Dagvatten – fakta Vad är dagvatten? Dagvatten kallas det vatten

advertisement
2014-01-22, VA-avd
Dagvatten – fakta
Vad är dagvatten? Dagvatten kallas det vatten som tillfälligt rinner på markytan. Det är
regn- och smältvatten men det kan också vara till exempel tvättvatten från någon som tvättar
bilen på gatan. Mest talar man om dagvatten i stadsmiljö, och menar då det vatten som rinner
från hustak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor.
”Dagvatten” i naturen. När det regnar i naturen tar växterna upp en del av vattnet, en del
rinner genom marken och blir grundvatten och en del rinner till sjöar och vattendrag. Ibland
blir det vattenpölar, men ofta klarar marken att ta hand om regnet.
Dagvatten i städer. I en stad med massor av gator, hus och parkeringar har vi tagit bort en
stor del av markens egen möjlighet att ta hand om dagvattnet. Därför blir det mycket mer
vatten som måste ta vägen någonstans. Ju mer vi bygger desto mer vatten att ta om hand.
De flesta större samhällen har ett system av ledningar i gatan som
transporterar bort dagvatten. Många hus har stuprör som antingen
har utkastare så att vattnet hamnar på gräsmattan, eller som leder ner
i husets dränering. Därifrån går vattnet ut i gatan. På gator och vägar
kan man se brunnar med galler på, dessa är ihopkopplade med en
dagvattenledning. Vattnet går sedan till en sjö eller ett vattendrag.
Ett vanligt hustak fångar inte upp något vatten, men skickar ut mer
än 50 000 liter dagvatten om året1. Det är rätt mycket vatten att ta
hand om! Tänk då vad mycket vatten som kommer från ett kvarter,
en stadsdel eller en hel stad med gator, handels- och industriområden.
När det regnar riktigt mycket hinner ledningarna inte alltid att transportera bort vattnet och då
blir det översvämning.
Vad innehåller dagvatten? Regnet tvättar rent ytor och tar med sig den smuts som samlas.
Smuts lagras i snö och när snön smälter följer smutsen med i smältvattnet.
Föroreningar som finns i dagvattnet kommer från:
-
1
Trafik: däckrester, asfalt som slits (partiklar som följer med vattnet), avgaser
Luften: rök, avgaser, utsläpp från industrier som fastnar på regndropparna
Material: belysningsstolpar, koppartak
Djurspillning
Tvättvatten från när vi tvättar bilen på gatan.
Allt som obetänksamt hälls ner i gatubrunnar.
Under ett år i Växjö regnar (och snöar) det mellan 600-700 mm. En vanlig villa är ungefär 100 m2. En del
vatten avdunstar, men ungefär 80 % blir dagvatten. Det blir 0,65m*100m2*0,8 = 52 m3/år.
2014-01-22, VA-avd
Rening av dagvatten: Förr gick nästan allt dagvatten orenat ut i sjön, men det har blivit
vanligare att det först renas. Det kan till exempel göras i dammar eller genom att man låter det
långsamt rinna ner i marken. Ibland finns det en oljeavskiljare installerad som fångar upp olja.
Växjö kommun är faktiskt kända för att vara bra på att rena dagvatten, att få dagvattnet att
rinna långsammare för att hindra översvämning och att dessutom få till det snyggt. Exempel
är lagunerna i Växjösjön och Linnékanalen som tidigare bara var en ledning i marken.
Figur 1 Till vänster, grönyta (fotbollsplan) som översvämmas vid kraftiga regn vid Elin Wägners väg
på Teleborg. Till höger, dagvattendamm vid Södra skogsägarna i Växjösjön.
Figur 2 Linnekanalen fylls med vatten vid kraftiga regn.
Vad händer i sjön? Om dagvattnet inte först renas följer smutsen med vattnet ut i sjön eller
vattendraget. När vattnet står stilla kommer de tunga partiklarna att sedimentera (falla till bottnen).
Olja och andra lätta ämnen blir kvar på ytan. En del ämnen bryts ner och andra tas upp av växter och
djur. En del ämnen är giftiga, en del orsakar övergödning och andra ämnen kanske inte påverkar alls.
Vem som påverkas av utsläppet beror på var det sker, kanske är det en sjö där människor badar, en
plats där djur betar och dricker vatten, eller så är det fiskar och bottenlevande djur som påverkas.
Vad kan du göra för ett renare dagvatten eller för att minska översvämningsrisken?



Tvätta alltid bilen på biltvätt eller på gräsmattan
Häll inte ut målarfärgsrester eller andra kemikalier i rännstensbrunnen i gatan
Samla regnvattnet i en tunna och använd för att vattna med i trädgården
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards