3. resultat av efterhandsutvärderingar, samråd med berörda parter

advertisement
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 14.3.2017
COM(2017) 126 final
2017/0054 (NLE)
Förslag till
RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av förordning (EU) 2017/127 vad gäller vissa fiskemöjligheter
SV
SV
MOTIVERING
1.
BAKGRUND TILL FÖRSLAGET
•
Motiv och syfte med förslaget
Genom rådets förordning (EU) 2017/127 fastställs för 2017 fiskemöjligheterna för vissa
fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra
vatten. Dessa fiskemöjligheter ändras vanligen flera gånger under sin giltighetsperiod.
•
Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området
De föreslagna åtgärderna har utformats i enlighet med målen och reglerna för den
gemensamma fiskeripolitiken och är förenliga med unionens politik för hållbar utveckling.
•
Förenlighet med unionens politik inom andra områden
De föreslagna åtgärderna är förenliga med unionens politik på andra områden, särskilt med
miljöpolitiken.
2.
RÄTTSLIG
GRUND,
SUBSIDIARITETSPRINCIPEN
PROPORTIONALITETSPRINCIPEN
•
Rättslig grund
OCH
Den rättsliga grunden för detta förslag är artikel 43.3 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.
Unionens skyldigheter att garantera ett hållbart utnyttjande av levande akvatiska resurser
härrör från de skyldigheter som fastställs i artikel 2 i den nya grundförordningen för den
gemensamma fiskeripolitiken.
•
Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)
Förslaget avser ett område där unionen har exklusiv befogenhet enligt artikel 3.1 d i fördraget.
Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig.
•
Proportionalitetsprincipen
Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl: Den gemensamma
fiskeripolitiken är en gemensam politik. Enligt artikel 43.3 i fördraget ska rådet besluta om
åtgärder för fastställande och fördelning av fiskemöjligheter.
•
Val av instrument
Föreslaget instrument: förordning.
3.
RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD
BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR
MED
•
Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig
lagstiftning
Ej tillämpligt
•
Samråd med berörda parter
Förslaget tar hänsyn till synpunkter från berörda parter, rådgivande nämnder, nationella
förvaltningar, fiskeriorganisationer och icke-statliga organisationer.
SV
2
SV
•
Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden
Förslaget grundar sig på vetenskapliga utlåtanden från Internationella havsforskningsrådet
(Ices) och vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).
•
Konsekvensbedömning
Tillämpningsområdet för förordningen om fiskemöjligheter begränsas av artikel 43.3 i
fördraget.
•
Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling
Ej tillämpligt.
•
Grundläggande rättigheter
Ej tillämpligt.
4.
BUDGETKONSEKVENSER
De förslagna åtgärderna påverkar inte budgeten.
5.
ÖVRIGA INSLAG
•
Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget
De föreslagna ändringarna syftar till att ändra förordning (EU) 2017/127 enligt nedan.
Tobisfiskar är en kortlivad art och de vetenskapliga utlåtandena blir tillgängliga under andra
hälften av februari, medan fisket inleds redan i april. I rådets förordning (EU) 2017/127
fastställs den totala tillåtna fångstmängden (TAC) till noll. Den bör därför ändras så att den
överensstämmer med de senaste vetenskapliga utlåtandena från Ices.
Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC) har antagit åtgärder för gulfenad
tonfisk, storögd tonfisk och bonit i IATTC:s konventionsområde. Dessa åtgärder bör
genomföras i unionslagstiftningen.
I enlighet med förfarandet i avtalet och protokollet om fiskeförbindelser med Grönland har
gemensamma kommittén fastställt omfattningen av fiskemöjligheterna för lodda i grönländska
vatten under 2017. Dessa fiskemöjligheter måste därför tas med i denna förordning.
Vid sitt femte årliga möte 2017 fastställde Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för
södra Stilla havet (SPRFMO) fiskemöjligheter i form av en TAC för chilensk taggmakrill.
