Háskóli Íslands
Svenska lektoratet
Höstterminen
Samhällskunskap – SÆN302G
(10,0 hp) H [ects: 10]
Lärare: Lars-Göran Johansson
[email protected]
Studiebrev 4
Hej igen!
Den här veckan ska du jobba med frågor som belyser Sverige som ett
mångkulturellt samhälle – studiebrevet kommer att handla om svensk
invandringspolitik, minoritetsgrupper och språkpolitik.
Svensk invandringspolitik
För de flesta svenskar är ”demokrati” ett självklart begrepp. I Sverige
finns en lång tradition med demokratiska principer som tryckfrihet och
organisationsfrihet. Vi strävar efter att skapa ett öppet samhälle och visa
respekt för de mänskliga rättigheterna.
Under en relativt kort historisk period har ett etniskt homogent land
förvandlats till ett mångkulturellt samhälle genom invandring.
Den svenska invandringspolitiken har tre huvudmål:
1. Jämlikhet mellan invandrare och ”svenskar”
2. Kulturell valfrihet
3. Samverkan och dialog mellan skilda grupper
Men det finns också en annan sida. Svensk invandrings- och
flyktingpolitik har ifrågasatts och det finns en tendens till ökad
främlingsfientlighet och ett större politikerförakt än tidigare som är en
utmaning och ett hot mot det öppna samhället.
Uppgift 1
Den här uppgiften syftar till att förmedla en slags "medborgarkunskap".
Med det menar jag att du i första hand ska ges möjlighet att skaffa dig
den kunskap som krävs för att förstå hur det svenska samhället fungerar i
frågor som gäller invandrare, flyktingar och minoriteter. Det handlar
således om att beskriva rådande förhållanden men också om att visa på
möjligheter att kunna påverka och våga säga vad man tycker som
medborgare i ett land.
Svara nu på följande fråga:
1. Ge en kort historisk överblick (ca ½ A 4-sida) av den svenska
invandringspolitiken efter andra världskriget och fram till i dag.
Information hittar du här:
https://sweden.se/ => Sweden and Migration 1850-2016
http://sv.wikipedia.org/wiki/Invandring
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_migrationshistoria
Uppgift 2
Språkpolitik och minoritetsgrupper
Nu ska du läsa två dokument som handlar om olika språk och minoriteter
i Sverige.
Dokument 1
Mål i mun - förslag till handlingsprogram för svenska språket
Det svenska språkets framtid är ett ämne som numera ofta debatteras. I
oktober 2000 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté med
uppdrag att lägga fram ett förslag till handlingsprogram för svenska
språket. I mars 2002 avslutade kommittén sitt arbete och resultatet
presenteras i ett omfattande betänkande, kallat Mål i mun.
Regeringens syfte med programmet är dels att främja svenska språkets
ställning, dels att alla i Sverige skall ges likvärdiga möjligheter att
tillägna sig svenska språket. Bakgrunden till att ett handlingsprogram
behövs är att språksituationen i Sverige har förändrats:
● Engelskan får en allt starkare ställning
● Sverige har blivit ett mångspråkigt land - invandrarspråk och de fem
nationella minoritetsspråken
● Kraven på en god förmåga att använda språket i både tal och skrift
har generellt ökat i samhället
Betänkandet är indelat i tre avdelningar:
1. Ett komplett och samhällsbärande språk
2. Ett korrekt och välfungerande språk och
2. Allas rätt till språk.
Totalt rör det sig om närmare 600 sidor men man kan läsa en kort
sammanfattning som ger en god bild av innehållet. Några punkter:
*
Svenskans bruk som gemensamt språk inom skilda
samhällssektorermåste främjas utan att motverka ett nödvändigt
användande av engelska och andra främmande språk. Minoritets- och
invandrarspråk bör stödjas, nordisk språkgemenskap främjas, de moderna
språkens ställning inom svensk utbildning skall stärkas.
*
Universitet och högskolor bör förstärka moment i utbildningen som
förbättrar studenternas muntliga och skriftliga färdigheter i både svenska
och engelska, samt i vissa fall höja förkunskapskraven i svenska.
*
Frågan om domänförluster - om bara engelska används inom vissa
områden, t.ex. inom vetenskapsvärlden, saknar man till sist möjligheter
att diskutera och förmedla ämnet på svenska.
*
Det måste gå att använda svenskan inom alla områden vi önskar.
Därför ska åtgärder vidtas för att säkerställa att svenska termer och
uttryck kan skapas. Vi har redan termgrupper som TNC för tekniska
termer och Svenska datatermgruppen, och fler liknande grupper kan
skapas.
*
Speciella åtgärder bör tas för att säkerställa ett gott offentligt
språkbruk inom tre områden: massmedierna, den offentliga
administrationen och IT-området.
*
Språkpolitik skall utgöra ett eget politikområde och bör samlas hos
ett departement.
*
En ny myndighet för språkvårdande uppgifter, Sveriges språkråd,
skall bildas. Staten avvecklar sitt engagemang i Svenska språknämnden
och Sverigefinska språknämnden.
Utredarna presenterar ett författningsförslag där den första paragrafen
föreskriver att det svenska språket är huvudspråket i Sverige och landets
officiella språk i internationella sammanhang.
Dokument 2
Svenska språket och minoritetsspråk i Sverige
 Svenska talas av 8,8 miljoner personer.
 Finlandssvenska talas av 6,3 procent av befolkningen i Finland.
 I Sverige bor ca 4200 islänningar.
 Sverige har fem officiella minoritetsspråk: finska, meänkieli
(tornedalsfinska), samiska, romani och jiddisch.
 Antalet doktorander vid svenska universitet år 2001 är lika
stort som som det totala antalet gymnasister var i Sverige 1953.
 Sedan 1935 har svenska språket kunnat studeras på universitetet i
Reykjavik som biämne (30 poäng) och som huvudämne (60 poäng) i
en akademisk B.A.-examen.
 I Island läser för närvarande 330 elever svenska på grundskolenivå –
varav 240 studerar i Reykjavik. På gymnasienivå är motsvarande
siffra ca 100.
Svara på följande frågor:
1. Vad innebär begreppet ”domänförlust”?
2. Vilka är de fem nationella minoritetsspråken i Sverige?
3. Gå in på sajten www.nordiskamuseet.se
Klicka upptill på ”Lära mer” => ”Kunskapsområden” => ”Samer”
Svara sedan på:
a. Vad är ”Sápmi”?
b. Vem är same?
Uppgift 3
Under den här veckan ska du läsa några av de nätbaserade svenska
dagstidningarna, exempelvis:
www.svd.se
www.aftonbladet.se
www.dn.se
www.expressen.se
(rikstidningar)
(kvällstidningar)
Du ska leta fram en artikel som handlar om invandrare, flyktingar eller
minoriteter i Sverige. Det kan röra sig om rasism, diskriminering eller
främlingsfientlighet.
Ange rubrik och artikelförfattare - gör sedan ett referat av artikelns
innehåll och ge en kort kommentar av vad du tycker själv i frågan.
Ange också vilken tidning du hämtat materialet från och vilket datum det
gäller.
Vänliga hälsningar, Lars-Göran
© Lars-Göran Johansson 2016