreläsning
27/ 3 1903
Om tro. Föred rag
9/ 1 1904*
Om tro. Uppsats
1894
Om und ervisningen i kristend om . Föred rag
15/ 6 1915
Om vänd elseböcker. Artikel
11/ 2 1922
On bishops. Föred rag
10/ 11 1923
On prohibition. Uttalande
1923
On the reconstruction of the European
civilization. Mem orand um
1923
261
On the significance of science. Tal
3/ 8 1926
On the soul of the Church of Sw ed en.
Uppsats
1915
Onsd agsklubben i Sand viken
6/ 12, 6-7/ 12 1924
Ord ensutm ärkelser, hem ställan om
12/ 5 1919, 14/ 9 1920, 26/ 8 1922,
22/ 2, 1/ 4 1924, 17/ 4 1925, 11/ 4
1927, 28/ 3 1929, 22/ 5 1930, 7/ 5
1931
Orgelinvigningar
30/ 1, 27/ 3, 14/ 5 1921, 31/ 5
1925**
Origin of the belief in God
1914
Orm en i öknen. Pred ikan
11/ 6 1922
Orphei Drängar
27/ 10, 28/ 10 1928
Orter
Afholm i Bjuråker
Allerum
Altranstäd t
Alund a
Am sterd am
Baltim ore
Basel
Bern
od at.
30/ 7 1922
30/ 11 1913
1/ 6 1925
17-19/ 8, 24/ 8, 24/ 9 1891
10/ 11 1923
6/ 9 1904
26/ 8 1926**, 3/ 9, 18/ 9 1926, 3/ 2
1928
26-27/ 4 1924
8/ 9 1916
2/ 7 1922
18/ 6 1904*
1/ 6 1924, 26/ 9 1926**, 25/ 7, okt.
1928, 24/ 6 1930
24/ 6 1909*, 24-25/ 8 1920, 8/ 10
1921
15/ 6 1922
5/ 2, 12/ 3, 16/ 4 1922
22/ 10 1913
17/ 10, 18/ 10, 19/ 10, 21/ 10 1923
Birm ingham
Blid ö
Bjuråker
Bjärka Säby
Björkö
Bollnäs
Brand alsund
Bälinge
Chem nitz
Chicago
262
Dieppe
Dinkelsbü hl
Djursholm
Djurö
Dorpat
Ed inburgh
Ed sbyn
Ed vik i N orrala
Eisenach
Erfurt
Enköping
Farnham Castle
Fiby
Forsbacka
Forsm ark
Färila
Gam la Uppsala
Genève
Gettisburg
Gustavsberg
Gävle
10/ 10 1896
19/ 8 1928
15/ 9 1916
6/ 7 1916
27/ 6, 30/ 6 1928
24/ 5, 25/ 5, 26/ 5 1929
23/ 6 1924
2/ 1 1887, 25/ 1 1891, 7/ 1 1893**
19/ 8, 29/ 8 1923, 17/ 8 1928
22-25/ 11 1896
20/ 12 1918, 26/ 3 1922
27/ 6 1925, 31/ 7 1927
12/ 6 1919
18-23/ 10 1916
9/ 1 1904*
25/ 2 1917
9/ 7 1916, 24/ 6 1929
3/ 9, 5/ 9 1926
10/ 11 1923
1/ 11 1925**
15/ 5 1892**, 12/ 2 1893**, 10/ 5
1910, 24/ 11 1914, 24/ 11 1916, 6/ 5
1918, 4/ 6 1929**
23/ 10 1904, 20/ 2 1910
29/ 11 1914
d ec. 1924
2/ 12 1923
1/ 4 1919
26/ 7 1914
9-10/ 5 1925**, 13/ 2 1927
8/ 9 1927
19/ 2 1922
17/ 8 1892
12/ 5 1907, 20/ 7 1926, 1930, 20/ 6
1931**, od at. [En begrafning i
Afholm ]
29/ 6 1909
12/ 7 1903
8/ 10 1922
od at.
15/ 4 1928**, 17/ 2 1929**
9/ 6 1929**
25/ 5 1922
14-15/ 1 1904*
Göteborg
H agalund
H anstein
H artford
H elsingfors
H errnskretschen
H ille
H illeröd
H ofors
H orten
H ud iksvall
H uskvarna
H åga
H ällesjö
H älsingland
Iggesund
Ingarö
Järbo
Jönköping
263
Kihls gård i Saltsjö-Boo
Konstantinopel
Kristiania
Kronborgs slott
Kungsgård en i N orrala
Köpenhamn
Köping
Lausanne
22/ 1 1925**
23/ 4 1911
28/ 5 1916
30/ 6 1929
1887, 19/ 8 1888, juli 1889
5/3 1920, 6-10/8 1922, 8/9 1924**
15/8 1913
2/ 9 1926**, 11/ 4, 31/ 7 1927**,
15/ 8 1927, 19/ 8 1927, 1927
1912, 24/ 1, 3/ 6, 17/ 11 1913
3/ 1 1904*, 23/ 6 1904
29/ 5 1930**
22/ 9 1916
3/ 2 1918
21/ 5 1929
14/ 10 1923
11/ 8 1889*
5/ 3 1920
1/ 3, 22/ 3 1903*, 9/ 3 1909, 1/ 12
1914, 18/ 3 1918, 2/ 3 1919
6/ 11 1912, 25/ 12 1913
1928
19/ 3 1929
27/ 5 1913
26/ 10 1923
26/ 10, 27/ 10, 28/ 10 1923
6/ 9 1928**
4/ 11 1923
24/ 6 1906*, 2/ 4 1907, 27-30/ 6
1907*, 9/ 1 1910*, 26/ 8 1920
22/ 4 1927
15/ 11 1923
31/ 8 1924
4/ 7 1923**
11-13/ 8 1916
25/ 9, 28/ 9, 30/ 9, 1/ 10, 4/ 12 1923
1888, 11/ 1 1889, 19/ 9 1897, 29/ 10
1899, 30/ 6, 2/ 7 1901
13/ 1 1906
24/ 6 1922
23 & 30/ 4, 6 & 14/ 5 1891
7/ 10 1923
29/ 7 1917
novem ber 1919
Leipzig
Leksand
Lena
Lilltjärn
Lohärad
Lond on
Los Angeles
Losjö
Lund
Lutherska m issionshuset i Uppsala
Lützen
Malines
Marm a
Meissen
Minnehaha
Minneapolis
Mod ra
Moline
Mora
Moskva
Mount Airy
Mürren
Mårbacka
Möja
N ew York
N orrala
N orrköping
N orrtälje
N orthfield , Mass.
Oakland , Calif.
Ockelbo
Oud Wassenaer
264
Oxford
Paris
27/ 6 1923
1/ 5 1902, 18/ 5 1910, 3/ 12 1926^ ,
11/ 9 1927, d ec. 1926
13/ 10 1923
25-26/ 4 1911
10/ 11, 11/ 11, 12/ 11, 14/ 11, 15/ 11
1923
9/ 11 1923
18/ 6 1893
27/ 5 1901
4-5/ 10 1924**, 30/ 8 1928
1-3/ 9 1922
6/ 11, 7/ 11 1923
10/ 11 1918
5/ 10 1919
1923
19/ 5 1919
26/ 8 1919
28/ 10 1923
18/ 5 1913^
8/ 10, 9/ 10 1923
16/ 12 1896
10-11/ 2 1918, 1/ 7 1919, 6/ 12^ , 67/ 12^ 1924, 6/ 1 1926**
26/ 9 1911
29/ 10 1923
13/ 8, 5/ 9 1919, 31/ 10 1924**,
23/ 1, 30/ 10 1926**, 31/ 10 1927
25/ 9 1897
5/ 7 1888, 4/ 8 1889, 11/ 7 1891**
25/ 11 1921
20/ 7 1903
25/ 6 1902, 24/ 7 1909, 18/ 7, 6/ 9
1912
24/ 6 1902
19/ 4 1926**
29/ 3 1928
25/ 7 1910, 4/ 7 1920
3/ 7 1925***
14/ 6 1924
26/ 6 1919
9/ 12 1902*, 9/ 12 1904*, 23/ 6
1911*, 5/ 6 1915, 23/ 2 1919, 7/ 9
1920, 3/ 7 1925, 16/ 2 1929*
Pasad ena
Pera
Philad elphia
Pittsburgh
Polacksbacken
Port-Royal
Prag
Ram sjö
Rock Island
Roslagsbro
Rotterd am
Ruhr
Råsund a
Ryslinge, Danm ark
Saint Paul, Minn.
Saltsjöbad en
San Francisco
San Rem o
Sand viken
St And rew s
St Peter, Minn.
Sigtuna
Skokloster
Skärså
Solna
Sorö
Staby
Stavby
Storvik
Stralsund
Strängnäs
Stugsund
Svinnegarn
Säbyholm
Söd erham n
265
Tierp
Torstuna
Trönö
Ultuna
11/ 6 1922
13/ 2 1916
1887
9/ 8 1903, 24/ 4 1905, 26/ 12 1908,
1/ 1, 26/ 12 1911
4-5/ 5 1921
31/ 7 1927
9/ 9 1928**
17/ 4 1921
9/ 9 1928**
1-13/ 8 1916
19/ 6 1893
21-24/ 4 1925**
18/ 12 1921
Wartburg
Winchester
Wittenberg
Worm s
Vård sätra
Väd d ö
Vänge
Zürich
Älvkarleby
Our Father. Föredrag och tal
14/ 10, 18/ 10, 26/ 11 1923
Panchristiani, Allchristen und Ganzchristen.
Kapitel
1928
Passionen.
1927
Passionspred ikningar
4/ 3, 11/ 3, 25/ 3 1896, 17/ 3 1897,
23/ 3 1898, m ars 1901, febr. 1902,
28/ 3 1907, 3/ 4 1919
Pater Max Pribilla und d ie ökum enische
Erw eckung. Uppsats
1931
Paulu s. Tal
2/ 4 1907
Peace and Christian Unity. Anförand e
19/ 10 1923
Ped agogiska sällskapet i Stockholm
11/ 2 1910, 11/ 10 1919
Pelare i Gud s tem pel. Tal
6/ 11 1927
Perlen. Artikel
m aj 1917
Den persiska religionens lära. Ofullbord ad
d oktorsavhand ling
1894
Personal im pressions of Am erican Christianity
2/ 10 1923
266
Personer
Ad ell, Arthur
Ainslie, Peter
Alfvén, H ugo
Alm esjö, Gu staf
Alm kvist, H erm an
Alström , Ragnar
And erberg, Algot
And erson, Charles P
And ersson, Carl
And ræ, Tor
Appel, H einrich
Arbm an, Ernst
Arpi, Brynolf
Astrid , prinsessa
Augustinus
Aurelius, Erik
Axel, prins
Bahr, Johan von
Bald ensperger, D.W.
Basileios, patriark
Beethoven, Lud vig van
Bengtson, Vald us
Bensow , Oscar
Berg, Alfred
Berg, Frid tjuv
Berglund , Alfred
Berglöf, Anshelm
Berglöf, Ernst Theod or
Bergm an, S.R.
Bergson, H enri
Bergström , Lud vig
Bergström , Thure
Bergw all, H olger
Berlin, Enoch
Berling, Margaretha
Berner, H jalm ar
Bertrand , Ernest
Beskow , August
Bexell, David
Billing, Einar
1/ 1 1920
19/ 8 1927
1910
25/ 6 1916
4/ 10 1904
11/ 7 1920
29/ 12 1929**
4/ 6 1919
17/ 5 1919
8/ 6 1924, 24/ 10 1927
1896
24/ 10 1927
5/ 2 1905
29/ 3 1923, 9/ 11 1926
1905
6/ 11 1927
22/ 5 1919
17/ 1 1929
1898
5/ 8 1925
17/ 3 1927
13/ 5 1917
6/ 3 1899, 23/ 11 1907
5/ 5 1924
22/ 2 1912
10/ 10 1915
16/ 2 1930
2/ 1 1904
7/ 6 1919
10/ 12 1928
22/ 2 1888
1919
21/ 6 1931**
26/ 6 1927**
11/ 1 1903
1/ 4 1924
10/ 4 1894, 1894
8/ 7 1911
21/ 11 1927
23/ 11 1907, 19/ 9 1920, 6/ 10
1921**
20/ 1 1925
jan. 1900
Billing, Gottfrid
Billm ark, Emilia
267
Bjurström , Birger
Björkm an, Per Axel
Björsell, Olof
Block, Carl
Blom quist, Karl Gustaf
Bloom field , M
Blum e, Ad rienne
Boberg, Carl
Boethius, Olof
Boethius, Sim on
Bokand er, Gustaf
Bom an. Arvid
Booth, William
Bousset, Wilhelm
Boutroux, Emil
Bouvier, Auguste
Brahe, Anna
Brahe, Magnus
Brahm s, Johannes
Branting, H jalm ar
Briem , Efraim
Brilioth, Yngve
Brilioth, Åke
Brund in, Gunnar
Bränd ström , Elsa
Burm an, Olof Johan
Busch, Oskar
Bäckström , Olof
Cairns, D.S.
Calvin, Jean
Carl, prins
Carl Johan, prins
Carlson, Vilhelm .
Cecil, Robert
Chessin, Serge d e
Collind er, Björn
Cullberg, H arry
Dahlberg, Karin
Dahlberg, Siri
Darw in, Charles
David son, Rand all
De Geer, Märtha
De la Gard ie, Märtha
Degoutte, J.J.M.
5/ 12 1926^
24/ 1 1926**
10/ 2 1929**
5/ 5 1929
17/ 8 1930**
1906
sept 1886, 1887, 1888, 8/ 12 1889
12/ 2 1919
22/ 8 1905
2/ 4 1924
5/ 5 1918
10/ 12 1928
9/ 3 1909
12/ 3 1920
30/ 10 1918
1923
31/ 5 1929
3/ 6 1930
21/ 11 1926
21/ 3 1920, 9/ 3 1925
24/ 10 1927
15/ 12 1918, 24/ 9 1919
17/ 6 1918
20/ 5 1928**
13/ 3 1929
5/ 12 1902
21/ 9 1919
1/ 4 1924, 17/ 4 1925
1911
3/ 7^ , 19/ 7, 23/ 10 1909, 9/ 1 1910
16/ 2 1926
6/ 12 1916
19/ 9 1915
23/ 5 1924
4/ 12 1930
3/ 2 1921
28/ 1 1922
7/ 6 1919
7/ 6 1919
11/ 10 1902
7/ 4 1928, sept. 1930
29/ 1 1916
22/ 5 1918
1923
268
Deissm ann, Ad olf
22/ 3 1910, 15/ 10 1914, 8/ 10 1918,
7/ 11 1926, 27/ 10 1930
19/ 12 1923
10/ 12 1927
14/ 7 1924
14/ 11 1914
16/ 12 1903
28/ 5 1911
24/ 6 1917
6/ 11 1919
23/ 4 1924**
3/ 5 1925**
27/ 3 1918
12/ 7 1925
24/ 6 1918, 8/ 3 1925
30/ 8 1914
9/ 6 1915, d ec. 1919
9/ 6 1923
14/ 5 1911
3/ 8 1924, 28/ 3 1929
13/ 2 1921
9/ 1 1916
13/ 1 1924
27/ 11 1908, 23/ 3 1909
7/ 5 1890
6/ 9 1928**
4/ 6 1929**
4/ 1 1921
1894, 1895, 8/ 8 1896*, 18-23/ 8
1910*
13/ 7 1915
26/ 11 1926
16/ 3 1911
31/ 7 1910
24/ 2 1905
27/ 4 1925
1/ 4 1924
31/ 5 1918
21/ 12 1896
28/ 11 1927
8/ 8 1896*, 14/ 12**, 20/ 12 1914,
21/ 8 1915, 26/ 11 1917
25/ 3 1918
6/ 7 1924
Delavaud , Charles
Deled d a, Grazia
Doum ergue, Gaston
Dunér, N ils
Ed gren, H jalm ar
Ed in, Carl Arvid
Ed in, H arald
Ed in, Matild a
Ed ström , David
Ehn, Oskar
Ehrenheim , Pehr von
Ekm an, Karl
Eld h, Carl
Enblom , N ils
Engberg, Arthur
Engeström , Sigfrid von
Englund , Johannes
Erfors, Bernhard
Eriksson, Lotten
Eriksson, Sigfrid
Essen, Ebba von
Eucken, Rud olf
Ew ald , Pau l
Fajnor, Dusan
Falk, J.F.
Fehr, Annie
Fehr, Fred rik
Fehr, Ragnar
Fogelklou -N orlind , Emilia
Forsell, Axeline
Forsell, Carl August
Forsell, Josefina
Fransén, N at.
Fred lund , Erik
Friberg, Karl H jalm ar
Fried länd er, Sara Mathild a
Fries, Erik Olof Elias
Fries, Sam
Frisk, Inga
Fritz, Victor
269
Froste, David
Fryklund , Johan
Fröd ing, Gustaf
Galsw orthy, John
Geijer, Erik Gustaf
14/ 6 1923
1/ 4 1924
12/ 2 1911*, 20/ 2 1911
17/ 3 1922
6/ 6, 18/ 6*, 23/ 6 1904, 19/ 8 1906*,
1906, 18-23/ 8 1910
14/ 9 1920
28/ 1 1908
28/ 1 1908, 10/ 10 1909
22/ 5 1921
30/ 9 1918, juli 1931
20/ 3 1922
27/ 1 1917
26/ 11 1924
28/ 1 1922, 10/ 1 1931
1897, 3/ 4 1904
6/ 6 1927**
m aj 1926
29/ 3 1923
16/ 6 1928
23/ 11 1907
28/ 10 1921
7/ 6 1903
31/ 10 1902
4/ 9 1922
29/ 4, 31/ 7 1904
4/ 5 1929
1921
10/ 3 1919
25/ 1 1919, 10/ 1 1931
22/ 5 1918
13/ 6 1930
20/ 6 1911
17/ 1 1890
11/ 8 1918, 7/ 5 1931
8/ 4 1891, 16/ 3, 9/ 11 1892, 1900
30/ 5 1922
1890-talet
20/ 4 1927
2/ 6 1929**
21/ 6 1909
30/ 1 1898
6/ 7 1909
29/ 5 1927**
Germ anos, ärkebiskop
Gezelius, Birger
Gezelius, Elsa, f. Schü ck
Gissland i, Einar
Glubokow ski, N ikolaj
Gonin, Louis
Grahl, H enrik
Gregorius, patriark
Gripenberg, Bertel
Gunkel, H erm an
Gunnard , Åke
Gustaf Ad olf, kronprins
Gustaf Ad olf, prins
Gustaf V
Göransson, N .J.
H agborg, August
H agelin, Anna
H agelin, Johan
H agen, Robert
H allenberg Jonas
H allend orff, Carl
H allesby, Ole
H allström , Laura, f. Schück
H allström , Per
H am ilton, Carl
H am ilton, Knut
H am ilton, Margareta
H am m ar, H ans Birger
H ansson, Oskar
H arnack, Ad olf
H asselberg, Bernhard
H aupt, Erich
H ead lam , Arthur C
H ed blom , Lars Jonas
H ed enblad , Ivar Eggert
H ed in, Sven
H eid enstam , Verner von
H elleni, Erik
270
H ellm an, Isak
H ellm ansson, Carl Gu staf
H ennings, K.B.
H eüm an, E.D.
H eum an, Ernst
H illström , Fingal
H järne, Erland
H järne, H arald
H oas, Kristoffer
H olm gren, Fritz
H olm gren, Paulus
H olm quist, H jalm ar
H olm quist, Sven
H oltzm ann, H einrich
H ultin, Ivar
H ügel, Fried rich von
H änd el, Georg Friedrich
H ögfors, Jacob
Ibsen, H enrik
Ihm els, Lud vig
Inge, William Ralph
1/ 4 1924
2/ 11 1930**
17/ 1 1915
25/ 8 1895
12/ 12 1920, 28/ 7 1926
28/ 3 1929, 25/ 5 1930, 7/ 5 1931
5/ 7 1903
14/ 9 1893, 15/ 1 1922
15/ 9 1922, 1922
5/ 10 1916
21/ 1 1917
23/ 5 1919
4/ 6 1922
10-11/ 12 1888, 1897
24/ 6 1924**
1923, 5/ 2 1925
3/ 12 1930
15/ 11 1914
14/ 3 1928
11/ 11 1924
28/ 1, 21/ 10 1922, 30/ 1 1923,
27/ 10 1930
1/ 4 1926
16/ 7 1922
6/ 11 1927
16/ 5 1885
1899
27/ 12 1908
17/ 11 1913
2/ 12 1917
15/ 7 1923
4/ 2 1924
od at.
