Isaac Newton och gravitationen

advertisement
Diskussionsfrågor:
• Vad är det för kraft som får äpplet att falla nedåt
från trädet?
• Varför kretsar månen runt jorden?
• I filmen tas de tre lagar upp som utgör mekanikens grunder, beskriv dessa.
• Hur fungerar Newtons generella gravitationslag?
• Förklara samspelet mellan gravitationen och
centrifugalkraften.
• Vilka olika uppfinningar och upptäckter gjorde
Newton?
• Ta reda på mer om Newton och hans upptäckter
och presentera dem för gruppen.
• Försök hitta på några egna uppfinningar! Rita,
skriv, måla, konstruera sedan en modell på uppfinningen. Fundera även igenom vilka för- och nackdelar uppfinningen har. Gör sedan en presentation
(i valfri form av t.ex. teckningar, utställning, hemsida eller liknande) för gruppen.
Om Kunskapsmedia
Kunskapsmedia AB är ett medieföretag som producerar och distribuerar utbildningsprogram på
video/dvd/TV till bland annat AV/Mediacentraler,
skolor, företag, förvaltningar och organisationer.
Genom pedagogiska program kan man påverka
attityder samt engagera och stimulera inlärning av ny kunskap. Har du tips på fi lmer vi
borde köpa in eller producera? Kontakta oss på
[email protected]
©Rättigheterna till studiematerialet ägs av
Kunskapsmedia AB.
Du har rätt att använda dig av studiematerialet
i samband med visning av programmet.
Källor: NE m.fl.
MILSTOLPAR
inom naturvetenskap
och teknik
– Isaac Newton
och gravitationen
Studiematerial
Kunskapsmedia AB
Fredhällsgatan 3, 112 54 Stockholm
Tel: 08- 545 634 60,
e-post: [email protected]
www.kunskapsmedia.se
5
6
97mm
100 mm
100 mm
MILSTOLPAR
inom naturvetenskap och teknik
– Isaac Newton och gravitationen
Filmen förklarar Newtons generella
gravitationslag och hur gravitationen och
centrifugalkraften fungerar. Vi får även
bekanta oss med de tre lagar Newton
formulerade som än idag utgör mekanikens grunder.
Redan före Isaac Newtons tid föll äpplena alltid nedåt
från trädet. Ingen funderade särskilt mycket på varför
– det var bara så. Men det funderade Isaac Newton över.
Det fick engelsmannen att utveckla idén om gravitationen som en universell kraft. Den idén utgör grunden
för ett av väldens mest betydande vetenskapliga arbeten:
Naturvetenskapens matematiska principer. Utifrån
månens omloppshastighet och jordens dragningskraft kunde Newton matematiskt bevisa att det är
centrifugalkraft och gravitationskraft som håller kvar
planeterna i sina banor. Så formulerade Newton sin
generella gravitationslag. Utifrån två kroppars massor
och avståndet mellan dem kan Newton beräkna deras
dragningskraft, den så kallade gravitationskraften. Än
idag räknas Isaac Newton till en av tidernas mest betydande vetenskapsmän.
Syfte/inlärningsmål
• att presentera Isaac Newton och hans upptäckter
• att förklara hur Newtons generella gravitationslag
fungerar
• att visa hur gravitationen och centrifugalkraften
fungerar
• att ge inspiration till att diskutera vetenskap och dess
betydelse för människans och samhällets utveckling
Mål som eleverna bör ha uppnått efter
genomgången grundskola, bl.a.
• utveckla kunskap om den fysikaliska vetenskapens
kunskapsbildande metoder, särskilt vad gäller formulering av hypoteser samt mätningar, observationer och
experiment,
ha kunskap om universums, jordens, livets och människans utveckling,
känna till några episoder ur naturvetenskapens historia och därigenom ha inblick i olika sätt att förklara
naturen.
•
•
Mål som eleverna bör ha uppnått efter
genomgången gymnasieskola, bl.a.
• utveckla kunskap om centrala fysikaliska begrepp,
storheter och grundläggande modeller,
• tillägna sig kunskap om fysikens idéhistoriska
utveckling och hur denna har påverkat människans
världsbild och samhällets utveckling,
ha vidgat sin förståelse av naturvetenskapens roll i
samhällsutvecklingen, såväl i ett historiskt perspektiv
som i ett framtidsperspektiv.
•
FILMFAKTA
Ämne: Natur/teknik,
fysik
Från: 13 år (H,Gy)
Produktion:
© INTER/AKTION, Tyskland
Svensk distribution:
© Kunskapsmedia 2006
Filmnr: 1102KM
Speltid: 15 min
Svenskt tal
2
Fakta om gravitation
Gravitation, den attraherande kraft (dragningskraften)
som verkar mellan alla materiekroppar. På jorden
märker man gravitationen genom tyngdkraften, den
kraft med vilken jorden attraherar föremål vid sin yta.
Allmänna råd inför visningen:
•Gå igenom filmen för att lära dig filmens pedagogiska uppbyggnad och huvudbudskap.
• Tänk igenom vad du ska be deltagarna fokusera på.
• Hur ska du använda filmen? Som starter, som
utgångspunkt för diskussion/grupparbete?
• Hur ska du följa upp filmvisningen?
• Introducera filmen genom en kort beskrivning av
innehållet och tala om hur det berör deltagarna.
• Tala om varför du valt just det här programmet.
• Ange om deltagarna ska fokusera på något särskilt
och om de ska föra anteckningar.
• Informera om vad som ska hända efter filmens
slut.
• Koppla filmen till deltagarnas egen situation.
4
3
100 mm
Intresset för gravitationen är av gammalt datum.
Den första kvantitativa teorin med stöd av observationer formulerades av Isaac Newton 1687, som i sin
“Principia” skrev att det är gravitationskraften som
verkar på solen och planeterna och som beror på den
kvantitet fast materia dessa innehåller. Vidare fortplantar sig kraften till stora avstånd och avtar alltid
med den inversa kvadraten på avståndet. Formeln för
gravitationskraften F mellan två massor m1 och m2
på avståndet r blir alltså F= G m1·m2/r2, där G är den
allmänna gravitationskonstanten.
Newton var inte helt tillfreds med sin teori, eftersom den förutsatte växelverkan på avstånd. Denna
svårighet övervanns först då man införde begreppet
gravitationsfält. Newtons teori tillämpades med stor
framgång under 1700-talet och början av 1800-talet.
Man kan särskilt nämna J.C. Adams och U.J.J. Leverriers förklaring 1846 av vissa oregelbundenheter i
Uranus bana genom att förutsäga existensen av ytterligare en planet (Neptunus) som senare upptäcktes.
100 mm
97mm
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards