Det finns ingen skola som kan ignorera frågor om hållbar utveckling

LYKE
STÖDNÄTVERK FÖR NATUR- OCH MILJÖFOSTRAN
2016
nätverket
NATUR • MILJÖ • HÅLLBAR LIVSSTIL • STÖD FÖR SKOLOR OCH SMÅBARNSFOSTRAN
Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonens budskap till lärare:
Det finns ingen skola som kan ignorera
frågor om hållbar utveckling
EMMA LUUKKALA
3
4
LYKE i ett nötskal
Skolorna bidrar till att förstärka positiv naturkänsla,
intervju med undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen
Lekar om artkännedom, presentation av Karleby naturskola
7
Kort med vattenlevande organismer – klipp ut, laminera och spara!
11
Lekar om artkännedom
12
Hållbar utveckling är läroplanens röda tråd. Niina Mykrä
14
LYKE-nyheter
KOKKOLAN LUONTOKOULUN ARKISTO
EMMA LUUKKALA
6
EDUSKUNNAN ARKISTO
Innehåll
LYKE 2016
FÖRLÄGGARE
Finlands natur- och miljöskolförbund rf
REDAKTÖRERNA
Aulikki Laine och Niina Mykrä
HIILIN
E
RAALI PAIN
UT
E
UOT
OT
Ombrytning: Petri Clusius
Bilder på omslaget: riksdagens arkiv, Stora Räntans naturhus arkiv
Hämeen kirjapaino 2015
ClimateCalc CC-000025/FI
HÄMEEN KIRJAPAINO OY
441
209
Painotuote
HÄMEEN KIRJAPAINO OY
EMMA LUUKKALA
3
LYKE
i ett nötskal
LYKE-nätverket
• har byggts kring natur- och miljöskolornas nätverk
• utvecklas genom utbildningsträffar, certifiering och
auditering
EMMA LUUKKALA
• stöder pedagoger i natur- och
miljöfostran och i frågor om hållbar utveckling
EMMA LUUKKALA
Alla verksamhetsställen i LYKE-nätverket erbjuder natur- och
miljöskolfostran som stöder läroplanen. Medlemmarna i nätverket har inga egna elever, utan skolklasser och grupper inom
småbarnsfostran deltar med sina egna lärare i verksamheten
som kan pågå från några timmar till flera dagar.
Verksamhetens omfattning
• 59 LYKE-verksamhetsställen
överallt i Finland: natur- och
miljöskolor, ungdomscenter,
miljöcenter, lägerskolcenter och
andra aktörer som erbjuder
natur- och miljöskolverksamhet
• kundbesök årligen ca 190 000,
grupper ca 7600, fortbildningar
för pedagoger ca 150
LYKE-nätverket erbjuder
• natur- och miljöskolundervisning för skolgrupper och
småbarnsfostran
Verksamheten strävar efter en
hållbar framtid
• genom metoder för aktivt och
upplevelsebaserat lärande
• fortbildningar för pedagoger om
natur- och miljöfostran
• genom förståelse
• i äkta lärmiljöer
• genom att uppmana till deltagande och delaktighet
Kontaktuppgifter:
• genom undervisning som baserar sig på vetenskaplig kunskap
Niina Mykrä
verksamhetsledare
LYKE- nätverket koordineras av
Finlands natur- och miljöskolförbund rf.
[email protected]
tfn. 044 700 2505
Kuninkaankatu 39
33200 Tammerfors
4
Skolorna bidrar
till att förstärka en
positiv naturkänsla
Utbildningsminister Sanni Grahn-Laasonen tycker att betydelsen av
Sammanställd av Aulikki Laine
natur- och miljöfostran ökar ännu mer när våra samhällen tvingas
bemöta gränserna för miljöns bärförmåga, och när läroplanen vägleder till hållbar utveckling och mångsidiga lärmiljöer. Ministern svarade på LYKE-bladets frågor via e-post.
Vad är den största
aha-upplevelsen i Ert liv
när det gäller miljön?
Ett något naivt svar: ”... kuten norpan, on
määrä myös Miikkulaisen, olla sukunsa
viimeinen” – liksom vikaren, ska även
Miikkulainen vara den sista i släkten. Jag
kommer ihåg när jag i något skede förstod betydelsen av Junnu Vainios ”Vanhoja poikia viiksekkäitä”. Den här sången
rör mig fortfarande. Senare kom känslan
av hopplöshet om klimatförändringen.
Som politiker måste vi kunna göra mer,
säkra jordens förmåga att hysa liv även
för kommande generationer.
Hur behandlades miljöfostran
under Er skoltid?
EDUSKUNNAN ARKISTO
Jag kommer ihåg att vi ofta gjorde utflykter till en ås i närheten. Vi fick också
bekanta oss med naturen och miljön i
Forssa naturhistoriska museum. I min
hemtrakt i Forssa är den vackra naturen
alltid nära – man behövde inte “gå nånstans” för att besöka naturen.
5
När Ni var miljöminister
grundade Ni arbetsgruppen
för miljöfostran och
miljömedvetenhet. Vad
ligger Er varmt om hjärtat i
arbetsgruppens rapport?
Miljöfostran är väldigt viktig eftersom
samtidigt som världen förändras måste
vi fostra ännu mer miljömedvetna generationer. Det är vårt ansvar som vuxna.
Förslagen som finns i rapporten kan
delas grovt i två grupper: de som syftar
till att utveckla förvaltningsområdet och
de som syftar till att förbättra fostran i
hållbar utveckling. Trots allt, tycker jag
att det är viktigare att handla i stället för
att planera. Mer aktion och mindre prat.
Hur kan flera lärare fås
med för att kämpa för
en bättre framtid?
Regeringens spetsprojekt innehåller
betydande satsningar på lärarnas fortutbildning. Ytterligare förnyas hela lärarutbildningen. Hållbar utveckling är ett
genomgående tema i grunderna för läroplanen som helhet. Hållbar utveckling
är ett av delområdena inom mångsidig
kompetens och ska därför uppmärksammas i alla ämnen, undervisningsarrangemang och skolans verksamhetskultur.
Det finns således ingen skola som kan
ignorera frågor om hållbar utveckling.
Betydelsen av natur- och miljöfostran
framhävs ännu mer när våra samhällen
tvingas bemöta gränserna för miljöns
bärförmåga. Det är viktigt att temat för
hållbar utveckling blir en väsentlig del
av skolarbetet.
Vad är Ert budskap till
Finlands lärare när det gäller
natur- och miljöfostran?
Det är viktigt att varje barn och ung
människa får naturupplevelser. Skolorna
är bland de viktigaste aktörerna i att förstärka naturkänslan. Låt oss erbjuda en
möjlighet till läroupplevelser i naturen!
Hur främjas rapportens
förslag under den här
regeringsperioden?
Den nya läroplanen ger många möjligheter. Min dröm är att miljö- och klimatfostran i framtiden skulle vara en
vardaglig del av skolornas arbete på ett
ämnesövergripande sätt. Klimatförändringen är ett bra exempel på ett tema för
problembaserat lärande.
Syftet är att göra lärmiljöer mer mångsidiga. Jag hoppas att eleverna ännu mer
skulle lämna sina bänkar och gå ut i
omvärlden. Jag är säker på att det är lättare att lära sig växternas namn i naturen
än i böckerna.
Ni har nämt naturskolorna
som bra modeller i
befrämjandet av naturfostran.
Vilka verktyg finns det för att
förbättra deras position?
Läroplanens målsättning att öka samarbete mellan olika aktörer uppmuntrar
till användning av natur- och miljöskolornas service. I och med att programmet Skolan i rörelse blir riksomfattande
skapas nya möjligheter även för naturoch miljöskolor att fungera som pionjärer i främjandet av miljöfostran med
mer motion och aktivitet.
MAKSUTONTA TÄYDENNYSKOULUTUSTA
VARHAISKASVATTAJILLE
ULOS OPPIMAAN -KOULUTUKSET 2016
Pihalle siitä, siellä on pöllö - päiväkodin piha ja puistot oppimisympäristönä.
JYVÄSKYLÄ 14.1.2016 / HÄMEENLINNA 3.2.2016 / HELSINKI 4.2.2016
Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa Ͳ<ŽŬĞŵƵƐƚĞŶũĂĞůćŵLJƐƚĞŶŬĂƵƩĂ
LJŵƉćƌŝƐƚƂƟĞƚŽŝƐƵƵƚĞĞŶ͘ESPOO 16.2.2016 / OULU 18.2.2016
>ĞŶŶŝŵŝĞƫŝŬƵŝŶŬĂŽƉƉŝĂǀŽŝƐ- Luonto- ja ympäristökasvatus
varhaiskasvatuksessa.
OULU 16.3.2016 / ROVANIEMI 17.3.2016 / KOUVOLA 21.4.2016
:ŽƐŵĞƚƐććŶŚĂůƵĂƚŵĞŶŶćŶLJƚ- Metsän monipuolinen hyödyntäminen
oppimisympäristönä. MIKKELI 20.4.2016
WŝĞŶŝǀĞƐŝŬŝƌƉƉƵǀĂŝŶ - Vesistöjen ja kosteikkojen monipuolinen
nen
n
hyödyntäminen oppimisympäristönä. PORI 26.4.2016
KŝƐŝŶǀĂůŵŝƐũŽƐĞŝŬŬĂŝůƵƵŶ - Luonto- ja ympäristökasvatustaa
seikkailukasvatuksen keinoin.
VIRRAT 1.-2.4.2016 / VIRRAT 30.9.-1.10.2016
ǁǁǁ͘ƐLJŬůŝ͘Į
6
LYKE-nätverkets verksamhetspunkt
Karleby
naturskola
Karleby naturskola fungerar som
en del av Ungdomscentra Villa
Elba vid Gamlahamnviken, intill
Rummelö-Harrbåda fågelskyddsområde i Karleby. Naturskolan
grundades våren 1992 och är en
av de äldsta naturskolorna i Finland. Naturskolans uppgift är
att stöda skolornas och daghemmens miljöfostran, erbjuda positiva upplevelser i naturen, väcka
till ansvar för miljön och andra
människor.
Vi ordnar fadderklassverksamhet vid
naturskolan och i terrängen runt Villa
Elba för skolklasser från år 3-5 vid Karleby stads skolor. Fadderklasserna har
en naturskoledagar varje månad från
september till maj. Vi ordnar också
ambulerande naturskoleverksamhet för
skolor i Kronoby, Larsmo, Pedersöre,
Jakobstad och Nykarleby sedan 2006.
Till våra andra tjänster hör lägerskolor
och dagsutflykter för skoklasser och
dagvårdsgrupper samt läger året om,
dessutom fortbildningstillfällen för de
som arbetar med utbildning och fostran.
www.villaelba.fi
[email protected]
050 366 1833
KOKKOLAN LUONTOKOULUN ARKISTO
intresse för naturen och fostra
7
Kort med
vattenlevande organismer
klipp ut,
laminera
och spara!
8
HOIKKASARVIKOTILO
mera läromaterial: mappa.fi
mera läromaterial: mappa.fi
VIRVELBAGGE
HOPEASEPPÄ
mera läromaterial: mappa.fi
PIKKUMALLUAINEN
VAAKSIAISEN TOUKKA
BITHYNIASNÄCKA
HARKRANKSLARV
BUKSIMMARE
DYKARE
FISKIGEL
mera läromaterial: mappa.fi
mera läromaterial: mappa.fi
FJÄDERMYGGSLARVER
DAMMSNÄCKA
LIMAKOTILO
NUIJAPÄÄ
mera läromaterial: mappa.fi
SURVIAISSÄÄSKEN TOUKAT
mera läromaterial: mappa.fi
GRODYNGEL
MITTARIJUOTIKAS
mera läromaterial: mappa.fi
MYGGLARVER
mera läromaterial: mappa.fi
RUNDMASK
SUKKULAMATO
mera läromaterial: mappa.fi
mera läromaterial: mappa.fi
mera läromaterial: mappa.fi
SAMMAKON KUTU
HYTTYSEN TOUKKA
GRODROM
SUKELTAJA
TAGELMASK
JOUHIMATO
mera läromaterial: mappa.fi
9
Kort med
del 2
vattenlevande organismer
10
VATTENSKORPION
GRODA
FLICKSLÄNDELARV
VESISKORPIONI
SAMMAKKO
TYTÖNKORENNON TOUKKA
mera läromaterial: mappa.fi
mera läromaterial: mappa.fi
mera läromaterial: mappa.fi
VATTENBAGGE
NATTSLÄNDELARV
TROLLSLÄNDELARV
VESIÄINEN
VESIPERHOSEN TOUKKA
SUOJUKSISSAAN
SUDENKORENNON TOUKKA
mera läromaterial: mappa.fi
mera läromaterial: mappa.fi
mera läromaterial: mappa.fi
VATTENVIVEL
VANDRINGSNÄCKA
SKIVSNÄCKA
KÄRSÄKÄS
VAELTAJAKOTILO
KIEKKOKOTILO
mera läromaterial: mappa.fi
mera läromaterial: mappa.fi
mera läromaterial: mappa.fi
SNÄCKÄGG
VATTENKVALSTER
VIRVELMASK
KOTILON MUNIA
VESIPUNKKI
VÄRYSMADOT
mera läromaterial: mappa.fi
mera läromaterial: mappa.fi
mera läromaterial: mappa.fi
MYGGLARV
SUMPSNÄCKA
VATTENGRÅSUGGA
HYTTYSEN TOUKKA
SUOKOTILO
VESISIIRA
mera läromaterial: mappa.fi
mera läromaterial: mappa.fi
mera läromaterial: mappa.fi
11
Artkännedom genom lek
Undersökning av ryggradslösa
djur dvs. småkryp
Fånga kryp i burkar för undersökningen.
Vattenkryp kan fångas med hjälp av
en sikt. Man skrapar bottendyn på en
sjöstrand med hjälp av sikten och de
fångade krypen särskiljs i burkar. Man
kan även använda lupper och håvar om
sådana finns till hands. Man undersöker de fångade djuren och delar in dem
i grupper.
Indelning i grupper enligt antalet ben
• 6 ben: insekter
• 8 ben: spindeldjur
• mer än 8 ben: tusenfotingar,
havsgråsuggor
• inga ben: sniglar, snäckor, maskar
KIM’s lek
Deltagarna lägger korten som de har i
handen på marken och lägger på minnet
var vartenda kort ligger. Man upprepar
tillsammans namnen på alla arter. Sedan
sluter deltagarna ögonen och handledaren tar bort ett kort. Lekarna gissar eller
vet vilket kort som fattas. Detta upprepas några gånger så att lekarna påminner sig om alla artnamn.
Cocktail-fest
EMMA LUUKKALA
Varje deltagare får ett kort med en bild
på en djur- eller växtart som ska läras
in. Artnamnet på bilden blir spelarens
efternamn och han/ hon går och presenterar sig själv för klasskompisen
med ett handslag: ”God dag, jag heter
Gösta Geting! Vem är du?” Den andra
svarar: ”God dag, jag heter Maja Myra!
Trevligt att träffas!” Efter detta växlar
Gösta Geting och Maja Myra kort och
så blir de Gösta Myra och Maja Geting.
De fortsätter att presentera sig själva för
den nästa person de möter. Leken slutar
när nästan alla har presenterat sig själva
för varandra och man samlas i en cirkel.
Småkrypsforskarleken
Två elever är forskare som står stilla. I
leken finns 2-4 håvar som försöker att
få ikapp andra elever, dvs. kryp som
simmar iväg. Varje kryp har ett krypkort. De håller korten så att bilden syns
men inte namnet. Om håven får ikapp
krypet, tar han/ hon det till forskaren.
Krypet visar bilden på kortet till fors-
karen. Om forskaren kan säga krypets
namn, byter forskaren och krypet plats.
Om forskaren inte kan det , säger krypet
namnet högt och fortsätter att ”simma”.
Före leken går man igenom alla de kryp
som är med i leken och efteråt upprepas
de.
12
Hållbar livsstil
är läroplanens röda tråd
Kan du beskriva de faktorer som
stöder och hotar byggandet av
en hållbar framtid? Känner du
igen de mest allmänna växterna
och deras livsmiljöer? I framtiden kan eleverna på sexan dessa
saker om man tror på den nya
läroplanen.
En positiv naturkänsla byggs
i förskoleundervisningen
I förskoleundervisningen närmar man
sig miljöfrågor genom naturen och hållbara val i vardagen:
I förskoleundervisningen följer man
principerna om en hållbar livsstil.
I undervisningen iakttar man naturen. Naturkänslan och naturförhållandet hos barn stöds genom att man
erbjuder dem erfarenheter av att röra
sig i naturen och att undersöka den.
Vardagens hållbara verksamhetssätt är
lätta att tillägna sig redan som barn.
Enligt läroplanen är förskoleundervisningens uppgift att förstärka barnens
naturkunskap och lägga grunden för
en hållbar livsstil. Läroplanen förpliktar även att göra barnen bekanta med
naturvård.
Hållbar framtid är
målsättningen med den
grundläggande undervisningen
Hållbar livsstil, hållbar framtid eller hållbar utveckling nämns sammanlagt 140
gånger i läroplanen. Ytterligare talas
om miljövård, hållbar komsumtion och
naturresurser. I de riksomfattande grunderna för den grundläggande undervisningen konstateras entydigt:
Människan är en del av naturen och
helt beroende av ekosystemens livskraft. Att förstå detta är centralt i
att växa upp som människa. I den
grundläggande undervisningen igenkänns nödvändigheten av den hållbara utvecklingen och den ekosociala
bildningen, handlas enligt detta och
vägleds elever att tillägna sig en hållbar livsstil.
Naturen som klassrum
Närmiljön utgör en mångsidig läromiljö
som erbjuder upplevelserika och aktiverande möjligheter inom alla läroämnen
och ämnesövergripande helheter. När
naturen blir bekant som klassrum, blir
elevernas koncentrationsförmåga och
lärande till och med effektivare än inne
i klassrummet, som studierna visar.
Samarbete en förutsättning
för atat lyckas
Det finns en fara att läroplanen förblir
tomma ord. Det kan vara frustrerande
att allt förändras ständigt eller kanske
saknas kunskap eller förmåga. I befrämjandet av en hållbar utveckling behövs
framför allt speciella glasögon för håll-
EMMA LUUKKALA
Niina Mykrä
13
Varje ämne har sin
egen uppgift när det
gäller en hållbar
framtid
Det är viktigt att lära sig
• att fundera, läsa och diskutera (modersmål)
• att kommunicera även i den
globala världen (främmande
språk)
• att förstå tal för att förstå
fenomenens proportioner
och logik (matematik)
• att uppfatta den systemiska
världen (biologi, fysik, kemi,
geografi)
• att förstå var en kultur som
är destruktiv för miljön har
börjat (historia)
• hur samhället fungerar och
medborgarengagemang
(samhällskunskap)
• etiskt tänkande (religion och
livsåskådning)
• olika materials egenskaper
(slöjd)
• hur man påverkar genom
bilder och ljud (bildkonst
och musik)
• att röra sig ute i naturen
(idrott)
• att göra bra miljöval i vardagen (hemkunskap)
• hurdana effekter miljön har
för hälsan (hälsokunskap)
bar utveckling. Det är alltid möjligt att
hitta synvinklar som är betydande för
en hållbar framtid. Man kan söka svar
tillsammans med barn och unga samt
andra vuxna. Det viktigaste är att lyfta
fram den ekologiska synvinkeln i diskussionen. Lösningarna hittas tillsammans.
Skribenten skriver sin doktorsavhandling
vid Tammerfors universitet om fostran i
en hållbar livsstil i skolan.
Till stöd i undervisningen
av en hållbar livsstil
www.mappa.fi – Stödmaterial för fostran
i hållbar utveckling och miljöfostran
www.lyke.fi – LYKE-nätverket stöder
småbarnsfostran och skolor
sykli.etapahtuma.fi miljöfostran – Syklis
utbildningar till lärare och fostrare
www.luontokoulut.fi/kasvattajille/
muistilista – en minneslista för utomhuspedagogik som LYKE och OAJ har
sammanställd
www.luontokoulut.fi/ops2016 – mer
om den nya läroplanen ur den hållbara
utvecklingens synvinkel
14
r
e
t
e
h
y
LYKE-n
Blåbärsblomma och trollsländelarv fotograferad med ett digitalt
mikroskop.
Minneslista
för utomhuspedagogik
Känner du dig oroad över att
gå ute i naturen med barn
och unga? OAJ och LYKEnätverket sammanställde
en minneslista för lärandet
ute i det fria. Kolla om de
LAHDEN PERUSOPETUKSEN OPPILAAT
Med ett digitalt mikroskop kan man
avbilda ryggradslösa djur, växter eller
till exempel snö. Ett digitalt mikroskop
såsom Easi-Scope fungerar i datorer och
tabletter med Windows. Växter och
djur som rör sig långsamt kan avbildas
med det finska mikroskopet KeepLoop.
Det kan installeras på vilken som helst
apparat.
Det kan vara svårt för många barn att
titta genom mikroskopets okular. Med
det digitala mikroskopet kan var och en
se det förstorade objektet på en skärm.
LAHDEN PERUSOPETUKSEN OPPILAAT
HANNIINA MANNER
Ett tips för digital undervisning:
Det digitala mikroskopet
följande sakerna är i ordning
och så kan du i lugn och ro
utvidga klassrummet till
omvärlden.
www.luontokoulut.fi/kasvattajille/
muistilista
KIIRA KÄKÖNEN
15
Material om
miljöfostran
finns i MAPPA
Ekopaku–modellen färdig att
användas i kommunerna
Ekopaku är en paketbil som innehåller alla redskap som behövs i naturundervisning. Tekniken som installerats i bilen skapar en möjlighet
till undervisning utanför skolan var
som helst. Det finns en färdig modell
med planer så det är lätt att skaffa en
Ekopaku.
Ekopaku kan ägas gemensamt av
flera kommuner och då delas kost-
MAPPA är en materialbank för fostran
i hållbar utveckling och miljöfostran. I
MAPPA har material av olika aktörer
samlats ihop så att det är tillgänglig för
alla. För tillfället finns det över 1000
material av mer än 70 olika aktörer i
servicen och antalet ökar ständigt. Målsättningen är att MAPPA i framtiden ska
vara den viktigaste distributionskanalen
för material om miljöfostran i Finland.
I MAPPA finns bl.a. videor, uppgifter, spel och material som kan beställas.
Största delen av materialet uppmanar till
aktivitet och uppmuntrar pedagoger att
föra undervisningen ut ur klassrummet.
naderna. Det behövs ingen speciell
kunskap för att kunna använda bilen.
Paketbilen kan köras med ett körkort
i kategori B. Bilens digitala teknik är
enkel och det finns klara bruksanvisningar för den.
www.ekopaku.fi
Auditering på gång i
LYKE-verksamhetsställen
www.mappa.fi
Alla LYKE-verksamhetsställen har certifierats eller ska
certifieras snart. För att säkra kvaliteten av certifieringen
och undervisningen har man utvecklat ett system av inre
auditering. Auditeringen inleddes
hösten 2015 och fortsätter
våren 2016.
EMMA LUUKKALA
LYKE-nätverket
och MAPPAmaterialbanken
inte ännu bekanta
LYKE utförde en förfrågan under Educa
2015. En av tre svarare hade hört om
LYKE och MAPPA tidigare. LYKEnätverket medverkar i evenemang även
i fortsättningen och erbjuder stöd till
pedagoger.
nätverket
Närmare information om
verksamhetsställen på:
www.lyke.fi
Lue LYKE-lehti suomeksi:
www.luontokoulut.fi/lykelehti
Utvecklingscenter
Verksamhetscenter
ansöker om certifiering
medlemskapsprocess
på gång
Huvudstadsregionen