10/ 3 1926
10/ 1, 9/ 3, 12/ 4 1931
27/ 9 1924, 5/ 1, 21/ 11 1926
4/ 5, 5/ 5 1926
1895
27/ 4 1924**
15/ 9 1918
19/ 5 1926, 12/ 5 1929
30/ 6 1893
3/ 4 1921
8/ 2 1893
Ingrid , prinsessa
Irbe, Karl
Ireneus av N ovisad
Iverson, Ivar
Jackson, A.V.W.
Jam es, William
Jerem ias, Alfred
Jerling, Emanuel
Johansson, Wilhelm
Johnson, Magnus
Jonsson, Sven i Orsta
Jonzon, Ru th
Karlfeld t, Erik Axel
Kem pff, Georg
Key, Ellen
Kid d , Benjam in
Kihlm ark, Ed vard
Kihlsted t, Elov
Kjellberg, Ernst
Kjellberg, Gustaf
Kjellberg, Knut
Kjellberg, Lennart
271
Klasson, John
Klefbeck, Ernst
Klein, Gottlieb
Kliefoth, Theod or
Koetsveld , C.E. van
Kolm od in, Ad olf
Kringen, Olav
Kukk, Jacob
Källström , Per Ulrik
Lagerbielke, Marika
Lagergren, Johan
Lagerheim , Alfred
Lagerlöf, Selm a
Lagersted t, Arvid
Land gren, Lars
Lang, And rew
Laotse
Laurell, Carl Gustaf
Laurell, H ugo
Lavén, H erm an
Lehm ann, Ed vard
Lehm ann, H ans
Leopold , kronprins
Lhotzky, H einrich
Lid forss, Bengt
Lied gren, Emil
Lietzm ann, H ans
Lind berg, Lud vig
Lind berg, O.E.
Lind bergh, Charles
Lind blad , Anna
Lind én, Sam
Lind gren, Karin
Lind hagen, Teod or
Lind quist, Sigurd
Lind roth, H jalm ar
Lind skog, John
Lind ström , Emélie
Lind ström , Johannes
Linné, Carl von
Littm arck, Robert
Lizell, Gustaf
Loisy, Alfred
Lund ahl, Jacob E
9/ 7 1922**
10/ 3 1918
13/ 5 1908
1880-talet
1897
1890
okt. 1905
5/ 6 1921
8/ 7 1928
25/ 3 1918
9/ 12 1928**
9/ 2 1923**, 1920-talet
4/ 7 1923**, 1920-talet
9/ 6 1919
18-23/ 8 1910*, 1912
13/ 11, 22/ 11 1902, 1902
1912
11-12/ 3 1907*
4/ 10 1916
25/ 5 1919
1913, 19/ 8 1927
11/ 4 1927
9/ 11 1926
10/ 11 1909
8-9/ 9, 12-13/ 9, 22/ 9 1911
21/ 3 1924**
1896
22/ 4 1917
25/ 10 1909
3/ 6 1927
m aj 1908
4/ 10 1925
18/ 5 1924**
29/ 11 1914, 26/ 8 1923
18/ 7 1926**
15/ 11 1925**
29/ 3, 21/ 11 1915
11/ 9 1899
4/ 5 1929
18-23/ 8 1910*
20/ 7 1924
12/ 12 1921, 28/ 3 1929
8/ 11 1903, 4-12/ 9 1908
10/ 2 1928
272
Lund berg, Johannes
Lund borg, N .E.
Lund egård , Åke
Lund equist, Siri
Lund ström , H erm an
Lund sted t, Vilhelm
Lunn, H enry
Luttem an, Axel
Lüd em ann, Ernst
Lynch, Fred erick
Lyttkens, Elof
Mannerheim , Gustaf
Margareta, kronprinsessa
Margaretha, prinsessa
Masaryk, Tom as
Mason, Arthur Jam es
Matsson, Reinhold
Mattsson, Olle
Meillet, Antoine
Meland er, Emil
Mercier, Désiré
Milles, Carl
Moe, Theod or
Molin, Olof
Monnier, H enri
Monod , Wilfred
Montelius, Oscar
Mott, John
Müller, Johannes Erik
Myrberg, Otto
Månsson, Fabian
Märtha, prinsessa
N apoleon
N athorst, Alfred
N athorst, Ru th
N aum ann, Fried rich
N eand er, H erm an
N elson, H elge
N ielsen, Ditlef
N ietsche, Fried rich
N ilson, Sven
N ilsson, N ils
N obel, Alfred
9/ 6 1923
3/ 3 1890
23/ 3 1929**
22/ 7 1910
9/ 5 1909, 21/ 2 1917
27/ 3 1925
1924
21/ 3, 10/ 4 1920
15/ 10 1890
23/ 4 1922
24/ 6 1929
8/ 4 1919
15/ 1 1921, 15/ 5 1922
15/ 4 1916, 22/ 5 1919
7/ 3, 8/ 3 1925
6/ 5 1928
15/ 6 1919
17/ 2 1924**
1923, 25/ 2 1924**
1908
april 1926
jan. 1905, 24/ 6 1918, 8/ 3 1925
1/ 3 1926
25/ 1 1931
1923
juni 1927
13/ 11 1921
2/ 2 1909
8/ 2 1928
15/ 10 1892**
21/ 3 1920, 20/ 1, 31/ 1 1922
24/ 3 1918, 17/ 3 1929
31/ 7 1904
27/ 1 1921
19/ 12 1917
1903
1917, 26/ 8 1922
23/ 1 1926
19/ 11 1903
1891
22/ 11 1914, 12/ 8 1923
23/ 10 1908
11/ 12, 16/ 12, 17/ 12 1896, 10/ 12
1897, 10/ 12, 11/ 12 1930
273
N ord enskjöld , Otto
N orlin, Arnold
N orrby, Carl
N yblom , H elena
N yblæus, Axel
N ylund , Bengt
N ylund , David
N yström , H arald
N yström , Lud vig
Od encrantz, Olof
Ohlson, Eva
Olav, kronprins
Olivecrona, H elm er
Olivecrona, Karl
Olivecrona, Sigrid
Oscar II
Otto, Ru d olf
Palm , H erm an
Palm e, Olof
Pascal, Blaise
Penson, H enry
Persson, Elin
Pettersson, Anton
Pettersson, David
Pfannenstill, Magnus
Photios, patriark
Poelchau, Peter H arald
Pontén, Gottfrid
Pontén, Sam uel
Post, H am pus von
Pribilla, Max
Puaux, René
Quensel, Teod or
Rabenius, Julia
Ras Tafari
Renström , Carl Johan
Renström , Maria
Reuterskiöld , Ed gar
Réville, Albert
Réville, Jean
Ribbing, Anna Lisa
Ribbing, Malin
Ribbing, Ulla
Ringqvist, Oscar
1928
17/ 4 1893
20/ 4 1887
1890-talet
20/ 3 1911
21/ 2 1930
17/ 3 1925
26/ 5 1927**
4/ 8 1921
23/ 5 1917
18/ 10 1925**
17/ 3 1929
13/ 3 1921
11/ 5 1912
11/ 5 1912, 4/ 10 1916
19/ 9 1897
1929
10/ 4 1894, 28/ 3 1929, 7/ 5 1931
23/ 4, 26/ 4 1918
27/ 5 1901
1/ 4 1921
3/ 4 1921
28/ 11 1915
5/ 7 1925**
sept. 1912, 27/ 10 1920
1925, 16/ 8 1925
16/ 7 1922^
9/ 11 1924**
2/ 2 1909
21/ 8 1911
1931
6/ 11 1927, 4/ 12 1930
26/ 9 1910
16/ 1 1902
8/ 6 1924
9/ 9 1917
3/ 6 1927
1904, 7/ 10 1928
1897, 11/ 11 1906
17/ 6 1908
28/ 5 1911
1/ 1 1920
24/ 6 1917
17/ 4 1925
274
Risberg, Bernhard
Ritschl, Albrecht
13/ 2 1891
8/ 4 1891, 10/ 4 1894, 1896, 1890talet
16/ 8 1925
19/ 8 1917
21/ 11 1920
13/ 5 1919
9/ 11 1925
18-23/ 8 1910*
5/ 4 1924
15/ 6 1923
5/ 6 1927**
23/ 2 1893, 9/ 1, 15/ 1, 20/ 12 1921,
1923, 16/ 5 1926
18/ 3 1906
29/ 7 1911, 19/ 9 1920
21/ 5 1924
2/ 11 1895
6/ 6 1926**
27/ 7 1919
19/ 9 1930
1897, 1898, 21/ 1 1899, 1890-talet,
19/ 4 1901, 1901, 1/ 11 1903
3/ 4 1928
3/ 6 1919
18/ 11 1911
3/ 5 1913
8/ 11 1914
26/ 8 1922
okt. 1907, 18-23/ 8 1910*
12/ 3 1920
1906
1880-talet
11/ 11 1899
1880-talet
14/ 10, 16/ 10, 24/ 10 1925
9-10/ 4 1905
1891
25/ 5 1930
28/ 5 1903, sept. 1912
1900
4/ 2 1917
29/ 3 1923
15/ 11 1920
Rod he, Ed vard
Roland , Carl Wilhelm
Rosand er, Erik
Rosén, H elge
Rosen, H ugo von
Rosenius, Carl Olof
Rossum , W.M. van
Rud beckius, Johannes
Rud berg, Karl
Rud in, Wald em ar
Ruhe, Algot
Rund gren, Viktor
Runestam , Arvid
Ryd berg, Viktor
Ryd em an, Gunnar
Ryd én, Olivia
Ryd én, Värner
Sabatier, Auguste
Sabatier, Charles Paul Marie
Sahlin, Carl Yngve
Sand berg, Lars August
Sand berg, N athanael
Sand egren, Paul
Sarw e, Wilhelm
Schartau, H enric
von Scheele, H enning
Schenke, W
Scherling, Carl H enrik
Schleierm acher, F.D.E.
Scholten, Johannes H enricus
Schröd erheim , Elis
Schück, H enrik
Schw erin, H ugold von
Sed w all, And ers
Segersted t, Torgny
Siecke, Ernst
Siegbahn, Leberecht
Sigvard , prins
Sillén, Elin
275
Sjögren, Emil
Sjösted t, And ers
7/ 3 1918
12/ 5 1919, 1/ 3 1920, 30/ 5 1921,
16/ 5 1922, 19/ 10 1926
1/ 2 1929
18/ 11 1927
16/ 7 1927
od at.
10/ 10 1915
6/ 11 1927
15/ 9 1905
1897
1899, d ec. 1921
1914
30/ 1 1917
22/ 1 1909, 15-16/ 2 1911, 23/ 1,
19/ 5, 22/ 5 1912
9/ 3 1930
21/ 9 1912
5/ 8 1921, 23/ 4 1922^ , 1922, 13/ 11
1923, 2/ 11 1924, 29/ 4, 1/ 5, 2/ 5,
18/ 5 1925, 30/ 10 1926, od at.
27/ 1, 1/ 2, 6/ 2 1893
29/ 7 1923
28/ 3 1929
10/ 11 1926
24/ 1 1897, 1897, 11-12/ 3 1907*
6/ 5 1917
1/ 4 1924
9/ 5 1920
24/ 2 1924**
24/ 9 1919
14/ 5 1911
12/ 7 1919
2/ 7 1901, 20/ 8 1917
21/ 5 1924
22/ 6 1913
13/ 4 1915, 23/ 4 1926
12/ 5 1917, juni 1925, 20/ 9 1927
29/ 12 1929**
27/ 1 1906
30/ 5 1926
27/ 5 1928**
15/ 4 1912
26/ 5 1921
Sjöstrand , Bertil
Skovgaard , Joachim
Sloan, L.G.
Sokrates
Staaff, Karl
Stad ener, Sam
Stangenberg, Id a
Stapfer, Ed m ond
Stave, Erik
Stefan, ärkebiskop
Strand ell, Axel
Strind berg, August
Ström , Erik
Stålhand , Marguérite
Sund ar Singh
Sund beck, C.L.
Sund m an, Johan
Svanbom , Karl Otto
Sw artz, Carl
Sw ed enborg, Emanuel
Svensson, Martin Theod or
Söd erberg, Johan
Söd erberg, Josef
Söd erblom , Bror Carl
Söd erblom , Brita
Söd erblom , Elsa
Söd erblom , H anna
Söd erblom , Jonas
Söd erblom , Lucie
Söd erblom , Sofia
Söd erblom , Staffan
Söd erblom , Sven
Söd erblom , Yvonne
Söd erlind , Anton
Söd erlind , Johan
Söd erlund , Ryno
Sörenson-Ringi, H arald
Tagore, Rabind ranath
276
Tam m , Fred rik
Tegnér, Esaias
Thom and er, Ture
Thunblad , Johan
Thörnell, Gösta
Thörnell, H ans H enrik
Thörnell, Lolle
Thörnell, Per
Tiele, C.P.
Toll, Johan
Tollstén, Ad olf
Torén, C.A.
Troeltsch, Ernst
Tullberg, Ingegerd
Uggla, Gustaf
Ullm an, Ud d o
Und set, Sigrid
Unestam , Gustaf
Wachtm eister, Fred rik
Wachtm eister, N ils
Wahrenberg, Carl Gustaf
Valentin, H ugo
Wallin, J.O.
Wattrang, Knut
Wed berg, Gustaf
Wehrenpfennig, Werner
Wennerberg, Gunnar
Westberg, Frans
Westberg, Gösta
Westerlund , Ernst
Westm an, Gustaf
Westm an, Knut Bernhard
Wetter, Gillis
Wibom , Max
Wicksell, Sven Dag
Victoria, d rottning
Wid e, Sam
Wid ner, N ils
View eg, Per Otto
Wikner, Pontus
Wikström , Aloand er
Wilcke, Kerstin
Wild e, Oscar
Wilhelm II
5/ 4 1905
21/ 10 1910
15/ 10 1922
17/ 5 1919
28/ 12 1927
7/ 4 1905
1/ 3 1917
2/ 2 1930
19/ 1 1902
7/ 6 1919
17/ 8 1924**
18/ 10 1903
1896
8/ 7 1911
12/ 1 1924**
1/ 5 1927
29/ 4 1927, 10/ 12 1928
27/ 10 1929**
12/ 9 1919
29/ 1 1916
17/ 4 1925
15/ 4 1931
23/ 6 1904, 18-23/ 8 1910*
20/ 6 1911
16/ 5 1920
3/ 10 1920
30/ 4 1893
17/ 4 1925, 25/ 5 1930
10/ 2 1924**
3/ 2 1924
8/ 8 1915, 25/ 5 1930, 7/ 5 1931
20/ 4 1929
13/ 5 1919, 15/ 9, 17/ 9 1926
25/ 11 1921
11/ 2 1908
4/ 4, 6/ 4, 12/ 4 1930
18/ 2 1918
15/ 5 1921
14/ 11 1926**
1883, 1884, 18-23/ 8 1910*
12/ 9 1920
11/ 12 1921
23/ 2 1907, 1908
30/ 9 1917, 10/ 1, 15/ 1 1918
277
Wilson, Wood row
Viotti, Johannes
Vod skov, H .S.
