Andra AP-fonden
10 februari 2016
Andra AP-fonden är en av norra
Europas största pensionsfonder
och förvaltar 300,6 miljarder
kronor inom alla tillgångsslag och
över hela världen.
Fonden är en långsiktig och ansvarsfull
kapitalförvaltare som har ett viktigt
uppdrag från riksdagen – att minimera
effekterna på framtida pensioner till följd
av att den så kallade bromsen löses ut.
Pensionspyramiden
FRIVILLIGT
Privat pensionssparande
TJÄNSTEPENSION
Förmån från arbetsgivaren som omfattar
nästan alla i Sverige som varit yrkesverksamma
DEN ALLMÄNNA PENSIONEN
Den allmänna pensionen utgör fundamentet och
den huvudsakliga inkomsten för flertalet pensionärer
Den allmänna pensionen
Ålderspension 18,5 %
Statsbudgeten
16 %
2,5 %
Första, Andra, Tredje
och Fjärde AP-fonden
Privata fondbolag/
Sjunde AP-fonden
Inkomstpension
Premiepension
Garantipension
AP-fonderna
– pensionssystemets buffert
Sjätte AP-fonden
• Förvaltat kapital ca 26 mdkr
• Andra placeringsregler,
fokus på riskkapitalinvesteringar
Första till Fjärde AP-fonden
Sjunde AP-fonden
• Totalt förvaltat kapital drygt 1000 mdkr
• Ingen buffertfond
• Samma ramar för placeringsregler
• PPM-fond som investerar i
konkurrens med försäkringsoch fondbolag
• Separata styrelser och organisationer
• Kapitalförvaltning i konkurrens
Vårt övergripande uppdrag är att långsiktigt
maximera avkastningen i förhållande till
risken i placeringarna.
AP-fonderna ska långsiktigt förvalta det
fonderade kapitalet så att påverkan på
pensionerna på grund av den automatiska
balanseringen blir så liten som möjligt.
Hänsyn ska tas till miljö
Näringspolitiska
och etik, dock utan att
eller regionalpolitiska
avkall görs på det
hänsyn får inte tas.
övergripande målet om hög
avkastning.
Färre ska
försörja fler
År 2000 gick det 3,5 förvärvsarbetande per pensionär.
År 2040 förväntas det gå 2,5 förvärvsarbetande per pensionär.
Pensionsavgångarnas effekt på systemet
Stora årskullar som går i pension skapar behov av en buffert i pensionssystemet.
Systemets löpande utbetalningar överstiger de löpande inbetalningarna fram till 2050.
Uppdraget betonar att alla
generationer ska behandlas lika,
så kallad generationsneutralitet.
Andra AP-fonden
i korthet
Fondförmögenhet 300,6 mdkr
2015-12-31
Aktier, 45%
Räntebärande värdepapper, 34%
Alternativa investeringar, 21%
Vad gör vi på AP2?
● Portföljkonstruktion inkl val av index
- 30 årig horisont, 600-2 000 scenarios, generationsneutralitet
● Aktiv förvaltning, inkl investeringar i onoterade tillgångar
● Risk- och avkastningsanalys
● Affärsstöd - genomförande av affärer, uppföljning, utvärdering,
redovisning
● Ägarfrågor, hållbarhet, kommunikation, HR, juridik
2010
2020
2030
2040
13
tid
Nuvarande portfölj
Aktier 45%:
Svenska 10%
Utländska 24%
Tillväxtmarknader 11%
Räntebärande värdepapper 34%:
Utvecklade marknader 28%
Tillväxtmarknader 6%
Alternativa investeringar 21%:
Fastigheter 10%
Riskkapitalfonder 5%
Alternativa krediter 2%
Alternativa riskpremier 3%
Kinesiska A-aktier 1%
Effektiv förvaltning
● Vårt ekonomiska mål:
En långsiktig genomsnittlig årlig real
avkastning på 4,5%
● Genomsnitt 5 år: 7,8% (8,0%)
● Genomsnitt 10 år: 4,8% (5,7%)
Hållbarhetsarbetet
●
●
●
●
●
●
●
●
Ägarpolicy
Integrering av hållbarhet i förvaltningen
Avyttring fossilbolag
Hållbarhetsstrategi
Röstning på bolagsstämmor
Dialog om ersättningssystem
Framtagande av årligt Kvinnoindex
Årlig hållbarhets- och
ägarstyrningsrapport
● Etikrådet – koalition mellan de fyra
buffertfonderna
Utveckling de senaste åren
● Hållbarhet
- rankad nr 11 i världen för hantering av klimatrisker
● Internalisering (50 miljarder SEK på 3 år)
● Diversifiering (tillväxtmarkn, jv, reala tillgångar)
● Ny depåbank, nya risksystem
Göteborg och Andra AP-fonden
● Stor och attraktiv arbetsgivare inom den finansiella sektorn
– ~65% av medarbetarna har studerat i Göteborg
– ~25% av medarbetarna är ”återvändare” (fr Stockholm, New York, London,
Singapore, Bryssel, Köpenhamn, Oslo)
● Nära samarbete med Göteborgs Universitet/
Handelshögskolan (Centrum för Finans) och Chalmers, bl a
Senior Partner till HHG
● Instiftat pris inom finans och hållbarhet
i samarbete med Centrum för finans, vid HHG
● Sponsor av Göteborgs miljöpris
Andra AP-fondens vision:
”Förvaltning i
världsklass”
Tack!
Ekonomiskt utfall
FO N D FÖ R M Ö G E N H E T, M K R
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
AB SO LU T AV K A ST N I N G , %
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Placeringsregler för Första –
Fjärde AP-fonden
● Placeringar i marknadsnoterade och likvida instrument
● Lägst 30% i räntebärande instrument med låg kredit- och likviditetsrisk
● Högst 2% av marknadsvärdet på svenska börsen och 10 % i ett enskilt bolag
● Högst 5% i onoterade värdepapper (via riskkapitalfonder)
● Högst 40% valutaexponering
● Minst 10% externt förvaltat
Så här fungerar det
Balanstalet (BT) utgörs av systemets tillgångar dividerat med den samlade pensionsskulden. Om BT
understiger 1,0 utlöses den automatiska balanseringen. Då räknas pensionsskulden och pensionerna
bara upp med löneutvecklingen multiplicerat med BT. Detta pågår till dess att jämvikt uppnås igen.