FASS The golden standard

advertisement
NOVEMBER 2006
ERFARENHETSUTBYTE/
PRIVAT-OFFENTLIG SAMVERKAN
Privat-offentlig samverkan
FASS ”The golden standard”
Läkemedelsregistret FASS, som är en förkortning av Farmaceutiska Specialiteter i Sverige, kan ses som en institution inom svensk
Samverkande parter
Läkemedelsindustriföreningen
sjukvård och används dagligen av tusentals läkare och privatper-
(organiserar sextio medlemmar
soner. FASS tros ofta vara en del av den offentliga sektorn men
databasen drivs sedan starten 1966 av den privata organisationen
Läkemedelsindustriföreningen, LIF.
Mötesformer
Läkemedelsindustriföreningen, LIF, är en branschförening för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF har drygt 60
medlemsföretag vilka tillsammans svarade för cirka 90 % av den
totala försäljningen av läkemedel i Sverige 2004. Avdelningen
inom LIF som ansvarar för utvecklingen och utgivningen av FASS
består av sex heltidsanställda personer, nästan alla apotekare, vilka nedan benämns FASS-gruppen. I Fass ingår inte bara medlemsföretagen i LIF utan nära nog alla företag som säljer läkemedel i Sverige, totalt drygt 130 stycken.
Vid utvecklingen av FASS samarbetar LIF, med en medicinsk expertgrupp bestående av både läkare och forskare ifrån den offentliga sektorn. Läkarna bidrar med erfarenheter ifrån den dagliga
verksamheten inom sjukvården och forskarna, ifrån exempelvis
Karolinska Institutet, bidrar med ny teoretisk kunskap och nya
forskningsrön.
Förutom ovanstående har FASS-gruppen ett informellt samarbete
med Läkemedelsverket som kontinuerligt går in och granskar att
databasen är uppdaterad med korrekta uppgifter. All information
om läkemedel i Fass är i grunden granskad av myndigheter inom
EU i samband med att ett läkemedel godkänns. Detta ses som ytterligare ett sätt att säkerställa hög kvalitet på databasen och dess
information. Gruppen har även avtal med olika landsting avseende
distribution av FASS med mera.
Sakområden
FASS är en databas med information om olika läkemedel, vilken
finns tillgänglig i flera olika former. Ursprungligen gavs FASS ut i
tryckt bokform men idag är den digitala databasen ett allt viktigare verktyg med över fyra miljoner besök på hemsidan varje månad.
från
Svenska
och
utländska
läkemedelsföretag), universitet
och forskningsinstitutioner som
Karolinska Institutet samt flera
landsting och läkare ifrån offentlig sektor.
Kritiska framgångsfaktorer
Den tryckta versionen finns fortfarande kvar men är nu så omfat-
En avgörande framgångsfaktor
tande att de ca 2.500 sidorna trycks på samma tunna papper som
för FASS är att kvaliteten på in-
används
formationen är så pass hög att
150.000 exemplar distribueras årligen.
till
exempelvis
lagböcker
och
biblar.
Sammanlagt
den inte kan ifrågasättas. Detta
säkerställs
omfattande
Utdrag ifrån FASS kan ske i många olika former beroende på situ-
granskningar både via Läkeme-
genom
ation och informationen kan bland annat inhämtas via en mobilte-
delsverket och genom de privata
lefon, med en handdator eller tas fram i en ambulans.
företagen.
Ansvarsfördelning
Då läkare dagligen behöver till-
Alla läkemedelsföretag ansvarar själva för att uppdatera databa-
gång till uppdaterad och korrekt
sen med korrekt information om sina läkemedel. Denna informa-
information via FASS är det även
tion måste dock vara granskad och godkänd av Läkemedelsverket.
av stor vikt att hemsidan och
När det gäller funktionaliteten och ansvaret för den totala databa-
övrig infrastruktur fungerar som
sen vilar detta på FASS gruppen inom Läkemedelsindustriföre-
den ska.
ningen.
Kontaktperson
När det gäller utveckling av exempelvis nya funktioner och tjäns-
Läkemedelsindustriföreningen
ter i databasen samarbetar FASS-verksamheten med landsting
Apotekare
och medicinska expertgrupper för att samla in erfarenheter och få
Per Manell
en koppling till den dagliga verksamheten.
08-462 37 30
Kostnadsfördelning
Läkemedelsindustriföreningen står för kostnaderna i samband med
FASS.
Övriga erfarenheter
Ny teknik möjliggör nya vägar att nå ut med relevant och kritisk
information på ett effektivt sätt. FASS kan användas som ett aktivt beslutsstöd där systemet bland annat larmar vid olämpliga åtgärder. Ett bra exempel på det är information om interaktioner
(läkemedel som inte bör tas samtidigt). Recept skrivs idag oftast
med datorstöd och då får läkaren omgående reda på om receptet
innehåller olämpliga kombinationer av läkemedel och kan rätta till
detta.
Strukturen och omfattningen som FASS har idag är världsunik och
ses som ett föredöme internationellt där den benämns som ”The
golden standard”.
Kontakta Krisberedskapsmyndigheten
Tel: 08-593 710 00 (vx)
Fax: 08-593 710 01
[email protected]
www.krisberedskapsmyndigheten.se
Box 599
101 31 Stockholm
Kontaktperson:
Robert Limmergård
Tel: 08-593 710 00
[email protected]
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards