SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET • Motiv och

advertisement
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 8.3.2016
COM(2016) 123 final
2016/0068 (NLE)
Förslag till
RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av förordning (EU) 2016/72 vad gäller vissa fiskemöjligheter
SV
SV
MOTIVERING
1.
BAKGRUND TILL FÖRSLAGET
•
Motiv och syfte med förslaget
Genom rådets förordning (EU) 2016/72 fastställs för år 2016 fiskemöjligheterna för vissa
fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra
vatten. Dessa fiskemöjligheter ändras vanligen flera gånger under sin giltighetsperiod.
•
Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området
De föreslagna åtgärderna har utformats i enlighet med målen och reglerna för den
gemensamma fiskeripolitiken och är förenliga med unionens politik för hållbar utveckling.
•
Förenlighet med unionens politik inom andra områden
De föreslagna åtgärderna är förenliga med unionens politik på andra områden, särskilt med
miljöpolitiken.
2.
RÄTTSLIG
GRUND,
SUBSIDIARITETSPRINCIPEN
PROPORTIONALITETSPRINCIPEN
•
Rättslig grund
OCH
Den rättsliga grunden för detta förslag är artikel 43.3 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.
Unionens skyldigheter att garantera ett hållbart utnyttjande av levande akvatiska resurser
härrör från de skyldigheter som fastställs i artikel 2 i den nya grundförordningen för den
gemensamma fiskeripolitiken.
•
Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)
Förslaget avser ett område där unionen har exklusiv befogenhet i enlighet med artikel 3.1 d i
fördraget. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig.
•
Proportionalitetsprincipen
Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl: Den gemensamma
fiskeripolitiken är en gemensam politik. Enligt artikel 43.3 i fördraget ska rådet besluta om
åtgärder för fastställande och fördelning av fiskemöjligheter.
•
Val av instrument
Föreslagen regleringsform: förordning.
3.
RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD
BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR
MED
•
Efterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig
lagstiftning
Ej tillämpligt
•
Samråd med berörda parter
Förslaget tar hänsyn till synpunkter från aktörer, rådgivande nämnder, nationella
förvaltningar, fiskeriorganisationer och icke-statliga organisationer.
SV
2
SV
•
Extern experthjälp
Förslaget grundar sig på vetenskapliga utlåtanden från Internationella havsforskningsrådet
(Ices) och vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).
•
Konsekvensbedömning
Tillämpningsområdet för förordningen om fiskemöjligheter begränsas av artikel 43.3 i
fördraget.
•
Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling
Ej tillämpligt.
•
Grundläggande rättigheter
Ej tillämpligt.
4.
BUDGETKONSEKVENSER
De förslagna åtgärderna påverkar inte budgeten.
5.
ÖVRIGA INSLAG
•
Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget
De föreslagna ändringarna syftar till att ändra förordning (EU) nr 2016/72 enligt nedan.
Tobisfiskar är en kortlivad art och de vetenskapliga utlåtandena blir tillgängliga under andra
hälften av februari, medan fisket inleds redan i april. I rådets förordning (EU) nr 2016/72
fastställdes den totala tillåtna fångstmängden (TAC) till noll. Den bör därför ändras så att den
överensstämmer med de vetenskapliga utlåtanden från Ices som lämnades den 22 februari
2016.
TAC för rockor i unionens vatten i VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k och i VII i bilaga IA är inte
tillämpliga på småögd rocka (Raja microocellata), men i fotnoterna till relevanta tabeller över
fiskemöjligheter anges det att fångsterna av denna art ska rapporteras separat. Dessa fotnoter
bör korrigeras.
I bilaga IB bör rapporteringskoden för övriga arter i grönländska vatten ändras för att
möjliggöra en korrekt rapportering av fångster. Tabellen över fiskemöjligheter bör uppdateras
så att det framgår att den är tillämplig på alla bifångster i grönländska vatten utom på
skolästfiskar, då sådan bifångst omfattas av separata tabeller över fiskemöjligheter.
Efter samråden med Norge har unionen enats om att överföra 25 000 ton blåvitling i utbyte
mot arktisk torsk och kolja, långa samt vissa andra arter. De överförda kvantiteterna bör anges
i förordningen om fiskemöjligheter.
