Bilaga 5_Medlemsavgift och ekonomiska ramar 2017

advertisement
Medlemsavgift och ekonomiska ramar 2017
Medlemsavgift
Att ha en medlemsavgift är ett sätt för personer att aktivt ta ställning för till medlemskap i
Maktsalongen samt ett sätt att bidra till föreningens ekonomi. Därför föreslår styrelsen att
årsmötet att fastställa 2017 års medlemsavgift till 80 kronor.
Årsmötet föreslås besluta
att
fastställa medlemsavgiften för 2017 till 80 kronor
Ekonomiska ramar
Intäkter
Maktsalongens budget är idag uppdelad i tre delar:
1. En del avser Maktsalongens egen ekonomi, alltså de pengar som vi själva tjänar på framförallt deltagaravgifter, medlemsavgifter och försäljning av föreläsningar.
2. En del avser budgeten för projektet Dags för motståndskraft som finansieras av Allmänna
Arvsfonden.
3. En del avser budgeten för projektet Lokala Maktsalonger som finansieras av Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
2017 är intäkterna för Maktsalongen, med budgetens alla tre delar, ca 2,8 miljoner kronor.
Fördelning av våra intäktskällor
Maktsalongens egna finansiering 880 000kr
Dags för motståndskraft 1500 000 kr
Lokala Maktsalonger 440 000kr
16 %
31 %
53 %
Intäkterna är fördelade på följande sätt.
Kostnader
Kostnader
Personal 1500 000kr
Administration och lokaler 397 000kr
Information 475 000kr
Verksamhetskostnader 163 000kr
Styrelse och ledning 35 000kr
1 %
6 %
18 %
59 %
15 %
De största kostnaderna för Maktsalongen är framförallt personal och verksamhetskostnader.
Idag har Maktsalongen tre heltidstjänster fördelade på fyra personer: generalsekreterare
(100%), kommunikatör (100%), verksamhetsutvecklare (70%) och administratör (30%).
Värt att notera kopplat till budget: som ni ser finns här inga angivna kostnader för Maktsalongens mentorskapsprogram eller nätverk. Anledningen till det är att det nationella mentorskapsprogrammet i stort sätt inte kostar oss något att arrangera på grund av ett samarbete
med TCO. De lokala nätverken finansieras av MUCF och dess kostnader är utspridda på flera
olika budgetposter.
Årsmötet föreslås besluta
att
godkänna Maktsalongens ekonomiska ramar
att
uppdra åt styrelsen att fatta beslut om Maktsalongens budget
Download