Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive

advertisement
Översiktochvanligafrågor
GenesysförvärvavInteractiveIntelligence
Den31augusti2016tillkännagavGenesys–marknadsledandepåomnikanallösningarför
kundupplevelserochlösningarförkontaktcenter–attmaningåttettavtalomattförvärva
InteractiveIntelligence,somärvärldsledandepåmoln-ochkundplaceradelösningarför
kundengagemang,kommunikationochsamarbete.Viharidagglädjenattmeddelaatt
förvärvetärslutfört.
FörvärvetavInteractiveIntelligenceinnebärattGenesysutökarsinförmågaatterbjudade
bredastekundupplevelselösningarnaförglobalaorganisationeravallastorlekar,medstödför
fleramiljarderkundinteraktionerperårinomenradolikabranscher.
Varförhardennaaffärsuppgörelsegjorts?
GenesysochInteractiveIntelligenceärtvåföretagsomkompletterarvarandramycketbraoch
som–iegenskapavbranschledareinärliggandemarknadssegment–nukanerbjudamer
komplettalösningar.Affärsuppgörelsenmöjliggörmerinnovativaomnikanallösningarsom
tillgodoserbehovenhoskunderavallastorlekarpåallanivåer.Nukanvidessutomleverera
kompletterandeerbjudandenfrånInteractiveIntelligencesproduktportfölj,exempelvis
enhetligakommunikations-ochsamarbetsverktyg.
Påvilketsättkompletterardetvåportföljernavarandra?
Viharhaftvårahuvudsakligaframgångarirelaterade,mennärliggande,marknadssegment.
Somettendaföretagmedengemensamproduktportföljvillviuppnåännustörretillväxtoch
framgångar.InteractiveIntelligencetillförenbredproduktportföljmedblandannatavancerade
moln-ochkundplaceradelösningarsamtmyckethögkapacitetinomFoUochsupport.
Företagetärkäntförsinaunikaochnyskapandelösningarsomtillhandahållerstabilitetoch
enkelhettillkunderavdeflestastorlekar.Genesysärettkäntnamnnärdetgälleratttafram
högkvalitativalösningarfördehögtställdakravenhoskontaktcenterkunder.Viharföravsiktatt
erbjudadetbästaavbådaföretagengenomattutnyttjavarandrasteknikochgo-to-marketstyrkor.
PåvilketsättkommerdettaattgynnastoraGenesys-kunder?
Detgörattvårakunderfårtillgångtillmerinnovativaomnikanallösningarsomtillgodoserderas
behovpåettsättsomäranpassattillbådestorlekochnivå.Nukanvidessutomleverera
kompletterandeerbjudandenfrånInteractiveIntelligencesproduktportfölj,exempelvis
enhetligakommunikations-ochsamarbetsverktyg.
BådeGenesysochInteractiveIntelligenceharenstarktraditionavmjukvaru-och
webbutveckling.Detblirdärmedenklareatthittadebästalösningarnaidengemensamma
produktportföljen.Vikommerattfåenstörre,gemensamFoU-budgetföratttillgodose
marknadensbehov.InteractiveIntelligencetillförenbredproduktportföljsomblandannat
innehålleravancerademoln-ochkundplaceradelösningarsamthögkapacitetpåområdena
FoUochsupport,vilketisinturkompletterarGenesyssträvanatthjälpakundernaattuppnå
ännustörreframgångar.
Hurpåverkasmindremolnkunderavförvärvet?
Små-ochmedelstorakunderfortsättervaraettviktigtsegmentföross,ochförvärvetav
InteractiveIntelligenceochdessportföljstärkervårtprodukterbjudandeytterligare.
Kommernågraprodukterellererbjudandenattförsvinnaisambandmeddenna
affärsuppgörelse?
Viläggerstortonviktvidattskyddaochstödjakundernasteknikinvesteringar.Viharföravsikt
attfortsättainvesteraidenkombineradeproduktportföljenmedbetydandeFoU-investeringar.
Affärsuppgörelsenstärkervårförmågaattlyckasmedföresatsenatttaframvärldensbästa
kundupplevelser.