Denna TAC bör infogas i förordningen.
Efter samråden med Färöarna beslutade man att öka antalet licenser för fartyg som fiskar efter
makrill, dels för unionsfartyg som fiskar i färöiska vatten, dels för färöiska fartyg som fiskar i
unionens vatten.
Vissa rapporteringskoder bör ändras för att säkerställa en korrekt rapportering av fångster.
SV
3
SV
2017/0054 (NLE)
Förslag till
RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av förordning (EU) 2017/127 vad gäller vissa fiskemöjligheter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
av följande skäl:
SV
(1)
Genom rådets förordning (EU) 2017/127 fastställs för 2017 fiskemöjligheterna för
vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i
vissa andra vatten.
(2)
Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC) antog vid sitt 91:a årliga
(extraordinära) möte den 7–10 februari 2017 åtgärder för gulfenad tonfisk, storögd
tonfisk och bonit i IATTC:s konventionsområde. Dessa åtgärder bör genomföras i
unionslagstiftningen.
(3)
I förordning (EU) 2017/127 fastställs den totala tillåtna fångstmängden (TAC) för
tobisfiskar till noll. Tobisfiskar är en kortlivad art och de vetenskapliga utlåtandena
blir tillgängliga under andra hälften av februari, medan fisket inleds redan i april.
Fångstbegränsningarna för denna art bör nu ändras så att de överensstämmer med de
senaste vetenskapliga utlåtandena från Ices, som lämnades den 23 februari 2017.
(4)
I enlighet med förfarandet i avtalet och protokollet om fiskeförbindelser med Grönland
har gemensamma kommittén fastställt omfattningen av fiskemöjligheterna för lodda
i grönländska vatten under 2017. Dessa fiskemöjligheter måste därför tas med i denna
förordning.
(5)
Vid sitt femte årliga möte den 18–22 januari 2017 fastställde Regionala
fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) en total tillåten
fångstmängd för chilensk taggmakrill. Denna åtgärd bör genomföras i
unionslagstiftningen.
(6)
Efter samråd med Färöarna om fiskerättigheter beslutade man att öka antalet tillstånd
för unionsfartyg som fiskar efter makrill i färöiska vatten och för färöiska fartyg som
fiskar efter makrill i unionens vatten. Antalet tillstånd bör ändras i enlighet med detta.
(7)
Vissa rapporteringskoder bör ändras för att möjliggöra en korrekt rapportering av
fångster, och vissa hänvisningar bör korrigeras.
(8)
De fångstbegränsningar som fastställs i förordning (EU) 2017/127 gäller från och med
den 1 januari 2017. De bestämmelser i den här förordningen som rör
fångstbegränsningar bör därför också tillämpas från och med den dagen. En sådan
retroaktiv tillämpning påverkar inte tillämpningen av principerna om rättssäkerhet och
skydd för berättigade förväntningar, eftersom fiskemöjligheterna i fråga ännu inte har
uttömts.
4
SV
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Ändringar av förordning (EU) 2017/127
1.
I artikel 12.1 ska led v ersättas med följande:
”v) Pigghaj (Squalus acanthias) i unionens vatten i Ices-delområdena I, II, III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X och XII, med undantag av programmen för undvikande enligt
bilaga IA.”
2.
I artikel 27 ska följande punkt införas efter punkt 2:
”Medlemsstaterna ska stänga fisket för snörpvadsfartyg som för deras flagg och som
fiskar med anordningar som samlar fisk när den fångstbegränsning som tilldelats det
fisket har uttömts.”
3.
I artikel 41.1 ska led p ersättas med följande:
”p) Pigghaj (Squalus acanthias) i unionens vatten i Ices-delområdena I, II, III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X och XII.”
4.
Bilagorna IA, IB, ID, IE, IJ, IID, III och VIII till förordning (EU) 2017/127 ska
ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den
På rådets vägnar
Ordförande
SV
5
SV
Download