SV SV SV SV

advertisement
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 9.7.2015
COM(2015) 328 final
ANNEX 1
BILAGA
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT nr .../2015
om ändring av bilaga XXI (Statistik)
till EES-avtalet
till
Förslag till rådets beslut
om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar
i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring av bilaga XXI (Statistik)
till EES-avtalet
(Energistatistik)
SV
SV
BILAGA
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr .../2015
om ändring av bilaga XXI (Statistik)
till EES-avtalet
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EESavtalet), särskilt artikel 98, och
av följande skäl:
(1)
Kommissionens förordning (EU) nr 431/2014 av den 24 april 2014 om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 om energistatistik, vad
gäller genomförandet av årsstatistiken över hushållens energiförbrukning1, bör
införlivas med EES-avtalet.
(2)
Bilaga XXI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Texten i punkt 26a (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008) i bilaga
XXI ska ersättas med följande:
”32008 R 1099: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22
oktober 2008 om energistatistik (EUT L 304, 14.11.2008, s. 1), ändrad genom
-
32013 R 0147: Kommissionens förordning (EU) nr 147/2013 av den 13 februari
2013 (EUT L 50, 22.2.2013, s. 1),
-
32014 R 0431: Kommissionens förordning (EU) nr 431/2014 av den 24 april 2014
(EUT L 131, 1.5.2014, s. 1).
Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande
anpassningar:
a)
Liechtenstein undantas från insamlingen av de uppgifter som krävs enligt denna
förordning, med undantag för de uppgifter om import och export av olika
energiprodukter och om elproduktion som insamlas för den årliga energistatistiken
(bilaga B).
b)
Island undantas från redovisningen av aggregat enligt bilaga B när det gäller den
detaljerade uppdelningen av energiförbrukning per typ av slutanvändning
(rumsuppvärmning, rumskylning, vattenuppvärmning, matlagning, belysnings- och
elartiklar och annan slutanvändning) inom sektorn Hushåll enligt avsnitt 2.3 i bilaga
A.”
1
SV
EUT L 131, 1.5.2014, s. 1.
2
SV
Artikel 2
Texten till förordning (EU) nr 431/2014 på isländska och norska, som ska offentliggöras i
EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den [...] under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i EES-avtalet har gjorts.
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska
unionens officiella tidning.
Utfärdat i Bryssel den
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Ordförande
Sekreterarna
för gemensamma EES-kommittén

SV
[Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]
3
SV
Download