Något skymmer

advertisement
Solförmörkelse
Månen placerar sig precis mellan jorden
och solen
 Solen är större än månen
 Sett från jorden har månen och solen
ungefär samma storlek
 Fredag morgon den 20 mars 2015
kastar en total solförmörkelse sin
skugga över norra Atlanten
 Mycket stora risker för synskador om du
tittar med blotta ögat

Bildgrafik hur skuggan rör sig
Se solförmörkelsen den 20 mars
2015

Tv 4 berättar hur det
går till.
Populär Astronomi:
http://www.tv4.se/nyhet
smorgon/klipp/s%C3%
A5-f%C3%B6rberederdu-dig-f%C3%B6rspektakul%C3%A4rsolf%C3%B6rm%C3%
B6rkelse-3088232
 http://www.popast.n
u/2015/03/sesolformorkelsenden-20-mars-2015allt-du-behover-veta/
Källa
natgeo.se
 Wikipedia
 Tv4
 Populär Astronomi

Download