1 - Mercell

advertisement
KRAVSPECIFIKATION
UPPHANDLING AV VINTERVÄGHÅLLNING ENSKILDA VÄGAR
DNR: 2012/109-52
1.0
Uppdragsbeskrivning
Anbud lämnas på vinterväghållning av enskilda vägar i Vännäs kommun.
Anbud kan lämnas på löpande vinterväghållning av en eller flera enskilda
vägar enligt svarsbilaga pris. För uppdrag som omfattar isrivning, kantskärning
och snödikning lämnas anbud på hela området.
En anbudsgivare kan tilldelas en eller flera av de vägar som anbud lämnats på.
2.0
Krav på leverantören
3.0
Registerutdrag för F-skatt
 Vara registrerad för F-skatt
 Vara registrerad för moms
 Ha fullgjort betalningsskyldighet för lagstadgade skatter och sociala
avgifter.
 Inneha ansvarsförsäkring som täcker skada orsakad av leverantören eller
av denne anlitad personal.
 Uppfylla samtliga ska-krav som anges i detta dokument.
3.1
Bevis
För att bevisa ovanstående ska ni till ert anbud bifoga
 Registerutdrag för F-skatt
 Kopia på momsregistreringsbevis
 Kopia på giltig ansvarsförsäkring
 Fyll i svarsbilaga företagsuppgifter
Vännäs kommun kontrollerar med Skatteverket och Kronofogden om er
skyldighet att betala skatt och lagstadgade avgifter har uppfyllts.
4.0
Fordon och redskap
De fordon som används ska vara godkända av Svensk Bilprovning eller
Svensk Maskinprovning eller motsvarande samt i övrigt på bästa sätt vara
anpassade för uppdraget. Leverantören ska se till att fordon och redskap alltid
uppfyller aktuell lagstiftning.
Backvarningssignal ska vara både akustisk och av blixtljustyp.
Redskap som skapar blanka ytor får inte användas på grund av risk för halka.
Vid plogning ska multiskopa eller plogblad användas.
4.1
GPS
Fordon ska vara utrustade med GPS som registrerar utfört arbete (tid och
plats). Denna information ska sparas i ett (1) år och kan begäras ut av Vännäs
kommun för kvalitetssäkring och uppföljning av uppdraget.
Postadress
911 81 Vännäs
Besöksadress
Ö Järnvägsgatan 1
Telefon
0935-140 00
E-post
Organisationsnr
[email protected] 212000-2841
4.2
Däck
Fordon som används i uppdraget ska vara utrustade med vinterdäck. Däck ska
vara sådana vars slitbanegummi är fritt från märkningspliktig olja enligt EU:s
klassificerings- och märkningsdirektiv 67/548/EEG dvs. HA-oljor.
4.3
Miljöegenskaper
De fordon som används ska uppfylla lägst miljöklass Euro 3, steg I (för
traktorer m.m.) eller motsvarande.
Drivmedel av miljöklass 1 eller förnyelsebart ska användas om detta är möjligt
enligt tillverkarens rekommendationer.
4.3.1 Bevis
För att bevisa ovanstående ska ni till anbudet bifoga:
 Beskrivning över befintliga fordon och redskap som avses användas för
utförande av uppdraget.
 Teknisk specifikation som visar fordonets miljöklass eller utsläppsvärden.
 Undertecknad bilaga ”leverantörsförsäkran etik och miljö” där
anbudsgivaren intygar att däcken uppfyller ställda krav och att drivmedel
av miljöklass 1 eller förnyelsebart används.
5.0
Förare
5.1
Allmänt
Förare ska vara alkohol- och drogfria vid utförande av arbete för Vännäs
kommuns räkning.
5.2
Kompetens
Förare ska ha körkort och i förekommande fall giltigt yrkeskompetensbevis.
Förare ska ha tillräcklig utbildning och erfarenhet för att kunna utföra
uppdraget på ett korrekt och effektivt sätt.
5.3
Ersättare
Leverantören ska ha tillgång till ersättare för de förare som avsätts för
uppdraget.
5.3.1 Bevis
För att bevisa ovanstående ska ni:
 beskriva förarnas kompetens och erfarenhet.
6.0
Löpande vinterväghållning – plogning och
halkbekämpning
Anbud kan läggas på löpande vinterväghållning för en eller flera vägar.
Vännäs kommun
2(4)
Hänsyn ska tas till trafik och möjlighet till framkomlighet under arbetena.
Arbetet ska i övrigt utföras på miljömässigt mest effektiva sätt.
6.1
Plogning
Leverantören ansvarar för att arbete påbörjas i tid enligt avtal. Leverantören
ska ha beredskap för utförande av arbete dygnets alla timmar.
Plogning ska genomföras med väghyvel alternativt lastbil eller traktor med
diagonalblad och sidovinge.
Utkallning sker normalt vid 6 cm snödjup under vardagar och vid 8 cm
snödjup helgdagar. Arbeten med plogning ska påbörjas inom en timme från
det att snödjupet nått dessa gränser.
Samtliga ytor ska vara plogade senast 6 timmar efter avslutat snöfall.
Plogad snö ska läggas på hög på lämplig plats, som innebär minsta möjliga
hinder för trafik, boende och verksamhet. Särskild hänsyn ska tas till
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
I uppdraget ingår att städa korsningar m.m.
6.2
Halkbekämpning
Halkbekämpning med grus eller sand ska göras vid behov. Grus eller sand ska
ingå i offererat pris.
6.2.1
Utsättning
Vägföreningarna ansvarar för utsättning och markering av vägar.
7.0
Hyveltjänster
Anbud för hyveltjänster som omfattar isrivning, kantskärning och snödikning
ska lämnas för hela området.
Dessa uppdrag utförs efter avrop från Vännäs kommun.
Uppdrag utförs med väghyvel utrustad med rivstål. Slitage av rivstål ska ingå i
offererat pris.
Snödikning för att förbättra avrinning från vägarna utförs på vårvintern.
8.0
Skador
Leverantören ska innan säsongen startar inspektera aktuellt snöröjningsområde
och dokumentera befintliga skador på till exempel sandlådor, broar, buskar och
träd.
Skador som uppstår under utförande av uppdraget ska dokumenteras med foto
och rapporteras till kommunens ansvarige. Skador orsakade av leverantören
eller av denne anlitad underleverantör ska ersättas av leverantören med
kostnad för reparation eller produkt som är likvärdig med den som skadats.
Vännäs kommun
3(4)
9.0
Diskriminering
Anbudsgivaren eller underleverantör som denna anlitar, får inte i sin
näringsverksamhet diskriminera någon på grund av kön, ålder, etnicitet,
funktionshinder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning eller av
sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller arbetssökande. Brister
leverantören i fullgörandet av detta åtagande äger köparen rätt att häva avtalet.
9.1
Intyg
Till anbudet ska ni bifoga
 bilaga ”Leverantörsförsäkran etik och miljö” undertecknad av behörig
företrädare för leverantören.
Vännäs kommun
4(4)
Download