Word sw orth, John
Woxström , John
Wålind er, Erik
Väring, Eu gen Teod or
Wäsström , Erland
Ysand er, Torsten
Zachrisson, Fred rik
Zakrisson, Fredrik
Zorn, And ers
Åkerblom , Alfred
Åkerblom , Sven
Åland er, Ernst
Ångström , Dagny
Öhland er, Viktor
Österlund , Ola
Östgren, N ils
Östlund , Johannes
15/ 12 1918
12/ 5 1910
1898
21/ 8^ , 21/ 9^ 1911, 1912
9/ 6 1929
17/ 4 1925
30/ 4 1920
22/ 2 1920
9/ 9 1923
25/ 2 1912
5/ 11 1916
4/ 10 1911, 26/ 8 1920, 18/ 2 1926**
1/ 4 1924
3/ 8 1930**
5/ 6 1922
23/ 5 1917
7/ 5 1931
1/ 10 1916
23/ 8 1914
3/ 10 1926**
Pingströrelsen
12/ 3 1922, augusti 1922
The place of the Christian Trinity and the Bud d hist
Triratna am ongst holy triad s. Uppsats
1908
Plikten att tro. Föred rag
18/ 3 1920
Plikten till d et yttersta. Tal
6/ 9 1914
Plikttrohet. Artikel
20/ 1 1920
Pourquoi je suis luthérien. Anförand e
6/ 12 1926^
Prebend einstitutionen
8/ 7 1901, 18/ 2 1920, 1920
Pred ikningar efter Kyrkoåret
1 i Ad vent
2 i Ad vent
3 i Ad vent
3/ 12 1893, 2/ 12 1894, 1/ 12 1895, 29/ 11 1896, 28/ 11
1897, 27/ 11 1898, 3/ 12 1899, 2/ 12 1900, 30/ 11 1902,
3/ 12 1905, 3/ 12 1916, 2/ 12 1917, 27/ 11 1921, 28/ 11
1926**
8/ 12 1889**, 10/ 12 1893, 9/ 12 1894, 8/ 12 1895, 6/ 12
1896, 5/ 12 1897, 4/ 12 1898, 10/ 12 1899, 9/ 12 1906
17/ 12 1893, 16/ 12 1894, 15/ 12 1895, 13/ 12 1896, 12/ 12
278
4 i Ad vent
Juld agen
Annand ag Jul
Sönd ag efter Jul
N yårsafton
N yårsd agen
Sönd ag efter N yår
Trettond agen
1 efter Trettond agen
2 efter Trettond agen
3 efter Trettond agen
4 efter Trettond agen
5 efter Trettond agen
6 efter Trettond agen
Septuagesim a
Sexagesim a
Fastlagssönd agen
1 i Fastan
2 i Fastan
3 i Fastan
1897, 11/ 12 1898, 13/ 12 1925**
24/ 12 1893, 23/ 12 1894, 22/ 12 1895, 20/ 12 1896, 19/ 12
1897, 18/ 12 1898, 21/ 12 1902, 23/ 12 1928**
1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891,
1892**, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900,
1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1911,
1913, 1914, 1920, 1925**
1887, 1888, 1889, 1891, 1892**, 1893, 1908, 1911, 1928
31/ 12 1893, 30/ 12 1900, 30/ 12 1917, 28/ 12 1919, 30/ 12
1923**
1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1902, 1903, 1905,
1906, 1907, 1911, 1919, 1920, 1921, 1923, 1924**, 1928**,
1930
1894, 1897, 1898, 1900, 1901, 1909, 1911, 1913, 1915,
1920
2/ 1 1887, 3/ 1 1892, 5/ 1 1896, 3/ 1 1897
1891**, 1893**, 1894, 1895, 1903, 1912, 1916, 1917, 1918,
1920, 1925**, 1926**
11/ 1 1885, 8/ 1 1893**, 7/ 1 1894, 13/ 1 1895, 12/ 1 1896,
10/ 1 1897, 9/ 1 1898, 7/ 1 1900, 8/ 1 1905, 10/ 1
1909, 11/ 1 1914
20/ 1 1889, 18/ 1 1891**, 14/ 1 1894, 20/ 1 1895, 19/ 1
1896, 17/ 1 1897, 16/ 1 1898, 15/ 1 1899, 15/ 1 1905, 17/ 1
1915, 18/ 1 1920, 18/ 1 1925**, 20/ 1 1929
25/ 1 1885, 24/ 1 1886*, 27/ 1 1895, 26/ 1 1896, 24/ 1
1897, 23/ 1 1898, 22/ 1 1899, 21/ 1 1900, 23/ 1 1916, 26/ 1
1930
30/ 1 1898, 28/ 1 1900, 29/ 1 1928**, 2/ 2 1930
7/ 2 1897, 5/ 2 1922
13/ 2 1916
29/ 1 1888, 25/ 1 1891, 21/ 1 1894, 10/ 2 1895, 2/ 2 1896,
14/ 2 1897, 6/ 2 1898, 29/ 1 1899, 3/ 2 1901, 31/ 1 1904,
16/ 2 1919, 27/ 1 1929**, 1/ 2 1931**
5/ 2 1888*, 28/ 1 1894, 21/ 2 1897, 13/ 2 1898, 14/ 2 1909,
30/ 1 1910, 11/ 2 1912, 3/ 2 1918, 23/ 2 1919, 19/ 2 1922,
20/ 2 1927
4/ 2 1894, 24/ 2 1895, 16/ 2 1896, 20/ 2 1898,
12/ 2 1899, 9/ 2 1901, 26/ 2 1911, 10/ 2 1918, 15/ 2
1920, 6/ 2 1921
11/ 2 1894, 23/ 2 1896, 19/ 2 1899, 24/ 2 1901, 25/ 2 1917,
13/ 2 1921, 26/ 2 1928**, 17/ 2 1929**
18/ 2 1894, 10/ 3 1895, 14/ 3 1897, 26/ 2 1899, 20/ 2 1910,
4/ 3 1917, 8/ 3 1925**, 16/ 3 1930
25/ 2 1894, 17/ 3 1895, 8/ 3 1896, 13/ 3 1898, 10/ 3 1901,
279
Mid fastosönd agen
5 i Fastan
Palm sönd ag
Långfred ag
Påskd agen
Annand ag Påsk
1 efter Påsk
2 efter Påsk
3 efter Påsk
Kristi Himmelsfärdsdag
4 efter Påsk
6 efter Påsk
Pingstd agen
Annand ag Pingst
Trefald ighetssönd ag
1 efter Trefald ighet
2 efter Trefald ighet
3 efter Trefald ighet
4 efter Trefald ighet
7/ 3 1920. 3/ 3 1929**
24/ 3 1895, 15/ 3 1896, 20/ 3 1898, 12/ 3 1899, 25/ 3 1900,
17/ 3 1901, 17/ 3 1912, 30/ 3 1919, 6/ 3 1921, 26/ 3 1922,
22/ 3 1925**
11/ 3 1894, 31/ 3 1895, 27/ 3 1898, 24/ 3 1901
7/ 4 1895, 29/ 3 1896, 26/ 3 1899, 31/ 3 1901,
24/ 3 1907
23/ 3 1894, 12/ 4 1895, 16/ 4 1897, 8/ 4 1898, 31/ 3 1899,
13/ 4 1900, 5/ 4 1901, 10/ 4 1903, 21/ 4 1905, 29/ 3 1907,
25/ 3 1910, 5/ 4 1912, 2/ 4 1915, 21/ 4 1916, 29/ 3 1918,
14/ 4 1922, 10/ 4 1925, 6/ 4 1928**, 3/ 4 1931
1/ 4 1888, 25/ 3 1894, 14/ 4 1895, 5/ 4 1896, 18/ 4 1897,
10/ 4 1898, 7/ 4 1901, 27/ 3 1910, 16/ 4 1922
26/ 3 1894, 12/ 4 1896, 24/ 4 1905, 1/ 4 1918, 28/ 3 1921,
5/ 4 1926**, 9/ 4 1928^ , 1/ 4 1929**
21/ 4 1895, 9/ 4 1899, 22/ 4 1900, 14/ 4 1901, 23/ 4 1911,
15/ 4 1928**
8/ 4 1894, 19/ 4 1896, 16/ 4 1899, 29/ 4 1900, 21/ 4 1901,
18/ 4 1920, 4/ 5 1924**, 22/ 4 1928**
5/ 5 1895, 9/ 5 1897, 1/ 5 1898, 25/ 4 1915, 25/ 4 1920,
17/ 4 1921, 7/ 5 1922
21/5 1903, 25/5 1922, 10/5 1923, 29/5 1924, 21/5 1925**
23/ 5 1886, 12/ 5 1895, 3/ 5 1896, 16/ 5 1897, 30/ 4 1899,
27/ 4 1902, 10/ 5 1903, 20/ 4 1913, 2/ 5 1915, 6/ 5 1928**
6/ 5 1894, 17/ 5 1896, 30/ 5 1897, 22/ 5 1898, 24/ 5 1903,
8/ 5 1921**, 1/ 6 1924, 17/ 5 1931**
21/ 5 1893, 13/ 5 1894, 2/ 6 1895, 24/ 5 1896, 6/ 6 1897,
29/ 5 1898, 21/ 5 1899, 3/ 6 1900, 26/ 5 1901, 31/ 5 1903,
31/ 5 1925**, 23/ 5 1926**, 19/ 5 1929**
2/ 6 1884, 22/ 5 1893**, 23/ 5 1904, 1/ 6 1925, 24/ 5
1926**
20/ 6 1886, 28/ 5 1893**, 20/ 5 1894, 9/ 6 1895, 13/ 6
1897, 5/ 6 1898, 28/ 5 1899, 10/ 6 1900, 25/ 5 1902, 23/ 5
1923
4/ 6 1893**, 27/ 5 1894, 7/ 6 1896, 20/ 6 1897, 12/ 6 1898
4/ 6 1899, 17/ 6 1900, 9/ 6 1901
14/ 6 1885, 19/ 6 1887, 11/ 6 1893**, 3/ 6 1894, 14/ 6
1896, 27/ 6 1897, 19/ 6 1898, 11/ 6 1899, 16/ 6 1901, 25/ 6
1911
21/ 6 1885, 11/ 7 1886, 26/ 6 1887, 18/ 6 1893,10/ 6 1894,
21/ 6 1896, 26/ 6 1898, 18/ 6 1899, 1/ 7 1900, 23/ 6 1901,
28/ 7 1903, 2/ 7 1922
28/ 6 1885, 25/ 6 1893, 17/ 6 1894, 7/ 7 1895, 4/ 7 1897,
3/ 7 1898, 8/ 7 1900, 30/ 6 1901, 16/ 7 1905, 27/ 6 1920,
280
5 efter Trefald ighet
6 efter Trefald ighet
Kristi förklarings d ag
8 efter Trefald ighet
9 efter Trefald ighet
10 efter Trefald ighet
11 efter Trefald ighet
12 efter Trefald ighet
13 efter Trefald ighet
14 efter Trefald ighet
15 efter Trefald ighet
16 efter Trefald ighet
17 efter Trefald ighet
18 efter Trefald ighet
Mikaelid agen
20 efter Trefald ighet
21 efter Trefald ighet
22 efter Trefald ighet
23 efter Trefald ighet
27/ 6 1926
13/ 7 1884, 25/ 7 1886, 14/ 7 1895, 2/ 7 1899, 15/ 7 1900,
7/ 7 1901, 30/ 6 1907*, 23/ 7 1916, 5/ 7 1931**
1/ 8 1886, 24/ 7 1892**, 1/ 7 1894, 12/ 7 1896, 25/ 7 1897,
9/ 7 1899, 3/ 7 1921, 24/ 7 1927
4/ 8 1889, 11/ 7 1891**, 31/ 7 1892, 16/ 7 1893, 8/ 7 1894,
28/ 7 1895, 24/ 7 1898, 16/ 7 1899, 29/ 7 1900, 29/ 7 1906,
6/ 7 1916, 18/ 7 1920, 30/ 7 1922, 31/ 7 1927**, 3/ 8
1930**
11/ 8 1889*, 23/ 7 1893, 15/ 7 1894, 4/ 8 1895, 26/ 7 1896,
8/ 8 1897, 31/ 7 1898, 5/ 8 1900, 17/ 7 1910, 10/ 8 1924**,
25/ 7 1926**
2/ 8 1885*, 26/ 7 1891**, 30/ 7 1893, 11/ 8 1895, 30/ 7
1899, 12/ 8 1900, 27/ 7 1902, 9/ 8 1903, 5/ 8 1917, 5/ 8
1928**
9/ 8 1885, 2/ 8 1891**, 30/ 7 1899, 19/ 8 1900, 3/ 8 1902,
27/ 8 1905
24/ 8 1884, 16/ 8 1885, 5/ 8 1894, 25/ 8 1895, 29/ 8 1897,
13/ 8 1899, 26/ 8 1900
31/ 8 1884, 23/ 8 1885, 19/ 8 1888, 20/ 8 1893, 12/ 8 1894,
1/ 9 1895, 23/ 8 1896, 5/ 9 1897, 22/ 8 1920, 7/ 9 1924
4/ 9 1887, 27/ 8 1893, 19/ 8 1894, 8/ 9 1895, 30/ 8 1896,
12/ 9 1897, 27/ 8 1899, 24/ 8 1902, 17/ 9 1905, 25/ 8 1907,
6/ 9 1914, 14/ 9 1930**
6/ 9 1885, 25/ 9 1892, 26/ 8 1894, 15/ 9 1895, 5/ 9 1896,
19/ 9 1897, 11/ 9 1898, 3/ 9 1899, 16/ 9 1900, 21/ 9 1924,
13/ 9 1925**
2/ 9 1894, 22/ 9 1895, 13/ 9 1896, 26/ 9 1897, 10/ 9 1899,
23/ 9 1900, 15/ 9 1901, 31/ 8 1913, 12/ 7 1914, 12/ 9 1926
9/ 9 1883, 16/ 9 1888, 9/ 9 1894, 20/ 9 1896, 17/ 9 1899
20/ 9 1891**, 16/ 9 1894, 6/ 10 1895, 27/ 9 1896, 26/ 9
1920, 26/ 9 1926**
23/ 9 1894, 14/ 10 1900, 6/ 10 1912, 19/ 10 1919
8/ 10 1893, 30/ 9 1894, 29/ 9 1895, 4/ 10 1896, 1/ 10 1899,
30/ 9 1900, 2/ 10 1904, 29/ 9 1913, 5/ 10 1919, 2/ 10 1921,
1/ 10 1922, 30/ 9 1923, 2/ 10 1927**
15/ 10 1893, 7/ 10 1894, 18/ 10 1896, 15/ 10 1899, 28/ 10
1900, 16/ 10 1904, 17/ 10 1920, 17/ 10 1926**, 30/ 10
1927**, 21/ 10 1928**
22/ 10 1893, 25/ 10 1896, 22/ 10 1899, 19/ 10 1902, 23/ 10
1904, 9/ 11 1919, 16/ 10 1921
21/ 10 1894, 10/ 11 1895, 14/ 11 1897, 29/ 10 1899, 11/ 11
1900, 8/ 11 1903, 23/ 10 1921, 28/ 10 1923
17/ 11 1895, 8/ 11 1896, 13/ 11 1898, 18/ 11 1900, 30/ 10
281
24 efter Trefald ighet
25 efter Trefald ighet
26 efter Trefald ighet
27 efter Trefald ighet
Dom sönd agen
1:a bönd agen (Botd agen)
2:a bönd agen
(Reform ationsd agen)
3:e bönd agen (Missionsd agen)
4:e bönd agen
(Tacksägelsed agen)
Marie Bebåd elsed ag
Bönsönd agen
Mid som m ard agen
Allhelgonad agen
1921
12/ 11 1893, 24/ 11 1895, 15/ 11 1896, 20/ 11 1898, 12/ 11
1899, 9/ 11 1902, 11/ 11 1923
19/ 11 1893, 11/ 11 1894, 24/ 11 1901, 17/ 11 1918
26/ 11 1893
25/ 11 1894
24/ 11 1918, 21/ 11 1926, 20/ 11 1927
4/ 3 1894, 3/ 3 1895, 1/ 3 1896, 7/ 3 1897,
5/ 3 1899, 3/ 3 1901, 15/ 3 1914, 12/ 3 1916, 13/ 3
1921, 12/ 3 1922, 15/ 3 1925, 14/ 3 1926, 11/ 3
1928**, 17/ 3 1929
30/ 4 1893**, 29/ 4 1894, 28/ 4 1895, 26/ 4 1896, 2/ 5
1897, 8/ 5 1898, 14/ 5 1899, 20/ 5 1900, 5/ 5 1901, 14/ 5
1911, 15/ 5 1928**
18/ 7 1886, 17/ 7 1887, 15/ 7 1888, 19/ 7 1891**, 22/ 7
1894, 21/ 7 1895, 19/ 7 1896, 18/ 7 1897, 17/ 7 1898, 23/ 7
1899, 22/ 7 1900, 5/ 7 1903, 9/ 7 1911, 14/ 7 1912, 4/ 7
1915, 9/ 8 1916, 10/ 7 1927**, 12/ 7 1931**
15/ 10 1893, 14/ 10 1894, 13/ 10 1895, 11/ 10
1896, 9/ 10 1898, 8/ 10 1899, 7/ 10 1900, 8/ 10
1916, 10/ 10 1926**
27/ 3 1894, 25/ 3 1916, 25/ 3 1917, 25/ 3 1922, 25/ 3
1924**, 25/ 3 1925**, 25/ 3 1926**, 25/ 3 1928
30/ 5 1886, 7/ 5 1893**, 22/ 4 1894, 19/ 5 1895, 10/ 5
1896, 23/ 5 1897, 15/ 5 1898, 7/ 5 1899, 12/ 5 1901, 5/ 5
1907, 2/ 5 1912, 9/ 5 1915, 28/ 5 1916
1883, 1885, 1887, 1889, 1893, 1894, 1900, 1902, 1904,
1909, 1911, 1918, 1920, 1928, 1931
5/ 11 1893, 4/ 11 1894, 3/ 11 1895, 1/ 11 1896, 7/ 11 1897,
6/ 11 1898, 4/ 11 1900, 5/ 11 1905, 31/ 10 1907, 7/ 11
1909, 6/ 11 1910, 5/ 11 1911, 2/ 11 1913, 1/ 11 1918, 2/ 11
1919
Pressen
20/ 8 1928
Prins Gu stavs skola
19/ 12 1914, 20/ 12 1919, 15/ 3 1924
Prostm öte
25/ 9 1917
Provföreläsningar
4/ 11, 11/ 11 1899
Prästernas löner. Insänd are
28/ 12 1918
282
Prästm öten och prästkonferensen
1902, 26/ 5 1903, 15/ 6, 31/ 8 1915, 14/ 6
1921, 2/ 5 1922, 10-12/ 3 1925, 19/ 4
1926**, 14/ 6 1927, 18/ 9 1928, 19/ 3 1929,
11/ 3 1930
Prästval
7/ 8 1923, 1/ 11 1926
Prästvigningar
13/ 12 1914, 15/ 6, 19/ 12 1915, 22/5, 5/10,
17/12 1916, 20/5, 3/6, 16/12 1917, 19/5,
15/9, 15/12 1918, 25/5, 21/12 1919,
24/5,12/12 1920, 16/5, 11/12 1921, 29/1,
21/5, 15/9, 10/12 1922, 20/5, 21/12 1923,
18/5, 14/12 1924, 17/5 1925, 24/1**, 16/5
1926, 15/5, 18/12 1927, 17/5, 16/12 1928,
12/5, 6/10, 15/12 1929, 25/5, 14/12 1930,
14/5 1931
Prästäm betet
22/ 9 1909^
Psalm boken
30/ 10, 3/ 12^ 1920, 9/ 3 1931**
Påvestolen och kyrkans enhet. Artikel
29/ 1 1928
Rangord ningen. Morgonbön
26/ 5 1903
Recensioner
8/8 1896*, 1897, 1898, 1899, 1900,
7/4 1905, 13/5, 27/12 1908, 25/10,
10/11 1909, 29/7 1911
Recollections from a stud ent’s visit in
N ew England in 1890. Tal
1923
Reform ationens fjärd e jubileu m . Uppsats
1917
Reform ationsjubileet 1917, 1927
30/ 10 1917, 1917, 21/ 6 1927
Reform ationsriksd agen i Västerås. Föred rag
29/ 5 1927**
Reform ationsvesper
31/ 5 1893
Reinheit d es H erzens. Tal
planerat verk (se und er Das N eue in d er
Welt)
Religion in a Ford . Artikel
1924
283
Religion och sexualitet
13/ 12 1905*, 18/ 1 1906*
Religion och vid skepelse. Föred rag
18/ 4 1902*, 9/ 12 1904*, 10/ 5 1910
Religionen och d en sociala utvecklingen.
Föredrag
31/ 8 1897, 1897
Religionen och kyrkan. Program tal
8/ 12 1918
Religionen och staten. Bok
1918
Religionernas folkm ängd
21/ 9 1902
Religionernas lära om evigt liv. Föred rag
9/ 12 1902*
Religionsbland ningen i rom erska riket. Uppsats
1912
Religionsförföljelserna i Ryssland
15/ 4 1930
Religionsgeschichtliche Betrachtung d er christlichen
Fröm m igkeitstypen. Föreläsningsserie
7-9/ 5 1923
Religionshistoria
1890-talet, 10/ 4 1894, 1896, 31/ 8
1897, 1897, 1898, 1899, 1900, 14/ 9,
12/ 10, 19/ 10 1902, 1902, 1/ 2, 1/ 3,
13/ 3, 6/ 9 1903, 24/ 1, 3/ 4, 6/ 9
1904, 9-10/ 4 1905, 1908, 25/ 10
1909, 11/ 2 1910, 28/ 2, 23/ 8 1911,
22/ 2 1912, 27/ 5 1913, 1/ 3, 6/ 7
1914, 1914, 1916, 13/ 5 1919, 19/ 8,
24/ 10 1927, 27-29/ 8 1929, 1929
Religionsproblem et inom katolicism och
protestantism . Bok
1910
Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm
21/ 9 1907, 18/ 11 1909
Den religiösa situationen. Artikel
18/ 2 1923
Renlärighet
3/ 7 1906
En rikets rikedom . Kyrkoskrud en genom seklerna.
1-2. Artiklar
20-21/ 1 1929
284
Riksd agens interparlam entariska grupp
13/ 4 1931
Ring in gud stjänsttid . Dikt och psalm
1/ 1 1910
Ringa tjänare. Tal
28/9 1926, 18/12 1927
Ett riskabelt prejud ikat? Insänd are
25/ 11 1921
Rituellt och personligt gud sum gänge. Föreläsningar
m ars 1914
Rom och Stockholm . Artikel
19 & 21/ 2 1928
Rosend als skolhus
24/ 8 1902, 25/ 3 1904*, 15/ 1 1905,
6/ 9 1914
"Roslagskullatalet"
15/ 8, 22/ 8, 25/ 8, 4/ 9 1915
Ruhrockupationen
1/ 2, februari, 24/ 3 1923, 1923 [tre
d okum ent]
Rusd ryckerna i religionens historia. Föredrag
14/ 2 1906, 1906
Ryska kyrkans m artyrskap
6/ 7 1922
Ryska ortodoxa kristenheten
23/ 4 1926
Ryssland
4/ 3, 28/ 9 1920, 6/ 7 1922, 1922,
23/ 4 1926, 14/ 4 1930
Räd d a barnen
19/ 2, 10/ 5 1920
Den rättfärd ige skall leva av tro. Tal
31/ 10 1917
Röd a Korset
20/ 11 1920, 16/ 2 1926, od at.
S.A. Fries och fjärd e evangeliet. Uppsats
1925
Sackéus. Också ett ord om id rotten. Pred ikan
26/ 1 1930
Sahet ihr ihn? Tal
planerat verk (se und er Das N eue
in d er Welt)
Sallykören
21/ 9 1924, 2/ 10 1930
285
Salt och frid . Pred ikan
14/ 3, 5/ 9 1926
Salt och ljus. Pred ikan
5/ 11 1911
Salz und Fried e. Pred ikan
planerat verk (se und er Das N eue
in d er Welt)
Sam ariterhem m et i Uppsala
26/ 5 1915, 29/ 5 1917, 1/ 12 1918.
28/ 9 1926, 6/ 10 1929, 1929
Samfundet för hembygdsvård
28/9 1928
Sam fund et Pro fid e et christianism o
17/ 10 1926**
Sam vetskonflikter hos d en nutid a kristna
ungd om en. Föredrag
3/ 8 1926
Sam vetsöm m a
12/ 5 1919
Sankt Erik. Artikel
18/ 5 1925
Sanning och enhet. Föred rag
11/ 3 1930
Sanningen skall göra ed er fria. Tal
6/ 11 1923
"Die Schw ingen" u nd "Mutter". Betraktelse
planerat verk (se und er Das N eue
in d er Welt)
Science et salut. Föreläsningar
25-26/ 4 1911
Se, kärlet brast
1928
Se, tro, evigt lefva. Pred ikan
9/ 11 1902
Sem itiska sem inariet
1880-talet
Service and Christian fellow ship. Tal
25/ 6 1926
Sigtunaskolan.
23/ 1 1926
Sigtunastiftelsen
16/ 6 1916, 1/ 4, 18/ 8 1918, 5/ 8
1921
286
Sjukhuset
1925
Själasörjare eller sockenskrivare. Tal
9/ 4 1929
Själens m öte m ed sig själv efter d öd en. Föred rag
13/ 1 1906
Själens styrka. Tal
15/ 5 1927
Självbiografiskt
19/ 4 1889, 24/ 2 & 3/ 3 1891, 5/ 11
1899, 20/ 6 1903, 9/ 4 1905, 22/ 6
1912^ , 16/ 3, 20/ 5^ 1914, 26/ 8
1917*, 1926**, 24/ 6 1929:1,
planerad e verk: Gifford lectures
19 s. 149-50
Självtuktelsens betyd else för trons kraft.
Pred ikan
16/ 3 1930
En sjöm ans sista färd . Uppsats
1899
Sjöm ansvård
6/ 2, 7/ 2 1927
Skand inaviska sällskapet i Paris
29/ 6 1900
Skellefteblad et
11/ 10 1927
Skolavslutningar
30/ 5 1903, 19/ 12 1914, 5/ 6, 8/ 6, 21/ 12
1915, 31/ 5, 7/ 6, 21/ 12 1916, 5/6, 6/6, 8/12,
21/12 1917, 6/6, 20/12 1918, 6/6, 21/6,
19/12, 20/12 1919, 4/6, 7/6 1920, 22/12
1921, 10/5, 2/6, 9/6 1922, 6/6, 7/6 1923, 6/6,
22/12** 1924, 8/6 1926**, 3/6, 21/12 1927,
4/6, 5/6, 7/6, 19/12 1929**, 6/6 1930**
Skolinvigningar
24/ 11 1914, 19/ 5 1919, 23/ 1
1926**, 31/ 10 1927
Skolungd om
1917, 22/ 11 1919, 14/ 3 1922
Skriftens ord om tid en. Tal
23/ 8 1914
Skrifterm ål
18/3, 17/6, 19/8 1894, 1/3 1896,
5/7 1896, 29/1 1898, 21/4 1905, 15/4 1916,
13/5, 29/6 1917, 24/3, 25/3 1918, 18/12
1921, 7/3 1922, 12/1 1922, 11/1 1924**,
287
22/1 1925**
Skåne-Tid ningen
12/ 4 1898
Skörd evesper
7/ 10 1906, 16/ 10 1910, 15/ 10 1911, 3/ 10
1915
Slaveri
1891
Slav-fri. Betraktelse
18/ 4 1909, 26/ 10 1923
Sociala frågor
1880-talet, 31/ 8 1897, 11/ 9 1910, 29/ 11
1914, 10/ 2 1918, 10/ 1 1920, 16/ 2 1921,
18/ 2, 24/ 2, 6/ 3 1922, 22/ 10 1927
Social nöd , själanöd . Föred rag
10/ 11 1917
Social-Dem okraten
11/ 10 1902, 28/ 3 1904, 9/ 6, 25/ 8,
1/ 9 1915
Den sociald em okratiska ungd om srörelsen.
Artikel
1906
Socialiseringsnäm nd en
18/ 3 1931
Socialism en
22/ 10 1891
Société biblique de France
10/11 1919
Die sogenannte natürliche Theologie und
d ie Religionsgeschichte. Bok
1913
S:t Botvid s skola
6/ 10 1918, 21/ 6, 2/ 11 1919, 16/ 2
1920*, 19/ 12 1923
S:t Olavsjubileet
30/ 7, 17/ 8 1930
Solna-affären
24/ 11 1921
Solnagård en
4/ 2 1923
Som m arm innen. Bok
postum t verk
The song in the soul. Pred ikan
7/ 10, 3/ 12 1923
288
SSUH
19/ 2 1925, 20/ 6 1931**
De stackars d öd lige. Universitetspred ikan.
9/ 4 1905
Stat och kyrka i belysning av
begravningsfrågan. Artikel
27/ 5 1926
Staten bortom gott och ont. Insänd are
4/ 6 1918
Statens historiska m useum
1924, 4/ 12 1929
Statskyrkans avskaffand e. Utkast
1920**
Stiftsm öten
14/ 6 1916 i Uppsala, 24-25/ 8 1920
i Bollnäs, 20/ 8 1922 i Gävle, 19/ 7**,
20/ 7, 21/ 7 1926 i H ud iksvall och
Forssa, 19/ 6 1928 i Uppsala
Stockholm s borgarskola
1/ 10 1902*, 1903
Stockholm s centrala d iakoniråd
6/ 2 1927
Stockholm s Dagblad
21/ 9, 12/ 10, 19/ 10 1902, 1/ 2, 1/ 3, 5 &
9/ 4, 26/ 4, 3/ 5, 2/ 8, 6/ 9, 18/ 10, 8/ 11,
29/ 11, 27/ 12 1903, 24/ 1, 13/ 3,
3/ 4, 19/ 6, 31/ 7, 4/ 9, 6/ 9, 13/ 11 1904,
16/ 11 1891, 19/ 1, 30/ 3, 14/ 9,
10/ 1, 19/ 2, 26/ 2, 7/ 4, 9-10/ 4, 3/ 9
1905, 19/ 6, 26/ 6, 3/ 7, 29/ 7, 5/ 9, 11/ 11,
29/ 11 1906, 26/ 4, 13/ 5, 17/ 6, 4/ 7, 12/ 9,
27/ 11, 27/ 12 1908, 22/ 1, 26/ 3, 19/ 7,
10/ 11 1909, 18/5, 12/6, 7/9, 11/9 1910,
29/7, 21/8, 26/9, 4/10, 25/11 1911, 25/8
1912, 18/5 1913, 27/8 1917, 7/4, 5/5 1918,
1/8 1924
Stockholm s prästsällskap
13/ 11 1911, 27/ 11 1914, 31/ 10
1915, 8/ 11 1920^ , 21/ 1 1924**
Stockholm s stad s konsistorium
19/ 11 1916, 24/ 11 1919, 2/ 5 1922
Stockholm s-Tid ningen
8-9/ 9, 12-13/ 9 1911, 25/ 8 1914, 29/ 3,
289
1/ 9, 4/ 9 1915, 14/ 10, 17/ 10, 21/ 10,
24/ 10, 28/ 10, 4/ 11 1917, 8/ 3, 10/ 3,
23/ 12 1919, 20/ 1, 12/ 3, 6/9, 23/9, 27/9,
30/10, 31/10, 3/11 1920, 7/4, 23/4 1921,
31/1, 18/2, 2/4, 21/10 1922, 10/12, 11/12,
12/12 1923, 4/2, 10/2, 5/4, 23/4, 26-27/4
1924, 5/2, 8/3, 29/4, 18/5, 27/6, 16/10,
24/10, 15/11 1925, 15/1, 17/1, 5/5, 23/5,
27/5, 28/7, 18/9 1926, 28/4, 31/7, 21/11,
18/12 1927, 30/1, 31/1, 1/2, 3/4, 6/5 1928,
16/1, 20-21/1, 18-19/7 1929, 15/4 1930
Stora fiskefänget. Predikan
30/ 6 1907*
Storbrittaniens kristenhet och kyrkans
tillärnad e värld sparlam ent. Artikel
5/ 2 1921^
Storstrejken 1909
31/ 8 1909
Strid en om d en kristne Sad hun. Artikel
29/ 4 1925
Stud entexam en
12/ 6 1910
Der Stud entenm issionsverein. Tal
planerat verk (se und er Das N eue in d er
Welt)
Stud entm issionsföreningen
3/ 3 1890, 28/ 2 1904, 1904, 22/ 3
1924
Stud iet av religionen. Bok
1908, 1916
Större akad em iska konsistoriet
19/ 11 1919
Sund svalls-Posten
31/ 12 1907
Svensk-Am erika
28/ 9, 10/ 12, 11/ 12, 12/ 12, 20/ 12 1923,
1923
Svensk-am erikanska föreningen
29/ 4 1924
Svenska akad em ien
15/ 2 1911, 25/ 1 1919, 26/ 5, 20/ 12 1921,
28/ 1 1922, 30/ 1, 20/ 12 1923, 10/ 1 1931
Svenska bibelsällskapet
28/ 3 1915, 17/ 3 1917, 10/ 11 1919
290
Svenska Chicagokören
3/ 7 1920
Svenska Dagblad et
6/ 7 1909, 10/ 4 1920, 19/ 8 1923, 2/ 11
1924, 16/ 5, 5/ 8, 20/ 8, 14/ 10 1925, 18/ 4
1926, 8/ 2, 1/ 11 1927, 19 & 21/ 2 1928,
31/ 3-7/ 1929, 3/ 12 1930
Svenska fattigvård sförbund et
6/ 5, 10/ 10 1918
Svenska folkskolans vänner
4/ 4 1907*
Svenska fred s- och skiljed om sföreningen
11/ 3 1920
Svenska from hetstyper. Föreläsningar
18-23/ 8 1910*
Svenska förbund et i Kanad a
8/ 5 1931
Svenska försam lingen i Petrograd
16/ 8 1921
Svenska kulturforskarm ötet
9-10/ 6 1922
Svenska kyrkan i Berlin
18/ 6 1922, 6/ 4 1930
Svenska kyrkan i Oslo
(Kristiania)
28/ 5 1922, 20/ 12 1925
Svenska kyrkan i Köpenham n
18/ 11 1917, 7/ 3 1920
Svenska kyrkan i Lond on
24/ 9 1911, 17/ 4 1921, 23/ 6 1923, okt.
1928, 19/ 5 1929**, 17/ 5 1931**
Svenska kyrkan i Paris
6/ 5 1894, 7/ 7 1901, juli, 8/ 11 1903, 26/ 2
1905, 18/ 5 1910, 20/ 4 1913, 5/ 12 1926
(alla d e pred ikningar och förrättningar
N S utförd e som försam lingens pastor
1894-1901 ej m ed tagna utom inträd esoch avsked spred ikningarna)
Svenska kyrkan och d en engelska
26/ 4 1908, 23/ 9 1909^ , 7/ 9 1910, 6/ 9,
4/ 10 1920, 1920, 21/ 4 1922, 1923, 1924
Svenska kyrkan och Frankrike
2/ 12 1926
291
Svenska kyrkans kropp och själ. Bok
1916
Svenska kyrkans lekm annaförbund
10/ 10 1918, 23/ 11 1919, 6/ 3 1921,
7/ 5 1922, 21/ 10 1928**
Svenska kyrkans lekm annaskola
8/ 10 1922
Svenska kyrkans offervecka 1922
5/ 1 1922
Svenska kyrkans originalitet. Inled ning
18/ 3 1914**
Svenska kyrkoorganisationens historiska
egenart. Uppsats
1915
Svenska m innen i främ m and e land . Tal
14/ 9 1911
Svenska Missionsförbund et
15/ 6 1928
Svenska Morgonblad et
20/ 2 1911, 7/ 8 1923, 9/ 3, 14/ 10, 16/ 10
1925, 15/ 6 1928, 5/ 5 1931
Svenska ungd om ens Am erikafärd
21/ 1 1927
Svenskars from het. N y följd . Bok
postum t verk
Svensken. Manuskript
m ars 1929
Svensk-engelska föreningen
9/ 4 1920, 15/ 1, 1/ 4, 21/ 4 1921
15/ 1, 17/ 3 1922, 15/ 1 1923, 15/ 1
1924**, 13/ 5 1925, 15/ 1 1929
Svensk-japanska sällskapet
19/ 5 1926
Svensk-norska sällskapet i Paris
3/ 10 1896
Ett svenskt universitet i Kina. Anförand e
9/ 1 1919
Sverige. Tal
16/ 5 1902
Sverige Am erika stiftelsen
9/ 11 1925, april 1926, 2/ 4 1929
Sveriges fram tid
20/ 3 1893
Sveriges kyrka. Föred rag
23/ 6 1906*, 21/ 9 1907, okt. 1907
292
Syd svenska Dagblad et
23/ 5 1919, 9/ 5 1927
Synoptikerna
13/ 11 1889
Såd d . Pred ikan
20/ 2 1927
Sågen I honom . Tal
25/ 9 1897
Sällskapet De nöd lid and es vänner i Stockholm
27/ 11 1919
Söd erblom und d ie Toleranz in Schw ed en.
Insänd are
6/ 3 1930
Sönd erjylland
11/ 3 1924
Sönd ring och enhet i Kristi kyrka. Föredrag
24/ 6 1920^
Tack till Gud för d en hund raåriga fred en
26/ 7 1914
Tal och skrifter. Del 4
1930
Tam ulkyrkan i Ind ien
21/ 7, 12/ 12 1920, 18/ 4 1921, 3/ 11
1924, febr. 1926, 29/ 11 1926,
21/ 11 1927
Tecken och und er. Pred ikan
19/ 10 1902
Tecken och tro. Pred ikan
23/ 10 1904
Tegnér och religionen. Föredrag
21/ 10 1910
Tekniska högskolan i Stockholm
13/ 12 1905*, 18/ 1 1906*
Tem ptation stories of Bud d ha, Christ and
the Christian Sad hu. Föreläsning
13/ 11 1923
Teologie d oktorsgrad en
30/ 4, 19/ 5 1919
Teologiska fakulteten
26/ 5 1902, 28/ 5 1903, 2/ 11 1906,
23/ 11 1907, 9/ 5, 13/ 9 1909
Teologiska föreningen
20/ 4 1887, 22/ 2 1888, 13/ 11 1889,
7/ 5, 15/ 10 1890, 8/ 4 1891, 16/ 3
293
1892, 7/ 5 1902*, 17/ 4 1907, 25/ 11
1908*, 13/ 2 1924
Teosofi och kristend om . Föred rag
25/ 9 1913
The three kingd om s. Tal
1923
The three great surprises. Pred ikan
25/ 11 1923
Tid ens tecken. Tal
4/ 3 1923
Tid ens tecken. Uppsats
1923
Tid släget och ungd om en. Föredrag
5/ 4 1918
Tiele’s Kom pend ium d er Religionsgeschichte.
Bok
1903, 1912
Till d em som nitälska för kristenhetens enand e.
Brev
6/ 4 1921^
Till hem m en och d e enskild a i ärkestiftet
15/ 12 1928
Till Sveriges kristna folk! Upprop
14/ 11 1918
Tio Gud s bud och hem m et. Tal
12/ 2 1928
Tjeckoslovakien
16/ 1 1931
Tjeckoslovakiska sällskapet
7/ 3 1925
Tjänst och vila. Tal
7/ 10 1928
To unite is the w atchw ord of the tim e.
Insänd are
1921
Tom aspåsk. Pred ikan
23/ 4 1911
Tre heliga veckor. Föred rag och broschyr
29/ 6 1911
Tre slags m änniskor. Pred ikan
28/ 7 1903
Den tred je artikeln. Pred ikan
23/ 11 1923
294
Treenighet.
1903, 17/ 10 1908, 1908, 1909
The Trinity season. Pred ikan
26/ 5 1929
Tro. Föred rag
12/ 2 1893**
Tro och gärningar. Tal
16/ 5 1926
Tron på Kristi uppstånd else. Föreläsning
29/ 3 1909*
Tron på Kristi uppstånd else
29/ 3 1909, 28/ 3 1921, 1/ 3, 9/ 5,
10/ 5, 21/ 6 1929
Trons vittnen. Uppsats
19/ 5 1926
Tugend en und Gefahren d es Sports. Tal
planerat verk (se und er Das N eue
in d er Welt)
De två gud arna. Pred ikan.
6/ 9 1914
Tvångscelibat
1920-talet
Tyglarna. Tal
6/ 2 1927
UKSF se Kristliga studentförbund et
Und ervisning om nykterhet. Tal
27/ 2 1927
Unionsbrottet 1905
17/ 9, 6/ 11 1905
Unitas Christiana or United life and w ork
of Christend om = Christian fellow ship
1923
United Free Church of Scotland
24/ 5 1929
The unity of Christend om and the relation thereto
of existing churches. Föred rag
15/ 8 1927
The unity of the Bible. Föredrag
8/ 10 1923
The unity that is. Föreläsning
1/ 10 1923
The universal significance of Martin Luther.
295
Ad d ress
31/ 10, 10/ 11 1923
Universitetspred ikningar
5/ 11 1899, 8/ 2 1903, 25/ 10 1903,
23/ 10 1904, 9/ 4 1905, 6/ 10 1907,
20/ 2 1910, 18/ 4 1920, 20/ 11 1927
Uppenbarelseboken
31/ 7 1904
Uppenbarelsekyrkan. Artikel
18/ 5 1913^
Uppenbarelsens urkund er. Föred rag
17/ 8 1926
Uppenbarelsereligion. Uppsats
1903, 29/ 6 1910, 24-28/ 4 1911,
1911
Uppland s fornm innesförening
1/ 6, 2/ 6, 6/ 6, 25/ 6 1924, 1/ 6
1925
Upprop om fred en och reform ationsm innet
1917
Upprop om nöd en
20/ 11 1919
Uppsala enskild a läroverk och privatgym nasium
4/ 6 1920, 3/ 6 1927
Uppsala folkskolor
21/ 12 1916
Uppsala fortsättningsskolor
10/ 5 1922
Uppsala högre elem entarläroverk och
gym nasium för flickor
2/ 6 1922
Uppsala m öte
5-7/ 9 1893, 18/ 9 1928
Uppsala stud entkår
14/ 5 1892**, 13/ 5 1893, 16/ 5 1902,
17/ 5 1903, 22/ 5 1915, 17/ 5 1924
Uppsala universitet
17/ 6, 16/ 9, 20/ 9 1927
Uppsala universitetsbibliotek
31/ 1 1931
Uppsala-Gäfle järnvägsaktiebolag
1/ 7 1918
Uppstånd elsens vittnen. Pred ikan
28/ 3 1921
296
Upsala [tid ningen]
1/ 5, 2/ 5, 6/ 11 1905, 2/ 1 1906,
24/ 10 1907, 23/ 10 1908, 4/ 6 1914,
25/ 11 1921, 13/ 1 1922, 13-14/ 2
1922, 15/ 3, 11/ 11 1924, 2/ 5 1925,
23/ 1 1926, 20/ 4 1927, 25/ 2 1928
Upsala N ya Tid ning
8/ 11 1907, 11/ 2 1918, 25/ 11 1921,
6/ 6, 25/ 6 1924, 21/ 2 1925
Ur religionens historia. Bok
1915
Utland ssvenskar
25/ 12 1927
Utsläcken icke and en. Tal
16/ 5 1921
Vad synes ed er om Gu d s rike? Pred ikan
17/ 1 1926
Vad vi lärt och behöva. Svar på enkät
10/ 2 1924
Die Waffen. Tal
planerat verk (se und er Das N eue
in d er Welt)
Vaksam het. Pred ikan
17/ 11 1918
Wald ensarna. Föred rag
11/ 4 1926
The value of religion
1925
Var går gränsen i kristenhet? Artikel
3/ 11 1920
Varför jag är lutheran. Artikel
15/ 1 1926
Warum ich Lutheraner bin. Föred rag
20/ 4 1925
Vasahögtid i Lond on. Tal
23/ 6 1923
Vater, Sohn und Geist unter d en heiligen Dreiheiten
vor d er religiösen Denkw eise d er Gegenw art. Bok
1909
Vem bord e korsfästas? Pred ikan
21/ 4 1916
Das Werd en d es Gottesglaubens. Bok
18/ 8 1915
Vergleichend e Eschatologie. Föreläsningar
1913
297
Das Wesentliche. Tal
planerat verk (se und er Das N eue
in d er Welt)
Vetenskapen såsom form för m änsklig tillvaro.
