Läkarens insatser gällande läkemedel - VIS

advertisement
Sida 1 (2)
Styrande dokument
Rutindokument | Arbetsinstruktioner
Läkarens insatser gällande läkemedel
smärtrehabiliteringsprogram
Rehabiliteringsmedicin
Läkarbesök
I programmet finns ett planerat läkarbesök. På sittronden handläggs om det
finns ytterligare behov. Vid läkarbesöket tas en medicinsk anamnes och det
en genomförs en undersökning. För besöket finns en checklista med punkter
som är läkarens ansvar.
Kontakt med läkare
Patienten kan under dagtid ringa till mottagningssköterskan som vidareförmedlar önskemål om telefontkontakt med läkare. Efter kontorstid hänvisas
till 1177 och/eller akuten.
Exklusionskriterier
Om patientens anses använda läkemedel in den grad att det påverkar möjligheten att delta i, förstå eller ta till sig rehabiliteringsåtgärder samt genomföra
förändringar är det ett exklusionskriterie för att delta i smärtrehabilitering.
Beroendeproblematik handläggs av primärvård, kommun, eller psykiatri,
beroende på missbrukets art t.ex blandmissbruk med alkohol.
Insättning av läkemedel
Läkemedelsbehandling finns inte i själva programmet och vi använder inte
potentiellt beroendeframkallande läkemedel i samband med rehabilitering.
Insättning och upptrappningen sker utifrån rekommendationer i nationella
riktlinjer för smärtbehandling. Lokalt arbete pågår inom NLL med upprättande av behandlingsriktlinjer för smärta. I receptmodulen i VAS varnas
automatiskt för interaktioner mellan läkemedel.
Vid de fåtal gånger som läkemedelsinsättning är aktuellt på Rehabiliteringsmedicin lämnas upptrappningsschema ut. Mottagningssköterskan ringer
efter en vecka för uppföljning. Behov av fortsatt uppföljning avgörs vid telefonsamtalet med sjuksköterskan.
I handläggningsöverenskommelse för långvarig smärta inom NLL ingår att
allmänläkaren på hälsocentralen kan hantera saroten, gabapentin och eventuellt pregabalin. Upptrappningsschema finns tillgängligt för saroten, gabapentin och pregabalin. (Se hemsida för HÖK smärta) Där finns även patientinformation som bland annat inkluderar biverkningar, instruktioner för förvaring av medicinen samt kontaktuppgifter till sjuksköterska.
Rehabiliteringsmedicins läkares ansvar gällande medicinering blir framförallt att se till att läkemedelslistan/medicinmodulen (MOM) är uppdaterad.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
REHABILITERINGSMEDICIN MOTTAGNINGEN SUNDERBY
SJUKUS
DOKUMENT-ID
ARBGRP104-4-476
VERSION
1.0
GODKÄNT DATUM
2016-11-10
ANSVARIG
STEFAN STRIDSMAN
UPPRÄTTAD AV
SUSANNE VIKLUND PAJUNEN
Sida 2 (2)
Aktuell läkemedelslista
Region Norrbotten (fd Norrbottens läns Landsting) har gemensam journal
när det gäller bland annat läkemedel. Vi har tillgång till patientens läkemedelslista och har möjlighet att redan vid remissbedömningen se på aktuella
läkemedel. Privata aktörer är väldigt få och de som finns inom vårdvalet är
anslutna till landstingets journalsystem. Vi har även Nationell patient översikt (NPÖ) där det kan finnas information om läkemedel.
Uppföljning av läkemedel under rehabperioden
Sjuksköterskan på Garnis rehabcenter genomför ett inskrivningssamtal med
samtliga patienter. Aktuella läkemedel gås igenom samt hur ofta, vilken dos
och i vilka situationer patienten använder läkemedlet. Om kunskapsbrister
framkommer utbildar sköterskan patienten i adekvat hantering och dosering.
Vid tveksamheter kontaktas läkare på mottagningen. Vi utför inga drogtester på patienterna. Om det framkommer missbruk under rehabperioden avslutas rehabiliteringen i förtid och inremitterande läkare meddelas omedelbart.
Patientens ansvar
Patienten uppmanas meddela sin kontaktperson angående dosjusteringar
eller om användandet av vidbehovsmedicinering ändras under rehabperioden. Kontaktpersonen stämmer av med patienten om det skett några justeringar under hemmaperioden.
Fortsättning efter rehabiliteringsprogrammets avslut
I de flesta fall är medicineringen av mer långsiktig karaktär. De patienter
som genomgår smärtrehabiliteringsprogrammet är bedömda att kunna ta
ansvar för sin hälsa, sitt förändringsarbete och sin medicinering. Om tveksamheter uppstår under rehabiliteringsperioden bokas patienten in till läkaren på rehabiliteringsmedicins mottagning för uppföljning och genomgång
av situationen.
När patienten avslutas efter genomfört rehabiliteringsprogram överförs ansvaret till primärvårdens läkare som även tar över ansvaret för uppföljning
och förnyelse av recept.
Via 1177 e-tjänster kan patienterna sedan 1 november 2016 se vilka läkemedel man har utskrivet, föreskriven användning samt hur många uttag som
finns kvar på det aktuella receptet. Patienterna kan sedan via samma elektroniska funktion kontakta ansvarig läkare för förnyelse av recept.
GÄLLER FÖR VERKSAMHET
REHABILITERINGSMEDICIN MOTTAGNINGEN SUNDERBY
SJUKUS
DOKUMENT-ID
ARBGRP104-4-476
VERSION
1.0
GODKÄNT DATUM
2016-11-10
ANSVARIG
STEFAN STRIDSMAN
UPPRÄTTAD AV
SUSANNE VIKLUND PAJUNEN
Download