Vadhändermedproduktstrateginochnärkommerniattinformeraomden?
DenhäraffärsuppgörelsenstärkerGenesysförmågaattlyckasmedföresatsenatttafram
världensbästakundupplevelser.Degemensammateamensamarbetarisyfteattutarbetaen
enhetligproduktstrategisomdrarnyttaavdebästasidornaochstyrkornahosbådaföretagen,
såattvikanlevererabättreerbjudandentillkunderochpartner.Viharföravsiktattpresentera
deninledandestrateginförkunder,partnerochanalytikeribörjanav2017.
KommerniattfortsättastödjabefintligaprodukterfrånGenesysochInteractiveIntelligence?
Vikommerattfortsättaarbetasomvanligtmeddeprodukterochprisersomvistöderoch
erbjuder.Attskyddaochstödjakundernasteknikinvesteringarärnågotviprioriterar,ochvi
kommerattfortsättastödjaocherbjudasåvälmoln-somkundplaceradeproduktportföljer.
KanjagfortfarandeköpaInteractiveIntelligencesprodukterochtjänster?
Ja.InteractiveIntelligencesprodukterochtjänsterkommerattvaratillgängligaäveni
fortsättningen.KontaktaensäljrepresentantfrånInteractiveIntelligenceochbeomhjälp.På
www.inin.com/sefinnskontaktinformation.
SkaInteractiveIntelligenceskunderfortsättaringaInteractiveIntelligenceskundsupport?
Ja.InteractiveIntelligenceskunderskafortsättaanvändasinabefintligaInteractiveIntelligencekontakterförattfåtillgångtillsupport,professionellserviceochförsäljningisyfteatttillgodose
plötsligaochfortlöpandebehov.Vikommerattinformeraomallaeventuellaförändringaroch
övergångarigodtidviadessavälbekantakanaler.
KommerutbildningenirelationtillInteractiveIntelligencesprodukterochtjänsteratt
fortsätta?
Ja.VivillkunnagaranteraattInteractiveIntelligencesprodukterochtjänstergerbästamöjliga
serviceförkunderna,ochvivetatthögkvalitativutbildningäravgörandeförattnådettamål.
KommerPureCloudattvaraGenesysmolnerbjudandepåmarknadenifortsättningen?
Viäroerhörtgladaochstoltaöverdjupetochbreddenimolnerbjudandetsomfinnsidet
hopslagnaföretaget.Varjeprodukterbjudandeharegnastyrkorochunikaegenskapersom
skräddarsyttsförspecifikakundsegment.VikommerattinvesteraiInteractiveIntelligences
molnportföljmedPureCloud®ochCAAS,ochvikommerocksåattfortsättainvesteraiden
bredaproduktportföljavmolnerbjudandensomGenesyserbjuder.
InteractiveIntelligenceharettegetUC-erbjudande,medanGenesyssamarbetarmed
MicrosoftSkypeforBusiness.HurpåverkarförvärvetsamarbetetmellanGenesysoch
Microsoft?
MedanInteractiveIntelligencetillhandahållerettUC-erbjudandetillmarknadenharGenesysen
långtraditionavattinvesteraistödtillettöppetekosystem.DärförhållerGenesysfastvid
partnerskapetmedMicrosoft,bådesomkundochsompartner.Vikommerattfortsätta
samarbetameddem.FaktumärattbådeGenesysochInteractiveIntelligenceär
guldcertifieradeMicrosoftpartner.EnligtGartnersMarketGuideforMicrosoftSkypefor
BusinessContactCenterPartnersfrån2016”…ärInteractiveIntelligenceenmogenSkype
ContactCenter-integratörmedbetydandeerfarenhetochdistributioner”.
Hurkommersäljstrategiernaochmetodernaattändrasjämförtmedhurdeserutidag?
FörvärvetgördetmöjligtattutvidgaräckviddenfördeprodukterochtjänstersomGenesysoch
InteractiveIntelligenceerbjuderpåmarknaden.Kontentanavdettaärattvitillsammans
kommerattkunnaerbjudaettbredareochmerattraktivtutbudavlösningar.Vikommerattfå
tillgångtillettstarkaresälj-ochstödteamsomkantatillvaradennamöjlighet.
