Arbetsbeskrivning Fysioterapeut/Sjukgymnast Garnis

advertisement
Sida 1 (4)
Styrande dokument
Rutindokument | Rutin
Arbetsbeskrivning
Fysioterapeut/Sjukgymnast Garnis
Organisation
Direkt underställd enhetschefen vid Garnis Rehabcenter
Yrkets kompetenskrav
Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut
Förhållningssätt
Det viktigaste i arbetet oavsett yrkesgrupp och ansvarsområde är patienten/kunden.
Samtliga yrkesgrupper skall genom vägledning skapa medvetenhet
hos individen om personens egna resurser och möjligheter att påverka
sin situation utifrån dennes kapacitet och var personen befinner sig i
förändrings/rehabprocessen.
Prioriteringar
I första hand skall medicinsk rehabilitering prioriteras. I andra hand
prioriteras arbetsuppgifter som ligger utanför uppdraget som t ex övriga externa tjänster och konsultuppdrag.
Konsultuppdrag får utövas i sådan omfattning att det inte gör avkall på
den medicinska rehabiliteringen eller påverkar arbetsmiljön negativt.
I den medicinska rehabiliteringen skall teoretisk och praktisk handledning av rehabiliteringsgrupperna bedrivas. Individuell handledning
efter patientens målsättning ska i möjligaste mån tillgodoses. Vid neddragning av personella resurser, sjukdom, utbildning och/eller av arbetsmiljöskäl skall resurser omfördelas efter behov.
Fysioterapeut/Sjukgymnast
övergripande arbetsuppgifter
Samtliga arbetstagare har ett ansvar att delta i utvecklingsarbetet av verksamheten och av det egna kompetensområdet. Varje vårdgivare ansvarar för
utveckling, planering och schemaläggning inom sitt specifika ansvarsområde
(t ex. neurologi, smärta)

Öka individens tilltro att kunna påverka sin fysiska funktionsförmåga.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
GARNIS REHABCENTER MOTTAGNINGEN BODEN
DOKUMENT-ID
ARBGRP105-4-333
VERSION
1.0
GODKÄNT DATUM
2016-11-09
ANSVARIG
SUSANNE ANDERSSON
UPPRÄTTAD AV
SUSANNE VIKLUND PAJUNEN
Sida 2 (4)