Föredrag
5/ 3 1920
Vetenskapsakad em ien
27/ 10 1930
Why I am a Lutheran. Uppsats
1926
Vi tro på d en H elige And e, en H elig Allm ännelig
Kyrka. Pred ikan
23/ 11 1923
Vi tro på Gud Fad er allsm äktig. Pred ikan
21/ 11 1923
Vid årsskiftet. Artikel
31/ 12 1907
La vie future. Thèse Paris – m ed förarbeten
1899, 1900, 1901
Vigslar
10/ 10 1896, 28/ 1 1908, 14/ 5, 28/ 5,
20/ 6, 8/ 7 1911, 29/ 1, 4/ 10 1916,
23/ 5, 24/ 6 1917, 22/ 5 1918, 22/ 5,
7/ 6, 24/ 9 1919, 1/ 1 1920, 21/ 5
1924, 29/ 12 1929**
Vingarna och Mor. Pred ikan
8/ 3 1925
Visitationer
20-23/ 8 1914 i H arm ånger, 26-27/ 6 1915 i
Lid ingö, 8-11/ 7 1915 i Voxna, 16-18/ 7 1915 i
H am rånge, 25/ 7 1915 i Viksta, 3-5/ 9 1915 i
H ud iksvall, 25-28/ 11 1915 i H ofors, 26/ 3 1922 i
Enköping, 11/ 6 1916 i Bälinge, 2/ 7 1916 i
Gnarp, 23/ 7 1916 i Skuttunge, 11-13/ 8 1916 i
Väd d ö, 16-20/ 8 1916 i Järvsö, 18-23/ 10 1916 i
Valbo, 5/ 11 1916 i Sund byberg, 4-6/ 5 1917 i
Brom m a, 9-10/ 6 1917 i Fasterna, 14-17/ 6 1917 i
H arg, 15/ 7 1917 i Estuna, 29/ 7 1917 i Ekerö
och Munsö, 30/ 7 1917 i Ad elsö, 9/ 9 1917 i
Västerlövsta, 18/ 11 1917 i Köpenham n, 2-3/ 2
1918 i Lohärad -Malsta, 23-24/ 2 1918 i Vittinge,
23/ 6 1918 i Frösund a och Kårsta, 24/ 6 1918 i
Rim bo, 23/ 8 1918 i H usby Långhund ra, 25/ 8
1918 i Vid bo, 1/ 9 1918 i Fröjeslund a, 8/ 9 1918 i
298
N ora, 16/ 2 1919 i Rogsta, 21-23/ 2 1919 i
Söd erham n, 9-17/ 8 1919 i Bollnäs- Regnsjö, 1820/ 6 1920 i Enånger, 24/ 6 1920 i Loos, 27/ 6
1920 i H am ra, 25-27/ 9 1920 i Vallby-Torsvi,
17/ 10 1920 i H arbo, 19-21/ 8 1921 i Öregrund Gräsö, 16/ 10 1921 i Vallentuna, 30/ 10 i
Villberga, 2/ 7 1922 i Bjuråker, 1-3/ 9 1922 i
Ram sjö, 17-19/ 10 i Lid ingö
Vittnesbörd om Jesus. Pred ikan
21/ 12 1902
Vom Glauben. Upp sats
planerat verk (se und er Das N eue
in d er Welt
Vom übernatürlichen Ursprung kanonischer
Bücher. Uppsats
Von d er Wissenschaft. Tal
1910
planerat verk (se und er Das N eue
in d er Welt)
World alliance for prom oting international
friend ship through the churches
22/ 11 1919, 6/ 8, 9/ 8 1922, 14/ 11
1923, 1923, 2/ 11 1924, 6/ 8 1925,
30/ 8, 12/ 11 1928, 1929
The w orld ’s unrest and reconstruction. Tal
9/ 10 1923
Worship in solitud e. Pred ikan
11/ 11 1923, 27/ 6 1926
Vågstycket. Pred ikan
25/ 6 1911
Vår evangeliska tro och vetenskapen. Tal
6/ 11 1923
Vår västerländ ska od lings bärand e grund tanke
9/ 10 1910
Vårfesttal i Botaniska träd gård en
13/ 5 1893, 22/ 5, 9/ 6, 1/ 9 1915,
17/ 5 1924
Vårt Land
10/ 4 1894, 22/ 11 1902
Väckelse och enskild själavård . Artikel
21/ 8 1922
Väd jan till lantm ännen
11/ 2 1918
299
"Vägen" och bekännelsen. Artikel
19/ 6 1906
Väktare vad lid er tid en. Betraktelse
1880-talet
Vänskap. Pred ikan
19/ 2 1899
Värld sförbund et för m ellanfolkligt sam förstånd
genom kyrkosam fu nd en. Se World alliance ...
Värld skatastrofens inverkan på gängse
livsåskåd ning. Föred rag
14/ 9 1924
Värld sutvecklingen och kristend om en
planerat verk
Värld sutvecklingens epoker. Föred rag
19/ 8 1926, 5/ 8 1928
Värnpliktiga. Yttrand e
14/ 2 1918
Västerländ ska kulturens bärand e grund tanke.
Utkast
planerat verk
Västerås riksd ag. Tal
21/ 6 1927
Växt och skörd . Pred ikan
3/ 2 1918
Ett ynglingaförbund . Tal
15/ 5 1892**
Zarathustra
1890-talet
Zoroastrisk helgelse. Uppsats
okt. 1903
Die Zügel. Tal
planerat verk (se und er Das N eue
in d er Welt)
Återblick på religiösa och kyrkliga frågor
i utland et 1896. Artikel
1897
Äktenskapet och civilisationen.
Diskussionsinled ning
20/ 1 1911
Äktenskap och skilsm ässa. Pred ikan
20/ 1 1929
Äktenskapet i religionernas historia. Föred rag
18/ 1 1906*
300
Änglahälsningen. Pred ikan
25/ 12 1897
Är d et värd t att tro på Gud ? Föred rag
5/ 10 1902
Är d öd en enligt religionen ett godt eller
ett ond t? Föredrag
1/ 3 1903*
Är fred stanken en illusion? Föred rag
11/ 11 1930
Är Lutherd om en kristend om ens tyska form ?
Uppsats
1920
Ärkebiskopen och Fabian Månsson
31/ 1 1922
Ärkebiskopen och kriget
17/ 8 1914
Ärkebiskopens fram tid sprogram
5/ 5 1931
Ärkebiskopsvigningen. Tal
8/ 11 1914
Ärkestiftets ungd om sd agar
28/ 6 1921, 3/ 7 1924, 3/ 7 1925**,
5/ 7 1931**
Öfversikt av allm änna religionshistorien. Bok
1912
Die ökum enische Erw eckung. Artikel
19/ 8 1928
Örebrom ötet 1910, 1926, 1929
25/ 7 1910, 17/ 8 1926, 6/ 7 1929
Örnens besättning
5/ 10 1930
Östergötland s Dagblad
15/ 1 1906
Österland och Västerland . Pred ikan
12/ 4 1912
Österåkersskåpet
1924, 4/ 12 1929
Östgöta-Correspond enten
15/ 10 1907
Överklass, und erklass. Pred ikan
27/ 8 1905
301
Förteckning över hand lingar
i särskild a äm nen
N athan Söd erblom försökte, särskilt und er ärkebiskopstid en, system atiskt ord na i ett
arbetsarkiv d e hand lingar, som sam lad es hos honom i allehand a ärend en. Det kund e
gälla äm betets angelägenheter på riksplanet såsom biskopsm öten, kyrkom öten,
verksam heten i d iakonistyrelse och m issionsstyrelse och m ed utland skyrkorna eller
chefskapet i stiftet m ed visitationer, installationer och behand lingen av varjehand a
sakfrågor i försam lingarna. Dokum enten var vid are från föreningsliv och arbete i
kom m ittéer och utred ningar. Materialet kom från resor och m öten eller var vad
kyrkopolitiska polem iker avsatte, som i sam lingarna Rom erska id éer och Sund ar Singh.
Resultatet har blivit en m ängd särskild a sam lingar, som består av protokoll,
prom em orior, anteckningar efter sam m anträden, skrivelser m .m . sam t en hel d el
tid ningsklipp och annat tryck. Ursprungligen fanns i åtskilliga sam lingar också brev,
vilka em ellertid överförts till d en stora brevsam lingen . I förekom m and e fall har d ärför
förteckningar över brevskrivarna bilagts d e förra. Sam lingarna är av m ycket skiftand e
om fattning - från några blad till flera kapslar – och innehållet i d em av stor eller ringa
betyd else ur forskningssynpunkt. Men alla har för fullständ ighetens skull red ovisats här
ned an. Varje sam ling har sitt nam n, som N athan Söd erblom själv – i d e flesta fall – eller
Anna Söd erblom givit d em . Und antagen är fem . Sam lingarna Ad resser och d iplom ,
Und ervisning, Övriga m anuskript och Övrigt sam t kapseln m ed Personalia – placerad
sist – har skapats und er uppord ningsarbetet. Till sam lingen Övriga m anuskript har av
praktiska skäl förts även såd ana som lagts till arkivet m en som tillkom m it efter N athan
Söd erblom s bortgång – några av d em långt senare. Många av d em har N athan
Söd erblom som äm ne.
Till förteckningen hör ett person -, orts- och sakregister.
Adresser och diplom
H yllningsad resser, d oktorsd iplom , ord ensbrev, kallelser till led amotskap i föreningar,
kollektiva tackbrev m .m . H and lingarna förvaras på grund av form aten sist i N SS sam t
på Liggfolio
Allmänna kyrkliga mötet, tionde 1920
1. Program
2. Dokum ent från arbetet und er m ötet m .m .
302
3. Om bud sförsam lingen
4. Kyrkans enhet
5. Diverse hand lingar
6. Tid ningsklipp
Allmänna kyrkliga mötet, elfte 1921
Lord Parm oors föred rag The d uty of the Church in the present crisis d en 25/ 9 1921 vid
Elfte allm änna kyrkliga m ötet i Stockholm . Manuskript och översättning
Allmänna kyrkliga mötet, tolfte 1923
1. Program och föred rag
2. Diverse hand lingar
Till sam lingen hör en pärm m ed pressklipp om Tolfte allm änna kyrkliga m ötet i
Stockholm 4-7 m ars 1923
Allmänna kyrkliga mötet, trettonde 1924
Inbjud an och program . Till sam lingen har lagts en pärm m ed tid ningsklipp om
Trettond e allm änna kyrkliga m ötet i Stockholm d en 14-17/ 9 1924
Amerika 1890
Tid ningar och annat tryck bevarad e från Amerikaresan 1890
Amerika 1915
En sam ling trycksaker spegland e aktiviteten i protestantiska kyrkor i Am erika 1915:
tid skriftshäften, broschyrer, rapporter
Amerikaresan 1923
1. Inbju d ningar, program , ord ningar, tal m .m. vid m ottagningar, gud stjänster, m öten
och föred rag und er N athan Söd erblom s pred iko- och föreläsningsfärd genom Am erikas
Förenta Stater 25/ 9 – 8/ 12 1923 jäm te klipp ur am erikansk och svensk press. Jfr Minnen
1923 Am erikaresan
2. Sparad e häften av eller klipp ur följand e am erikanska tid skrifter och kyrkoblad :
A ngelica. Los Angeles, A ugustana. Rock Island , Bethesda. Chicago, The big inkwell. Rock
Island , Brevdufvan. N ew York, The Christian century. Chicago, The Congregationalist.
Boston, Hygeia. Chicago, The Lutheran. Philad elphia, The Lutheran companion. Rock
Island , The Lutheran witness. St. Louis, Unity. Chicago
3. "Christian cooperation" och "Where joint action is need ed " sam t and ra korta texter på
engelska av N S, sannolikt avsed d a för pressen jäm te m anu skriptfragm ent av varierat
innehåll av N S
4. Diverse texter av skild a upphovsm än i tryck eller m askinskrift från Am erikaresan
1923
5. Om bild huggaren David Ed ström sam t d iverse and ra d okum ent från resan
Till sam lingen hör två pärm ar tid ningsklipp skänkta till N athan Söderblom som m inne
av Am erikaresan 1923
303
Ansgar och Birka
H and lingar i anslutning till uppförand et av Ansgarskyrkan på Björkö och firand et av
Ansgarsm innet d är och i Stockholm s stad shu s Mid som m ard agen 1930
Tal och artiklar av N athan Söd erblom
Det levand e förflutna. Ett tal av ärkebiskopen vid hem bygd sfesten i Svinnegarn 14 juni
1924. Upsala 16/ 6 1924
H ed ningar och kristna på Mälarens Björkö. Stockholms-Tidningen 8/ 5 1927
Ansgar och Björkö. Svenska Dagbladet 25/ 7 1928
Birkatem plet. Svenska M orgonbladet 25/ 7 1928
I eld en för Ångholm en! Stockholms Dagblad 25/ 7 1928
Minneskapellet på Björkön. Dagens N yheter 25/ 7 1928
Ansgars helged om på Björkö. Stockholms Dagblad 13/ 10 1928
En helig allm ännelig kyrka. Svenska Dagbladet 1/ 9 1929
Avslutningsord 4 februari 1930 vid Teologiska fakultetens firand e i Uppsala universitets
aula av Ansgarsm innet
Tal vi invigningen av Ansgars och H ergeirs helged om på Björkö Mid som m ard agen 1930
kl. 12
Inled ningsord vid jubileum shögtid i Stockh olm s stad shus, Blå hallen Mid som m ard agen
1930 kl. 9 e.m .
Ansgarsbibeln. Ded ikationstext 1/ 11 1930
Övriga hand lingar
Uppland s fornm innesförenings utflykt till Björkö 1 juni 1924
Björkönäm nd en 1/ 6 1924 – 1/ 10 1928
Till styrelsen för Sam fund et för hem bygd svård från N athan Söd erblom d en 28
septem ber 1928
Kapellstiftelsen Ansgars m inne 1929-1930
Bönd agsplakatet 1930 till firand e av Ansgarsm innet
N ord iska biskopsm ötets d eltagand e i firand et av Ansgarsm innet 1930
Ansgarskyrkan. Inbjud na gäster till invigningen Mid som m ard agen 1930
Ansgarskyrkan. Ritningar och utsm yckning. Donatorer
Ansgarskyrkan. Invigningen Mid som m ard agen 1930. Fotografier
Ansgarskyrkan. Om invigningen Mid som m ard agen 1930 m .m . Pressklipp
Musik och d ikt i anslutning till firand et av Ansgarsm innet 1930
N . Söd erblom : I Ansgars spår. Sthlm 1930. Distributionslista
Tryckta inbjud ningar, program m .m . i anslutning till firand et av Ansgarsm innet 1930
Diverse brev, skrivelser och tryck m ed anslutning till Ansgarsm innet 1930
Barngudstjänst
Förslag till litu rgi för barn- och ungd om sgud stjänst jäm te d okum ent m ed ritualer för
gud stjänster i olika form er i Sverige och i utland et
304
Bibeln, bibelläsning, bibelsällskap
Ett m ind re antal d okum ent främ st om bibelsprid ning och frågan 1913-15 om sam arbete
m ellan bibelsällskapen i riket
Birgittastiftelsen
Protokoll och närvarolista från sam m anträd et und er ärkebiskopens ord förand eskap
7/ 10 1920 för bild and et av Birgittastiftelsen
Biskopsmötet
Protokoll i original eller avskrift och d ärtill hörand e hand lingar från biskopsm ötena
1914, 1915, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931 jäm te kopior av cirkulärbrev till biskoparna m ed flera d okum ent
Bjuråker.
N y kyrka i Bjuråker. Anteckningar, förslag och protokoll 1928 jäm te kopior av h istoriska
hand lingar
Böndagsplakat
1. Manuskript till bönd agsplakaten för åren 1914-1930 utom 1924, 1927 och 1930:1
2. Tryckta bönd agsplakat för åren 1914-1930. [Bönd agsplakatet för år 1924 var författat
av Einar Billing, alla övriga av N S]. Se även Kyrka och stat 3
Böner
Böner i hand skrift och tryck av N athan Söd erblom jäm te böner i avskrift och tryck på
svenska, engelska och tyska m estad els i krigstid och för fred
Censor
1. Anteckningsböcker, m anuskript och tabeller från arbetet som cen sor vid
stud entexam en 1905-1912
2. Förord nand en som censor m .fl. skrivelser från Ecklesiastikd epartem entet och
Överstyrelsen för rikets allm änna läroverk 1907-1912
3. Uppgifter och prov vid m ogenhetsexam en 1906-1912 och od aterad e förslag till såd ana
4. Om änd ringar i gälland e bestäm m elser angåend e stud entexam en
D anmark och Island
N ågra få d okum ent om Svenska Gustafs-försam lingen i Köpenham n m .m ., pressklipp
och fotografier från fem biskopars vigning 25/ 2 1924 i Vor Frue af København sam t
hälsning från biskop Jon H elgason vid Island s avskiljand e från Danm ark 1918
D iakonistyrelsen
1. Allm änt
2. Kallelser till sam m anträd en
3. Kurser och utbild ning
305
4. Tid ningar
5. Barn- och ungd om sverksam het
6. Sociala frågor och nykterhetsarbete
7. Sigtunastiftelsen
8. Svenska kyrkans lekm annaskola
9. Sold athem
10. Diverse
D iverse om N Sm
Tid ningsklipp och broschyrer från 1890- och 00-talen sam lad e av N S und er d enna
rubrik. Innehåll: brev till Social-Demokraten 7/ 8 1901 av L. L-n om N S:s pastorsgärning i
Paris, N ya V exiö-Bladets reportage 26/ 3 1906 om sm åländ ska kyrkoförsam lingars
opinionsyttringar m ot H jalm ar Öhrvall, H enrik Petrini och N athan Söd erblom m ed flera
välvilliga eller kritiska artiklar om N S och hans skrifter sam t Erik Sjösted t: Svenskarna i
Paris. Sthlm 1900, E.D. H eüm an: Ritschlianism en och försam lingen eller hed end om en i
helged om en. Lund 1895 m ed inneliggand e pressklipp sam t av sam m e författare:
Luthers och luthersk trosvisshet. Lund 1895 m .fl. broschyrer
D omkapitlet
Inkom m and e skrivelser 1920 om ecklesiastika boställen m .fl., utd rag ur Uppsala
d om kapitels protokoll 1923 och 1928, d om kapitlets skrivelse 4/ 2 1925 till Riksd agens
lagutskott om begravningsskicket, P.M. av Fred rik Dahlbom om pastorsad junkts i H elga
Trefald ighet avlöning 20/ 4 1931 m ed flera hand lingar
D omkapitlet
Brev och skrivelser om tillstånd et i Färila försam ling 1916-17
D omkyrkan
Uppsala d om kyrkas gosskör. Förslag till körens organisation och verksam het 22/ 5 1920,
tillägg till Sally von Bahrs d onation m ed d elad av N S 20/ 11 1920, stiftelseurkund för
kören 7/ 5 1924, red ogörelse av körens led are Fred rik Melland er påskafton 1932 m .fl.
hand lingar. Se även NSS Manuskript 21/ 9 1924 & 2/ 10 1930
D omkyrkan
Om Österåkersskåpet som altarskåp i Uppsala d om kyrka, om korstolar, am pel, m itra
och korkåpa i dom kyrkan. Se även NSS Manuskript 1924 Österåkersskåpet & 4/ 12 1929
D onationer
1. August Fritiof Johnsons m innesfond och Stiftelsen Sjukhusfond en
2. Förslag till stad gar för Ottil och Emil Mattons stiftelse av år 1917 sam t lista över
sökand e av ekonom iskt und erstöd från stiftelsen m ed N S:s anteckningar
D onationer
Planerska sam lingen i Uppsala universitetsbibliotek. Ernst A. Kjellbergs d onationsbrev
Alla H elgons d ag 1917, N S:s telegramväxling m ed konsul Oskar Planer 1917, N S:s
306
skriftväxling m ed kultusm inistern F. Schm id t och presid enten i EOK B. Voigts 1918 om
rätta platsen för sam lingens bevarand e: Lützen eller Uppsala
D ublin, Canterbury …
Sam lingen överförd till N SS Minnen 1926
Ecklesiastikdepartementet
Skrivelser m .m . 1918-1931 från och till ecklesiastikd epartem entet. Original och avskrifter
Eforus
Diverse hand lingar bl.a. om Fjellsted ska skolan och Prins Gustavs folkskola i Uppsala.
