haninge tennisklubb

advertisement
HANINGE TENNISKLUBB
Torvallavägen 14
Handen
08 777 43 43
PROTOKOLL
Årsmöte
10 03 25
Plats:
Vendelsö bygdegård
Tid:
18.30-21.00, 2010-03-25
Närvarande: Anders Gustafsson
Tomas Persson
Thord Eliasson
Maria Wikzén
Nenad Markovic
Marcus Mattsson
Slobodan ”Slobo” Antic Ulf Nilsson
12 röstberättigade medlemmar
Carina Gliori
Michael Güngör
Göran Mattsson
Håkan Davidsson
§01. Mötets öppnande
Ordförande, Anders Gustafsson, hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§02. Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet anser sig behörigt utlyst.
§03. Fastställande av dagordningen för mötet
Dagordningen fastställs.
§04. Val för mötet.
Till mötets ordförande valdes Anders Gustafsson och sekreterare Tomas Persson.
§05. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
Håkan Davidsson och Göran Mattsson
§06. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs till 12 röstberättigade medlemmar.
§07. Behandling av verksamhetsberättelser 2010
Berättelserna a)-c) läggs med godkännande till handlingarna efter följande diskussioner.
Carina redovisar den ekonomiska rapporten. Resultatet hamnade på ca 76 000kr. Efter
avbetalning på lånet till kommunen på 100 000kr gick vi minus 24 000kr som togs från
klubbens sparade pengar. Antalet ungdomar i tennisskolan gick ner under en period av året
vilket är en del av förklaringen till detta. Nu är antalet ungdomar i träning på väg upp igen. Vi
har även startat ett gruppspel för juniorer som i dagsläget har 28 deltagare fördelade på fem
grupper.
Ulf Nilsson ifrågasätter varför shopen redovisar ett plus minus noll resultat. Det verkar
konstigt och styrelsen får i uppgift att utreda om det verkligen stämmer.
§08. Revisorernas berättelse för 2010.
Revisorernas berättelse läggs med godkännande till handlingarna.
§09. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året.
§10. Val av styrelseledarmöter och revisorer.
A) Val av ordförande på ett år.
På valberedningens förslag nyväljs Michael Güngör till ordförande på ett år.
B) Val av tre ledamöter på två år.
På valberedningens förslag nyval av Tomas Persson, Slobo Antic och Rajesh Chamat.
C) Val av en ledamot på ett år.
På valberedningens förslag nyval av Nenad Markovic.
D) Val av två ersättare på ett år.
På valberedningens förslag nyval av Maria Wikzén och Marcus Mattsson.
E) Val av två revisorer på ett år.
På valberedningens förslag omval av Hans Magnusson och nyval Ulf Nilsson.
F) Val av en revisorsuppleant på ett år.
På mötet fanns inget förslag eller frivillig.
§11. Val av valberedning.
Till valberedning väljs Philip Paluchiewicz och Anders Gustafsson.
§12. Fastställande av årsavgift för 2011.
Årsmötet beslutar att höja årsavgiften för 2011. De nya avgifterna sätts till.
350kr för senior, 175kr för barn/junior och 525kr för familj.
§13. Budget för 2010.
Årsmötet fastställer budgetförslaget.
§14. Motioner.
Inga motioner.
§15. Övriga frågor
Ulf Nilsson tar upp problemet med dålig belysning på först och främst bana ett. Många lysrör
är trasiga. Styrelsen meddelar att man bytt ut trasiga lysrör nyligen. Mötet beslutar att vi
istället för att bara byta de trasiga lysrören ska byta alla samtidigt. Håkan Davidsson och hans
tennisvänner erbjuder sig att ordna en ställning och göra jobbet om klubben fixar fram nya
lysrör, glimtändare och något att äta.
Håkan Davidsson påpekar att han tycker att banorna behöver målas runt baslinjerna. Mötet
ger styrelsen i uppdrag att anlita firman som hjälpt oss med detta tidigare.
Håkan Davidsson tyckte att klubben ska arrangera fest som man gjorde förr i tiden. Det var
alltid väldigt trevlig.
Nenad meddelade att KM för juniorer i år kommer hållas efter att tennisskolan slutar för
terminen. Tomas Persson sa att vi i nuläget inte har någon som har ansvaret att arrangera KM
för seniorer i år. Men med gemensamma krafter borde det också gå att få till senare i vår.
I diskussionerna kring budgeten kom vi in på möjligheten att få in mer pengar genom att
arrangera en tävling förslagsvis i höst. Andra klubbar ska ha sagt att de tjänat bra pengar på
det. Mötet tog inget beslut i frågan.
§16. Mötets avslutande
Anders tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. Mötesdeltagarna tackar Anders
för det jobb han har gjort som ordförande i klubben.
Vid protokollet
Justeras
Tomas Persson
Mötessekreterare
Anders Gustafsson
Mötesordförande
Justeras
Justeras
Håkan Davidsson
Justerare
Göran Mattsson
Justerare
Download