Nya moderaterna om... - Nya moderaternas kampanjblogg

advertisement
Nya moderaterna om...
mänskliga fri- och rättigheter
Människan är moderaternas utgångspunkt — vi tror på människan.
Vi tror på varje individs förmåga att växa av egen kraft,
viljan att ta ansvar för sina handlingar och leva ett självständigt liv.
Moderat politik utgår från allas rätt till frihet.
Den enskildes skydd
I en demokratisk rättsstat är det
viktigt att all makt utövas under
lagarna. Grundlagen måste garantera den enskilde oberoende
från staten, samtidigt som staten
har ansvar att tillförsäkra varje
människa alla dennas grundläggande fri- och rättigheter. Ett fritt
och öppet meningsutbyte och
respekt för den enskildes personliga integritet är grundläggande
värden i en demokrati. Integritetskränkningar eller övergrepp från
statens sida gentemot den enskilde ska ge rätt till skadestånd.
Lika inför mänskliga
fri- och rättigheter
Vi anser det självklart att alla
människor har samma värde och
samma rätt till frihet. Vi värnar
alla mänskliga fri- och rättigheter
lika högt och vill verka för att alla
fri- och rättigheter som slås fast i
grundlagen också ska ha samma
skydd i praktiken. Sverige har blivit fälld i Europadomstolen för att
inte ha respekterat bland annat.
äganderätten och den negativa
föreningsfriheten, det vill säga
rätten att avstå från medlemskap
i en förening. Vi ser det som
självklart att alla åtaganden som
Sverige har genom att ha anslutit
sig till Europarådets och FN:s
olika konventioner till skydd för de
mänskliga rättigheterna ska följas.
Alla former av diskriminering är
oacceptabelt i en rättsstat. Vi vill
därför ha en gemensam stark
myndighet som arbetar med att
förhindra och förebygga diskriminering, vare sig det beror på kön,
sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder ålder eller andra skäl.
Vi vill göra grundlagen till
ett tydligare dokument för den
enskilde, så att människor ges
ökad möjlighet att kunna driva
process mot staten och få skadestånd om ens mänskliga rättigheter har kränkts. Ett införande av
författningsdomstol skulle kunna
öka dessa möjligheter. Samtidigt
måste FN:s system reformeras för
att på ett mer effektivt sätt kunna
kontrollera efterlevnaden av konventionerna.
Nationella
minoriteter och samer
Sverige har ett antal nationella
minoriteter och skyddet för deras
historia, kultur och traditioner
är viktiga att värna. Sverige
har anslutit sig till Europarådets
ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, vilket innebär
ett viktigt erkännande av att även
minoritetsspråken utgör en del av
det svenska kulturarvet och av att
det finns ett behov av att värna
minoritetsspråken, så att de kan
hållas levande i hela landet.
Vill du veta mer?
Gå in på www.moderat.se
Bli medlem.
Ring 0939-100 30 00. Medlemsavgiften 100 kr
debiteras telefonräkningen.
Samerna utgör vår egen urbefolkning och vi moderater ser
vikten av att samerna genom
Sametinget får möjlighet att verka
för bevarandet av en levande
samisk kultur.
Moderaterna vill...
• V
erka för att alla fri- och rättigheter som slås fast i grundlagen också ska ha samma
skydd i praktiken.
• A
tt alla åtaganden som Sverige har genom att ha anslutit
sig till Europarådets och FN:s
olika konventioner till skydd
för de mänskliga rättigheterna
ska följas.
• Ha en gemensam stark myndighet som arbetar med att
förhindra och förebygga diskriminering, vare sig det beror
på kön, sexuell läggning,
etnicitet, funktionshinder ålder
eller andra skäl.
• V
i vill göra grundlagen till ett
tydligare dokument för den
enskilde, så att människor ges
ökad möjlighet att kunna driva
process mot staten och få skadestånd om ens mänskliga rättigheter har kränkts.
— November 2007 —
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards