Styrelsemöte §§ 81-91 DHR-Värmland Söndagen den 6:e oktober

advertisement
Styrelsemöte
DHR-Värmland
Söndagen den 6:e oktober 2013.
PH-center, Filipstad
Närvarande:
Sven-Gustaf Nilsson
Ola Mörkhammar
Ann-Kristin Augustsson
Lena Brodin
Leif Fransson
Dieter Pohlmann
§§ 81-91
Frånvarande:
Mona-Lisa Myringby
Kenth Svensson
Curth Åsberg
§ 81 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande som hälsade välkommen till Filipstad.
§ 82 Förslag till dagordning
Dagordningen godkändes. (Bilaga 1)
§ 83 Val av justerare
Dieter Pohlmann valdes till justerare.
§ 84 Föregående styrelseprotokoll
Förenklad ekonomisk redovisning efter nyår. Besöket på kontoret i Hagfors
ställdes in på grund av sjukdom. Protokollet lades till handlingarna.
§ 85 Skrivelser
a) inkomna: se diarielistan (Bilaga 2)
1) Tur & Retur klagar på dålig respons.
2) Europeiska Unionens enkät angående handikappturism.
3) Inbjudan till HSO:s planeringskonferens den 19 oktober. Lena
Brodin deltar.
§ 86 Rapporter
a) Ekonomi
En obligationsdragning har gjorts, vi har ännu inte meddelats om
eventuell vinst. Styrelsen undrade också om de administrativa
kostnaderna för andra halvåret betalats. Den ekonomiska rapporten
godkändes, (Bilaga 3).
b) Arvsfonden
Sven-Gustaf Nilsson och Mona-Lisa Myringby var på Arvsfondens
informationsmöte, bidrag endast till särskilda projekt som skulle vara
minst tre år. Det gick inte att söka bidrag till den vanliga verksamheten.
c) Bildkanon
En bildkanon är beställd, fanns med i budget. Pris cirka 2500 kronor.
d) ”Jag är inte dum i huvudet”
Lena Brodin informerade från en intressant föreläsning med en flicka
som hade aspbergers.
e) Vista print
Styrelsen informerades om möjligheten att köpa reklammaterial.
Mötet ajournerades en stund för information till en gäst.
§ 87 Synpunkter på ny organisation
Har diskuterats tidigare.
§ 88 DUST
DUST-möte har hållits utanför Örebro med 36 deltagare. Wenche Willumsen
från förbundet samt en person från Försäkringskassan informerade om
personlig assistans .
Fråga från DUST om vi kan hålla i en träff nästa år. Wenche Willumsen villig
att komma och fortsätta informera om assistans, ytterligare information från
försäkringskassan. Pengar kan sökas från förbundet. Mona-Lisa Myringby
kollar priser med Scandic Klarälven i Karlstad. En annan programpunkt kan
vara information om hjärtstartare.
§ 89 Inför Förbundsmötet
Inskrivning sker mellan klockan 10-13.
§ 90 Övriga frågor
a) Ev besök under hösten till de olika avdelningarna
Besök i avdelningarna görs under våren.
b) Lokal för nästa styrelsemöte
Lokal för distriktets kommande styrelsemöten den 9 och 30
november
blir i lokalen Smedberg i Arvika.
§ 91 Avslutning
Mötet avslutades av ordförande som tackade för uppmärksamheten.
Justeras:
_______________________
Sven-Gustaf Nilsson
_________________________
Ann-Kristin Augustsson
__________________________
Dieter Pohlmann
Download