FOKUSOMRÅDE: EFFEKTIVITET I VÄRDEKEDJAN

advertisement
HÅLLBARHET
INTERVJU MED ERIK WIKSTRÖM
CHIEF BUSINESS OFFICER
ITAB BELYSNING OCH KINA
FOKUSOMRÅDE:
EFFEKTIVITET I VÄRDEKEDJAN
HÅLLBARHETSMÅL.
ITAB ska vara ledande
inom resurseffektiv
produktion och
transport.
HUR VIKTIG ÄR HÅLLBAR­
HETSFRÅGAN FÖR KUNDER­
NA? PÅ VILKET SÄTT?
– De frågor som oftast
ITAB strävar kontinuerligt efter minskad miljöpåverkan genom miljömedvetna val av råvaror,
framkommer är inom
produktionsprocesser och transporter. Med utgångspunkt i försiktighetsprincipen, har koncer-
miljö. Produkterna ska vara
nens bolag under flera år verkat på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa en hållbar verksamhet.
miljövänligt producerade
och sänka CO2-halten. Alla
RESURSEFFEKTIVA ANLÄGGNINGAR
säkerställa effektiva transporter. Valet av trans-
ITAB arbetar aktivt för att minska koncernens
porter av produkter som ska fraktas långa dis-
energiförbrukning och att öka andelen förnybar
tanser, exempelvis från Kina, beaktas ur både
energi i den totala energianvändningen. Det är
ett kostnads- och miljöperspektiv. Idag används
viktigt både ur ett miljö- och kostnadsperspektiv,
och för ITAB som producerande bolag. ITABs
åtgärder mäts oftast och
kunderna ställer sedan krav
på leverantörer och underleverantörer för att se så att
– Våra kunder gör i sin tur
de följer med i utvecklingen.
revisioner i våra produk-
framförallt båtfrakter, vilket är ett mer miljövän-
– Miljövänliga material
tionsenheter och ställer
ligt transportsätt än exempelvis flyg.
blir viktigt för oss, vi följer
krav gällande våra direkta
naturligtvis regleringar men
underleverantörer.
stora produktionsanläggningar är modernt ut-
Genom sin lokala närvaro bidrar ITAB till
rustade med system för att minska energi- och
minskade transportsträckor för många av kon-
gasförbrukning och för att öka resurseffektivite-
cernens kunder. Organisationsstrukturen, med
ten. Flertalet av verksamheterna i koncernen har i
fler större produktionsanläggningar centralt pla-
dagsläget till viss del förnybar energi. Arbetet med
att minska energiförbrukning bedrivs av respek-
lyssnar mycket på vad våra
kunder efterfrågar. Kunderna
ERA EGNA INSPEKTIONER,
säkerställer sedan att vi gör
HUR OFTA SKER DE?
rätt genom revisioner hos
– Vi har 50-60 personer som
cerade i Europa, ger ITAB möjligheten att pro-
oss. Transporterna en viktig
jobbar med kvalitet och
ducera lokalt och på så sätt bidra till minskade
fråga också. Det är lätt att
utför interna och externa
tive bolag inom koncernen. Ett arbete pågår för
utsläpp. Produktionsanläggningarnas strategiska
räkna om till CO2, det går att
inspektioner. De leverantörer
att på sikt samordna arbetet inom energiområdet
placering har blivit allt viktigare vid större av-
schablonisera.
som vi handlar mycket av
och för att mer systematiskt samla in data och
talsförhandlingar.
– Om vi gör energibespar-
träffar vi flera gånger per år.
ingar i projekt gör vi oftast
De vi köper mindre av träffar
energiberäkningar åt
vi mer sällan.
information på koncernnivå.
ITAB har också en nära dialog med kunder inom
MILJÖHÄNSYN VID VAL AV LEVERANTÖRER
kunden också. Det har en
miljöområdet. Fokus är på bland annat kun-
För ITAB som tillverkande företag är det också
vinning på flera sätt, både
HUR TRANSPARENTA
skapsutbyte och samtal förs om ambitioner och
viktigt att säkerställa miljöhänsyn genom hela
ett ekonomiskt värde men
ÄR NI GÄLLANDE ERA
förväntningar.
värdekedjan. ITAB har regelbundet dialoger
också genom minskade
LEVERANTÖRER?
CO2-utsläpp. Detta är något
– Vi har under flera år haft
som kunder ofta vill veta.
kundresor för att visa att vi
Under 2016 pågick flera projekt som ska leda
med leverantörer om olika hållbarhetsaspekter.
till minskad energiförbrukning på sikt. Bland
Under året har ITAB tagit fram en leveran-
annat har man i Litauen i samband med en ut-
törspolicy som ska gälla för hela koncernen.
har bra leverantörer med
BERÄTTA OM EVERANTÖRS­
bra arbetsförhållanden.
Policyn beskriver grundläggande krav som
FÖRHÅLLANDENA I KINA?
Fram till för två år sedan
Installationen är en del av ett större projekt som
samtliga bolag ska ställa på sina leverantörer och
– Ofta finns leverantörerna
gjorde vi resorna två gånger
syftar till att byta ut all belysning till LED-belys-
inkluderar krav på leverantörernas miljöarbete.
i vårt närområde och vi
per år. Minst en gång per år
ning.
Implementeringen av denna policy påbörjas
har egna inspektioner av
har vi kunder från Europa
leverantörer som mon-
på besök.
byggnad bytt ut belysningen till LED-belysning.
under 2017. Under 2016 har det rapporterats
terar produkterna. Vi tittar
TRANSPORTER
in att 121 nya leverantörer granskats avseende
bland annat på kvalitet,
Transporter är en viktig fråga för ITAB som har
miljökriterier.
arbetsmiljö och personalfrågor.
verksamhet i många olika länder. Koncernens
bolag arbetar aktivt för att minska utsläpp och
8
ITAB ÅRSREDOVISNING 2016
ITABORGANISATION
9
ÅRSREDOVISNING
OCH2016
MILJÖ
9
Download