Möjliggöra för individen att prova på olika fysiska aktiviteter
utifrån sina förutsättningar.
 Vägleda individen att lyssna på kroppens signaler, tolka och
agera utifrån dessa för att öka sin fysiska funktionsförmåga.
 Medvetandegöra och vägleda individen till skonsamma hållnings- och rörelsemönster.
 Öka individens kunskaper och medvetenhet om stressrelaterade
symtom, samt öka tilltron att hantera stress. Visa tekniker för
stresshantering och ökad kroppskännedom.
 Öka individens kunskap om anatomi och fysiologi som kan
vara resurser eller hinder när det gäller fysisk funktion.
 Uppmärksamma samt stödja resurser och förmågor hos individen.
 Vägleda och motivera individen till att aktivt genomföra
livsstilsförändringar.
 Fungera som rehabsamordnare, se ”Rutiner för rehabsamordnare”.
Fysioterapeut/Sjukgymnast
specifika ansvarsområden
Gentemot patienter:
 Teoretisk information om anatomi och fysiologi kopplat till diagnos/ rehabiliteringsgrupp.
 Teoretisk information enligt ovan, relaterat till fysisk aktivitet.
 Introducera och instruera fysiska aktiviteter samt tekniker för
stresshantering och ökad kroppskännedom.
 I det fall individen har målsättningar gällande fysioterapeutens
ansvarsområden tas individuella kontakter.
 Ge vägledning och stöd i förändringsprocesser utifrån yrkesprofession.
 Översyn av fysioterapeutisk utrustning och aktuella hjälpmedel.
 Översyn av aktuella lokaler/städning.
 Delta i fysioterapeutmöten.
 Konsultuppdrag gentemot Luleå Tekniska Universitet, patientföreningar och företag i mån av tid.
Vid kortvarig frånvaro (sjukdom, utbildning eller annan ledighet)
täcker resterande fysioterapeuter/sjukgymnaster upp över de olika
ansvarsområdena.
Fysioterapeut-/Sjukgymnastresurserna fördelas mellan rehabiliteringsgrupperna utifrån de aktuella gruppernas behov.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
GARNIS REHABCENTER MOTTAGNINGEN BODEN
DOKUMENT-ID
ARBGRP105-4-333
VERSION
1.0
GODKÄNT DATUM
2016-11-09
ANSVARIG
SUSANNE ANDERSSON
UPPRÄTTAD AV
SUSANNE VIKLUND PAJUNEN
Sida 3 (4)
Allmänna arbetsuppgifter
Möten
Arbetsplatsträffar, arbetsmiljöträffar, planeringsdagar eller andra för verksamheten utvecklande dagar eller ålagda uppdrag från ledningen skall prioriteras. Semester, kompledighet, flex skall i möjligaste mån ej förläggas under
planeringsdagar.
Processutvecklingsträffar (PUT), teamträffar, utvärderingsträffar samt yrkesspecifika träffar skall prioriteras. Samtliga forum är till för att arbeta med
ständiga förbättringar av verksamheten mot gemensamma mål och för att
skapa/upprätthålla delaktighet, samverkan och dialog.
Forskning och praxis
Alla har ett ansvar att ta del av aktuell forskning och arbeta utifrån detta
samt beprövad erfarenhet.
Handledning av studenter
NLL samarbetar med LTU. Handledning av studenter ingår i arbetet.
Antalet studenter/år bestäms efter belastning i verksamheten.
Rehabsamordnare
Som rehabsamordnare för patienten har du ansvar att följa de rutindokument som upprättats, ex att aktualisera följande frågor och rutiner:







Förväntningar på rehabiliteringsperioden
Erfarenheter från tidigare rehabilitering.
Mål för rehabiliteringsperioden.
Presentation av rollen som rehabsamordnare.
Inhämta muntlig och skriftlig information.
Uppföljning av mål och förväntningar.
Genomföra telefonuppföljningar.
Dokumentation och överrapportering





Upprätta journal och fortlöpande dokumentera alla patientkontakter samt teamträffar.
Inskrivningsanteckning ska finnas tillgänglig för övriga i teamet inom 2 dagar efter påbörjad rehabilitering.
Upprätta rehabiliteringsplan.
Remissvar ska vara klara för signering av kontaktperson inom
14 dagar efter avslutad rehabilitering.
Vid behov muntligen och/eller skriftligen överrapportera till
berörd aktör.
Verksamhetssystem
Aktivt sätta sig in i, ta del av och uppdatera aktuella dokument.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
GARNIS REHABCENTER MOTTAGNINGEN BODEN
DOKUMENT-ID
ARBGRP105-4-333
VERSION
1.0
GODKÄNT DATUM
2016-11-09
ANSVARIG
SUSANNE ANDERSSON
UPPRÄTTAD AV
SUSANNE VIKLUND PAJUNEN
Sida 4 (4)
Rapportera avvikelser och förbättringsområden
Uppmärksamma och rapportera.
Information
Inhämta och ta del av aktuell information.
Uteaktivitet
Leda och planera uteaktivitet.
Trädgård
Vara delaktig i skötsel av trädgård.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
GARNIS REHABCENTER MOTTAGNINGEN BODEN
DOKUMENT-ID
ARBGRP105-4-333
VERSION
1.0
GODKÄNT DATUM
2016-11-09
ANSVARIG
SUSANNE ANDERSSON
UPPRÄTTAD AV
SUSANNE VIKLUND PAJUNEN
Download