Se även N SS Manuskrip t 11/ 9 1914 & 10/ 1 1918
Eldbegängelse
6:te värld skongressen för eld begängelse 31/ 8-1/ 9 1914 och eld begängelseutställningen i
sam band d ärm ed på Baltiska utställningen i Malm ö
Evangelieboken
Förslag till kom plettering och revid ering i vissa hänseend en av nu gälland e
evangeliebok enligt nåd igt uppd rag utarbetat av J.Th. Bring. Linköping 1915. N S:s
exem plar m ed anteckningar och i boken inlagd a d okum ent
Finland
1. Den finska kyrkans m artyrer und er d et röd a skräckväld et 1918. Od aterad
m askinskrift
2. Dokum ent om tacksägelsebönen för Finland i N ord ens kyrkor sönd agen d en 18/ 1
1920
3. Öppet brev till Sveriges ärkebiskop i tid skriften Aitosuom alainen nr 31/ 32 1927 om
Västerbotten-finnarnas rätt till und ervisning och religionsutövning på m od ersm ålet
m ed flera d okum ent om språkfrågan i Västerbotten och N orrbotten
4. Diverse hand lingar bl.a. om N S:s besök i Finland 1927 och om d en grekisk-ortodoxa
kyrkan i Finland
Folkbildning, föreläsningsverksamhet, hembygdskurser
Program , red ogörelser och tid ningsklipp 1904-1913
Folkkök
Förslag 5/ 5 1917 från hushållsskolan till Uppsala stad s livsm ed elsnäm nd att upprätta
ett central- eller folkkök i stad en. Initiativet taget i april av N athan och Anna Söd erblom
Frankrike
1. Svenska Sofia-försam lingen i Paris. Kyrkoord ningar, vykort m .m .
2. Église évangélique luthérienne d e France. Brev och tryck
3. Église réform ée évangélique d e Reim s. Tryck
307
4. Mission interieur d e l'Église évangélique luthérienne d e Paris. Brev, skrivelser och
tryck.
5. Svenska föreningen för d en franska protestantism en. Skrivelser
Fredsarbete
Fred supprop, bland d em : En svensk åtgärd för fred en. Av Carl-Gustaf Eckerberg 1917,
Den vita d agen. En internationell fred sd ag. Av Johan Martin Om berg 1917, En väd jan
till tred je statsm akten. Av Allan Wiberg 1917, Brev till en vän m ed förslag om
Fred spetition till H .M. Konungen. Od at. av Allan Wiberg, Fred genom röstning – svensk
fred slösen. Od at. Av anonym , Sex nya stöd jepelare – annars störtar sam hällsbyggnad en
m .fl. d okum ent
["Från Paris andliga horisont"]
Klipp ur fransk press und er Parisåren 1894-1901 m est ur Le Signal. Quotidien, politique et
littéraire, Paris
1. Mad agaskar et cam pagne antiprotestante [N S:s egen rubrik] 1895-97
2. Un siècle d e catholicism e [av N S särskilt angiven] par Charles Monod sam t and ra
artiklar i Le Signal om protestantism en i Frankrike m ed flera äm nen av Raoul Allier,
Ernest Bertrand , Joseph Bianquis, Daniel Bou rchenin, Louis Com te, Sam uel Cornut, Paul
Doum ergue, Gabriel Monod m .fl.
3. Presid ent Krügers statsbesök i Paris år 1900 [av N S särskilt angivet]. Klipp ur Le
Figaro och Le Matin
4. Diverse tid ningsklipp från Paristid en
Främlingskyrkogården i Moskva
N S:s tiggarbrev 17/ 5 1927 om m ed el för und erhåll av d en utländ ska begravningsplatsen
i Moskva och svar på d etta. Se även N SS Brev från svenskar: Carl von H eid enstam och
Staffan Söd erblom
Fylgia
H and lingar angåend e skeppspräst å pansarkryssaren Fylgia vid d ess långfärd er 1924,
1926 och 1927
Föreningar
En bland ning av grund regler, inbjud ningar, inform ation, kallelser till m ed lem skap,
red ogörelser, riktlinjer, stad gar för 69 föreningar och sam m anslutningar
Förlag och bokhandel
Kontrakt, red ovisningar, räkningar m .m . från in - och utländ ska förlag och bokhand lare
Försvarsfrågan
Diverse försvarsföreningstryck och Sveriges försvar 1890-1904
308
Gammalsvenskby
Brev och hand lingar angåend e förhålland ena i Gam m alsvenskby, om
Gam m alsvenskbykom m itténs verksam het, om Gam m alsvenskbyinsam lingen och om
Gam m alsvenskbystiftelsen åren 1920-1930. Till sam lingen har lagts ett fotoalbum från
Gam m al-Svenskby vid Dnjepr tillägnat N athan Söd erblom av fam iljerna H oas, Buskas,
Knutas, Utas m .fl
Gudstrons uppkomst
Recensioner m .m . av N athan Söd erblom s bok: Gud strons uppkom st. Sthlm 1914 , i
översättning till tyska Das Werd en d es Gottesglaubens. Leipzig 1916
Gustaf Adolfsföreningen
1. Allm änt
2. Protokoll och hand lingar från Gustaf Ad olfsföreningens i Stockholm verksam het
1914-1921 jäm te historik över föreningen av Georg Sterzel
3. Dokum ent från Tyskland och Österrike. Se även Luther
Haagsche Genootschap
H aagsche Genootschap tot verd ed iging van d en Christelijken god sd ienst. Program m a
voor het jaar 1895, 1896, 1897, 1898, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905
Hainstain
Geschäftsbericht d er Vorstand er d er H ainstein A.G. zur Generalversam m lung am 24.
Mai 1930 m ed bilagor
Handboken
Brev, protokoll, förslag från sakkunniges und er N S:s ord förand eskap arbete 1925-26
m ed en revid erad hand bok för Svenska kyrkan. Av övriga till sam lingen lagd a
d okum ent: hand skrivet förslag av Ferd inand H rejsa till texter vid nattvard sgud stjänst i
Prag 2/ 9 1928 sam t häften av tid skriften Die Hochkirche 1924-26. Till sam lingen även lagt
od aterat protokoll från sam m anträd e m ed biskoparna m ed anled ning av kyrkom ötets
skrivelse nr 14, 1929 om revision av kyrkohand boken – N S:s beteckning: Rod hes ritual
Hjälp åt nödlidande
H jälp åt nöd lid and e och om tillstånd et i krigförand e länd er und er och efter första
värld skriget.
1. Tyskland och Österrike
2. Tyskland
3. Om tillstånd et i Armenien, Belgien, Frankrike, Ryssland , Ukraina, Ungern, Österrike
4. Om tillstånd et för tyska evangeliska försam lingar och för tysk evangelisk m ission
efter första värld skriget
5. Drottningens centralkom m itté, Räd d a barnen, Röd a korset
6. Diverse
309
Högalidskyrkan
Ivar Tengbom s ritningar till kyrka på H ögalid sberget i Stockholm m .fl. d okum ent
Intercommunion
Dokum ent om förbind elserna m ellan d en svenska kyrkan och d en engelska främ st
förhand lingarna 21-24/ 9 1909 i Uppsala om nattvard sgem enskap sam t om d essa
förbind elsers återverkan på Svenska kyrkans relation till Augustanasynod en i Am erika
och om d ennas förhålland e till d en protestantiska episkopala kyrkan d är m .m .
Kalendarium
Dokum ent från förarbetet på d et kalend arium , som från 1921 börjad e utkom m a som
Svenska kyrkans årsbok. Sam lingen innehåller en m ängd insam lad e uppgifter om
kyrklig och id eell verksam het i stiften 1916, om kristna stiftelser, föreningar och
institutioner i Sverige sam t hand lingar om kalend ariets utseend e och tryckning.
Kalvinjubileet 1909
Dokum ent och tryckta hand lingar sam t pressklipp från firand et i Genève av 400årsm innet av Jean Calvins föd else och 350-årsm innet av universitetets i Genève
grund and e 2-10 juli 1909
KFUM
Stad gar för KFUM i Uppsala gälland e från d en 1/ 1 1915 m ed flera d okum ent 1914-15
Kina
Planen 1917-19 på upp rättand et av ett svenskt evangeliskt universitet i Central-Kina.
Protokoll och hand lingar
Koralboken
H and lingar om koralbokskom m ittén 1916 och d okum ent från d ess arbete m ed en ny
koralbok und er N athan Söd erblom s ord förand eskap
1. Skrivelser till och från ecklesiastikd epartem entet, statskontoret och and ra
m ynd igheter
2. Protokoll sam t N S:s anteckningar från sam m anträd en och and ra tillfällen m ed flera
personers brev och anteckningar
1. Meterklasser
2. N oter och d iverse tryck
Till sam lingen hör en pärm innehålland e skrivelse m ed bilagor: Till Koralnäm nd en.
Uppgifter från Lund s stift beträffand e icke-H æffnerska m elod ier i försam lingens
gud stjenst. Und ertecknad : Lund d en 6 augusti 1916 Preben N od ermann,
d om kyrkokapellm ästare
Krigsbarnsverksamheten
1. Brev och d okum ent angåend e krigsbarnsverksam heten und er och efter första
värld skriget, rörand e rikskollekten för österrikiska barn 1917 m .m .
310
2. Räd d a barnen
Krigsfångar
Krigsfångar und er första värld skriget
1. H jälp åt tyska krigsfångar
2. Om and ra krigsfångar än tyska
Kyrka och stat
1. Kyrkan och staten i Sverige. Föredrag i Lund s stud entkår d en 5 m ars 1920
2. Stat och kyrka. Föred rag på KFUM i Uppsala d en 12 m ars 1920
3. Varför Bönd agsplakatets ram i år föränd rats. Artikel avsed d för V år Lösen 1920
4. Pressklipp och tryck i frågan Kyrkan och staten
Kyrkan och freden
Manus och tryck från behand lingen 14/ 4 1931 av Eisenachresolutionen 1929 vid 16:e
allm änna kyrkliga m ötet i Stockholm , d okument om sprid ningen av N S:s broschyr: "Är
fred stanken en illusion?" Sthlm 1930 m ed flera hand lingar
Kyrkans plikt under den sociala krisen.
Föredrag i Sand viken Fastlagssönd agen d en 10/ 2 1918
Kyrkans vigsel
1. Förarbetet till svar till Uppsala d om kapitel 1912
2. Förklaring till Uppsala d om kapitel d en 15 m aj 1912 och d om kapitlets beslut d en 25
juni 1912
3. Frejd betyg, föd elsebevis, lysningsattest, lysningsbevis, vigselbevis m .fl. tryckta
d okum ent
4. Kyrkans vigsel. Stockholms Dagblad 16 april 1912
5. Pressklipp
Kyrklig konst i Uppland
Utställning i Uppsala 1918. Föredragningslistor, prom em orior m ed flera d okum ent från
förbered elserna 1916-18 till utställningen i Uppsala 1918 av konst i uppländ ska kyrkor
Kyrkomötet 1915
1. Allm änt om kyrkomötet och N S:s anteckningar.
2. Ärend en inför kyrkom ötet: a) ny äktenskapslagstiftning, b) ny bibelöversättning, c)
revid erad psalm bok, d) änd ringar i kyrkohand boken sam t kyrkom usikaliska bilagor till
d en
3. Övrigt från kyrkomötet och d iverse tryck
Se även N SS Manuskrip t 14/ 10 och 15/ 11 1915
Kyrkorestaureringsfrågan
Inlägg i d ebatten om kyrkorestaurering av riksantikvarie Sigurd Curm an och
311
kyrkoherd e Gunnar Ryd em an 1927-29
Leipzig
1. Beslut, förord nand en och and ra skrivelser 1912-14 från kulturm inisteriet i Dresd en
om N S:s professur vid universitetet i Leipzig och villkoren för d en
2. Koncept till brev och skrivelser av N S angåend e professuren sam t om hans
efterträd are till d en
3. Anteckningsbok, brev- och telegram koncept från Leipzigtid en
4. Föreläsningskataloger, åhörarlistor, peronalförteckningar m .m . från universitetet i
Leipzig 1912-14
Se även N SS Minnen 1913-14
Lekmannaförbundet
Lekm annaförbund et-Kyrkobröd erna. Dokum ent från Lekm annaförbund ets tillblivelse
1918. Protokoll, stad geförslag m ed flera hand lingar
Lekmannapredikanter
Anteckningar och P.M. 1917 om behovet av lekm annam ed hjälpare åt prästerskapet i
försam lingsarbetet jäm te hand lingar i frågan 1918
Litauen
Brev och hand lingar 1926-28 om strid en inom Litauens evangelisk-lu therska synod och
om Söd erblom s roll som m ed lare i d en
Luther
Broschyrer och artiklar i tid ningar och tid skrifter om och av Martin Luther.
Minnesfirand en bland d em Luther-Feier Invokavit 1922 in Wittenberg. Tryck om Gustaf
Ad olfsföreningar i Leip zig m .m .
Missionsstyrelsen
1. Stad gar, föredragningslistor, protokollsutd rag, ekonom iska hand lingar, cirkulär m .m .
2. Egenhänd iga anteckningar av N S, liturgier vid m issionärsvigningar och hand lingar i
frågan om m issionsbiskopar 1915
3. Dokum ent angåend e Svenska sjöm anskyrkan i Lond on 1931
4. Missionen i Kina
5. Missionen i Syd afrika
6. Missionen i Ind ien, särskilt om Tam ulkyrkan. H and lingar om Leipzigm issionen
7. Dokum ent om Svenska kvinnors m issionsförening 1915-16, om Svenska
Jerusalem föreningen 1923, om pred ikoverksam heten vid svenska lots- och fyrplatser
1915-16, 1918-19 m ed flera hand lingar
10. Diverse
N ordiska biskopsmöten
Dokum ent om nord iska biskopsm öten 1920 och 1930 och om sam arbete m ellan N ord ens
312
kyrkor. Se även Ansgar och Birka
N ordiskt samarbete
Dokum ent om initiativ till nord iskt sam arbete: i Danm ark 1917, i Sverige 1918-19,
Föreningen N ord en
Pragresan 1924
Ett fåtal d okum ent och pressklipp särskilt om och av Tom as G. Masaryk
Prokansler
1. Kungl. Maj:ts förordnand en m .m .
2. Skrivelser m .m . till N S i egenskap av prokansler
3. Yttrand en av N S i egenskap av prokansler
4. Stipend ieärend en
5. Diverse hand lingar
Psalmboken
H and lingar om psalm bokskom m ittén 1919 m ed uppd rag att utarbeta ett tillägg till
psalm boken. Dokum ent från d ess arbete und er N athan Söd erblom s ord förand eskap.
1. Skrivelser från och till ecklesiastikd epartem entet
2. N S:s arbetsanteckningar m .m . jäm te originalm anuskriptet d aterat 27/ 11 1920 till
ärkebiskopens inlägg i psalm boksfrågan 3/ 12 1920 på Kyrkom ötet
3. Pressklipp i psalm boksfrågan
4. Svar från försam lingarna på enkät i Uppsala d om kapitels cirkulär nr 4, 1916: "Vilka
äro kärast och värd efullast bland d e sånger och psalm er utanför vår psalm bok, vilka
sjungas av kyrkfolket i ärkestiftet?"
5. Diverse m anus och tryck från psalm boksarbetet
Reformationens jubileumsgåva
För främ jand e af kärleksverksam heten inom Svenska kyrkan. Protokoll, upprop m .m .
1914-18
Reformationsfesten i Uppsala 1917
Tal, brev, program , pressklipp och annat tryck från högtid ligheterna i Uppsala
d om kyrka d en 31 oktober 1917 kl. 10.30 f.m . och 8.30 e.m ., från m id d agen i
Ärkebiskopsgård en kl. 12.30 e.m . och från d oktorsprom otionen i Uppsala universitets
aula kl. 2.30 e.m . jäm te H ugo Alfvéns hand skrivna presentation av
Reform ationskantaten, som d å fram förd es
Religionshistoria
Inbjud an till d en religionshistoriska kongressen i Lund 1929 m .m .
Reval 1921 & 1922
1. Tal, protokoll m ed flera hand lingar från vigningen 5/ 6 1921 i Reval av biskop Jakob
Kukk
313
2. Protokoll vid ärkebiskopens besök hos svenskarna i Estland 6-31/ 7 1922
3. Pressklipp m .m . från ärkebiskopens besök i Estland juli 1922
4. Dokum ent om estland ssvenskarna och om förhålland en i övrigt i land et 1919-1931
Riga 1922
Tal, protokoll m ed flera hand lingar från vigningarna i Riga 16/ 7 1922 av biskoparna
Karl Irbe och Peter H arald Poelchau jäm te skrivelse 12/ 7 1920 från Livland s evangeliska
konsistorium och protokoll vid konstituerand e kyrkostäm m a 19/ 10 1930 m ed i Lettland
bosatta svenskar m .fl. d okum ent. Till sam lingen hör ett fotoalbum i skinn 'Riga 1922'
tillägnat N athan Söd erblom som m inne av d e båd a biskopsvigningarna d är 16/ 7 1922.
Album et innehåller bild er av d e kyrkliga processionerna på Rigas gator och and ra
stad svyer
Rodhes ritual
Se H and boken
Romerska idéer
Tryck och pressklipp från in - och utland rörand e d en rom ersk-katolska kyrkan, hennes
förhålland e till d e evangeliska kyrkosam fund en och till d e av d essa initierad e
ekum eniska strävand ena. Dokum enten är vid are katolsk propagand a i tid ningar och
broschyrer riktad m ot svenska sam hällsförhålland en, Svenska k yrkan och N athan
Söd erblom liksom svar på kritiken och m otangrepp m ed flera hand lingar. Sam lingen
har ord nats kronologiskt. En lista över personer, från vilka brev ursprungligen funnits i
d en m en överförts till brevsam lingen har bilagts.
1914-18. Innehåller bl.a en konfid entiell rapport Mém oire concernant le situation d e
l'église catholique en Lithuanie. Lausanne 1917 sam t franska fotoalbum om tyskarnas
förstörelse av katolska kyrkor och katolsk egend om i Frankrike und er första
värld skriget.
1923-24. Innehåller bl.a. en teologisk d iskussion i Evangelisches Gem eind eblatt für
München 32(1923):50-52 sam t 33(1924):4, broschyren Gegenreform ation einst und heute
im d eutschen Volks- u nd Staatsleben von G.O. Sleid an. 3. Aufl. Berlin 1923, Kard inal
van Rossum s berättelse "Aan m ijne Katholieke Land genooten. Rotterd am 1923 om sin
resa i Sverige och d e övriga nord iska länd erna sam t N athan Söd erblom s anonym a
granskning av d enna i led aren Kard inalens resa i Stockholms-Tidningen 5/ 4 1924 jäm te
Sydsvenska Dagbladets reportage 8, 11 och 14/ 8 1924 från d en katolska värld skongressen i
Am sterd am .
1925. Pressklipp om d en apostoliske vikarien i Sverige Johannes Erik Müllers uttaland en
om d en katolska kyrkans ställning i Sverige, om katolicism en und er d iskussion i
Uppsala m ed flera d okum ent
1926. Innehåller skrifterna Um d ie Wied ervereinigung im Glauben von Max Pribilla S.J.
314
Freiburg im Bresigau och Bernd t-David Assarsson: L’église catholique en Suèd e. Paris
1926
1927. Innehåller bl.a. en kritisk artikel om N athan Söd erblom i d en katolska Kirche und
W elt. Beilage zur Germania 15/ 9 1927 sam t d okum ent och pressklipp om S:t
Ansgariiföreningen för katolska kyrkan i Sverige och insam lingen för ett katolskt
kyrkobygge i N orrköping
1928
1. Påven Pius XI:s rund skrivelse om främ jand et av d en sanna religionsenheten 6/ 1 1928
= Mortalium anim os, Gerhard Ohlem üller: Am tliche röm isch -katholische
Kund gebungen zur Einigungsfrage d er christlichen Kirchen. Berlin 1928 sam t and ra
broschyrer i äm net
2. L’Osservatore Romana 11/ 1, 25/ 8, 3-4 – 10–11/ 9 1928
3. Svar på påvens encyklika av N athan Söd erblom och and ra ekum ener
4. Övrigt pressklipp och broschyrer om encyklikan
5. Klipp ur d en rom erska-katolska presskam panjen m ot N athan Söd erblom
6. Om religionsfrihet och katolikerna i Sverige. Inlaga ställd till ärkebiskopen av biskop
Johannes Erik Müller sam t pressklipp
7. Il m ovim ento pan-cristiana. Tryck och pressklipp
8. Om sam talen i Malines m ellan d en anglikanska och d en rom ersk -katolska kyrkan
9. Diverse broschyrer och pressklipp 1928
1929
1. Pressklipp om kyrkliga enhetssträvand en och av kritiska artiklar m ot N athan
Söd erblom
2. Pressklipp om firand et av Ansgarsm innet
3. Pressklipp om katolicism en i N ord en
4. Lateranöverenskomm elsen 1929
5. Walther Mühlem ann: Joseph Wittig und sein Weg zur Una sancta . Gotha 1929.
Diverse pressklipp 1929
1930
1. Utländ ska pressklipp om katolikernas ställning i Sverige und er m ottot "Schw ed en,
w ohl d as intoleranteste Land d er christlichen Welt". N athan Söd erblom s svar härpå och
Allm änna svenska prästföreningens protest m ot d en rom ersk-katolska hetskam panjen
m .m .