Hurärdetmedföretagspositioneringen–kommerdenattändrasochisådanafallhur?
Viharstarktilltrotillattdenhäraffärsuppgörelsengerossdebästaförutsättningarnaivår
målsättningatttaframdebästakundupplevelserna.
Kontinuitetiverksamheten
Vadkankundernaförväntasigunderdekommandemånaderna?
Viserframemotattfådelamedossavdespecifikadetaljernakringdengemensamma
produktportföljenochdenhögregradavinnovationochmervärdesomvihoppaskunna
levereratillvåraglobalakunderochpartner.Viärfastbeslutnaattupprätthållakontinuiteteni
verksamhetenochhaenöppenochtransparentkommunikation.Närtidpunktenärdenrätta
kommerviattinformerakundernaomeventuellauppdateringar,ochvikommerattvidta
åtgärderförattsäkerställafortsattförstklassigserviceochsupport.
Hursäkerställerniattingaavbrottuppstårunderintegrationsprocessen?
Viärfastbeslutnaattupprätthållakontinuiteteniverksamhetenochhaenöppenoch
transparentkommunikation.Iplaneringenavintegrationsprocessenläggervistorviktvidatt
dettamåluppfylls.Vikommerövertidattfortsättauppgraderavåraprocesserochsystemsom
ettnormaltinslagiverksamheteneftersomviärangelägnaomatthelatidenblibättreoch
erbjudakundernabättreservice.
HurkommerdettaattpåverkaGenesyspartner?
Vårapartnerärenviktigdelavföretagensgo-to-market-strategiochviplanerarattfortsätta
meddennastrategi.Detärvåravsiktattsamtligapartnerskacertifierasförattkunnasäljaoch
gesupportpåsamtligaprodukter.
Vadhändermedvårabefintligapartner-ochkundavtalochpriser?
Ingetförändras,alltfortskridersomvanligt.
VadhändermedG-ForceochInteractionsunder2017?
G-ForceochInteractionsslåsihopsåattCX17iställetblirCX-eventet.Detärplanerattill22–25
majiIndianapolis,Indiana,och7–9juniiBryssel,Belgien.Omduvillfåinformationviae-post
omnärvibörjartaemotanmälningarkanduregistreradiggenomattklickahär.Närmare
eventdatumetkommerviattinformeraomeventuellaförändringaravkonferensensnamnoch
utformning.
VadhändermedInteractiveIntelligenceAmbassadorProgramochGenesysCustomer
AdvocacyProgram(GCAP)?
Vivärdesätterkundersomtarsigtidattvaravåraförespråkareochkommerattfortsättamed
debefintligaprogrammen.Framöverkommerviattdranyttaavdetbästaavbådaprogrammen
föratt–ikombinationmedfeedbackfrånkunderna–utveckla,skapaochstärkaettbestående
värdeförvåraförespråkare.Närtidpunktenärdenrättakommerviattinformerakundernaom
eventuellauppdateringarochnyheterförvåraprogram.
VadhändermedPureCloudAmbassadorReferral-programmet?
PureCloudAmbassadorReferral-programmetavbrytsfrånochmedidag(dagdåförvärvetär
klart).
Kommerjagattförloranågraavminapoängiprogrammetförförespråkare?
Affärsuppgörelsenresulterarinteiattdugårmisteomnågraavdinapoängiprogrammet.
Poängenkanupphöraautomatisktienlighetmeddebefintligavillkorenför
ambassadörsprogrammet(allapoängupphörattgälladenförstajanuari2017)ochGCAP.
InteractiveIntelligenceskunderkankontaktaadministratörenförambassadörsprogrammetpå
[email protected]ågoromsinapoängsummorför2016.Allakunder
ärvälkomnaattkontaktasinaexisterandekontaktpersonermedfrågor.
VarkanjaghittamerinformationomsammanslagningenavGenesysochInteractive
Intelligence?
Merinformationfinnspåwww.genesys.com/interactiveintelligence.
Download