Levande historia 7: s. 22-41
3500 f.Kr.
2000 f.Kr.
• Sumererna
• Kilskriften
• Brons
• Hjulet
• Drejskivan
• Räknesätt med
60
• Stadsstater
• Babylonierna
• Geometri
• Astrologi
• Astronomi
• Kalender
• Hammurabis
lagar
1500 f.Kr.
• Hittiterna
• Järn
• Stridsvagn
1200 f.Kr.
• Assyrierna
• Vägar och
postgång
• Vapenslag
500 f.Kr.
• Perserna
• Vägar
• Penning-handel
• Satrap-system
 Den sumeriska högkulturen uppstod omkring 5000 år
sedan.
VARFÖR JUST I MESOPOTAMIEN?
 Bästa förutsättningar för jordbruk.
 Området mellan floderna Eufrat och Tigris var mycket
bördigt.
 Konstbevattning: System med dammar och kanaler.
 Floderna var bra för transport och
handel.
 Floderna gav drickvatten och fiske.
 Jaktmöjligheter längs floderna.
 I södra delarna av Mesopotamien slöt sig mindre byar
tillsammans till storbyar.
 Befolkningen växte och byarna blev städer.
 Världens första städer: Uruk, Ur, Eridu.
 Staden och byar runt omkring bildade en egen liten
stat, stadsstat.
 Byarna och staden var beroende av varandra.
 De äldstes råd styrde städerna i början.
 Sedan ledde städerna av kungar.
 Man började betala skatter.
Se bilden i boken: s. 26-27
 Bönderna i byarna odlade säd
och födde upp djur.
 Husen byggdes av lera.
 Städerna var viktiga för
handel och religion.
 Ledarna samlade in skatter
och styrde med lagar.
 Centralt i varje stad fanns en
ziggurat (tempel). Prästerna
var mäktiga.
 Soldaterna skyddade mot
fiender.
 I städerna fanns människor
med olika yrken.
Bilden är från Ur, år 2600 f.Kr.
1.
2.
3.
4.
5.
Kungen
Överklassen:
Präster, ämbetsmän,
militära chefer,
storköpmän.
Medelklassen:
Skrivare, soldater,
köpmän, skatteindrivare,
hantverkare.
Underklassen:
Bönder, herdar, fiskare.
Slavar
 Tack vare konstbevattningen blev jordbruk mer
effektivt.
 Åkrarna gav så mycket mat att alla behövde inte arbeta
som bönder.
 Vissa började jobba som hantverkare.
 Vissa jobbade med försvaret av staden.
 Vissa tog hand om handeln.
 Specialisering i olika yrken.
 En del yrken stod öppna för kvinnor: prästinna, dansös
eller musikant.
 Slavar var fiender som man tagit till fånga.
 Konsten att skriva uppfanns av sumererna omkring
3000 f.Kr.  Kilskriften.
 2000 olika tecken som skrevs
med hjälp av ett spetsigt vassrör
i bitar av mjuk lera.
 Kilskriften var först en bildskrift.
 Senare förenklades skriften till tecken.
 Uppfann ett räknesystem som bygger på talet 60.
 Sumererna lärde sig hur man använde brons för att
göra vapen och verktyg.
 Uppfann även hjulet och drejskivan.
 Babylonierna byggde staden Babylon vid floden Eufrat.
 Kungen HAMMURABI – Samlade skrivna lagar.
 Hammurabis lagar:
 Äldsta lagsamlingen (282 lagar).
 Hårda straff för brott: “Öga för öga”
 Lagarna var till fördel för de styrande.
 Slavarna behandlades dåligt och ägaren
kunde utnyttja slavarna hur hen ville.
 Lagen gav skydd till överklassens
kvinnor även om lagen gav mannen
fördelar.
 Regler för handel och skatter.
 Babylonier uppfann
första system för
multiplikation och
division.
 Uppfann geometri så att
de kunde räkna ut
gränserna för odlingarna.
 Uppfann en
månkalender baserad
på 12 månader.
 Uppfann astrologin och
astronomin.
 Invaderade Tigris-Eufrat dalen omkring
1600 f.Kr.
 Kom norrifrån.
 Folket som använde järn för att tillverka vapen och
verktyg.
 Konsten att tillverka järn hölls hemligt.
 Uppfann ett nytt “vapen”– stridsvagn.
 Hade mindre brutala lagar
jämfört med babylonierna.
 Assyrierna byggde en ny huvudstad.
 Nineve vid floden Tigris.
 Erövrade ett stort imperium(Babylonien, Israel, Egypten).
 Ryktades att vara ett grymt och plundrande folk.
 Effektivt styrelse:
 Byggde broar och vägar.
 System for postgång.
 Delade armén i olika vapenslag.
Kungen Assurbanipal, ca. 650 f.Kr.
Assyrisk soldat på en häst.
 Perserna kom från centrala Asien och erövrade ett stort
imperium runt 525 f.Kr.
 Var dåtidens största imperium.
 Lät lokalbefolkningen behålla sina språk och kulturer.
 Byggde vägar.
 Bra för handel.
 Spred olika idéer runt Asien.
 Enklare kommunikation för
kungens administration.
 Enklare att förflytta armén.
 Uppfann pengar.
 Bra för handel.
 Satrap-system (guvernörer).
Staden Persepolis
Cyrus den Store
Darius den Store