H25 Grå starr eller katarakt Information vid remissbesök

advertisement
H25 Grå starr eller katarakt
Information vid remissbesök
Du har blivit kallad för besök till ögonsjukvården, Norrbottens Läns
Landsting under frågeställningen grå starr.
Besvär vid grå starr
Grå starr innebär att ögats lins grumlas. Grumlingen leder till nedsatt
synfunktion. Vanliga besvär relaterade till åkomman är:
 nedsatt syn – vanligen i skymningsljus
 nedsatt samsyn - innebär att ena ögat stör synintrycket från det andra
ögat samt
 bändningsbesvär
Undersökning vid grå starr
Undersökningen inkluderar en värdering av din aktuella synfunktion
relaterat till en bedömning av linsgrumlingen. Undersökningen syfte är att
fastslå om en operation tros kunna återställa synfunktion.
Ibland är orsaken till synnedsättningen inte enbart förorsakad av linsgrumling. Andra vanliga tillstånd som bidrar till nedsatt synfunktion kan
exempelvis vara åldersförändringar på gula fläcken och grön starr.
Synnedsättning där sådana tillstånd bidrar kan inte fullt ut kompenseras av
en operation. Innan operationen kommer ögats längd att mätas med syfte att
kunna välja rätt styrka på den nya linsen som skall opereras in i ögat.
Vårdåtgärd vid grå starr
Vid beslut om operation skall förväntad funktionsvinst överväga sammanvägd risk för eventuella komplikationer. I de flesta fall opereras det sämsta
ögat först. Efter utvärdering av funktionsvinst vanligen hos optiker fattas
därefter gemensamt beslut om operation av det andra ögat. Andra åtgärder
som kan bli aktuella kan vara optikerkontakt eller remiss till syncentralen.
Optiker tar du själv kontakt med för tidsbokning. Remiss till syncentralen
ordnar din ögonläkare.
Det här gäller för dina ögon
Detta gäller för dina
ögon
Sida
Sannolik
synförbättring efter
okomplicerad
operation
Hög
Synnedsättningen är till
största delen beroende
på grå starr.
Synnedsättningen beror
delvis på grå starr.
Huvudprocess
Katarakt och övriga sjukdomar i
ögats främre segment
Dokumenttyp
Patientinformation
Måttlig
Låg
Rekommenderad vårdåtgärd
Op
Ej
op
Kontakt med
Optiker Syncntralen
Hö
Vä
Hö
Vä
Ansvarig
Processledare
Per Pohjanen
1 av 1
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Per Pohjanen
VARD-5-3302
2015-08-23
Sida
2.0
Download