Kom men ta rer till dag vat ten han te ring på två tom ter på Starr kärr

advertisement
Dagvatten Starr kärr
2014-08-19
Kommentarer till dagvattenhantering på
två tomter på Starrkärr 3:1, Ödsmål
De planerade tomterna ligger i södra kanten av ett område som avrinner genom en mindre bäck mot havet i väster. Avrinningsområden är totalt på 28 ha.
Tomterna utgör 0,7 % av den ytan. Medelflödet vid bäckens utlopp är 4 l/s.
Avrinningsområde
för ”Starrkärrsbäcken”
Tomterna
Avrinningen från tomterna går till den bäck som avvattnar området västerut mot havet. Dräneringen som avvattnar det södra området når huvudbäcken mitt på avrinningsområdet.
Det värsta dygnsflödet påverkas marginellt av hårdgörningen av tomterna.
Det som påverkas mest är avrinningen vid korta, intensiva regn. Vid det värsta
regnet på tio år kommer det ner på tomterna 47 l/s under tio minuter. Under
två timmar kommer det då 18 l/s. Vid så kraftiga regn hinner normalt bara en
del av vattnet infiltrera i marken och mycket rinner av på ytan. Om marken är
hårdgjord rinner allt av på ytan. Om en tomt får 300 m² hårdgjord yta blir det
4 m³ vid ett tiominutersregn med tio års återkomst. Motsvarande för två timmar blir knappt tio m³. Hur mycket av detta som avrunnit direkt vid naturliga
förhållanden är svårt att exakt ange, då det bl.a. beror på ytornas placering på
tomten. Överslagsmässigt kan vi utgå från att hälften runnit av snabbt vid oexploaterade förhållanden. För att kompensera den snabbare avrinningen vid
hårdgörningen bör därför en magasinering om 5 m³ ordnas per tomt. En lämplig åtgärd i detta fall är att göra plats för detta vatten innan det leds under vä-
1
Dagvatten Starr kärr
2014-08-19
2
Dagvatten Starr kärr
2014-08-19
gen i norr. Dräneringen under vägen ligger på en nivå ungefär en halv meter
under vägytan. Om diket görs en och en halv meter brett räcker det med 7 m
dikeslängd per tomt för att skapa tillräcklig magasineringsvolym.
Stefan Bydén
3
Download