2. Katolicism en och katolikerna i Sverige. Debatterna i Karlstads-Tidningen, N ord-Sverige,
Sollefteå m ed flera svenska tid ningar
3. Fyra uppsatser av Max Pribilla i Stimmen der Z eit, Freiburg im Breisgau, januari och
novem ber 1930 och i Das neue Reich, München, juli och augu sti 1930. H äftena tillsänd a
N athan Söd erblom av författaren
4. Diverse pressklipp och annat tryck 1930
315
1931. Artikel om N athan Söd erblom av P. van Dorp i d en katolska tid ningen De
M aasbode, Am sterd am 30/ 4 1931; en broschyr m ed titeln Auf d em Weg nach Canossa
od er: Der d urch d en N ationalsozialism us unter katholischer Führung und and ere
Rom freund e gefährd ete Protestantism us. Ein Mahnruf … von Karl Ticke. ClausthalZellerfeld 1931 sam t d iverse klipp från svensk och utländ sk press
Ryssland
H and lingar 1920, 1921 och 1924 om d en evangelisk-lutherska kyrkan i Ryssland , om St
Katarina svenska försam ling i Petrograd sam t om d e kyrkliga förhålland ena och
religionsförföljelserna i Sovjetunionen 1926 och 1930 m .fl. d okum ent
Salisbury
Dokum ent om John Word sw orth (1843-1911), biskop av Salisbury. Tal och uppsatser av
N athan Söd erblom , m innen från överläm nand et av en silverplatta till kated ralen i
Salisbury 21/ 9 1911, pressklipp m .m . om John Word sw orth, vykort från Salisbury m ed
flera hand lingar
Samvetsömma
Frågan om sam vetsömm a 1912, N S:s yttrand e 1919 rörand e kom m ittérad es förslag om
behand ling av sam vetsöm m a värnpliktsvägrare sam t ett antal skrivelser till Konungen
m ed flera och broschyrer om krigstjänstv ägran av H enning Meland er. Jfr N SS
Manuskript 27/ 11 1914 och 12/ 5 1919. Se även Värnpliktigas and liga vård
Schw edenstift
Brev, protokoll och hand lingar om d et svenska barnsjukhuset Evangelisches
Kind erkrankenhaus u nd Diakonissenhaus 'Schw ed enstift' i Perchtold sd orf i Österrike
1922-25. Dokum enten rör frågan om beteckningen evangelisch i Schw ed enstifts nam n,
om problem en m ed d ess styrelse och förvaltning och om d ess överlåtand e på
land sregeringen i N ied er Österreich 1925.
1. Skrivelser m .m . från Sveriges m inister i Wien i egenskap av Schw ed enstifts
övervakare.
2. Brev m .m . från Evangelischer Oberkirchenrat i Wien m ed flera österrikiska instanser
rörand e Schw ed enstift.
3. Dokum ent rörand e Schw ed enstift och pressklipp.
Sjömansvården
Brev och protokoll rörand e bild and et av Centralråd et för svenska kyrkans sjöm ansråd i
hem land et 1927, generalkonsul H arald Petris kritik av sjöm ansvård en och hand lingar i
anslutning d ärtill 1927-1931. Jfr ovan Missionsstyrelsen 3
Skolöverstyrelsen
Skolöverstyrelsens skrivelse till stiftsråd et i Västerås om åtgärd er för befräm jand e av
skolungd om ens gud stjänstbesök sam t N S:s yttrand e över skrivelsen 1922. Se även N SS
316
Manuskript 1917, 14/ 3 1922
St. Andrew s
Firand et av St. And rew s universitetets 500-årsjubileu m 12-15/ 9 1911, vid vilket NS
prom overad es till hed ersd oktor
1. Manus och korrektur till Uppsala universitets hälsning till St. And rew s m .fl.
m anuskript av N S
2. Program , biljetter, inbjud ningar, d eltagarlistor m .m . till jubileum sfirand et
3. Pressklipp om ju bileum sfirand et
4. Diverse hand lingar från resan till Skottland och England 1911
St. Botvid
N ågra d okum ent 1918-19 om St. Botvid s skola i Saltsjöbad en, för vilken N athan
Söd erblom var eforu s
Staffan, Gävle
Protokoll, hand lingar och p ressklipp 1924 rörand e d en tilläm nad e kyrkobyggnad en i
Staffans försam ling i Gävle jäm te anonym t P.M. 14/ 4 1928 om tillstånd et i försam lingen.
Se även N SS Manuskrip t 11/ 1 1922 och 19/ 10 1930
Stiftelsen för Sverige och kristen tro
Dokum ent 1915-16
Stiftet
Allm änt
1. Ärkebiskopslängd
2. Stiftsm öten, stiftsråd, stiftskonvent
3. Ärkebiskopens förord nand en, venia m .m .
4. Ärkestiftets ungd om sförbund , Stockholm s kyrkliga ungd om sförbund m .m . om
ungd om sverksam heten
5. Prästtjänster, stiftsad junkter
6. H and skriven schem atisk översikt av N S över d en and liga och kyrkliga aktiviteten i
Ärkestiftets försam lingar
7. Ärkestiftets stiftsfond
8. Kyrkofond skom m ittén, inventering av kyrkor m .fl. d okum ent av bland at innehåll
Efter försam lingar:
Arbrå-Länna; Maria-Övergran. Dokum ent av skild a slag
Till försam lingsd elen har lagts två gåvor: ett fotoalbum över Trögd s kyrkor och ett
collage om Ovanåker
Storstrejken 1909
Sparad e num m er av Aftonbladet, Dagens N yheter, Stockholms Dagblad, StockholmsTidningen, Svaret, Svenska Dagbladet från augu sti-septem ber 1909 om storstrejken
317
Stralsund
Jahresfest d es Pom m erschen H auptvereins d er Gustav -Ad olf-Stiftung in Stralsund vom
9. bis 11. Septem ber 1928. Program , tryck m .m .
Sundar Singh
Sam lingen avser d en ind iske kristne m ystikern Sad hu Sund ar Singh (1889-1929) och
strid en om hans person.
1. Manuskript av Sund ar Singh
2. Manuskript av N athan Söd erblom och tid ningsartiklar om och m ed anknytning till
Sund ar Singh
3. Manuskript till kapitel 5 i Apostel od er Betrüger? Dokum ente zur Sad hustre it hrsg.
von Fried rich H eiler. München 1925
4. Diverse d okum ent och pressklipp m ed anknytning till Sund ar Singh och strid en om
hans person
Svensk förening för internationellt vetenskapligt samarbete
N ågra d okum ent om föreningens bild and e 1918
Svenska Akademien
1. N athan Söd erblom s d irektörstal 20/ 12 1923
2. N obelprisförslag
3. N obelstiftelsen – några d okum ent
4. H and lingar rörand e Post- & Inrikes Tidningar
5. Diverse d okum ent
Svenska kyrkoföreningen i Hamburg
Protokoll och hand lingar 1916-1931 från arbetet m ed bild and et av en svensk försam ling
i H am burg
Svenska Olaus Petriförsamlingen i Helsingfors
Protokoll från sam m anträd en 1918 och 1919 m ed d e rikssvenska föreningarna i
H elsingfors, kyrkoordning för försam lingen antagen 19/ 5 1920, svenske pastorns
red ogörelse för rikssvenska kyrkliga verksam heten bland land sm ännen i H elsingfors
och övriga Finland år 1920 m ed flera d okum ent
Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin
Äm betsberättelser för åren 1913-14 och 1916, protokoll från ärkebiskopens visitation och
kyrkoherd einstallation i Victoriaförsam lingen 4-7 april 1930 sam t skrivelser i frågan om
m innesfirand et 7/ 9 1931 av segern vid Breitenfeld 1631 m ed flera d okum ent
Sverige-Amerika stiftelsen
N ågra sam m anträd esprotokoll från år 1919 och årsberättelse för samm a år m ed flera
d okum ent
318
Undervisning
Anteckningsbok förd av N S som professor i Uppsala om föreläsningar och sem inarier,
tentam ina och sem inarieuppgifter ht 1901-vt 1913.
Anteckningslistor till N S:s föreläsningar och sem inarieövningar i religionshistoria v id
Uppsala universitet, d agböcker och d iarier över und ervisningen, anm älningar till
exam ensprov m .m . 1901-1914 sam t enskild as anm älningar till N S:s föreläsningar i
religionshistoria vid som m arkurserna i Uppsala 1909. Universitetskataloger från Paris
och Leipzig
Unitas
Artiklar av N athan Söd erblom i m anuskript och tid ningsklipp 1920-21 om d et kyrkliga
enhetsverket, m anuskriptfragm ent, anteckningsbok 1920 m ed flera d okum ent
Uppenbarelsekyrkan
Manuskript av N S om kyrkobyggnad en i Saltsjöbad en 1913, tid ningen Saltsjöbaden 18 &
23/ 5 1913 m ed bid rag av N S, fotografier av Carl Milles bronsportar till kyrkan sam t
skrifter om Uppenbarelsekyrkan
Upsalarörelsen
Tid ningsklipp och tryck om d en ungkyrkliga stud entrörelsen i Uppsala 1901-1911 m ed
flera. Berättelser över Uppsala kristliga stud entförbund s verksam het 1901-1909
Vesperalnämnden
Dokum ent om och m aterial och förslag från kom m itterad es arbete 1924 und er
ärkebiskopens led ning m ed ett Vesperale, d .v.s. ord ning för Matutin och Vesper, för
Svenska kyrkan
Visitationen och jubelfesten i Paris december 1926
Protokoll vid visitation och installation i Sofiakyrkan i Paris och svenska kyrkliga
verksam hetens trehund raårsjubileum d ärstäd es d en 1-6/ 12 1926 och i sam band d ärm ed
ståend e tilld ragelser.
Manuskript till följand e tal av N S:
L'église d e Suéd e et la France, 2/ 12 1926
Tal vid kyrkoherd einstallationen i Sofiakyrkan 5/ 12 1926
Le jubilé d u culte évangélique luthérien et d e l'Église suéd oise à Paris, 5/ 12 1926
Pourquoi je suis luthérien, 6/ 12 1926
Övriga d okum ent från jubileu m sfestligheterna
Visitationer och installationer
1. Förteckningar över förrättad e och planerad e visitationer i Ärkestiftet
2. Dokum ent av skild a slag i ord ning efter försam lingarna
319
Visitationsprotokoll
Protokoll i koncept eller avskrifter utförd a av N athan Söd erblom , Anna Söd erblom ,
H elge Söd erblom , Yvonne Söd erblom , Yngve Brilioth m ed flera. Originalen finns i
Uppsala d om kapitels arkiv.
Ununge och Ed sbro 30/ 5 – 3/ 6 1916, Gnarp 30/ 6 – 2/ 7 1916, Skuttunge 22-23/ 7 1916,
Sund byberg 3-5/ 11 1916, Tärna 27-28/ 3 1920, H arbo 16-17/ 10 1920, Aspnäs 22/ 5 1921,
Biskopsvigningen i Reval 5/ 7 1921, Mo 1-2/ 10 1921, Vallentuna 15-16/ 10 1921, Villberga
29-30/ 10 1921, Solna 17-20/ 11 1921, Enköping 23-26/ 3 1922, Järbo 24-25/ 5 1922,
N orrtälje 23-25/ 6 1922, Balingsta-H agby-Ram sta 4-5/ 8 1923, Vänge och Läby 8-9/ 9
1923, Åkerby och Jum kil 9-10/ 2 1924, Gam la Uppsala och Ärentuna 7-8/ 6 1924, Alfta
23/ 6 1924, H åtuna och Tibble 19-21/ 7 1924, Ed ebo 24 & 27/ 7 1924, H äverö och Singö 25
& 27/ 7 1924, Östra Ryd 9-10/ 8 1924, Vend el 15-17/ 8 1924, Rasbo och Rasbokil 8-9/ 11
1924, Sigtuna 8-30/ 11 1924, Årsund a 6-7/ 12 1924, Sand viken 7/ 12 1924, Lovö 7/ 1 1925,
N jutånger och N ianfors 20-22/ 3 1925, Järlåsa 24-25/ 3 1925, Vaksala 2-3/ 5 1925,
Östervåla och N ora 6-9/ 6 1925, N orrala och Trönö 4-5/ 7 1925, Danm ark 14-15/ 11 1925,
H jälstaholm 21-22/ 11 1925, Alsike och Knivsta 5-6/ 12 1925, Veckholm 4-6/ 6 1926,
Tensta-Lena-Viksta 16-18/ 7 1926, Skog och Lingbo 23-26/ 7 1926, Arbrå 22-23 & 25/ 7
1926, Stockholm s N äs och Västra Ryd 17-19/ 9 1926, Ad elsö och Munsö 25-26/ 9 1926,
Tierp 29-30/ 9 1926, Vaxholm 9-10/ 10 1926, Paris 1-6/ 12 1926, Und ersvik 25-27/ 3 1927,
Ovanåker 24-26/ 5 1927, Forssa 22-26/ 6 1927, H assela 23-24/ 6 1927, Bålsön, Kuggörarna,
Agön och Kråkön i H ud iksvalls försam ling 27/ 6 1927, Ljusd al 29/ 6-3/ 7 1927, Färila och
Kårböle 7-11/ 7 1927, Roslagsbro 11-12/ 9 1927, Alm unge 13-14/ 9 1927, Ovansjö 1316/ 10 1927, Västland och Tolfta 28-30/ 10 1927, Ted a och Enköpings N äs 2-3/ 6 1928,
Ockelbo 6-10/ 6 1928, H ögbo 19-22/ 7 1928, Täby 22-25/ 11 1928, Söderby-Karl 26-27/ 10
1929.
Värnpliktigas andliga vård
H and lingar 1915-1931 i frågor rörand e d en and liga vård en inom arm én, om
regem entspastorsinstitutionen, om gud stjänstlokal på Järvafältet för Stockholm s
garnison m .m . Se även Diakonistyrelsen 9
Ärkebiskopsgården, Bälinge, Staby
Ekonom iska hand lingar rörand e Ärkebiskopsgård en i Uppsala, Bälinge
kyrkoherd eboställe och övriga m ensalhem m an und er ärkestolen sam t om H elga
Trefald ighets kyrkoherd eboställe Staby
Östersjöprovinserna
Se sam lingarna Reval 1921 & 1922, Riga 1922 och Litauen
Övriga manuskript
Manuskript i original eller kopia av andra författare än N athan Söd erblom . Dessa
m anuskript hör på grund av innehåll och/ eller tillkom sttid inte till någon av d e ovan
nam ngivna sam lingarna.
320
Alexand ersson, Gustaf, Till Orphei Drängar vid Dam -O.D. i Gyllene salen vid
jubileu m sfesten 28/ 10 1928
Am m und sen, Vald em ar, N athan Söd erblom . At the m em orial service at Rid ley H all,
Cam brid ge, August 26th 1931
Appad urai, I.A., [Svar på hälsning av N athan Söd erblom i Uppsala d om kapitel 15/ 1
1930]
Bakke, H ild ing. "Tillsam m ans inför Gud ". Minnen och hågkom ster från en sexårig
vänskap okt. 1920 - sept. 1926. Od aterad m askinskrift av anonym
Brow n, William Ad am s, Ad d ress at the m em orial service for the Archbishop of Upsala
at Cam brid ge, Rid ley H all Chapel, August 26th, 1931
Duvall, Sven, Salm er och sånger – Fad er vår. Första häftet. Od aterat m anuskript
Eklund , Pehr (1846-1911), Dop och nattvard m ed flera od aterad e manuskript av Pehr
Eklund sam t m innen från hans d öd och begravning jäm te nekrologer av Ed vard
Lehm ann och Torgny Segersted t
Englund , Elsa, f. Söd erblom , Om Jonas Söd erblom . Manuskript 1959
Fogelklou -N orlind , Emilia, Anna Lind blad , f. Östberg in m em oriam . H and skrivet
m anus d aterat Sved je, Orrviken (Jäm tland ) 13/ 8 1924 28 sid . Med kopia i m askinskrift
23 sid .
Fred ing, Thyra, Vid Nathan Söd erblom s bår i Uppsala d om kyrka juli 1931
Fröd ing, Gustaf, En liten com ed ia om kärlekshand elen … H and skrift
Germ anos, ärkebiskop, [Ad d ress at the m em orial service for the Archbishop of Upsala
at Cam brid ge, Rid ley H all Chapel, August 26th 1931
Göransson, Fred rik, Beträffand e sam förstånd m ellan företagare och arbetare.
Manuskript februari 1927
H enningsson, Per, N athan Söd erblom och Erik Axel Karlfeld t. Kring en brevväxling.
Od aterat m anuskript sed erm era tryckt i Ord och Bild 1951
H olm gren, Fritz, Ärkebiskop N athan Söd erblom . Föredrag vid svensk afton i Lond on
28/ 2 1932
Jézéquel, Jules, Ad d ress at the m em orial service for the Archbishop of Upsala,
Cam brid ge, Rid ley H all Chapel, August 26th, 1931
Larson, Ed w ard , Bekännelser och reflektioner. Manuskript Chicago 8/ 9 1928
Lim borg, Sven, Jobs bok. Od aterat hand skrivet d iktverk
Lind berg, Gustaf, Stud ier och rön angåend e den officiella själavård en und er kriget i
England , Am erika, Frankrike och Tyskland . Od aterad m askinsk rift
Lizell, Gustaf, Tal vid m innesgud stjänsten i Uppsala d om kyrka på årsd agen av
ärkebiskop N . Söd erblom s d öd 12/ 7 1932
Lizell, Gustaf, Ord vid m ottagand et av gravhällen på Ärkebiskop N. Söd erblom s grav i
Uppsala d om kyrka 12/ 7 1932
Meland er, H enning, Wilson och Cyrusprofetian. Manuskript 1918
Mohn, Alfred , Souvenirs sur N athan Söd erblom . Od aterat m anuskript
Monod , Wilfred , Ord vid m innesgud stjänst för N athan Söd erblom i Svenska kyrkan i
Paris 1 novem ber 1931
Monod , Wilfred , N athan Söd erblom in m em oriam . Manuskript d aterat Paris 18 m ars
321
1933
Monrad , Olaf Ped er, En m eget bem ærkningsværd ig Bog [N . Söd erblom : Den allm änna
religionshistorien och d en kyrkliga teologien.] Uppsala 1901. Anm æ ld t af Pastor
Monrad , Kröd sherred . H and skrift [1901]
Månsson, Fabian, Unem ploym ent of youth. From an ad d ress at a d iocesan congress in
Upsala 19th june 1928. En längre (19 s.) och en kortare (6 s.) version
N obel, Alfred , N ouvelle épreuve est d em and ée. Korrektur 14/ 12 1896 m ed rättelser av
Anna Söd erblom
N ysted t, Olle, Redogörelse till H .H . Ärkebiskopen för m in resa i Ungern som m aren
1921. Manuskript i augusti 1921
Osterm ann, Robert, Allocution à l'Archevêque N . Söd erblom le 4 Sept. à la Com pagnie
d es Pasteurs d e Genève. Maskinskriven kopia
Peterson, Peter, What w ould be the im por tance of a Sw ed ish Lutheran cathed ral in the
city of Chicago? Od aterat m anuskript
Pia carm ina panxit clericus senex. Od aterad hand skriven uppteckning. Inbund en
Quensel, Ulrik, Vid N athans bår i Dom kyrkan 18/ 7 1931
Red elius, Ragnar, N athan Söd erblom . För N erikes-Tidningen 14 juli 1931
Schoell, Jakob, N achruf auf Erzbischof Söd erblom . Cam brid ge, Rid ley H all Chapel,
August 26th 1931
Scholz, Gustav, Ansprache bei d er Trauerfeier für Erzbischof D. N athan Söd erblom in
d er Kirche d er Schw ed ischen Victoriagem ein d e am 18. Juli 1931 im N am en d es
Deutschen Evangelischen Kirchenausschu sses, gehalten von Oberkonsistorialrat D.