I bilaga IB bör siffrorna i tabellen för torsk i I och IIb ändras så att de överensstämmer med
kvottilldelningen enligt rådets beslut 87/277/EEG.
I bilaga IF bör rapporteringskoden läggas till för att möjliggöra korrekt rapportering av
bifångster av atlantisk soldatfisk i Seafo-delsektion B1.
Vid sitt fjärde årliga möte 2016 fastställde Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för
södra Stilla havet (SPRFMO) fiskemöjligheter i form av totala tillåtna fångstmängder (TAC)
för chilensk taggmakrill. Denna TAC bör infogas i förordningen.
SV
3
SV
I bilaga VIII har antalet fisketillstånd för venezuelanska fiskefartyg som fiskar efter
snapperfiskar i Franska Guyanas vatten, och det högsta antal fartyg som får vara närvarande
samtidigt inte fastställts. Till dess att de vetenskapliga utlåtandena för beståndet uppdateras är
det lämpligt att behålla samma antal som för 2015.
SV
4
SV
2016/0068 (NLE)
Förslag till
RÅDETS FÖRORDNING
om ändring av förordning (EU) 2016/72 vad gäller vissa fiskemöjligheter
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
av följande skäl:
SV
(1)
Genom rådets förordning (EU) 2016/72 fastställs för år 2016 fiskemöjligheterna för
vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i
vissa andra vatten.
(2)
I förordning (EU) nr 2016/72 fastställs den totala tillåtna fångstmängden (TAC) för
tobisfiskar till noll. Tobisfiskar är en kortlivad art och de vetenskapliga utlåtandena
blir tillgängliga under andra hälften av februari, medan fisket inleds redan i april.
Fångstbegränsningarna för denna art bör nu ändras i enlighet med de vetenskapliga
utlåtanden från Ices som lämnades den 22 februari.
(3)
I bilaga IA till förordning (EU) nr 2016/72 fastställs bland annat TAC för rockor i
unionens vatten i Ices-sektionerna VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k samt i sektion VIId
och i fotnoterna till tabellerna över dessa fiskemöjligheter anges att fångster av
småögd rocka (Raja microocellata) i dessa zoner måste rapporteras separat. Eftersom
TAC för rockor inte är tillämpliga på småögd rocka, bör de motsvarande fotnoterna
rättas i enlighet med detta.
(4)
I bilaga IB till förordning (EU) nr 2016/72 bör tabellen över fiskemöjligheter gällande
bifångster i grönländska vatten ändras så att det blir möjligt att rapportera sådana
bifångster korrekt.
(5)
Efter samråden med Norge har unionen enats om att överföra fiskemöjligheter till
Norge motsvarande 25 000 ton blåvitling i utbyte mot arktisk torsk och kolja, långa
samt vissa andra arter. Det avtalet bör införlivas i unionslagstiftningen.
(6)
Kvottilldelningarna för torsk i Ices-delområde I och Ices-sektion IIb som fastställs i
bilaga IB till förordning (EU) nr 2016/72 bör ändras för att iaktta den kvotfördelning
som anges i rådets beslut 87/277/EEG.
(7)
En rapporteringskod behöver tas med i bilaga I till förordning (EU) nr 2016/72 för
bifångster av atlantisk soldatfisk i Seafo-delsektion B1.
(8)
Vid sitt fjärde årliga möte 2016 fastställde Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen
för södra Stilla havet (SPRFMO) en total tillåten fångstmängd (TAC) för chilensk
taggmakrill. Denna åtgärd bör genomföras i unionslagstiftningen.
(9)
Det antal fisketillstånd som kommer att beviljas för venezuelanska fartyg som fiskar
efter snapperfiskar i Franska Guyanas vatten samt det högsta antal fartyg som får vara
närvarande samtidigt måste fastställas i bilaga VIII till förordning (EU) nr 2016/72.
5
SV
(10)
Förordning (EU) nr 2016/72 bör därför ändras i enlighet med detta.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1Ändringar av förordning (EU) nr 2016/72
Bilagorna IA, IB, IF, IJ och VIII ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den
På rådets vägnar
Ordförande
SV
6
SV
Download