Scholz.
Som m er, Johannes, Der Kirchenvater d er Eintracht. Erzbischof D. N athan Söd erblom
(1866-1931). Hamburgische Kirchenzeitung 15. April 1937
Stavenow , Lud vig, Minnesord över N athan Söd erblom vid OD:s högtid ssam m anträd e å
Musicum lörd agen d en 17 oktober 1931
Strind berg, August, Etud es fu nèbres. Ave spes unica! Manu skript 15 juni 1896
Strind berg, August, Kinesiska språkets härkom st. Tryckt som m anuskript i 200
num rerad e exem plar, av vilka d etta är nr 137. Sthlm 1912
Söd erblom , Sofia, "Dagboksanteckningar och utd rag af bref skrifna af N athans Mod er
Sophia Söd erblom , f. Blum e till 1901" (Anna Söd erblom )
Tam m -Götlind , Märta, Fred och Frihets kontakt m ed N athan Söd erblom . Od aterat
m anuskript
Wood s, Theod ore, Add ress at the Cathed ral of Upsala [19/ 9 1920 av biskopen av
Peterborough vid nattvard sgud stjänsten på kvällen efter biskopsvigningen sam m a d ag.]
Bilagd : H ow a bishop is introd uced into his office accord ing to the use of the Sw ed ish
church. H and skrivet od aterat m anuskript
Övrigt
Allgem eine evangelisch-lutherische Konferenz Inbjud ningar och program 1905-1910.
Evangelisch-Lutherische Korrespondenz Jan. - Dec. 1908 m .fl. d okum ent
Kronprinsparets Am erikaresa 1926
Kyrkom ötet 1918. Diverse m anus och hand lingar från kyrkom ötet 1918 m .fl.
322
Kyrkosångens vänners centralkom m itté. Förslag 27/ 2 1915 ställt till ärkebiskopen om
vissa högre kantorstjänster i riket
Lausannekonferensen 1927. Diverse m anus och tryck från World conference on faith
and ord er i Lausanne 3-21/ 8 1927
Lützenfond en 1931
Polen. Om nöd en i Polen efter första värld skriget, om Svensk -polska föreningen 1924
m .m .
Svenska föreningar m ed utländ sk anknytning
Svenska kyrkoföreningen i Kristiania. Årsberättelser 1916, 1918, 1919 och stad gar
Uttaland e från Sveriges hand elsträd gård sm ästares årsm öte i Kalm ar 19-20/ 7 1914 ställt
till ärkebiskopen om vård en av kyrkogård ar och om instiftand et av en m innesd ag för d e
d öd a
Fam iljen Söd erblom . Deklarationer, d ebetsed lar å kom m unala och statliga utskyld er
m .m . 1904-1934
Personalia
1. Betyg för tjänsten som pred ikant vid Ultuna lantbruksinstitut vintern 1893-1894
utfärd at 2/ 4 1896 – som tillförord nad pastor vid svenska försam lingen i Paris utfärd at
29/ 4 och 6/ 5 1896 – som tillförord nad 1/ 5 1894 och från 7/ 8 1896 ord inarie pastor vid
svenska försam lingen i Paris sam t svensk sjöm anspastor i d e nord franska ham narna
Dunkerque, Calais och Boulogne utfärd at 25/ 1 och 31/ 1 1900
2. Förord nand en och kungliga fullm akter 31/ 1 1894 som svensk sjöm anspastor i
Dunkerque, Calais och Boulogne – 7/ 8 1896 som pastor vid svenska försam lingen i Paris
– 5/ 7 1901 som teologie professor i Uppsala – 20/ 5 1914 som ärkebiskop m ed flera
förord nand en
3. Frejd betyg, venia m ed flera hand lingar av skiftand e slag 1883-1915
4. Prästexam en och prästvigning sam t förordnand et på d en första prästtjänsten 1893
5. Stud entexam en 21/ 5 1883 i H ud iksvall – Filosofie kand id atexam en 14/ 9 1896 i
Uppsala – Teologie kand id atexam en 14/ 12 1892 i Uppsala – Teologie d oktor 24/ 1 1901 i
Paris m ed flera intyg och hand lingar från d e akad em iska stud ierna i Uppsala och Paris
6. Uppd rag som d elegat vid d e religionshistoriska kongresserna i Basel 1904 och i
Leyd en 1912 – som censor i stud entexam en 1905 och 1906 … som sakkunnig vid
professorstillsättning i Lund 1912
7. Äktenskapsförord m ellan N athan Söd erblom och Anna Forsell 16/ 4 1894 – Inbörd es
testam ente m ellan m akarna Söd erblom 30/ 4 1894
Kapseln Personalia står uppställd sist i serie E = H and lingar i särskild a äm nen
Udda objekt
1. Sju kapslar innehålland e: 1) kollegieblock från stud ietid en 1883-1892, 2)
kollegieböcker från Paristid en 1894-1901, 3) Anteckningar från föreläsningar 1886-1892
2. Två kapslar betald a räkningar 1918-1921
3. Kassabok m aj 1919-jan 1928, kassabok 2/ 1 1923-m aj 1929, kassabok 5/ 6 1929-4/ 7 1931
323
4. Svenska psalm boken. Sthlm 1885 tillhörig August Strind berg och efter hans d öd 1912
stad snotarie N ils And ersson i Lund d öd 1921. Av hans änka Anna And ersson
överläm nad till N athan Söd erblom 25/ 1 1925
5. En kapsel m ed tryck, m est tid skriftshäften
1-5 är placerad e sist på oktavform at i NSS
6. Brev och hand lingar 1930-32 rörand e reviderad utgåva av Com munio in ad orand o et
serviend o oecum enica – Koralsångbok för Allm änkyrkliga värld skongressen. Sthlm
1926. N S initierad e arbetet 1930. Det övertogs sed an av and ra. Då i sam lingen inga brev
från eller till N S eller hand lingar und ertecknad e av honom förekomm er har d e ej
katalogiserats eller förtecknats. Foliokapseln är placerad näst sist i serie E H and lingar i
särskild a äm nen.
7. Bord slistor 1914-1932. En i svart klot inbund en volym i folio m ed näm nd a ryggtitel
och ett flertal lösa blad instuckna. Uppställd efter avd elningen C Manuskript. Folio. På
liggfolio förvaras bordsplaceringen vid m id d agen i Ärkebiskopsgård en Aftone n före
Allhelgonad ag 31/ 10 1917
D okument i samlingen förkomna efter 1966
1. N ya Testam entet på grekiska, ägt av Gustaf Fröd ing och m ed m arginalanteckningar
av författaren. Skänkt till N athan Söd erblom av d e efterlevand e som m inne av Gu staf
Fröd ings jord fästning d en 12/ 2 1911, vilken Söd erblom förrättad e
2. Ur sam lingen Salisbury skissen till d en m innestavla i silver utförd av Erik Markström
som av N athan Söd erblom överläm nad es till kated ralen i Salisbury 21/ 9 1911 till m inne
av biskop John Word sw orth
3. Ur sam lingen Uppenbarelsekyrkan Ferd inand Bobergs ritningar och skisser 1912-1913
till kyrkan
4. Åtta brev + ett tgm från Jules Jézéquel till N athan Söd erblom
324
Alfabetiskt register till
förteckning över hand lingar
i särskild a äm nen
Person-, orts- och sakregister till N athan Söderbloms samling: Handlingar i särskilda
ämnen
Alexand ersson, Gustaf
Övriga m anuskript
Alfvén, H ugo
Reform ationsfesten i Uppsala 1917
Allm änna kyrkliga m ötet 1931, 16:e
Kyrkan och fred en
Allm änna svenska prästföreningen
Rom erska id éer 1930
Algård , N ils
Värnpliktigas and liga vård
Am m und sen, Vald em ar
Övriga m anuskript
And ersson, Anna
Ud d a objekt 4
And ersson, N ils
Ud d a objekt 4
And ræ, Tor
Prokansler 3
Ansgarsm innet 1930
Rom erska id éer 1929
Ansgarsringen
Stiftet. Allm änt 8
Appad urai, I.A.
Övriga m anuskript
Assarsson, Bernd t-David
Rom erska id éer 1926
Augustanasynod en
Intercom m union
Bahr, Sally von
Dom kyrkan
325
Bakke, H ild ing
Övriga m anu skript
Berlin
Svenska Victoriaförsam lingen
i Berlin
Bertrand , Ernest
Från Paris and liga horisont
Beskow , N ils
Rom erska id éer 1930
Bild t, H arald
Missionsstyrelsen 7
Björkquist, Manfred
Lekm annapred ikanter
Upsalarörelsen
Björkö
Ansgar och Birka
Björkönäm nd en
Ansgar och Birka
Blom , Oscar
Koralboken 2
Boberg, Ferd inand
Kyrklig konst i Uppland
Förkom na d okum ent 3
Bord slistor
Ud d a objekt 7
Bring, Theophil
Evangelieboken
Brow n, William Ad am s
Övriga m anuskript
Calvin, Jean
Kalvinjubileet 1909
Clason, Fred rik
Lekm annaförbund et
Com m unio in ad orand o. Koralsångbok
Ud d a objekt 6
Curm an, Sigurd
Kyrkorestaureringsfrågan
Dahlbom , Fred rik
Dom kapitlet
Doktorsbrev
Ad resser och d iplom
Dorp, P van
Rom erska id éer 1931
326
Doum erge, Paul
Från Paris and liga horisont
Drottningens centralkom m itté
H jälp åt nöd lid and e
Duvall, Sven
Övriga m anuskript
Eckerberg, Carl-Gustaf
Fred sarbete
Ed ström , David
Am erikaresan 1923
Église évangélique luthérienne d e France
Frankrike
Église réform ée évangélique d e Reim s
Frankrike
Eisenachresolutionen 1929
Kyrkan och fred en
Eklund , J.A.
Övrigt: Kyrkosångens vänner
Eklund , Pehr
Övriga m anuskript
Englund , Elsa, f. Söd erblom
Övriga m anuskript
Estland
Reval 1921 & 1922
Ew erlöf, Oscar
Schw ed enstift
Faith and ord er
Intercom m union
Övrigt: Lausannekonferensen
Fjellsted tska skolan
Eforus
Fogelklou -N orlind , Emilia
Övriga m anuskript
Fred ing, Thyra
Övriga m anuskript
Fröd ing, Gustaf
Övriga m anuskript
Fyrahund raårsm innet av Luther i Worm s
Biskopsm ötet 1921
Färila
Dom kapitlet
Föreningen N ord en
N ord iskt sam arbete
Germ anos, ärkebiskop
Övriga m anuskript
327
Giebner, H ans
Schw ed enstift
Gierow , Arvid
Värnpliktigas and liga vård
Göransson, Fred rik
Övriga m anuskript
H am burg
Svenska kyrkoföreningen i H am burg
H am m arskjöld , Carl-Gustaf
Värnpliktigas and liga vård
Sam vetsöm m a
H am m arsköld , Gottfried
Intercom m union
H arjel, Estland
Reval 1921 & 1922
H eid enstam , Carl von
Främ lingskyrkogård en i Moskva
H elsingfors
Svenska Olaus Petriförsam lingen
H eiler, Friedrich
Sund ar Singh 3
H elgason, Jon
Danm ark och Island
H enningsson, Per
Övriga m anuskript
H ergeir
Ansgar och Birka
H eüm an, E.D.
Diverse om N Sm
H olm gren, Fritz
Övriga m anuskript
H rejsa, Ferd inand
H and boken
Intercom m union
Biskopsm ötet 1922
Irbe, Karl
Riga 1922
Jézéquel, Jules
Övriga m anuskript
Johnson, August Fritiof
Donationer
Kallelser till m ed lem skap
Ad resser och d iplom
328
Kapellstiftelsen Ansgars m inne
Ansgar och Birka
Kjellberg, Ernst A
Donationer
Stiftelsen för Sverige och kristen tro
Krüger, Paulus
Från Paris and liga horisont
Kukk, Jakob
Reval 1921 & 1922
Kyrkobröd er
Lekm annaförbund et
Kyrkom usik
Kyrkom ötet 1915
Psalm boken
Kyrkosångens vänner, sällskapet
Kalend arium
Lago-Lengquist, N ils
Schw ed enstift
Larson, Ed w ard
Övriga m anuskript
Lateranöverenskom m elsen
Rom erska id éer 1929
Le Signal
Från Paris and liga horisont
Lehm ann, Ed vard
Övriga m anuskript: Eklund , Pehr
Lettland
Riga 1922
Licium
Kalend arium
Lim borg, Sven
Övriga m anuskript
Lind berg, Gustaf
Övriga m anuskript
Lind blad , Anna f. Östberg
Övriga m anuskript: Fogelklou -N orlind ,
Emilia
Liturgi
Barngud stjänst
H and boken
Missionsstyrelsen 2
Lizell, Gustaf
Övriga m anuskript
Lützenfond en 1931
Övrigt
329
Mad agaskar
Från Paris and liga horisont
Malines
Rom erska id éer 1928
Markström , Erik
Förkom na d okum ent
Mason, Arthur Jam es
Intercom m union
Matton, Ottil och Emil
Donationer
Meland er, H enning
Sam vetsöm m a
Övriga m anuskript
Melland er, Fred rik
Dom kyrkan
Mission interieur d e l’Église évangélique
luthérienne d e Paris
Frankrike
Missionsbiskopar
Missionsstyrelsen 2
Mohn, Alfred
Övriga m anuskript
Monod , Wilfred
Övriga m anuskript
Monrad , Olaf Ped er
Övriga m anuskript
Morén, John
Kyrkom ötet 1915
Moskva
Främ lingskyrkogård en i Moskva
Il m ovim ento pan-cristiana
Rom erska id éer 1928
Mühlem ann, Walther
Rom erska id éer 1929
Müller, Johannes Erik
Rom erska id éer 1927, 1928
Månsson, Fabian
Övriga m anuskript
N athan Söd erblom s stud entbetyg, akad em iska exam ina, fullm akter & förord nand en
på tjänster
Personalia
N obel, Alfred
Övriga m anuskript
330
N od erm ann, Preben
Koralboken 4
N orenius, Johan
Missionsstyrelsen 5
N ysted t, Olle
Övriga m anuskript
Ohlem üller, Gerhard
Rom erska id éer 1928
Olsgård , N ils
Riga 1922
Om berg, Johan Martin
Fred sarbete
Ord ensbrev
Ad resser och d iplom
Osterrm ann, Robert
Övriga m anuskript
Parm oor, Lord
Allm änna kyrkliga m ötet, elfte 1921
Peterson, Peter
Övriga m anuskript
Petersson, Ingem ar
Värnpliktigas and liga vård
Petri, H arald
Sjöm ansvård en
Pietas, förening
Kalend arium
Pius XI
Rom erska id éer 1928
Planer, Oskar
Donationer
Poelchau, Peter H arald
Riga 1922
Polen
Övrigt
Pribilla, Max
Rom erska id éer 1926, 1930
Prins Gu stavs folkskola
Eforus
Quensel, Ulrik
Övriga m anuskript
Red elius, Ragnar
Övriga m anuskript
Rehnberg, Johan Axel
Missionsstyrelsen 7
331
Roosval, Johnny
Kyrklig konst i Uppland
Rossum , W.M. van
Rom erska id éer 1923-25
Runö, Estland
Reval 1921 & 1922
Ryd em an, Gunnar
Kyrkorestaureringsfrågan
Räd d a barnen
H jälp åt nöd lid and e
Krigsbarnsverksam heten
Salisbury
Förkom na d okum ent 2
Sam ariterhem m et
Kalend arium
Sam fund et för hem bygd svård
Ansgar och Birka
St Katarina svenska försam ling i Petrograd
Ryssland
Schoell, Jakob
Övriga m anuskript
Scholz, Gustav
Övriga m anuskript
Sebard t, Fred rik
Svenska Victoriaförsam lingen i Berlin
Segersted t, Torgny
Övriga m anuskript: Eklund , Pehr
Sigtunastiftelsen
Diakonistyrelsen
Kalend arium
Sjösted t, Erik
Diverse om N Sm
Sleid an, G.O.
Rom erska id éer 1923-24
Sold athem
Diakonistyrelsen
Kalend arium
Som m er, Johannes
Övriga m anuskript
Statskyrkan
Kyrka och stat
Stavenow , Lud vig
Övriga m anuskript
332
Sterzel, Georg
Gustaf Ad olfsföreningen
Stiftelsen Sjukhusfond en
Donationer
Strind berg, August
Övriga m anuskript
Ud d a objekt 4
Ström bom , Sixten
Kyrklig konst i Uppland
Stud entexam en
Censor
Sw ed ish Im m anuel Church at Provid ence,
R.I.
Intercom m union
Svenska bibelsällskapet
Bibeln, bibelläsning, bibelsällskap
Kalend arium
Svenska d iakonanstalten
Kalend arium
Svenska föreningen för d en franska
protestantism en
Frankrike
Svenska Gustafs försam lingen i Köpenham n
Danm ark och Island
Svenska hjälpkom m ittén i Lettland
Riga 1922
Svenska Jerusalem föreningen
Kalend arium
Missionsstyrelsen 7
Svenska kvinnors m issionsförening
Missionsstyrelsen 7
Svenska kyrkans lekm annaskola
Diakonistyrelsen
Svenska kyrkans offervecka 1922
Biskopsm ötet 1921
Svenska kyrkoföreningen i Kristiania
Övrigt
Svenska sjöm anskyrkan i Lond on
Missionsstyrelsen 3
Svenska Sofia-försam lingen
Frankrike
Sveriges hand elsträd gård sm ästareförbund
Övrigt
Svinnegarn
Ansgar och Birka
333
Söd erblom , Jonas
Försvarsfrågan
Övriga m anuskript: Englund , Elsa
Söd erblom , Sofia
Övriga m anuskript
Söd erblom , Staffan
Främ lingskyrkogård en i Moskva
Ryssland
Tam m -Götlind , Märta
Övriga m anuskript
Tam ulkyrkan
Missionsstyrelsen 6
Tengbom , Ivar
H ögalid skyrkan
Ticke, Karl
Rom erska id éer 1931
Tofft, N ils
Sjöm ansvård en
Tübinger Stud enthilfe
H jälp åt nöd lid and e
Und én, Östen
Prokansler 2
Und ersökningskom m ission till Ryssland
Biskopsm ötet 1930
Uppenbarelsekyrkan
Förkom na d okum ent
Uppland s fornm innesförening
Ansgar och Birka
Uppsala d om kyrkas gosskör
Dom kyrkan
Uppsala kristliga stud entförbund
Upsalarörelsen
Wahlm an, Lars Israel
Ansgar och Birka
Welin, Axel
Missionsstyrelsen 3
Westm an, Knut B
Missionsstyrelsen 6
Wiberg, Allan
Fred sarbete
Wid egren, Ivar
Kyrklig konst i Uppland
Vigsel
Kyrklig vigsel
334
Wittenberg
Luther
Wittig, Joseph
Rom erska id éer 1929
Wood s, Theod ore
Övriga m anuskript
Word sw orth, John
Intercom m union
Salisbury
Vorm sö
Reval 1921 & 1922
Åm ark, Mats
Birgittastiftelsen
Ångholm en
Ansgar och Birka
Ärkestiftet
Psalm boken 4
Ärkestiftets ungd om sförbund
Stiftet 4
Österåkersskåpet
Dom kyrkan
Överstyrelsen för rikets allm änna läroverk
Censor
335
Download